Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/i

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


iambic
przym. jambiczny

iambico*
rzecz. iambic (= verse composed of iambic feet)

iambo*
rzecz. [Pros.] iamb {Hence:} iambic-iambico

iatro-*
rzecz. [occurring in compounds] iatro- (= physician) {Hence:} hippiatro etc.; psychiatro etc. ...

iber
przym. Iberyjczyk; iberyjski

iberic
przym. Iberyjczyk; iberyjski

ibero
Iberyjczyk

ibero*
rzecz. Iberian

ibi
tam

ibidem
ibidem, tamże, w tym samym miejscu

iceberg [A]*
rzecz. iceberg

ichthy-*
rzecz. [occurring in derivatives and compounds] ichthy-, ichthyo- (= fish) {Hence:} ichthyic; ichthyocolla etc.; ichthyol etc.; ichthyologo etc.; ichthyophage etc.

ichthyic
przym. rybi

ichthyocolla*
rzecz. fish-glue, ichthyocol

ichthyol*
rzecz. [Pharm.] ichthyol

ichthyolitho (˘)*
rzecz. [Paleontol.] ichthyolite

ichthyologia (-ˇa)*
rzecz. ichthyology

ichthyologic
przym. ichtiologiczny

ichthyologista*
rzecz. ichthyologist

ichthyologo
rzecz. ichtiolog

ichthyophage
przym. rybożerny

ichthyophagia (-ˇa)*
rzecz. ichthyophagy

ichthyophago (-˘fago)*
rzecz. ichthyophagist

ichthyosauro*
rzecz. [Paleontol.] ichthyosaur, ichthyosaurus

icone
rzecz. ikona

iconic
przym. ikoniczny, obrazkowy, wizerunkowy

iconoclasta
rzecz. ikonoklasta, ikonoburca, obrazoburca

iconoclastic
przym. obrazoburczy, ikonoklastyczny

iconographia (-ˇa)*
rzecz. iconography

iconographic
przym. ikonograficzny

iconographo
rzecz. ikonograf

iconolatra (-n˘-)*
rzecz. iconolater {Hence:} iconolatria

iconolatria (-ˇa)*
rzecz. inconolatry

iconologia (-ˇa)*
rzecz. iconology

iconologo (-n˘-)*
rzecz. iconologist {Hence:} iconologia

iconostase (-n˘-)*
rzecz. iconostasis

id
ono

id es
to jest

idea
rzecz. idea, myśl, pojęcie; pomysł

ideal
rzecz. ideał
przym. idealny, doskonały; pojęciowy

idealisar
czas. idealizować

idealisation*
rzecz. idealization

idealisator*
rzecz. idealizer

idealismo
rzecz. idealizm

idealista
rzecz. idealista

idealitate*
rzecz. ideality

idear
czas. wymyślić, wpaść na pomysł

ideation*
rzecz. ideation

idempotente
przym. idempotentny (mat.)

identic
przym. identyczny, analogiczny, tożsamy

identicamente
przysł. identycznie, analogicznie

identificabile
przym. identyfikowalny

identificar
czas. identyfikować

identification
rzecz. identyfikacja

identificator
rzecz. identyfikator

identitate
rzecz. tożsamość
carta de identitate - dowód tożsamości

ideogramma*
rzecz. ideogram

ideographia (-ˇa)*
rzecz. ideography {Hence:} ideographic

ideographic
przym. ideograficzny

ideologia
rzecz. ideologia

ideologic
przym. ideologiczny, ideowy

ideologo
rzecz. ideolog

idiom neutral [I.N.]*
rzecz. [Interling.] Idiom Neutral

idioma
rzecz. mowa, język

idiomatic
przym. idiomatyczny

idiosyncrasia
rzecz. idiosynkrazja, uczulenie

idiosyncrasic
przym. specyficzny, samoistny

idiota
rzecz. idiota

idiotia (-ˇa)*
rzecz. idiocy

idiotic
przym. idiotyczny, głupi

idioticamente
przysł. idiotycznie

idiotismo
rzecz. wyrażenie, idiom; idiotyczność, idiotyzm

idista
rzecz. idysta, zwolennik Ido

ido
Ido (język)

ido [Ido]*
rzecz. [Interling.] Ido {Hence:} idista

idolatra
rzecz. idolatra, bałwochwalca

idolatrar
czas. ubóstwiać, uwielbiać

idolatria
rzecz. bałwochwalstwo, idolatria

idolatric
przym. bałwochwalczy

idolisar
czas. ubóstwiać, uwielbiać

idolo
rzecz. idol, bożek, bożyszcze

idyllic
przym. idylliczny, sielankowy

idyllio
rzecz. idylla, sielanka

igitur
przeto, dlatego, zatem, skutkiem tego

igne
rzecz. ogień

ignee
przym. zapalny, ognisty; ogniowy, wulkaniczny

ignicola (-ˇ-)*
rzecz. fire worshipper

ignir
czas. zapalać, rozpalać, podkładać ogień

ignition*
rzecz. (state of) ignition, combustion

ignivome
przym. buchający ogniem

ignobile
przym. podły, niegodziwy, nikczemny; gorszy, niskiego stanu

ignobilitate
rzecz. niegodziwość, podłość, nikczemność

ignominia
rzecz. niegodziwość, podłość, hańba, sromota

ignominiose
przym. podły, niehonorowy, nikczemny, haniebny

ignorabile
przym. dający się zignorować, dający się zlekceważyć

ignorante
przym. ignorancki, ciemny, niewiedzący, pozbawiony wiedzy, nieświadomy

ignorantia
rzecz. ignorancja, niewiedza, nieznajomość, nieświadomość
evenir del ignorantia - brać się z ignorancji

ignorantismo*
rzecz. ignorantism

ignorar
czas. nie wiedzieć, ignorować

ignorate
przym. ignorowany

il basta
wystarczy

il conveni de
wypada (coś zrobić)

il es
jest

il es a indicar
należy wskazać ...

il es a sperar que
należy mieć nadzieję, że

il es alteremente con
inaczej jest z

il es amusante que
jest zabawne, że

il es bon
dobrze jest...

il es certe
jest pewne

il es clar que
jest jasne, że

il es comprensibile
jest zrozumiałe

il es correcte que
jest słuszne, że

il es costumari
zwykło się

il es credibile que
można wierzyć, że

il es de avantage
jest z korzyścią, korzystne jest

il es evidente que
jest oczywiste, że

il es facile
łatwo jest

il es generalmente cognoscite
jest powszechnie wiadome, powszechnie wiadomo

il es grande tempore
jest najwyższy czas

il es habitual
zwykło się

il es imaginabile que
można sobie wyobrazić, że

il es le costume
jest zwyczajem

il es mi conviction que
jest moim przekonaniem, jestem przekonany, że

il es multo probabile que
jest bardzo prawdopodobne, że

il es necessari
jest konieczne

il es nostre idea
naszą ideą jest...

il es possibile
jest możliwe

il es previsibile
można przewidywać, da się przewidzieć

il es probabile que
jest prawdopodobne, że

il es remarcabile que
jest godne uwagi, że

il es significative que
jest znamienne, że

il es superflue
jest zbyteczne

il es trivial
jest trywialne, jest banalne

il es un facto que
jest faktem, że

il es un question de
jest kwestią (czegoś)

il es ver
jest prawdą

il es ver que
jest prawdą, że

il face belle tempore
jest ładna pogoda

il face calor
jest ciepło

il face grande calor
jest bardzo gorąco

il fulmina
błyska się

il ha
jest, są

il ha provas
są dowody

il ha risco que
jest ryzyko, że

il habeva
był, byli

il importa que
ważne jest, aby

il manca
brakuje

il me es gaudio que
to dla mnie wielka radość, że

il me es un grande surprisa que
jest dla mnie wielką niespodzianką, że

il me pare que
wydaje mi się, że

il me sembla
zdaje mi się, wydaje mi się

il me sembla que
wydaje mi się, że

il me veni al mente que
przychodzi mi na myśl, że

il nive
pada śnieg

il non es mal
nie jest źle

il non es manco
nie brakuje

il non es ver
nie jest prawdą

il non ha que discuter
nie ma co dyskutować

il non ha un momento a perder
nie ma chwili do stracenia

il non importa
nie jest ważne

il non me place
nie podoba mi się

il non se tracta de
nie chodzi o

il non se tractava de
nie chodziło o

il pare clar que
wydaje się jasne że

il pare evidente que
wydaje się oczywiste, że

il pluve
pada (deszcz)

il resulta
wynika

il se tracta de
chodzi o

il sembla necesse
wydaje się konieczne

il sembla utile
wydaje się użyteczne

il seque que
wynika stąd, że

il sera melio
będzie lepiej (jak)

il suffice
wystarcza, starczy

il va pluver
będzie padało, będzie padać

il vale
warto

il vale le pena
opłaca się, warto

ilice
rzecz. ostrokrzew

illa
ona

illac
tam

illas
one

ille
tamten, ów; on

illegal
przym. nielegalny, bezprawny, nieprawny, nieprzepisowy, sprzeczny z prawem

illegalisar
delegalizować

illegalitate*
rzecz. illegality

illegibile
przym. nieczytelny

illegibilitate*
rzecz. illegibility

illegitime
przym. nielegalny, nieprawny, nieprawowity

illegitimitate*
rzecz. illegitimacy

illes
oni

illese
przym. nieuszkodzony, bez szwanku, nienaruszony, nietknięty

illi
oni, one

illiberal
przym. nieliberalny, małostkowy; skąpy

illiberalitate*
rzecz. illiberality

illicite
przym. nielegalny, niedozwolony, niezgodny z prawem

illimitabile
przym. nieograniczony, bezgraniczny

illimitate
przym. bezgraniczny, nieograniczony, nielimitowany, niezmierzony

illitterate
przym. ciemny, niewykształcony; niepiśmienny, nie umiejący czytać i pisać

illo
to, ono

illo que me impedi
to, co mi przeszkadza

illogic
przym. nielogiczny, niedorzeczny

illos
one

illuder
czas. zwodzić, oszukiwać, tworzyć iluzję

illuminante
przym. oświecający, oświetlający

illuminar
czas. oświetlać, iluminować; zdobić, upiększać; oświecać

illuminate
przym. oświetlony, iluminowany

illumination
rzecz. olśnienie, iluminacja

illuminative
przym. oświecający, iluminujący, rozświetlający; wyjaśniający

illuminato*
rzecz. illuminato (= one of the illuminati)

illuminator*
rzecz. illuminator

illuminismo*
rzecz. illuminism

illuminista*
rzecz. illuminist

illusion
rzecz. iluzja, złudzenie

illusionar
czas. łudzić, zwodzić

illusionismo
rzecz. iluzjonizm

illusionista
rzecz. iluzjonista

illusori
przym. iluzoryczny, złudny, nierzeczywisty

illusorimente
przysł. iluzorycznie, złudnie

illustrar
czas. ilustrować

illustration
rzecz. ilustracja, obraz

illustration (2)*
rzecz. illustration (= state of being illustrious)

illustrative
przym. poglądowy, obrazujący, ilustrujący

illustrator*
rzecz. illustrator

illustre
przym. sławny, wybitny, słynny, głośny

illyrio*
rzecz. Illyrian {Hence:} Illyria; illyrie; illyric

imagina que
wyobraź sobie, że

imaginabile
przym. wyobrażalny, możliwy

imaginar
czas. (se) wyobrażać sobie; wymyślać, wynajdywać

imaginari
przym. urojony, wymyślony, wyimaginowany, zmyślony, nierealny

imagination
rzecz. wyobraźnia, imaginacja

imaginative
przym. pomysłowy, twórczy, z wyobraźnią; dotyczący wyobraźni, imaginacyjny, fantazyjny

imagine
rzecz. wizerunek, obraz; wyobrażenie

imballage
rzecz. opakowanie
papiro de imballage - papier opakowaniowy

imballar
czas. pakować

imbalsamar
czas. balsamować

imbalsamator*
rzecz. embalmer

imbalsamento
rzecz. zabalsamowanie

imbarcamento
rzecz. załadowanie, zaokrętowanie

imbarcar
czas. zaokrętować się, wsiadać na statek; załadować na statek
imbarcar se in - przedsięwziąć

imbarcation
rzecz. barka; embarkation

imbarcatorio*
rzecz. quay, wharf, dock

imbarrilar
czas. ładować do beczek, beczkować

imbattibile
przym. niezwyciężony, niepokonany

imbecille
rzecz. głupiec, imbecyl
przym. głupi, słaby na umyśle, niedorozwinięty umysłowo

imbecillitate*
rzecz. imbecility

imbellimento*
rzecz. embellishment (1. act of embellishing; 2. adornment, ornament)

imbellir
czas. upiększać, ozdabiać

imbiber
czas. wchłaniać, nasiąkać, absorbować; wpajać, nasycać, inspirować

imbibibile
przym. niezdatny do picia, niepitny

imbibimento*
rzecz. absorption, soaking

imbibition*
rzecz. 1. absorption, imbibition; 2. act of soaking

imboscada
rzecz. zasadzka

imboscar
czas. robić zasadzkę
imboscar se - zaczajać się, leżeć w zasadzce, zasadzać się

imbottiliar
czas. butelkować

imbraciamento
rzecz. objęcie, uścisk

imbraciar
czas. obejmować

imbroglio [I]*
rzecz. imbroglio (= intricate and complicated situation)

