Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/q

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


qua
jako

quaderno
rzecz. zeszyt, notatnik, broszura

quadrabile
przym. dający się podnieść do kwadratu

quadragenari
przym. czterdziestoletni

quadragesime
przym. czterdziesty

quadraginta
czterdzieści

quadrangular
przym. czworokątny, czworoboczny

quadrangule
przym. czworokątny

quadrangulo
rzecz. czworokąt

quadrante
rzecz. kwadrant, ćwiartka; tarcza zegarka, cyferblat

quadrar
czas. podnosić do kwadratu; nadawać kształt kwadratu

quadrate
przym. kwadratowy

quadratic
przym. kwadratowy

quadrato
rzecz. kwadrat

quadratura
rzecz. kwadratura

quadrica
rzecz. kwadryka, powierzchnia drugiego stopnia

quadridimensional
przym. czterowymiarowy

quadriennal
przym. czteroletni

quadrigemine
przym. czteroraczkowy|quadrigemino

quadrigemino
rzecz. jeden z czworaczków

quadrigeminos
czworaczki

quadrilateral
przym. czworoboczny

quadrilatere
przym. czworoboczny

quadrilatero
rzecz. czworobok

quadrilla
rzecz. kadryl

quadrillar
czas. tańczyć kadryla

quadrinomio
rzecz. czwórmian

quadrireme
przym. czterowiosłowy

quadrisyllabe
przym. czterozgłoskowy

quadro
rzecz. rama, obramowanie; karo
intra le quadros - w ramach

quadromotor
przym. czterosilnikowy

quadrumane
przym. [Zool] czteroręki

quadrupede
przym. czworonożny

quadruplar
czas. mnożyć przez cztery, zwiększać czterokrotnie

quadruple
przym. czterokrotny, poczwórny

quadruplicar
czas. zwiększyć się czterokrotnie

quadruplice
przym. czterokrotny, poczwórny

quaker
kwakier

qual
jaki; który

qual bon fortuna
co za szczęście

qual damno
jaka szkoda!

qual infortuna
co za pech, co za nieszczęście

qualcosa
coś

qualcun
jakiś

qualcunque
jakikolwiek

qualificar
czas. kwalifikować; charakteryzować jako

qualificate
przym. kwalifikowany; wykwalifikowany

qualification
rzecz. kwalifikacja

qualificative
przym. kwalifikacyjny, eliminacyjny

qualificator
rzecz. kwalifikator

qualitate
rzecz. cecha; jakość

qualitative
przym. jakościowy

qualque
kilka, parę, niektóre

quam
niż (spójnik)

quamquam
chociaż, jakkolwiek

quando
kiedy, gdy

quando besoniate
w razie potrzeby

quando desirabile
jeśli to potrzebne, jeśli trzeba

quando necessari
kiedy to potrzebne, kiedy trzeba

quandocunque
kiedykolwiek, kiedy bądź

quanquam
chociaż

quante
ile

quantificator
rzecz. kwantyfikator

quantitate
rzecz. ilość

quantitative
przym. ilościowy, kwantytatywny

quanto
ile, jak bardzo, w jakim stopniu; tak jak, tak dalece, do tego stopnia

quanto a
co się tyczy

quanto a isto
co się tyczy tego, co do tego

quanto al
co do, co się tyczy

quanto de
jak wiele?

quanto plus
im więcej

quanto... tanto
im... tym...

quaranta
czterdzieści

quarantena
rzecz. kwarantanna

quarantenar
czas. poddawać kwarantannie

quarantenari
przym. dotyczący kwarantanny

quarantesime
przym. czterdziesty

quare
dlatego też, z tej to przyczyny

quaresima
Wielki Post

quaresimal
przym. wielkopostny

quaresimar
czas. przestrzegać postu

quaresime
przym. czterdziesty
le quaresime parte - jedna czterdziesta, czterdziesta część

quark
rzecz. kwark

quartan
przym. powtarzający się co cztery dni

quarte
przym. czwarty

quartetto
rzecz. kwartet

quartica
rzecz. krzywa czwartego stopnia

quartiera
rzecz. kwatera

quartierar
czas. ćwiartować, dzielić na ćwiartki; kwaterować, przydzielać kwaterę