imbroliamento*
rzecz. entanglement, embroilment

imbroliar
czas. uwikłać; zaplątać (się); pogmatwać

imbrunir
czas. brunatnieć, brązowieć

imbrutiente
przym. szokujący, osłupiający

imbrutimento*
rzecz. sottishness, brutishness

imbrutir
czas. wprawić w osłupienie; oszołomić; ogłupić

imbuccamento*
rzecz. 1. (act of) putting (food, {also:} words, etc.) into (someone's) mouth; {also:} (act of) forcing dovn; 2. (act of) raising (the mouthpiece of a wind instrument) to the lips; {also:} (act of) blowing (a wind instrument); 3. (action of) flowing into

imbuccar
czas. wkładać do ust, brać do ust; podnosić do ust

imbuccatura
rzecz. ujście

imbursar
czas. wnosić, imbursować

imitabile
przym. imitowalny

imitar
czas. imitować, udawać, podrabiać

imitate
przym. sztuczny, podrobiony

imitation
rzecz. imitacja, podróbka

imitative
przym. naśladujący, podrabiający, imitujący, naśladowczy

imitator*
rzecz. imitator; attrib imitative (= given to imitation)

immaculate
przym. niepokalany, nieskazitelny, niesplamiony

immagazinage (-aje)*
rzecz. warehousing, storing up

immagazinar
czas. magazynować

immagazinate
przym. zmagazynowany

immaliar
czas. uwikłać; zaplątać (się)

immancabile
niechybnie, na pewno, nieomylnie

immaneabile
przym. nieporęczny; krnąbrny, nie do opanowania, trudny do prowadzenia

immanente
przym. immanentny, tkwiący wewnątrz, nieodrodny

immanentia*
rzecz. immanence

immaner
czas. być immanentnym

immanicar*
czas. to fix a handle to

immarcescibile
przym. niewiednący, wiecznie zielony

immaterial
przym. niematerialny

immaterialitate*
rzecz. immateriality

immatriculation
rzecz. immatrykulacja

immatur
przym. niedojrzały, niedorosły, nierozwinięty, niedorozwinięty

immaturitate*
rzecz. unripeness; immaturity

immediate
przym. natychmiastowy, bezzwłoczny, pilny, nagły

immediatemente
przysł. bezzwłocznie, natychmiast

immedicabile
przym. nieuleczalny

immemorabile
przym. odwieczny, niepamiętny, bardzo dawny

immemorial
przym. odwieczny, niepamiętny, bardzo dawny

immense
przym. ogromny, niezmierny, bezgraniczny, olbrzymi

immensitate*
rzecz. immensity

immensurabile
przym. niezmierzony, bezmierny, bezgraniczny

immensurabilitate*
rzecz. immeasurability, immensurability

immentionabile
przym. niecenzuralny, zakazany, nienadający się do powtórzenia

immerger
czas. zanurzać

immersion
rzecz. zanurzenie

immesurabile
przym. niezmierzony, bezmierny, bezgraniczny

immesurabilitate*
rzecz. immeasurability, immensurability

immigrante
rzecz. imigrant

immigrar
czas. imigrować

immigration
rzecz. imigracja

immigrato*
rzecz. immigrant

imminente
przym. zbliżający się, nadchodzący, bliski, grożący, "wiszący"

imminentia*
rzecz. imminence

immiscer
czas. wmieszać, zmieszać

immixtion*
rzecz. immixture

immobile
przym. nieruchomy, niewzruszony, niezachwiany; niemobilny, stały
rzecz. nieruchomość

immobiliari
przym. -nieruchomy, nieruchomościowy

immobilisar
czas. zatrzymywać, unieruchamiać

immobilisate
przym. zatrzymany, unieruchomiony

immobilisation
rzecz. unieruchomienie

immobilitate
rzecz. bezruch

immoderate
przym. nadmierny, nieumiarkowany

immoderatessa*
rzecz. immoderateness

immoderation*
rzecz. immoderation

immodeste
przym. nieskromny, nieprzyzwoity, bezczelny, bezwstydny

immodestia*
rzecz. immodesty (1. presumptuousness, forwardness; 2. indelicacy, unchastity)

immolar
czas. poświęcać, składać w ofierze

immolation*
rzecz. immolation

immolator*
rzecz. immolator

immoral
przym. niemoralny, nieetyczny

immoralismo*
rzecz. immoralism

immoralista*
rzecz. immoralist

immoralitate
rzecz. niemoralność, nieetyczność

immortal
przym. nieśmiertelny

immortalisar
czas. unieśmiertelniać

immortalitate
rzecz. nieśmiertelność

immortalmente
przysł. nieśmiertelnie

immortification*
rzecz. immortification

immun
przym. odporny, odpornościowy, uodporniony, immunologiczny; zwolniony, uwolniony, wyłączony

immunde
przym. brudny; nieczysty, plugawy

immunditia
rzecz. brud, zanieczyszczenie

immunisar
czas. immunizować, uodporniać

immunisation*
rzecz. immunization

immunitate
rzecz. immunitet; odporność

immutabile
przym. niezmienny, stały

immutabilitate*
rzecz. immutability

impaccar
czas. zapakować

impaccator
rzecz. pakowacz

impacchetar
czas. zapakować

impaction*
rzecz. impaction

impacto
rzecz. wpływ
exercer un impacto - wywierać wpływ

impagabile
przym. bezcenny, nieoceniony, niezrównany

impalamento*
rzecz. impalement

impalar
czas. nadziać na ostry przedmiot, wbić na coś; wbić na pal

impaleage (-aje)*
rzecz. packing (in straw)

impalear
czas. opakować w słomę; pokryć słomą

impalpabile
przym. nienamacalny, niewyczuwalny, nieuchwytny

impalpabilitate
rzecz. niewyczuwalność, nieuchwytność

impaludar
czas. zamieniać w bagno, moczary
impaludar se - zmieniać się w bagno

impanar
czas. impanować

impanation
rzecz. impanacja, obecność ciała Chrystusa w chlebie i winie po konsekracji

impardonabile
przym. niewybaczalny

impare
przym. nieparzysty

imparisyllabe
przym. nierównozgłoskowy

imparisyllabo (-sˇ-)*
rzecz. imparisyllabic

imparitate*
rzecz. 1. imparity, inequality; 2. [Arith.] oddness

impartial
przym. bezstronny, obiektywny, nieuprzedzony

impartialitate
rzecz. bezstronność

impartialmente
przysł. bezstronnie

impartibile
przym. niepodzielny

impartir
czas. przekazywać, dawać, udzielać, nadawać, obdarzać

impartitor*
rzecz. imparter

impasse
rzecz. impas, pat

impassibile
przym. nieczuły, niewrażliwy, niewzruszony

impassibilitate*
rzecz. impassibility, impassivity

impastamento*
rzecz. [Art] impasto

impastar
czas. robić ciasto; gnieść, ugniatać, zagniatać

impatientar
czas. niecierpliwić (se - się)

impatiente
przym. niecierpliwy, zniecierpliwiony

impatientia
rzecz. niecierpliwość, zniecierpliwienie

impavide
przym. nieustraszony

impeccabile
przym. bezbłędny; bezgrzeszny

impeccabilitate*
rzecz. impeccability

impecuniose
przym. ubogi, biedny, bez pieniędzy

impeder
czas. przeszkadzać

impedimento
rzecz. przeszkoda, zawada

impedir
czas. przeszkadzać, zawadzać, powstrzymywać

impeditive
przym. hamujący, wstrzymujący, utrudniający, przeszkadzający

impejorar
czas. pogarszać

impellente
przym. napędzający, napędowy, popędzający

impeller
czas. dawać bodziec, stymulować, popędzać

impenetrabile
przym. nieprzepuszczalny, nieprzenikliwy, niedostępny

impenetrabilitate*
rzecz. impenetrability

impenitente
przym. unrepentant, nieskruszony, nieżałujący, bez wyrzutów sumienia

impenitentia
rzecz. brak skruchy

imperar
czas. rządzić, władać

imperative
przym. rozkazujący, władczy, imperatywny

imperativo
rzecz. tryb rozkazujący

imperator
rzecz. cesarz, imperator

imperatrice
rzecz. cesarzowa, imperatorowa

imperceptibile
przym. niedostrzegalny, niezauważalny

imperceptibilitate*
rzecz. imperceptibility

imperdibile
przym. nie do stracenia

imperfecte
przym. niedoskonały; dot. czasu przeszłego, imperfecto

imperfectibilitate*
rzecz. imperfectibility

imperfection
rzecz. niedoskonałość

imperfecto
rzecz. czas przeszły Imperfect

imperforabile
przym. nie do przedziurawienia

imperforate
przym. nieprzedziurawiony

imperforation
rzecz. nie przedziurawienie

imperial
przym. cesarski; imperialny
rzecz. górne piętro w autobusie lub dyliżansie, imperiał

imperialismo
rzecz. imperializm

imperialista
rzecz. imperialista
przym. imperialistyczny

imperibile
przym. niezniszczalny, nieprzemijający

impericular
czas. zagrażać, narażać na niebezpieczeństwo

imperio
rzecz. cesarstwo; imperium

imperiose
przym. władczy, rozkazujący; imperatywny

impermeabile
przym. nieprzemakalny, nieprzepuszczalny
rzecz. płaszcz przeciwdeszczowy

impermeabile*
rzecz. raincoat

impermeabilitate*
rzecz. impermeability

impermutabilitate*
rzecz. impermutability

impersonal
przym. nieosobowy; bezosobowy

impertinente
przym. impertynencki, zuchwały, bezczelny; nieistotny, obojętny

impertinentia*
rzecz. impertinence (1. irrelevance; 2. impudence)

imperturbabile
przym. niewzruszony, spokojny

imperturbabilitate
rzecz. spokój, niewzruszoność

impervie
przym. niedostępny, nieprzejezdny

impeto
rzecz. impet, rozpęd, impuls

impetrar
czas. wyprosić, wybłagać, ubłagać

impetration*
rzecz. impetration

impetuose
przym. porywczy, impulsywny, zapalczywy

impetuositate*
rzecz. impetuosity

impie
przym. bezbożny

impietate
rzecz. bezbożność

impietose
przym. bezlitosny, niemiłosierny, nielitościwy

impietosemente
przysł. bezlitośnie

impinger
czas. uderzać, zderzać się

implacabile
przym. nieubłagany, nieprzejednany, zaciekły

implacabilitate*
rzecz. implacability

implaciamento*
rzecz. 1. location, site; 2. [Mil.] emplacement

implaciar
czas. stawiać na pozycji, umieszczać

implantar
czas. implantować, wpajać, zaszczepiać

implantation*
rzecz. implantation

impler
czas. napełniać

impletion*
rzecz. impletion

implicar
czas. implikować

implicate
przym. wplątany, uwikłany

implication
rzecz. implikacja

implicite
przym. niejawny, dorozumiany, domniemany, implicite

implicitemente
przysł. niejawnie, w sposób dorozumiany, implicite

implorar
czas. błagać, prosić

imploration*
rzecz. entreaty, imploration

implorator*
rzecz. implorer

implumar
czas. ozdabiać w pióra

impluvio*
rzecz. [Rom. Antiq.] impluvium

impolite
przym. niegrzeczny, nieuprzejmy; surowy, niepolerowany

impolitessa
rzecz. niegrzeczność, nieuprzejmość

impolitic
przym. niepolityczny, niezręczny

imponderabile
przym. nieważki, nieuchwytny

imponderabile = {adj} imponderable imponderabile {n} --; imponderabiles imponderables
imponderabilitate* rzecz. imponderability

imponente
przym. imponujący

imponer
czas. imponować; narzucać

impopular
przym. niepopularny

impopularitate
rzecz. niepopularność

importabile
przym. importowalny

importante
przym. ważny
evento importante - ważne wydarzenie; rolo importante - ważna rola
Synonimy: basic, cardinal, essential, fundamental, primari, primordial, principal, substantial, vital


importantia
rzecz. znaczenie, waga, ważność

importantissime
przym. bardzo ważny, ogromnie ważny

importar
czas. importować, sprowadzać; być ważnym, ważyć

importation
rzecz. import, przywóz

importator*
rzecz. importer

importun
przym. natrętny, natarczywy

importunar
czas. wymuszać, naprzykrzać się, molestować, nachodzić, narzucać się

importunitate*
rzecz. importunity

imposition
rzecz. narzucanie

impossibile
przym. niemożliwy

impossibilitate
niemożność, niemożliwość

impossibilitate*
rzecz. impossibility

imposta*
rzecz. [Arch.] impost

imposto
rzecz. podatek

impostor*
rzecz. swindler, cheat, impostor

impostura*
rzecz. imposture

impotente
przym. bezsilny, nieudolny; cierpiący na niemoc płciową, impotentny

impotentia
rzecz. niemoc; impotencja

impovrimento
rzecz. zubażanie

impovrir
czas. zubażać, doprowadzać do ubóstwa

impractic
przym. niepraktyczny

impracticabile
przym. bezużyteczny, niepraktyczny; nieprzejezdny

impracticabilitate*
rzecz. impracticability

impracticamente
przysł. niepraktycznie

imprecar
czas. przeklinać

imprecation*
rzecz. imprecation

imprecator*
rzecz. imprecator

imprecatori
przym. pomstujący, złorzeczący, przeklinający

imprecise
przym. nieprecyzyjny

imprecision*
rzecz. lack of precision

impregnar
czas. zapładniać; nasycać, nasączać, impregnować

impregnate
przym. impregnowany, nasycony

impregnation*
rzecz. impregnation (1. fecundation; 2. action of permeating or imbuing)

impremeditate
przym. nierozmyślny

imprendibile
przym. niezdobyty, nie do zdobycia, niepokonany

imprendibilitate*
rzecz. impregnability

impresario [I]*
rzecz. impresario

imprescriptibile
przym. nienaruszalny, nie podlegający przedawnieniu

imprescriptibilitate*
rzecz. imprescriptibility

impression
rzecz. impresja, wrażenie; druk; odbitka

impressionabile
przym. wrażliwy, czuły

impressionabilitate*
rzecz. impressionability

impressionante
przym. robiący wrażenie

impressionar
czas. robić wrażenie

impressionate
przym. pod wrażeniem, urzeczony

impressionismo
rzecz. impresjonizm

impressionista
rzecz. impresjonista

impressive
przym. robiący wrażenie, uderzający, imponujący

impressor
rzecz. drukarka
impressor a laser - drukarka laserowa; impressor a matrice - drukarka mozaikowa

imprestar
czas. zapożyczać

imprevidente
przym. nieprzezorny, nieopatrzny

imprevidentia*
rzecz. improvidence

imprevisibile
przym. nieprzewidywalny

impreviste
przym. nieprzewidziany, nieoczekiwany

imprimatur*
rzecz. imprimatur

imprimer
czas. drukować; odbijać, wytłaczać; komunikować, podawać do wiadomości, przekazywać
imprimer un libro - drukować książkę

imprimeria
rzecz. drukarnia; drukarstwo, sztuka drukarska
imprimeria de jornales - drukarnia czasopism; imprimeria de libros - drukarnia książek; imprimeria de musica - drukarnia muzyczna; pressa de imprimeria - prasa drukarska; tinta de imprimeria - farba drukarska; character de imprimeria - znak drukarski; rolo de imprimeria - walec drukarski; technica de imprimeria - technika drukarska; invention del imprimeria - wynalazek drukarstwa

imprimibile
przym. drukowalny

imprimite
przym. drukowany, wydrukowany

imprimito
rzecz. druk (przes. poczt.)

imprimitor
rzecz. drukarka
czas. - drukarka laserowa

imprisionamento
rzecz. uwięzienie

imprisionar
czas. więzić, uwięzić

imprisionate
przym. uwięziony

improbabile
przym. nieprawdopodobny

improbabilitate*
rzecz. improbability

improbe
przym. nieuczciwy, oszukańczy, niehonorowy

improbitate*
rzecz. dishonesty, improbity

improductive
przym. bezproduktywny, jałowy

impromptu [F]*
rzecz. impromptu

impronunciabile
przym. nie do wymówienia

improprie
przym. niewłaściwy, nieodpowiedni, niestosowny

improprietate*
rzecz. impropriety (= improper use of a word, expression, etc.)

improvisar
czas. improwizować

improvisate
przym. zaimprowizowany

improvisation*
rzecz. improvisation

improvisator*
rzecz. improviser

improvise
przym. nieprzewidziany, nieoczekiwany

imprudente
przym. nierozsądny, nieostrożny, nieroztropny

imprudentia*
rzecz. imprudence

impubere
przym. niedojrzały, niedorosły

impublicabile
przym. niepublikowalny

impudente
przym. zuchwały, bezczelny

impudentia*
rzecz. impudence

impudic
przym. niemoralny, nieskromny

impugnar
czas. atakować, zaczepiać, zwalczać; chwytać, łapać, zajmować, przejmować

impugnation*
rzecz. (action of) impugning

impulsion*
rzecz. impulsion (1. act of impelling; 2. impulse; also: momentum; impetus; etc.)

impulsive
przym. popędliwy, porywczy, impulsywny, krewki

impulsivitate
rzecz. impulsywność

impulso
rzecz. impuls

impulsor*
rzecz. impeller

impun
przym. bezkarny

impunctual
przym. nieścisły, niedokładny; niepunktualny

impunctualitate*
rzecz. 1. lack of punctiliousness, inexactness; 2. unpunctuality

impunitate
rzecz. bezkarność

impunite*
rzecz. unpunished

impur
przym. zanieczyszczony, nieczysty

impuressa
rzecz. zanieczyszczenie, stan zanieczyszczenia

impuritate
rzecz. zanieczyszczenie, nieczystość, zanieczyszczenia

imputabile*
rzecz. imputable

imputabilitate*
rzecz. imputability

imputar
czas. imputować, zarzucać

imputation*
rzecz. imputation

imputrescibile
przym. niegnijący

imputrescibilitate*
rzecz. imputrescibility

in
w

in absentia de
pod nieobecność (czyjąć, czegoś)

in accordo con
w zgodzie z

in addition
dodatkowo, w dodatku, na dodatek

in alicun casos
w pewnych przypadkach

in alicun detalios
w kilku szczegółach

in alte voce
głośno

in altere modo
na inny sposób

in altere parolas
innymi słowy

in alto
w górę, do góry

in ambe casos
w obu przypadkach

in anticipation
z wyprzedzeniem, uprzednio

in avantia
z góry, awansem

in basso
na dole; na dół, w dół

in besonio
w potrzebie

in blanco
in blanco

in bon fide
w dobrej wierze

in breve
krótko mówiąc, pokrótce

in carne e in osso
we własnej osobie

in casa
w domu

in caso de
w przypadku (czegoś)

in caso de emergentia
w razie awarii, w sytuacji awaryjnej, w nagłym wypadku

in caso de necessitate
w razie konieczności

in caso optime
w najlepszym przypadku

in caso que
w przypadku, gdyby

in centenas
setkami

in certe casos
w pewnych przypadkach

in circulation
w obiegu

in circulos
w kręgach

in collaboration con
we współpracy z

in collusion con
w zmowie z

in commun
wspólnie

in comparation a
w porównaniu do

in comparation con
w porównaniu z

in conclusion
w konkluzji

in confronto a
w porównaniu z

in conjunction con
w połączeniu z

in connexion a
w odniesieniu do

in connexion con
w związku z

in consequentia
w konsekwencji

in conserva
konserwowany

in consideration con
z uwagi na

in consideration de
z uwagi na

in contradiction con
w sprzeczności z

in contrasto
w przeciwieństwie, w odróżnieniu

in decenas
dziesiątkami

in defensa
(de) w obronie

in despecto
(de) mimo, pomimo

in detalio
szczegółowo

in detalios
w szczegółach

in dono
w darze

in duo volumines
dwutomowy

in effecto
rzeczywiście, faktycznie

in essentia
zasadniczo

in facie de
vis-a-vis, naprzeciwko

in favor de
na korzyść

in fin
pokrótce mówiąc, w konkluzji, na koniec

in foris
w oddali

in forma scribite
w formie pisemnej

in fronte a
wobec, w obliczu

in fundo
w głębi, w gruncie rzeczy

in general
generalnie, ogólnie

in grande grado
w dużym stopniu

in grande mesura
w wielkiej mierze, w znacznej mierze

in grande parte
w znacznej części, w znacznej mierze

in grande scala
na wielką skalę

in greco
po grecku

in grosso
z grubsza

in haste
w pośpiechu

in infra
na dole

in iste affaire
w tej sprawie

in iste caso
w tym przypadku

in iste circumstantias
w tych okolicznościach

in iste dominio
w tej dziedzinie

in iste modo
w ten sposób

in iste respecto
w tym względzie

in iste senso
w tym sensie

in iste stato de cosas
w tym stanie rzeczy

in iste tempore
w tym czasie

in juventute
w młodości

in latino
po łacinie

in le ambientes
w okolicach

in le campania
na wsi

in le campo de
w dziedzinie

in le curso de
z biegiem, w toku

in le estate
latem (w lecie)

in le estraniero
za granicą

in le etate de
w wieku (iluś lat)

in le fin
pod koniec

in le foco de
w centrum

in le futuro
w przyszłości

in le horas de puncto
w godzinach szczytu

in le imagine de
na podobieństwo (czegoś)

in le infantia
w dzieciństwie

in le interesse de
w interesie (czyimś)

in le interim
tymczasem, w międzyczasie

in le luce de
w świetle (czegoś)

in le lumine de
w świetle (czegoś)

in le majoritate de casos
w większości przypadków

in le mano
w ręce, w ręku

in le manos de
w rękach (czyichś)

in le medietate
w połowie

in le medio de
w trakcie, w czasie

in le menses recente
w ostatnich miesiącach

in le mesme instante
w tej samej chwili

in le mesme tempore
w tym samym czasie

in le nocte
w nocy, nocą

in le ordine alphabetic
w porządku alfabetycznym

in le passato
w przeszłości

in le pede de
u podnóża, u stóp

in le periodo
(de... a...) w okresie (od... do..._

in le plus large senso
w najszerszym sensie

in le postmeridie
po południu

in le practica
w praktyce

in le presentia de
w obecności

in le proximitate
w sąsiedztwie, w pobliżu

in le quadro de
w ramach

in le senso historic
w sensie historycznym

in le senso que
w tym sensie, że

in le sino de
w łonie (czegoś)

in le spero
w nadziei

in le sudor del fronte
w pocie czoła

in le ultime annos
w ostatnich latach

in le ultime dies
w ostatnich dniach

in le ultime momento
w ostatnim momencie

in le umbra
(de) w cieniu

in le ver senso
w prawdziwym sensie

in le via a
w drodze do

in ligno
w drewnie, w drzewie

in linea
on-line

in loco de
zamiast

in major o minor mesura
w większej czy mniejszej mierze

in mal fide
w złej wierze

in massa
masowo, na masową skalę

in media
przeciętnie, średnio

in modo
na sposób, w sposób (odpowiednik -mente)

in modo analoge
w analogiczny sposób

in modo exemplar
przykładowo

in movimento
w ruchu

in multe respectos
pod wieloma względami

in nocte
w nocy, nocą

in nostre dies
w dzisiejszych czasach

in nulle caso
w żadnym razie

in nulle parte
nigdzie

in numero
liczbowo, w liczbach

in occasion de
z okazji

in omne caso
w każdym razie, w każdym przypadku, tak czy owak

in omne parte
wszędzie

in omne partes
wszędzie

in omne probabilitate
według wszelkiego prawdopodobieństwa

in orbita circum
na orbicie wokół

in ordine
w porządku

in parentela
w pokrewieństwie

in parentheses
w cudzysłowie

in parola
w mowie, w słowie mówionym

in parte
w części, częściowo

in particular
w szczególności

in pauc
niebawem, wkrótce, rychło

in pauc parolas
w paru słowach

in periculo
w niebezpieczeństwie

in persona
osobiście

in plen aere
pod gołym niebem

in plure
w masie, w gromadzie, w wiele osób

in plus
ponadto, co więcej, prócz tego, oprócz

in poco
niebawem, wkrótce, rychło

in practica
w praktyce

in prevision
(de) w przewidywaniu

in prime linea
w pierwszym rzędzie

in prime loco
w pierwszym rzędzie

in principio
w zasadzie

in proportion de
w proporcji, w stosunku

in protesto
w proteście

in publico
publicznie

in qual scala
na jaką skalę

in question
omawiany

in re
odnośnie, na temat

in respecto a
co do, odnoście, co się tyczy

in retardo
opóźniony

in scripto
na piśmie, pisemnie

in secreto
w tajemnicy, w sekrecie

in secunde loco
po drugie, w drugim rzędzie

in senso inverse
w odwrotnym kierunku

in serie
seryjny; szeregowy (mat.)

in signo
pod znakiem

in su loco
na jego miejsce, zamiast tego

in substitution
(a) w zastępstwie, w zamian

in succession
kolejno

in summa
w sumie, krótko mówiąc

in supra
na górze

in tal caso
w takim przypadku

in tal contexto
w takim kontekście

in tal modo
w taki sposób, takim sposobem

in tanto que
o tyle, że; jako że

in tempo
w tempie

in tempores
w czasach

in tempores futur
w przyszłych czasach

in testa
(de) na czele

in totalitate
w całości, w ogólności

in tote caso
tak czy owak

in tote le mundo
na całym świecie

in tote occassion
przy każdej sposobności

in toto
łącznie, w sumie, wszystkiego

in ultra
nadto, poza tym

in un certe senso
w pewnym sensie

in un numero de vices
w szeregu razach, w szeregu przypadkach

in un tempore
w czasach, w czasie

in van
na próżno

in veneration
z czcią, z głębokim szacunkiem

in vice
w zamian

in vice de
zamiast

in vista
na względzie

in vista de
w obliczu

in vita
żywy, przy życiu

in voce basse
cicho

inabilitate
rzecz. niezdolność

inacceptabile
przym. nie do przyjęcia, nieakceptowalny

inaccessibile
przym. niedostępny, nieprzystępny

inaccessibilitate*
rzecz. inaccessibility

inaccostumate
przym. nieprzyzwyczajony, nieprzywykły

inaction*
rzecz. inaction

inactive
przym. nieaktywny, bezczynny, bierny

inactivitate*
rzecz. inactivity

inadequate
przym. nieadekwatny, nieodpowiedni

inadmissibile
przym. niedopuszczalny, nie do przyjęcia, niedozwolony

inadmissibilitate*
rzecz. inadmissibility

inadmission*
rzecz. refusal of admission

inadvertente
przym. nieuważny, niedbały, niebaczny

inadvertentia
rzecz. nieuwaga

inalienabile
przym. niezbywalny

inalienabilitate*
rzecz. inalienability

inalterabile
przym. niezmienny

inalterabilitate*
rzecz. inalterability

inalterate
przym. niezmieniony

inambigue
przym. niedwuznaczny, jednoznaczny

inambiguitate*
rzecz. unambiguity, unambiguousness

inamical
przym. nieżyczliwy, nieprzyjazny

inamorar
czas. rozkochaćbr>inamorar se de - zakochać się w

inamorate
przym. zakochany

inamovibile
przym. nieusuwalny

inanimate
przym. nieożywiony

inappaciabile
przym. niezaspokojony

inappellabile
przym. niezatrwożony

inappetentia*
rzecz. inappetence, inappetency, lack of appetite

inapplicabile
przym. nieodpowiedni, nieadekwatny

inapplicabilitate*
rzecz. inapplicability

inapplication*
rzecz. want of assiduity, inapplication

inappreciabile
przym. nieoceniony, bezcenny

inappropriate
przym. nieodpowiedni, niewłaściwy

inapte
przym. nieodpowiedni, nienadający się

inaptitude
rzecz. niezdolność, niezdatność

inarticulabile
przym. nie do wymówienia

inarticulate
przym. nieartykułowany, niewyraźny

inattaccabile
przym. niezależny, niezaangażowany; nienaruszalny, nie do zdobycia; bezsporny