quartiero
rzecz. dzielnica; kwatera
quartiero obrer - dzielnica robotnicza

quartile
rzecz. kwartyl

quarto
rzecz. kwadrans, ćwiartka

quarz
kwarc

quarzifere
przym. [wym. kłarcifere] kwarcowy

quarzose
przym. bogaty w kwarc

quasi
niemal, prawie; w pewnym sensie, niejako, niby, jakby, quasi-

quaterna
rzecz. czwórka

quaternari
przym. czwórkowy

quaternio
rzecz. kwaternion

quatrena
rzecz. czwórka

quatresime
przym. czwarty

quatro
cztery

quattar
czas. kucać, siedzieć w kucki

quatte
przym. skulony, przykucnięty

quattordece
czternaście

quattuor
przym. cztery

quattuor-dece
przym. czternaście

quattuordece
czternaście

que
co;cóż; niż (spójnik)

que cosa
co

que es isto in comparation con
cóż to jest w porównaniu z

que on expecta
oczekiwać: niż się oczekuje

que supponite
niż przypuszczano, niż zakładano

que vive su memoria
pamięć: cześć jego pamięci!

quebechese
przym. należący do Quebecu
rzecz. mieszkaniec Quebecu

quecunque
cokolwiek

querco
rzecz. dąb

querela
rzecz. sprzeczka

querelar
czas. narzekać; sprzeczać się, kłócić się

querer
czas. szukać, poszukiwać, przetrząsać, przeszukiwać; pytać, stawiać pytanie, badać

questa
rzecz. kwesta, zbiórka

question
rzecz. kwestia, pytanie, problem
sublevar le question - podnosić kwestię; question de gusto - kwestia gustu

questionabile
przym. sporny, wątpliwy, niepewny, kwestionowalny

questionar
czas. kwestionować, stawiać pod znakiem zapytania, wątpić; pytać

questionario
rzecz. kwestionariusz

questionate
przym. zapytany

questionator
rzecz. pytający (osoba)

questor
rzecz. kwestor

questura
rzecz. kwestura

qui
kto

qui lo sape
kto to wie

quicunque
ktokolwiek

quid
dlaczego, jak to

quidece
piętnaście

quidem
na pewno, z pewnością

quiescente
przym. spokojny, cichy, milczący

quiescentia
spokój, bezruch, spoczynek

quiescer
czas. uspokajać się, cichnąć, uspokajać

quietar
czas. uspokajać, uciszać; łagodzić, uśmierzać

quiete
przym. spokojny, cichy

quina
rzecz. piątka

quinari
przym. piątkowy, piątego rzędu

quincalia
rzecz. żelastwo

quindece
przym. piętnaście

quinic
przym. [Chem] chinowy

quininic*
przym. quininic

quinquageminos
rzecz. pięcioraczki

quinquagesime
przym. pięćdziesiąty

quinquaginta
pięćdziesiąt

quinquereme
przym. pięciowiosłowy

quinquigeminos
rzecz. pięcioraczki

quintan
przym. [Med] malaria co piąty dzień

quintar
czas. dzielić na pięć

quinte
przym. piąty

quinte columna
rzecz. piąta kolumna

quintessentia
rzecz. kwintesencja

quintetto
rzecz. kwintet

quinto
po piąte

quintuplar
czas. mnożyć przez pięć, upięciokrotniać

quintuple
przym. pięciokrotny, pięcioraki

quintuplicar
czas. upięciokrotnić

quintuplice
przym. pięciokrotny, pięcioraki

quitar
czas. wychodzić, opuszczać; uwalniać, zwalniać; spłacać

quite
przym. uwolniony, wolny; kwita, skwitowany

quixotic
przym. donkiszoterski

quiz
rzecz. quiz

quo
dokąd

quoditian
przym. codzienny

quomodo
jak; w ten sposób, że

quot
każdy, wszelki; ile, jak wiele

quota
rzecz. kwota, część, kontyngent; opłata, abonament, składka

quotar
czas. [Giełda] notować kurs

quotation
rzecz. kurs, notowanie

quotidian
przym. codzienny

quotidianmente
przysł. codziennie, na co dzień

quotiens
ilekroć, ile razy; jak często

quotiente
rzecz. iloraz

quotisar
czas. obłożyć, opodatkować

quotisation
rzecz. wycena; opodatkowanie, grzywna, obłożenie