inattendite
przym. nieoczekiwany

inattention*
rzecz. inattention

inattentive
przym. nieuważny

inaudibile
przym. niesłyszalny

inaudite
przym. niewysłuchany, niespełniony

inaugural
przym. inauguracyjny

inaugurar
czas. inaugurować, wprowadzać, rozpoczynać

inauguration
rzecz. inauguracja

inaugurator*
rzecz. inaugurator

inauthentic
przym. nieautentyczny

inauthenticitate*
rzecz. inauthenticity, unauthenticity

incalculabile
przym. nieobliczalny

incamminar*
czas. to put on the right road

incanaliar
czas. degradować

incandescente
przym. żarzący się

incandescentia*
rzecz. incandescence; lampa de incandescentia incandescent lamp

incandescer
czas. rozżarzać

incantamento
rzecz. zauroczenie

incantar
czas. robić czary; czarować, zachwycać, urzekać
esser incantate de un cosa - być czymś oczarowanym

incantate
przym. zauroczony

incantation*
rzecz. incantation

incantator
rzecz. czarownik, czarnoksiężnik, czarodziej

incapabile
przym. niezdolny, nieporadny

incapabilitate*
rzecz. incapability

incapace
przym. niezdolny

incapacitate
rzecz. niezdolność

incappuciar
czas. nakrywać kapturem

incarcerar
czas. wtrącać do więzienia, więzić

incarcerate
przym. uwięziony, wtrącony do więzienia

incarceration*
rzecz. incarceration

incargar
czas. obciążać, obładowywać; powierzać
(de) czymś

incaritabile
przym. nieprzyjazny, nieżyczliwy

incarnar
czas. ucieleśniać

incarnate
przym. cielisty

incarnation
rzecz. inkarnacja, ucieleśnienie

incassamento
rzecz. pakowanie

incassar
czas. zamykać, pakować; obwałowywać; inkasować, realizować, ściągać

incassator*
rzecz. 1. collector (of a bill, check, etc.); 2. bank messenger

incastrar
czas. wstawiać, osadzać, wbijać

incastratura*
rzecz. 1. housing, hollow, bed, etc.; 2. setting (as in "setting of a jewel")

incatenamento*
rzecz. enchainment

incatenar
czas. ujarzmiać, uwiązać na łańcuchu

incaute
przym. nieostrożny

incaviliar
czas. kołkować, przytwierdzać kołkami

incender
czas. zapalać

incendiar
czas. podpalać

incendiari
przym. palny, łatwopalny

incendiario
rzecz. podpalacz

incendiarismo*
rzecz. incendiarism; {also:} arson

incendio
rzecz. pożar

incensar
czas. palić kadzidło; składać cześć

incensario*
rzecz. censer

incensation*
rzecz. [Eccl.] offering of incense

incensator*
rzecz. 1. [Eccl.] thurifer; 2. flatterer

incenso
rzecz. kadzidło

incensorio*
rzecz. censer

incentive
przym. pobudzający, zachęcający, namawiający

incentivo
rzecz. zachęta, podnieta

inceptar
czas. zaczynać, rozpoczynać

inception*
rzecz. inception

inceptive
przym. początkowy

inceramento*
rzecz. (act of) waxing (as in "the waxing of a floor")

incerar
czas. woskować

inceremoniose
przym. bezceremonialny, obcesowy

incerte
przym. niepewny; nieprzekonany

incertitude
rzecz. niepewność

incessante
przym. bezustanny, nieustający, nieprzerwany

incessantemente
przysł. bezustannie, nieustająco, nieprzerwanie

incestar
czas. uprawiać kazirodztwo

inceste
przym. kazirodczy

incesto
rzecz. kazirodztwo

incestuose
przym. kazirodczy

incholerisar
czas. rozzłościć, rozwścieczyć

incidental
przym. przypadkowy, przygodny, incydentalny

incidente
rzecz. przypadek, incydent
przym. przypadkowy, przygodny, incydentalny

incidentia
rzecz. występowanie

incider
czas. wcinać; zdarzać się, przypadać

incinerar
czas. palić, spalać, spopielać

incineration*
rzecz. incineration

incinerator*
rzecz. incinerator

inciper
czas. zaczynać, rozpoczynać

incipiente
przym. początkujący

incircular
czas. otaczać, okrążąć, okalać

incircumcise
przym. nieobrzezany

incisar
czas. nacinać, ryć

incision
rzecz. nacięcie

incisive
przym. tnący, ostry; cięty, zjadliwy

incisivo*
rzecz. incisor (tooth)

incisori
przym. sieczny

incitabilitate*
rzecz. incitability

incitamento*
rzecz. incitement, spur

incitar
czas. podniecać, pobudzać, namawiać, podżegać, zachęcać

incitation*
rzecz. incitation, incitement

incivil
przym. niegrzeczny, nieuprzejmy, niekulturalny

incivilitate*
rzecz. incivility

inclavar
czas. kłuć, nakłuwać, przekłuwać; zagważdżać (armatę)

inclavatura*
rzecz. prick (given in shoeing)

inclemente
przym. surowy, ostry

inclementia*
rzecz. inclemency

inclinar
czas. schylać, nachylać (se); skłaniać się, mieć inklinację

inclinate
przym. skłonny; pochylony, pochyły, nachylony

inclination
rzecz. skłonność, inklinacja; nachylenie (mat.)

inclinometro (-˘-)*
rzecz. inclinometer

includente
przysł. włącznie, włączając, włączywszy

includer
czas. włączać; zawierać, obejmować; zamykać

includite
przysł. włącznie z, włączając

incluse
(de) włącznie (z)

inclusion
rzecz. włączenie; zawieranie; inkluzja

inclusive
przym. obejmujący, włączający, zawierający

inclusive de
włącznie z

inclusivemente
przysł. włącznie, włączając

incluso*
rzecz. enclosure (= enclosed letter, check, etc.)

inclusura*
rzecz. enclosure, (act of) enclosing

incoercibile
przym. niewymuszony

incoffrar
czas. wkładać do walizy, skrzyni

incognita
rzecz. niewiadoma (mat.)

incognite
przym. nieznany, niewiadomy

incognito (-c˘g-)*
rzecz. incognito

incognoscibile
przym. niepoznawalny

incognoscite
przym. nieznany

incoherente
przym. niespójny, niekoherentny, bez związku, niepowiązany

incoherentia*
rzecz. incoherence, disconnectedness

incolor
przym. bezbarwny

incombramento*
rzecz. encumberment

incombrar
czas. zawalać, zawadzać, utrudniać, przeszkadzać

incombustibile
przym. niepalny, ogniotrwały

incombustibilitate*
rzecz. incombustibility

incommensurabile
przym. niewspółmierny; niewymierny

incommensurabilitate
rzecz. niewspółmierność

incommodar
czas. sprawiać kłopot, przeszkadzać, niepokoić, krępować

incommode
przym. niewygodny, niepasujący, niedogodny

incommoditate
rzecz. niewygoda, niedogodność

incommunicabile
przym. nieprzekazywalny

incommunicabilitate*
rzecz. incommunicability

incommutabilitate*
rzecz. incommutability

incomparabile
przym. nieporównywalny; niezrównany

incomparabilitate
rzecz. nieporównywalność

incompatibile
przym. niezgodny; niekompatybilny

incompatibilitate*
rzecz. incompatibility

incompetente
przym. niekompetentny, niezdolny, nieudolny

incompetentia*
rzecz. incompetence

incomplete
przym. niekompletny, niepełny

incomprehensibile
przym. niezrozumiały

incomprehensibilitate*
rzecz. incomprehensibility

incomprehension*
rzecz. incomprehension

incomprensibile
przym. niezrozumiały

incomprension*
rzecz. incomprehension

incompressibile
przym. nieściśliwy

incompressibilitate
rzecz. nieściśliwość, niekompresowalność

incompressibilitate*
rzecz. incompressibility

inconcipibile
przym. niepojęty, niezrozumiały, nie do pomyślenia

inconcipibilitate*
rzecz. inconceivability

inconditional
przym. bezwarunkowy

inconditionalmente
przysł. bezwarunkowo

incongenial
przym. niesympatyczny, niewdzięczny, niesprzyjający

incongrue
przym. niezgodny, niestosowny, nie na miejscu, nieodpowiedni, nieprzystający

incongruente
przym. niezgodny, niestosowny, nie na miejscu, nieodpowiedni, nieprzystający

incongruentia
rzecz. niezgodność, nieprzystawanie

incongruitate*
rzecz. incongruity, incongruousness

inconsciemente
przym. nieświadomie

inconsciente
przym. nieświadomy, nieprzytomny

inconscientia*
rzecz. unconsciousness

inconsequente
przym. niekonsekwentny; niezgodny, sprzeczny, niekonsekwentny

inconsequentemente
przysł. niekonsekwentnie

inconsequentia*
rzecz. inconsequence (1. want of logical sequence; 2. inconsistency (of reasoning, behavior, etc.))

inconsequential
przym. niekonsekwentny

inconsiderate
przym. bezwzględny (człowiek)

inconsistente
przym. nietreściwy; niezgodny, sprzeczny

inconsistentia*
rzecz. 1. unsubstantiality, (= want of firmness); 2. inconsistency

inconsolabile
przym. niepocieszony

inconsolate
przym. strapiony, niepocieszony

inconspicue
przym. niepozorny, skromny, niepokaźny

inconstante
przym. niestały

inconstantia*
rzecz. inconstancy

inconstitutional
przym. niekonstytucyjny, antykonstytucyjny

inconstitutionalitate*
rzecz. unconstitutionality

incontaminate
przym. nieskażony

incontentabile
przym. nie dający się zadowolić

incontestabile
przym. niezaprzeczalny, bezsporny

incontestabilitate*
rzecz. incontestability

incontinente
przym. niepowściągliwy, bez umiaru

incontinentia*
rzecz. incontinence (1. lack of self-restraint; 2. [Med.])

incontrar
czas. napotykać, spotykać

incontro
rzecz. spotkanie

incontrolate
przym. niekontrolowany

incontrovertibile
przym. niezbity, bezsporny, niezaprzeczalny

inconveniente
przym. niedogodny, niewygodny; niedogodność, niewygoda

inconveniente*
rzecz. inconvenience

inconvenientia
rzecz. niewygoda, niedogodność, kłopot

inconvertibile
przym. niewymienny

inconvertibilitate*
rzecz. inconvertibility

incoragiamento (-ja-)*
rzecz. encouragement

incoragiar
czas. zachęcać, ośmielać, pobudzać, dodawać odwagi, popierać

incoragiate
przym. zachęcony, ośmielony

incorporal
przym. bezcielesny

incorporalitate*
rzecz. incorporeity

incorporar
czas. włączać, inkorporować

incorporation
rzecz. inkorporacja, włączenie

incorporee
przym. bezcielesny

incorporeitate*
rzecz. incorporeity

incorrecte
przym. niepoprawny; niewłaściwy

incorrection
niepoprawność

incorrection*
rzecz. incorrectness

incorrelate
przym. nieskorelowany

incorrigibile
przym. niepoprawny, nie do poprawienia

incorrigibilitate*
rzecz. incorrigibility, incorrigibleness

incorrupte
przym. niesprzedajny, nieprzekupny

incorruptibile
przym. niesprzedajny, nieprzekupny

incorruptibilitate*
rzecz. incorruptibility

incortinar
czas. zasłaniać firanką, kurtyną

incostose
przym. niedrogi

incredibile
przym. niewiarygodny, nieprawdopodobny

incredibilemente
przysł. niewiarygodnie, nieprawdopodobnie

incredibilitate*
rzecz. incredibility

incredule
przym. nieufny, niedowierzający

incredulitate*
rzecz. incredulity

incremental
przym. przyrostowy, inkrementalny (mat.)

incrementar
czas. inkrementować, zwiększać

incrementation
rzecz. przyrost; inkrementacja (mat.)

incremento
rzecz. wzrost, przyrost, zwiększenie

incriminar
czas. obwiniać, oskarżać, zarzucać, obciążać

incrimination*
rzecz. incrimination

incrustar
czas. zdobić, ozdabiać, inkrustować

incrustate
przym. zdobiony, zdobny, inkrustowany

incrustation*
rzecz. I. incrustation (1. act of encursting; 2. crust, deposit, etc.); II. inlay

incubar
czas. hodować, wysiadywać, inkubować

incubation
rzecz. inkubacja

incubator
rzecz. inkubator, wylęgarka

incubo
rzecz. mara, zjawa, zmora

incude*
rzecz. anvil (1. "anvil used by a smith"; 2. [Anat.] incus)

inculcar
czas. wpajać, wdrażać

inculcation*
rzecz. inculcation

inculcator*
rzecz. inculcator

inculpabile
przym. niewinny; prostoduszny, naiwny

inculpar
czas. obwiniać, oskarżać, zarzucać, obciążać winą

inculpation*
rzecz. inculpation, incrimination

inculte
przym. nieuprawiany, dziki; niewykształcony, niekulturalny

incumbente
przym. ciążący, obowiązujący

incumbentia*
rzecz. incumbency (= that which is imposed as a duty or obligation)

incumber
czas. (a) piastować, mieć w obowiązku

incunabulo
rzecz. inkunabuł

incunar
czas. wkładać do kołyski

incurabile
przym. nieuleczalny

incurabilitate*
rzecz. incurability

incuria*
rzecz. carelessness (= lack of care)

incuriose
przym. nieciekawy

incurrer
czas. wbiegać, wpadać, wtargnąć

incursion
rzecz. najazd, wtargnięcie; zagłębienie się, zainteresowanie; wypad, wyprawa

incurvar
czas. zaginać, wykrzywiać, zakrzywiać

incurvatura
rzecz. zagięcie, wykrzywienie, zakrzywienie

inde
stamtąd; odtąd, od tego czasu; stąd, z tej przyczyny, dlatego

indebitamento
rzecz. zadłużenie

indebitar
czas. wejść w dług, zobowiązanie, być dłużnym

indecente
przym. nieprzyzwoity, gorszący

indecentia*
rzecz. indecency (= lack of decency)

indecifrabile
przym. nie do odcyfrowania; nieodgadniony

indecise
przym. chwiejny, niezdecydowany, niepewny, nieokreślony

indecision
niezdecydowanie

indecision*
rzecz. indecision

indeclinabile
przym. nieunikniony, niechybny; nieodmienny

indecorose
przym. niegodny

indefectibile
przym. niezawodny

indefectibilitate*
rzecz. indefectibility

indefendibile
przym. nie do obrony

indefensibile
przym. nie do obrony

indefinibile
przym. nieokreślony, nieuchwytny, niedający się zdefiniować

indefinite
przym. nieokreślony; niesprecyzowany, niejasny

indelibile
przym. nieusuwalny, niezatarty

indelibilitate*
rzecz. indelibility, indelibleness

indelicate
przym. szorstki, grubiański, niedelikatny, prostacki; pospolity, pośledni

indelicatessa*
rzecz. coarseness (1. quality of being coarse, not fine; 2. grossness)

indemne
przym. nieuszkodzony, nietknięty

indemnisar
czas. kompensować, dawać odszkodowanie

indemnisation
rzecz. odszkodowanie, indemnizacja

indemnitate*
rzecz. 1. wholeness, scathelessness (= state or condition of being whole, unharmed, etc.); 2. indemnity (= compensation for damage, loss, or expenses incurred)

indentar
czas. nacinać, wycinać, wcinać, ząbkować; łączyć, spajać na czopy

indentation*
rzecz. indentation

independente
przym. niezależny

independentemente
przysł. niezależnie

independentia
rzecz. niepodległość, niezależność, niezawisłość
independentia national - niezawisłość narodowa; independentia economic - niezależność ekonomiczna; independentia politic - niezależność polityczna; movimento pro le independentia - ruch na rzecz niepodległości, ruch niepodległościowy; partito pro le independentia - partia niepodległościowa; lucta pro le independentia - walka o niepodległość; guerra de independentia - wojna o niepodległość; proclamation de independentia - proklamacja niepodległości

independentista
rzecz. bojownik o niezawisłość, zwolennik niepodległości

indescriptibile
przym. nie dający się opisać, nie do opisania

indescriptibilemente
przysł. nie do opisania

indesiderabile
przym. niepożądany, niewskazany

indesirabile
przym. niepożądany, niewskazany

indestructibile
przym. niezniszczalny

indestructibilitate*
rzecz. indestructibility

indeterminabile
przym. niokreślony

indeterminate
przym. nieokreślony, nieoznaczony; niezdecydowany

indetermination
rzecz. niezdecydowanie; nieoznaczoność, nieokreśloność (mat.)

indeterminismo*
rzecz. [Philos.] indeterminism

indeterminista*
rzecz. [Philos.] indeterminist

indevote
przym. lekceważący, niemający szacunku

indevotion*
rzecz. indevotion, lack of devotion

indiabolar
czas. rozwścieczać, doprowadzać do wściekłości

indiabolate
przym. owładnięty przez diabła

indian
przym. hinduski, indyjski; indiański

indiana*
rzecz. print, printed fabric Indiana {npr} Indiana {Hence:} Indianapolis etc.

indiano
Indianin; Hindus

indicar
czas. wskazywać, podawać

indicate
przym. wskazany

indication
rzecz. znak, wskazówka, oznaka; wskazywanie, oznaczanie

indicative
przym. oznajmujący; wskazujący

indicativo*
rzecz. indicative, indicative mood

indicator
rzecz. wskaźnik, indykator

indice
rzecz. wskazówka (informacja); wskaźnik, indeks

indicer
czas. zapowiadać, ogłaszać, obwieszczać, zawiadamiać, oznajmiać, sygnalizować

indicibile
przym. niewypowiedziany, niewysłowiony

indicio
rzecz. wskaźnik, znak

indiction*
rzecz. I. indiction (1. [Rom. Hist.]; 2. [Chronol.] cycle of indiction); II. [R.C.Ch.] convocation (of a council)

indifferente
obojętny, indyferentny, neutralny

indifferentia
rzecz. obojętność

indifferentismo*
rzecz. indifferentism

indifferentista*
rzecz. indifferentist

indigena
rzecz. tubylec
przym. tubylczy

indigene
przym. tubylczy, autochtoniczny, rodzimy

indigentia*
rzecz. indigence

indiger
czas. potrzebować, wymagać

indigeste
przym. niestrawny; zmieszany, zakłopotany

indigestibile
przym. niestrawny

indigestibilitate*
rzecz. indigestibility

indigestion
rzecz. niestrawność

indignar
czas. oburzać; (se contra, de) być oburzonym (na, czymś)

indignate
przym. oburzony

indignation
rzecz. oburzenie

indigne
przym. niewarty, niezasługujący; niegodny, godny pogardy

indignitate*
rzecz. 1. unworthiness; 2. indignity, insult

indigo (ˇn-)*
rzecz. indigo (1. the dye "indigo"; 2. the color "indigo"; 3. indigo plant) {Hence:} indigotina

indigotina*
rzecz. [Chem.] indigotin

indirecte
przym. pośredni, niebezpośredni, nie wprost

indiscernibile
przym. nierozróżnialny, niedostrzegalny, nie dający się zauważyć

indiscrete
przym. niedyskretny; nierozważny, nieroztropny

indiscretion
rzecz. niedyskrecja

indiscutibile
przym. bezdyskusyjny, bezsporny

indiscutibilemente
przysł. bezdyskusyjnie

indispensabile
przym. nieodzowny, niezbędny, konieczny
condition indispensabile - warunek konieczny; cognoscentias/cognoscimentos indispensabile - niezbędna wiedza; garantias indispensabile - konieczne gwarancje; precautiones indispensabile - niezbędne środki ostrożności; mal indispensabile - zło konieczne; absolutemente indispensabile - absolutnie niezbędny

indispensabilitate
rzecz. nieodzowność

indisponer
czas. czynić niezdolnym, niedysponowanym; zniechęcać, zrażać, usposabiać niechętnie

indisposite
przym. niechętny; niezdrów, niedysponowany

indisposition*
rzecz. indisposition (1. slight ailment; 2. unwillingness, aversion)

indisputabile
przym. bezdyskusyjny, bezsporny, niezaprzeczalny

indisputabilemente
przysł. bezdyskusyjnie

indissolubile
przym. nierozpuszczalny

indissolubilitate*
rzecz. indissolubility

indistincte
przym. niewyraźny

indistinctemente
przysł. niewyraźnie

indistinction*
rzecz. indistinction (= want of distinction; confusion)

indistinguibile
przym. nierozróżnialny, nie do ordróżnienia, nierozpoznawalny

individual
przym. indywidualny, pojedynczy, osobisty

individualisar
czas. indywidualizować

individualisation*
rzecz. individualization

individualismo*
rzecz. individualism

individualista*
rzecz. individualist; attitude individualista individualistic attitude

individualitate*
rzecz. individuality (= individual character)

individualmente
przysł. indywidualnie

individuar
czas. wyróżniać, indywidualizować

individuation*
rzecz. individuation (1. action or process of singling out or individuating; 2. individuality, personal identity)

individuo
rzecz. jednostka, osobnik, indywiduum

indivise
przym. niepodzielny, nierozdzielny

indivisibile
przym. niepodzielny

indivisibilitate*
rzecz. indivisibility

indivision*
rzecz. indivision

indochinese
przym. indochiński

indocile
przym. nieposłuszny, niesforny, nieuległy

indocilitate*
rzecz. indocility

indoeuropee
przym. indoeuropejski

indoeuropeo
rzecz. indoeuropejczyk

indoiranian
przym. indoirański

indolente
przym. leniwy, opieszały, ospały

indolentia
rzecz. ospałość, opieszałość, indolencja

indolor
przym. bezbolesny

indomabile
przym. nieujarzmiony, nieposkromiony

indomabilitate*
rzecz. indomitability

indomate
przym. nieujarzmiony, nieposkromiony

indonesian
przym. indonezyjski

indonesiano*
rzecz. Indonesian

indorsamento
rzecz. poparcie, wsparcie, poplecznictwo

indorsar
czas. wspierać, popierać

indorsate
przym. popierany, wspierany

indorsator*
rzecz. [Com.] endorser

indubitabile
przym. niewątpliwy, nie budzący wątpliwości

indubitate
przym. niewątpliwy

inducer
czas. wprowadzać; wciągać; indukować

induction
rzecz. indukcja

inductive
przym. indukcyjny

inductor*
rzecz. 1. [Elec.] inductor; attrib [Elec.] inductive; 2. inducer

indulgente
przym. pobłażliwy, łaskawy, ulegający

indulgentia*
rzecz. indulgence (1. state or quality of being indulgent; 2. [R.C.Ch.])

indulgentiar
czas. pobłażać, odpuszczać; folgować, dogadzać

indulger
czas. pobłażać, być łaskawym

indulto*
rzecz. [Canon Law] indult

indurabile
przym. znośny

indurante
przym. trwały, wieczny

indurar
czas. wzmacniać, hartować, czynić twardym; znosić, wytrzymywać, cierpieć

indurate
przym. stwardniały

induration*
rzecz. induration; {also:} [Med.]

industria
rzecz. przemysł
industria pesante - przemysł ciężki; industria textile - przemysł tekstylny

industrial
przym. przemysłowy
rzecz. industrialist

industrialisar
czas. industrializować, uprzemysławiać

industrialisate
przym. uprzemysłowiony

industrialismo*
rzecz. industrialism

industriose
przym. zręczny, wprawny, pomysłowy, wynalazczy; pracowity, pilny, skrzętny

inebriar
czas. (se) upijać (się)

inebriato
rzecz. pijany (człowiek)

inedibile
przym. niejadalny

inedibilitate*
rzecz. inedibility

inedite
przym. nieopublikowany

ineffabile
przym. niewypowiedziany, niewysłowiony

ineffabile = {adj} ineffable ineffabilitate {n} ineffability
inefficacia* rzecz. inefficacy

inefficace
przym. nieskuteczny

inefficiente
przym. nieskuteczny, nieefektywny

inefficientemente
przysł. nieskutecznie, nieefektywnie

inefficientia*
rzecz. inefficiency

inelegante
przym. nielegancki, niewytworny

inelegantia*
rzecz. inelegance, inelegancy

ineligibile
przym. nieodpowiedni, nienadający się

ineligibilitate*
rzecz. ineligibility

ineluctabile
przym. niekompetentny, niestosowny, niedorzeczny

inenarrabile
przym. nieopisany

inepte
przym. niekompetentny, niestosowny, niedorzeczny

ineptia
rzecz. niedorzeczność, absurd, nonsens

ineptitude
rzecz. niekompetencja, nieumiejętność, niezdatność, nieudolność

inequal
przym. nierówny

inequalitate
rzecz. nierówność

inequivoc
przym. jednoznaczny, niedwuznaczny

inequivocamente
przysł. jednoznacznie, niedwuznacznie

inerte
przym. nieaktywny, inercyjny, nieruchawy, pasywny

inertia
rzecz. inercja, bezwładność

inestimabile
przym. nieoszacowany

inevalutabile
przym. nieoceniony

inevitabile
przym. nieunikniony, nieuchronny

inevitabilemente
przysł. nieuchronnie

inexacte
przym. niedokładny, nieścisły

inexactitude*
rzecz. inexactitude, inaccuracy

inexcusabile
przym. niewybaczalny

inexecutabile
przym. niewykonalny

inexhauribile
przym. niewyczerpany, niestrudzony; niewyczerpany, nieprzebrany

inexhauste
przym. niestosowany, nieużywany

inexhaustibile
przym. niewyczerpany, niestrudzony; niewyczerpany, nieprzebrany

inexistente
przym. nieistniejący

inexistentia*
rzecz. inexistence

inexorabile
przym. nieubłagany, nieugięty; nieuchronny

inexorabilitate*
rzecz. inexorability

inexpectate
przym. nieoczekiwany

inexpectatemente
przysł. nieoczekiwanie

inexperientia*
rzecz. inexperience

inexperimentate
przym. niedoświadczony

inexperte
przym. niewprawny, niezręczny

inexpiate
przym. nieodpokutowany

inexplicabile
przym. niewytłumaczalny

inexplicabilitate*
rzecz. inexplicability

inexplicate
przym. niewyjaśniony

inexplorabile
przym. nie do zbadania

inexplorate
przym. niezbadany

inexpressive
przym. pozbawiony wyrazu

inexprimibile
przym. niewypowiedziany, niewysłowiony, nieopisany

inexpugnabile
przym. nienaruszalny, nie do zdobycia; niewzruszony, niezachwiany, niepokonany

inextensibile
przym. nierozciągalny

inextension*
rzecz. lack of extension

inextinguibile
przym. niewygasły

infacete
przym. mdły, nudny, bez smaku

infacibile
przym. niewykonalny

infacibilitate*
rzecz. infeasibility, unfeasibility

infallibile
przym. nieomylny, niezawodny

infallibilitate
rzecz. nieomylność, bezsporność

infamante
przym. niesławny, hańbiący

infamar
czas. hańbić, zniesławiać

infame
przym. haniebny, niesławny, hańbiący, zawstydzający
traition infame - haniebna zdrada; calumnia infame - haniebne oszczerstwo; acto infame - haniebny czyn

infamia
rzecz. hańba, niesława, infamia

infante
rzecz. dziecko

infanteria
rzecz. piechota
regimento de infanteria - pułk piechoty; infanteria aeroportate - wojska powietrzno-desantowe; soldato de infanteria - żołnierz piechoty

infantes
rzecz. dzieci, potomstwo

infantia
rzecz. dzieciństwo
amico de infantia - przyjaciel z dzieciństwa

infanticida
rzecz. dzieciobójca
przym. dzieciobójczy

infanticidio
rzecz. dzieciobójstwo

infantil
przym. dziecięcy; dziecinny; infantylny
choro infantil - chór dziecięcy; mortalitate infantil - śmiertelność wśród dzieci; clinica infantil - klinika dziecięca; paralyse infantil - paraliż dziecięcy; medico infantil - lekarz dziecięcy, pediatra

infantilisar
czas. infantylizować

infantilismo
rzecz. infantylizm

infarcto
rzecz. zawał, infarkt
infarcto cardiac - zawał serca; infarcto cerebral - wylew krwi do mózgu

infarinar
czas. posypywać mąką

infatigabile
przym. niestrudzony, niezmordowany

infatigabilemente
przysł. niestrudzenie, niezmordowanie

infatigabilitate
rzecz. niezmordowanie, niestrudzoność

infatuar
czas. zaślepiać, budzić namiętność, rozkochiwać

infatuation
rzecz. zaślepienie, namiętność

infatuation*
rzecz. infatuation

infebramento
rzecz. rozgorączkowanie

infebramento*
rzecz. 1. (action of) throwing into a fever; 2. feverishness

infebrar
czas. rozgorączkować

infectante
przym. zaraźny, zakaźny, infekujący

infectar
czas. infekować, zarażać, zakażać; skażać, zanieczyszczać

infectate
przym. zakażony, zarażony, zainfekowany

infecte
przym. nieczysty, zepsuty, zgniły; śmierdzący, cuchnący

infection
rzecz. infekcja, zakażenie
infection viral - zakażenie wirusowe; infection del sanguine - zakażenie krwi; foco de infection - ognisko zakażenia

infectiose
przym. zaraźliwy, zakaźny, infekcyjny
maladia infectiose - choroba zakaźna

infectiositate
rzecz. zakaźność, zaraźliwość

infective
przym. zaraźliwy, zakaźny, infekcyjny
maladia infective - choroba zakaźna

infectivitate
rzecz. zakaźność, zaraźliwość

infecunde
przym. bezpłodny, jałowy, nieurodzajny
animal infecunde - bezpłodne zwierzę; solo infecunde - jałowa gleba; terra infecunde - nieurodzajna ziemia

infecunditate
rzecz. jałowość, bezpłodność
infecunditate de un polemica - jałowość polemiki

infelice
przym. nieszczęsny, niefortunny, nieszczęśliwy
amor infelice - nieszczęśliwa miłość

infelicemente
przysł. niestety, na nieszczęście

infelicitate
rzecz. nieszczęście; pech, niepowodzenie

infere
przym. dolny

inferentia
rzecz. wniosek, wywód, konkluzja

inferer
czas. wnioskować, wywodzić, wyciągać, konkludować

inferibile
przym. dający się wywnioskować

inferior
przym. niższy; dolny
labio inferior - dolna warga; Egypto Inferior - Dolny Egipt; tribunal inferior - sąd niższej instancji; classes inferior del societate - niższe klasy społeczne; curso inferior de un fluvio - dolny bieg rzeki

inferioritate
rzecz. niższość
complexo de inferioritate - kompleks niższości; sentimento de inferioritate - poczucie niższości; inferioritate technic - niższość techniczna

infernal
przym. piekielny
machina infernal - machina piekielna; potentias infernal - moce piekielne; astutia infernal - piekielna sztuczka; ruito infernal - piekielny hałas; calor infernal - piekielny żar

inferno
rzecz. piekło
le portas del inferno - bramy piekieł; pavor del inferno - strach przed piekłem; le antecamera/antesala del inferno - przedsionek piekieł; inferno del jungla - piekło dżungli; inferno de foco - piekło ognia; le inferno de Stalingrad - piekło Stalingradu; converter le vita de un persona in un inferno - zamienić czyjeś życie w piekło

infertile
przym. bezpłodny, pozbawiony żyzności, jałowy, sterylny
terra infertile - jałowa ziemia; discussion infertile - jałowa dyskusja

infertilitate
rzecz. jałowość, sterylność, bezpłodność

infestar
czas. nękać, napadać, najeżdżać
le robatores infestava le camminos - rabusie napadali na drogi; infestate de mosquitos - nękany przez komary

infestation
rzecz. nękanie, napadanie, atakowanie

infestator
rzecz. najeźdźca, napadający, atakujący

infeste
przym. szkodliwy; wrogi, nieprzyjazny

infeudar
czas. dawać w lenno, dawać w wasalstwo, obdarzać lennem

infeudation*
rzecz. infeudation, enfeoffment

infibulation
rzecz. zeszpilenie, zszycie warg sromowych

infidel
przym. niewierny, wiarołomny; niedokładny, niewiarygodny
sposa infidel - niewierna żona; traduction infidel - niedokładne tłumaczenie; balancia infidel - niedokładna waga

infidelitate
rzecz. niewierność, wiarołomność; niewiarygodność
infidelitate conjugal - niewierność małżeńska

infilada*
rzecz. 1. succession, series (of doors, etc.); 2. [Mil.] enfilade

infilar
czas. nawlekać, nanizywać
infilar un agulia - nawlekać igłę; infilar perlas - nanizywać perły

infiltrar
czas. infiltrować, przesączać, przenikać, nasiąkać
inflitrar in un movimento - infiltrować ruch, przenikać do ruchu

infiltration
rzecz. przenikanie, infiltracja
processo de infiltration - proces infiltracji; velocitate de infiltration - szybkość przenikania; tentativa de infiltration - próba infiltracji

infime
przym. najniższy, najmniejszy
detalio infime - najdrobniejszy szczegół

infinitate
rzecz. nieskończoność
infinitate del spatio - nieskończoność przestrzeni; axioma de infinitate - aksjomat nieskończoności; un infinitate de questiones - ogrom pytań, nieskończenie wiele pytań; un infinitate de personas - masa ludzi, nieskończone tłumy

infinite
przym. nieskończony, bezgraniczny, niekończący się, bezbrzeżny
deserto infinite - niekończąca się pustynia; spatio infinite - nieskończona przestrzeń; misericordia infinite de Deo - bezgraniczna łaska Boga; patientia infinite - bezbrzeżna cierpliwość; numero infinite - liczba nieskończona; serie infinite - szereg nieskończony, ciąg nieskończony

infinitemente
przysł. nieskończenie, bezgranicznie, bezbrzeżnie
infinitemente grande - nieskończenie wielki; infinitemente parve - nieskończenie mały

infinitesima
rzecz. nieskończenie mała

infinitesimal
przym. nieskończenie mały, infinitezymalny
calculo infinitesimal - rachunek nieskończonościowy, rachunek infinitezymalny

infinitesime
przym. nieskończenie mały, infinitezymalny

infinitival
przym. bezokolicznikowy

infinitive
rzecz. bezokolicznikowy

infinitivo
rzecz. bezokolicznik

infinito
rzecz. nieskończoność, bezbrzeżność
infinito del oceano - bezbrzeżność oceanu; usque al infinito - aż do nieskończoności; extender se al infinito - rozciągać się do nieskończoności

infinitude*
rzecz. infinitude, infiniteness

infirmar
czas. osłabiać; unieważniać

infirmation*
rzecz. 1. (action of) weakening, making infirm; 2. invalidation

infirme
przym. słaby, niedołężny, bezsilny

infirmera
rzecz. pielęgniarka

infirmero*
rzecz. male nurse

infirmitate
rzecz. niedomaganie, słabość, dolegliwość, choroba

infixo
rzecz. wrostek, infiks

inflammabile
przym. palny, łatwopalny, zapalny; zapalczywy, pobudliwy

inflammabilitate*
rzecz. inflammability

inflammar
czas. zapalać, rozpalać; pobudzać, zaogniać

inflammate
przym. zapalony, rozpalony; żarliwy, gorliwy, płonący

inflammation
rzecz. zapalenie

inflammative
przym. zapalny, podżegający

inflammatori
przym. zapalny; podżegający

inflar
czas. nadymać, rozdymać, pompować; natchnąć; puchnąć, rozszerzać się

inflate
przym. nadęty, wydęty

inflation
rzecz. inflacja; puchnięcie

inflationari
przym. inflacyjny

inflationismo*
rzecz. infationism

inflationista
rzecz. inflacjonista

inflecter
czas. giąć, zginać, krzywić, wyginać, zakrzywiać; odmieniać (gram.); modulować (głos)

inflexibile
przym. nieelastyczny, sztywny

inflexibilitate
rzecz. sztywność, brak elastyczności

inflexion
rzecz. odmiana; przegięcie (mat.)

infliction*
rzecz. infliction

infliger
czas. wymierzać, zadawać

infloramento*
rzecz. (action of) strewing flowers

inflorar
czas. ukwiecać, posypywac kwiatami

inflorescentia
rzecz. kwitnienie, rozkwit

inflorescer
czas. zakwitać, kwitnąć

influente
przym. wpływowy, wpływający

influentia
rzecz. wpływ
(super) wpływ na
extender su influentia a - rozciągać swoje wpływy na

influential
przym. wpływowy

influentiar
czas. wpływać, mieć wpływ

influentiate
przym. podlegający wpływom

influenza
rzecz. grypa

influer
czas. wpływać, oddziaływać

influxo
rzecz. napływ, przypływ

infolio*
rzecz. folio (= book in folio)

informal
przym. nieformalny

informalmente
przysł. nieformalnie

informante*
rzecz. informant

informar
czas. informować

informatic
przym. informatyczny

informatica
rzecz. informatyka

information
rzecz. informacja

informational
przym. informacyjny

informative
przym. informacyjny

informator
rzecz. informator

informe
przym. nieforemny, bezkształtny, nieukształtowany

infortuna
rzecz. pech, nieszczęście

infortunate
przym. nieszczęsny, niefortunny

infortunatemente
przysł. na nieszczęście, niefortunnie

infortunato
rzecz. pechowiec

infra
poniżej, pod; u dołu, pod spodem

infraction
rzecz. naruszenie, pogwałcenie, złamanie
infraction del lege - naruszenie prawa, złamanie prawa; infraction del derectos de autor - naruszenie praw autorskich
committer un infraction - popełnić naruszenie (prawa)

infrangibile
przym. niełamliwy, nie do złamania

infrangibilitate*
rzecz. unbreakableness

infrarubie
przym. podczerwony

infrastructura
rzecz. infrastruktura

infrastructural
przym. infrastrukturalny

infrequente
przym. rzadki, nieczęsty

infrequentemente
przysł. nieczęsto

infrequentia*
rzecz. infrequency, infrequence

infringer
czas. naruszać, pogwałcać

infringimento*
rzecz. infringement

infructuose
przym. bezowocny, bezpłodny

infructuosemente
przysł. bezowocnie, bezpłodnie

infunder
czas. zasilać; wlewać; naparzać, zaparzać

infundibulo*
rzecz. funnel (1. small, tapering tube with a cone-shaped mouth; 2. [Anat.] infundibulum)

infundite
przym. zasilany

infuriar
czas. rozwścieczać, doprowadzać do wściekłości

infuriate
przym. rozwścieczony

infusibile
przym. nietopliwy

infusibilitate*
rzecz. infusibility

infusion*
rzecz. I. pouring in; {also:} infusion; II. infusion (1. [Eccl.]; 2. extract obtained by infusing or steeping)

infusorial
przym. okrzemkowy

infusorio
rzecz. [Zool.] wymoczek

ingagiamento
rzecz. zaangażowanie; zobowiązanie

ingagiar
czas. angażować, zatrudniać, wynajmować

ingagiator (-ja-)*
rzecz. engager (= one who engages or employs)

ingemmar
czas. ozdabiac klejnotami

ingeneramento*
rzecz. begetting, engenderment

ingenerar
czas. sprawiać, prokurować, powodować

ingenerose
przym. niehojny

ingenerositate*
rzecz. ungenerousness

ingeniar*
czas. -; ingeniar se to exercise ono's wits, strain one's ingenuity

ingenieria
rzecz. inżynieria

ingeniero
rzecz. inżynier

ingenio
rzecz. geniusz, talent; silnik, napęd

ingeniose
przym. pomysłowy, wynalazczy

ingeniosemente
przysł. pomysłowo

ingeniositate*
rzecz. ingenuity

ingenue
przym. wolno urodzony; szczery, naiwny, prosty, otwarty

ingenuitate*
rzecz. ingenuousness

ingerentia
rzecz. ingerencja

ingerer
czas. wprowadzac, wstawiać, umieszczać; ingerować, wtrącać się; spożywać, przyjmować

ingestion
rzecz. spożywanie, przyjmowanie

inglobar
czas. zawierać, obejmować

ingloriose
przym. haniebny, niesławny, sromotny

ingloriose = {adj} inglorious inglutimento {n} 1. (act of) swallowing, gulping down; 2. engulfment; swallowing up
ingorgamento* rzecz. engorgement; specif.: [Pathol.]

inglutimento
rzecz. połykanie, pochłanianie

inglutir
czas. połykać

inglutite
przym. połykany

ingorgar
czas. połykać, pożerać, pochłaniać

ingovernabile
przym. nieposkromiony, niepohamowany, niesforny

ingranage
rzecz. bieg, przekładnia (w samochodzie)
ingranage conic - przekładnia stożkowa

ingranar
czas. włączać; zaczepiać, zazębiać

ingrassar
czas. natłuszczać

ingrassiar
czas. tyć, robić się grubym

ingrate
przym. nieprzyjemny; niewdzięczny

ingratiar*
czas. to make pleasant; ingratiar se to ingratiate oneself

ingratiose
przym. niewdzięczny, niegrzeczny, nieuprzejmy, niemiły

ingratitude*
rzecz. ingratitude

ingrediente
rzecz. składnik, ingrediencja

ingresso
rzecz. ingres, wprowadzenie (na urząd)

inguirlandar
czas. otaczac wieńcem, oplatać, okręcać

ingummar
czas. powlekac gumą, gumować

ingurgitar
czas. pochłaniać, połykać

ingurgitation*
rzecz. ingurgitation

ingypsar
czas. gipsować; tynkować

inhabile
przym. niezgrabny, niezdarny, niewprawny

inhabilitate*
rzecz. unskilfulness, clumsiness

inhabitate
przym. niezamieszkały

inhalar
czas. wdychać, inhalować

inhalation
rzecz. inhalacja

inhalator
rzecz. inhalator

inhardir
czas. ośmielać, rozzuchwalać

inharmonia (-ˇa)*
rzecz. inharmony

inharmonic
przym. nieharmoniczny

inharmoniose
przym. nieharmonijny

inherente
przym. wrodzony, przyrodzony, nieodłączny, tkwiący w czymś

inherentia
rzecz. istota, esencja, bycie przyrodzonym

inherer
czas. tkwić w czymś, być wrodzonym, być właściwym

inhibir
czas. zabraniać, zakazywać; przeszkadzać, ograniczać, powstrzymywać

inhibition*
rzecz. inhibition (1. act of forbidding; 2. [Physiol.]; 3. [Psychol.])

inhibitori
przym. wstrzymujący, hamujący, zakazujący

inhoneste
przym. haniebny, nikczemny, podły; nieprzyzwoity, niemoralny, nieskromny

inhospital
przym. niegościnny

inhospitalitate*
rzecz. inhospitality

inhuman
przym. nieludzki

inhumanitate*
rzecz. inhumanity

inhumar
czas. grzebać, chować do grobu, składać do ziemi

inhumation
rzecz. pogrzeb, inhumacja, pochówek

inhygienic
przym. niehigieniczny

inimaginate
przym. niewyobrażalny

inimic
przym. wrogi, nieprzyjazny, niesprzyjający; szkodliwy

inimicar
czas. robić wrogów; (se) stać się wrogiem

inimicitate
rzecz. wrogość

inimico
rzecz. nieprzyjaciel, wróg

inimitabile
przym. niezrównany, niedościgniony, nie do naśladowania

inimpedite
przym. niezakłócony

inintelligente
przym. tępy, nieinteligentny

inintelligentia*
rzecz. want of intelligence, obtuseness

inintelligibile
przym. niezrozumiały

ininterrupte
przym. nieprzerwany

inique
przym. niesprawiedliwy, niesłuszny, krzywdzący

iniquitate
rzecz. niesłuszność, niesprawiedliwość, krzywda

initial
rzecz. inicjał
przym.. początkowy, wstępny, inicjujący

initialisar
czas. inicjalizować; bootować

initialmente
przysł. początkowo

initiar
czas. inicjować; wprowadzać

initiate
przym. zainicjowany, zapoczątkowany

initiation
rzecz. inicjacja

initiativa
rzecz. inicjatywa

initiative
przym. wstępny, początkowy, inicjujący

initiato*
rzecz. initiate

initiator
rzecz. inicjator

initio
rzecz. początek

injectar
czas. wstrzykiwać; wnosić, dodawać

injectate
przym. wstrzyknięty; rozogniony, rozpalony; przekrwiony, nabiegły krwią

injection
rzecz. zastrzyk, wstrzyknięcie; odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne, injekcja

injector*
rzecz. [Med.] injector

injicer
czas. wstrzykiwać

injunction*
rzecz. injunction (= authoritative admonition or order)

injunger
czas. zalecać, nakazywać, zarządzić

injuria
rzecz. szkoda, krzywda, uszczerbek, ujma; obraza, zniewaga, obelga

injuriar
czas. obrażać, znieważać, ubliżać, lżyć, zwymyślać

injuriose
przym. obelżywy, obraźliwy, znieważający; szkodliwy, krzywdzący
nomine injuriose - obraźliwa nazwa; appellation injuriose - znieważające określenie, obraźliwy epitet; parola injuriose - obraźliwe słowo; linguage injuriose - obelżywy język; riso injuriose - obraźliwy śmiech

injuste
przym. niesprawiedliwy, niesłuszny, krzywdzący

injustificabile
przym. nieuzasadniony

injustificate
przym. nieusprawiedliwony, nieuzasadniony, bezpodstawny

injustitia
rzecz. niesprawiedliwość

innate
przym. wrodzony, przyrodzony

innatural
przym. nienaturalny, wbrew naturze

innavigabile
przym. nieżeglowny, niespławny; niezdatny do żeglugi

innavigabilitate*
rzecz. 1. unnavigability; 2. unseaworthiness

innervar
czas. unerwiać

innervation*
rzecz. innervation

innobilimento*
rzecz. ennoblement (1. act of giving the rank of nobleman to; 2. act of elevating in excellence or worth)

innobilir
czas. uszlachcać; nobilitować

innocente
przym. niewinny; naiwny, prostoduszny; nieszkodliwy

innocentia*
rzecz. I. innocence (1. guiltlessness; 2. freedom from the knowledge of evil); II. innocuousness, harmlessness

innocue
przym. nieszkodliwy

innocuitate*
rzecz. innocuousness, harmlessness

innominabile
przym. nie do nazwania

innominate
przym. nienazwany, anonimowy, bez nazwy

innovar
czas. wprowadzać innowacje

innovation
rzecz. innowacja

innovator
rzecz. innowator

innumerabile
przym. niezliczony; nieprzeliczalny

innumerabilitate
rzecz. nieprzeliczalność

inoblidabile
przym. niezapomniany

inobservabile
przym. niedostrzegalny

inobservante
przym. nieuważny, nieprzestrzegający

inobservantia*
rzecz. inobservance, non-observance

inoculabile
przym. wszczepialny, zaszczepialny

inocular
czas. szczepić, zaszczepiać

inoculation
rzecz. szczepienie, zaszczepianie

inodor
przym. bezwonny, bezzapachowy

inoffensive
przym. nieszkodliwy

inofficiose
przym. krzywdzący, niesprawiedliwy

inofficiositate*
rzecz. [Law] inofficiosity

inope
przym. bezradny, bez oparcia; bez środków do życia, w nędzy

inopia
rzecz. bezradność; ubóstwo, nędza

inopinate
przym. niespodziewany, nieoczekiwany

inopportun
przym. niewczesny, nie w porę

inopportunitate*
rzecz. inopportuneness, inopportunity

inorganic
przym. nieorganiczny

inorgoliar
czas. wprawiac w dumę

inoxydabile
przym. nierdzewny

inquadramento*
rzecz. 1. (action of) framing; 2. framework, frame

inquadrar
czas. obramowywac, oprawiać

inquadrator*
rzecz. 1. (picture) framer; 2. frame maker

inqualificabile
przym. niewypowiedziany, nie do opisania

inquesta
rzecz. ankieta; śledztwo, badanie

inquietar
czas. (se) niepokoić (się)

inquietator*
rzecz. disturber

inquiete
przym. niespokojny

inquietude*
rzecz. inquietude, disquietude

inquirer
czas. wypytywać, badać, dowiadywać się, śledzić

inquiritor*
rzecz. inquirer, enquirer

inquisition*
rzecz. 1. inquiry, inquisition; 2. [Law] inquisition; 3. [Eccl.] Inquisition

inquisitor*
rzecz. inquisitor (1. one who makes inquiry; 2. [Ch. Hist.])

inquisitori
przym. badawczy

inquisitorial
przym. inkwizytorski

inrabiamento
rzecz. rozwścieczenie, doprowadzenie do wściekłości

inrabiar
czas. rozwścieczać, doprowadzać do wściekłości

inragiamento
rzecz. [wym. inrażamento] rozwścieczenie, doprowadzenie do wściekłości

inragiar
czas. [wym. inrażar] rozwścieczać, doprowadzać do wściekłości

inraucamento*
rzecz. hoarseness, huskiness

inraucar
czas. spowodować ochrypnięcie

inregimentar
czas. formować w pułki

inricchimento
rzecz. wzbogacenie

inricchir
czas. wzbogacać

inricchite
przym. wzbogacony

inrobar
czas. okrywać, ubierać, odziewać

inrolamento*
rzecz. [Mil.] enrollment, enlistment

inrolar
czas. powoływać do wojska; zwijać, nawijać

insablamento*
rzecz. 1. (act of) stranding, running aground, silting, etc.; 2. silt, sand bank, etc.

insablar
czas. osiadać na mieliźnie

insaccar
czas. pakować w worki

insalar
czas. zasolić, posolić, peklować

insalubre
przym. niezdrowy

insalubritate*
rzecz. insalubrity, unhealthiness, unwholesomeness

insan
przym. obłąkany, szalony, chory umysłowo

insanabile
przym. nieuleczalny

insanabilitate*
rzecz. incurability

insanguinar
czas. zakrwawiać

insanguinar = {v} to bloody (= to stain with blood) insanitate {n} insanity
insatiabilitate* rzecz. insatiability

insanitate
rzecz. obłęd, choroba umysłowa, szaleństwo

insatiabile
przym. chciwy, nienasycony

insatiate
przym. nienasycony

insatisfactori
przym. niezadowalający

insaturabile
przym. nie do nasycenia

inscenar
czas. inscenizować

inscenation*
rzecz. (action of) staging

inscenator
rzecz. scenarzysta

insciente
przym. niewiedzący, niepoinformowany

inscientia*
rzecz. ignorance (= lack of knowledge, information)

inscriber
czas. wpisywać, zapisywać; wpisywać (mat.)
(se) wpisywać się, zapisywać się

inscripte
przym. wpisany

inscription
rzecz. wpis, napis, inskrypcja; wpisywanie (mat.)

inscrupulose
przym. pozbawiony skrupółów

inscrutabile
przym. niezbadany, niezgłębiony, tajemniczy

inscrutabilitate*
rzecz. inscrutability

insecabile
przym. niepodzielny

insecar
czas. wcinać

insecticida
rzecz. środek owadobójczy

insectivore
przym. owadożerny

insectivoro (-tˇ-)*
rzecz. insectivore

insecto
rzecz. insekt, owad

insectologia (-ˇa)*
rzecz. insectology

insecur
przym. niepewny, niebezpieczny; niepewny, wątpliwy

insecuritate*
rzecz. insecurity

insellar
czas. siodłać

insellate
przym. osiodłany

inseminar
czas. inseminować, zasiewać

insemination*
rzecz. insemination

inseniabile
przym. dający się nauczyć

inseniamento
rzecz. szkolnictwo, nauczanie
inseniamento secundari - szkolnictwo średnie
inseniamento superior - szkolnictwo wyższe

inseniante
rzecz. nauczyciel

inseniar
czas. uczyć, nauczać

inseniate
przym. nauczany

inseniator
rzecz. nauczyciel

insensate
przym. nieczuły, niewrażliwy; głupi, bezsensowny

insensibile
przym. niedostrzegalny

insensibilitate*
rzecz. insensibility, insensitiveness

inseparabile
przym. nierozdzielny, nieodłączny, nierozłączny

inseparabilemente
przysł. nieodłącznie, nierozłącznie, nierozdzielnie

inseparabilitate*
rzecz. inseparability

inserer
czas. wstawiać, wkładać, wsuwać

insertar
czas. wstawiać

insertion
rzecz. inserat, anons

insidia
rzecz. zasadzka, pułapka

insidiar
czas. czyhać, czatować, zasadzać się, napadać

insidiator*
rzecz. 1. waylayer; 2. plotter

insidiose
przym. podstępny, zdradziecki

insigne
przym. słynny, sławny, wybitny, wyróżniający się

insignia
rzecz. odznaka; insygnia

insignificante
przym. nieznaczny, nieznaczący

insignificantia*
rzecz. insignificance

insimul
razem, wspólnie; zbiór (mat.)

insimul (-sˇ-) = {adv} together insimul (-sˇ-) {n} general effect, ensemble
insinceritate* rzecz. insincerity

insincer
przym. nieszczery

insinuante
przym. insynuujący, sugerujący; przymilny, ujmujący

insinuar
czas. insynuować; dawać do zrozumienia, sugerować

insinuation*
rzecz. insinuation

insinuative
przym. insynuacyjny

insinuator*
rzecz. insinuator

insipide
przym. mdły

insipiditate*
rzecz. insipidity

insipiente
przym. głupi, niemądry

insipientia*
rzecz. foolishness

insistentia
rzecz. namawianie, naleganie

insister
czas. nalegać, upierać się, obstawać

insobrie
przym. nietrzeźwy

insobrietate*
rzecz. unsoberness, insobriety

insociabile
przym. nietowarzyski

insociabilitate*
rzecz. unsociability

insolar
czas. nasłoneczniać, opalać

insolation
rzecz. opalanie; udar słoneczny

insolente
przym. bezczelny, zuchwały

insolentia
rzecz. bezczelność, zuchwałość

insolite
przym. niezwykły, niezwyczajny

insolubile
przym. nierozwiązywalny; nierozpuszczalny

insolubilitate*
rzecz. insolubility (1. incapacity of being dissolved; 2. incapacity of being solved)

insolvente
przym. zbankrutowany, niewypłacalny

insolventia*
rzecz. [Com.] insolvency

insomne
przym. bezsenny

insomnia
rzecz. bezsenność

insomnitate
rzecz. bezsenność

inspectar
czas. badać, dozorować, kontrolować, robić inspekcję

inspection
rzecz. inspekcja, kontrola, przegląd, oględziny

inspector
rzecz. inspektor

inspectorato*
rzecz. inspectorate, inspectorship

insperabile
przym. niespodziewany, nieoczekiwany

insperate
przym. niespodziewany, nieoczekiwany

inspicer
czas. kontrolować, badać, robić inspekcję, sprawdzać

inspirar
czas. inspirować, natchnąć; wdychać

inspiration
rzecz. inspiracja

inspirator*
rzecz. inspirer

inspissar
czas. zagęszczać

inspissation*
rzecz. inspissation, thickening

instabile
przym. niestabilny, niepewny, niestały, chwiejny

instabilitate
rzecz. niestabilność

installar
czas. instalować

installation
rzecz. instalacja

instantanee
przym. natychmiastowy, momentalny

instantaneemente
przysł. natychmiast, od razu, natychmiastowo, momentalnie

instantaneitate*
rzecz. instantaneousness, instantaneity

instante
rzecz. chwila, moment
przym. natychmiastowy, błyskawiczny, nagły

instantemente
przysł. natychmiast, od razu

instantia
rzecz. instancja; wstawiennictwo; przykład, wypadek, przypadek

instar
czas. naciskać, popędzać, przynaglać

instaurar
czas. zakładać, ustanawiać

instauration*
rzecz. establishment (of a government, etc.)

instaurator*
rzecz. founder, establisher (of an institution, etc.)

instigar
czas. nakłaniać, podżegać

instigation*
rzecz. instigation

instigator*
rzecz. instigator

instigatrice*
rzecz. instigatrix

instillar
czas. wkraplać, wsączać

instillation*
rzecz. instillation

instinctive
przym. instynktowny

instincto
rzecz. instynkt, pobudka, wyczucie
instincto materne/maternal - instynkt macierzyński; instincto basse - niska pobudka; instincto sexual - instynkt seksualny; instincto vital - instynkt życia; instincto de conservation - instynkt samozachowawczy; instincto animal - zwierzęcy instynkt; instincto gregari - instynkt stadny; instincto de morte - instynkt śmierci; instincto linguistic - wyczucie językowe; instincto primari - pierwotne instynkty; instincto de classe - instynkt klasowy; instincto territorial - instynkt terytorialny; ager per instincto - działać instynktownie

instituer
czas. zakładać, ustanawiać

instituta*
rzecz. -; institutas [Rom. Law] Institutes (of Justinian)

institution
rzecz. instytucja; ustanowienie

institutional
przym. instytucjonalny

institutionalisar
czas. instytucjonalizować

institutionalisate
przym. zinstytucjonalizowany

instituto
rzecz. instytut

institutor
rzecz. nauczyciel; założyciel

instruction
rzecz. instrukcja, rozkaz, polecenie; nauczanie, szkolenie

instructive
przym. pouczający, kształcący, instrukcyjny

instructor
rzecz. nauczyciel, instruktor

instructrice
rzecz. nauczycielka

instruer
czas. uczyć, instruować; polecać, rozkazywać

instrumental
przym. instrumentalny

instrumentar
czas. instrumentalizować

instrumentation*
rzecz. [Mus.] instrumentation; {also:} orchestration

instrumentista*
rzecz. [Mus.] instrumentalist

instrumento
rzecz. instrument

insubmersibile
przym. niezatapialny

insubmission*
rzecz. insubordination, insubmission

insubordinate
przym. niesubordynowany

insubordination*
rzecz. insubordination

insubstantial
przym. nierealny, urojony, nietreściwy

insubstantialitate*
rzecz. insubstantiality, unsubstantiality

insuccesso
rzecz. pech, niepowodzenie

insufficiente
przym. niedostateczny, niewystarczający

insufficientemente
przysł. niedostatecznie, niewystarczająco

insufficientia*
rzecz. 1. insufficiency; 2. incapacity, incompetence

insufflar
czas. wdmuchiwać

insufflation*
rzecz. insufflation; {also:} [Med.]

insufflator*
rzecz. insufflator (= device for insufflating); {also:} [Med.]

insuffribile
przym. nieznośny, nie do zniesienia, nie do wytrzymania

insula
rzecz. wyspa

insulamento*
rzecz. 1. isolation; 2. [Elec., etc.] insulation

insulano
rzecz. wyspiarz

insular
czas. izolować, odosobnić
przym. wyspiarski

insulario
rzecz. wyspiarz

insularitate*
rzecz. insularity

insulation*
rzecz. [Elec., etc.] insulation

insulator*
rzecz. [Elec.] insulator; attrib [Elec., etc.] insulating

insuletta
rzecz. wysepka

insulina*
rzecz. insulin

insultar
czas. obrażać, znieważać, obrzucać obelgami

insultator*
rzecz. 1. attacker, aggressor; 2. insulter

insulto
rzecz. zniewaga, obraza, obelga

insuperabile
przym. niepokonany, nieprześcigniony, nieprzezwyciężony

insupportabile
przym. nieznośny, nie do wytrzymania

insurgente
przym. powstańczy, buntowniczy

insurger
czas. powstawać, buntować się, rewoltować się

insurgite
przym. powstańczy, buntowniczy

insurgito*
rzecz. insurgent

insurmontabile
przym. niepokonany, nieprzezwyciężony

insurrection
rzecz. insurekcja, powstanie

insurrectional
przym. powstańczy

insuspectate
przym. niepodejrzewany

intabulamento*
rzecz. [Arch.] entablature, entablement

intabular
czas. zabijać deskami

intacte
przym. nietknięty, nienaruszony

intactile
przym. niedotykalny

intangibile
przym. nieuchwytny, niedotykalny, nienamacalny, niematerialny

intangibilitate*
rzecz. intangibility

intascar
czas. wkładać do kieszeni

integrabile
przym. całkowalny

integrabilitate*
rzecz. [Math.] integrability

integral
rzecz. całka
przym. integralny; cały, całkowity; całkowy (mat.)

integralmente
przysł. całkowicie; integralnie

integrante
przym. integralny; całkujący (mat.)

integrar
czas. integrować, kompletować; całkować

integrate
przym. zintegrowany

integration
rzecz. integracja; całkowanie (mat.)

integrator*
rzecz. integrator

integre
przym. cały, kompletny; prawy, uczciwy, prostolinijny

integremente
przysł. całkowicie

integritate
rzecz. integralność; całość

intellection*
rzecz. intellection (= action or process of understanding)

intellective
przym. intelektualny

intellecto
intelekt

intellecto*
rzecz. intellect {Hence:} intellectual-intellectualitate

intellectual
przym. intelektualny

intellectual = {adj} intellectual intellectual {n} intellectual
intellectualitate* rzecz. intellectuality

intelligente
przym. inteligentny

intelligentia
rzecz. inteligencja

intelligentsia [R]*
rzecz. intelligentsia, educated (class or classes)

intelligibile
przym. zrozumiały

intemperante
przym. nieumiarkowany, niepohamowany, porywisty, bez umiaru

intemperantia*
rzecz. intemperance

intemperate
przym. nieumiarkowany, niepohamowany, porywisty, bez umiaru

intendentia*
rzecz. intendency (= office and function of an intendant); also: administration, superintendence, management, etc.

intender
czas. (1) rozumieć, pojmować
intender le poesia - rozumieć poezję intender mal - źle zrozumieć facer intender - dać do zrozumienia
(2) planować, zamierzać, mieć intencję

intendimento*
rzecz. understanding (= ability to understand)

intendite
przym. zamierzony, intencjonalny

intenibile
przym. nie do utrzymania

intenibilitate*
rzecz. untenability, intenability

intense
przym. głęboki, intensywny

intensificar
czas. intensyfikować

intensification*
rzecz. intensification

intension*
rzecz. intension, intenseness

intensitate
rzecz. intensywność, natężenie

intensive
przym. intensywny, wzmożony

intensivemente
przysł. intensywnie

intentar
czas. zamierzać, być zdecydowanym
intentar un accusation contra - zamierzać wnieść oskarżenie przeciw; intentar un processo contra - zamierzać wnieść proces przeciwko

intente
przym. zdecydowany, zdeterminowany; uważny, baczny

intentente*
rzecz. intendant; {also:} administrator, superintendent, etc.

intention
rzecz. intencja, zamiar

intentional
przym. zamierzony, intencjonalny

intentionalmente
przysł. w sposób zamierzony, intencjonalnie

intentionate
przym. zamierzony

intento*
rzecz. intent, intention

inter
między

inter alia
między innymi

inter alteres
między innymi

inter le incude e le martello
między młotem i kowadłem

inter le lineas
między wierszami

inter parentheses
w cudzysłowie

interaction
interakcja, wzajemne oddziaływanie

interacto*
rzecz. entr'acte (1. intermission; 2.dance, piece of music, etc.; performed between the acts of a play)

interbancari
przym. międzybankowy

intercalar
czas. wstawiać

intercalari
przym. przestępny; wsunięty, wstawiony, dodatkowy

intercalation*
rzecz. intercalation

intercambiabile
przym. zamienny, wymienny, wymienialny

intercambiar
czas. wymieniać

intercambio
rzecz. wymiana

interceder
czas. interweniować, orędować, wstawiać się

interceptar
czas. 1. zagradzać, zatrzymywać, przeszkadzać
le nube que intercepta le sol - chmura, która zasłania słońce
2. przechwytywać, przerywać
interceptar un littera - przechwycić list; interceptar le communicationes del inimico - przerwać linie komunikacyjne wroga; le policia ha interceptate un grande quantitate de hasch - policja zatrzymała wielkie ilości haszyszu

interception
rzecz. przechwycenie

intercession*
rzecz. intercession

intercessor
rzecz. obrońca, orędownik, adwokat

intercitate
przym. międzymiastowy

intercommunal
przym. między społecznościami

intercommunication
rzecz. wzajemna komunikacja

intercomprension
rzecz. wzajemne zrozumienie

intercostal
przym. międzyżebrowy

intercruciar
czas. krzyżować; (se) krzyżować się
intercruciar lineas - skrzyżować linie

intercultural
przym. międzykulturowy

intercurrente
przym. tymczasowy, okresowy; współbieżny, równoczesny

intercutanee
przym. międzyskórny, podskórny

interdicer
czas. zabraniać

interdicte
przym. zabroniony, zakazany

interdiction
rzecz. zakaz

interdicto
rzecz. zakaz

interdigital
przym. międzypalcowy

interdum
tymczasem, w międzyczasie; czasami, czasem, niekiedy

interea
tymczasem, w międzyczasie

interessante
przym. ciekawy, interesujący

interessantissime
przym. wielce interesujący

interessar
czas. interesować
(se) interesować (się)

interessate
przym. (in) zainteresowany (w)

interessato
rzecz. interesant; zainteresowany

interesse
rzecz. zainteresowanie; interes; odsetek, procent

interfacie
rzecz. interfejs

interferentia
mieszanie się, przeszkadzanie; interferencja

interferentia*
rzecz. [Phys.] interference

interferer
czas. mieszać się, ingerować, przeszkadzać, wtrącać się, interferować

interfoliacee*
przym. [Bot.] interfoliaceous

interfoliar
czas. wklejać kartki

interim
tymczasem, w międzyczasie

interim (ˇn-)*
rzecz. interim; in le interim in the interim

interime
przym. tymczasowy, przejściowy
governamento interime - rząd tymczasowy

interimemente
przysł. tymczasowo

interindividual
przym. interindywidualny, między jednostkami, międzyosobniczy

interior
przym. wewnętrzny
rzecz. wnętrze

interjection*
rzecz. [Gram.] interjection

interjective
przym. wtrącony, wykrzyknikowy

interlardamento*
rzecz. (action of) larding or interlarding

interlardar
czas. szpikować, ozdabiać; przeplatać, szpikować
interladar un texto con citationes - przeplatać tekst cytatami; un discurso interladate de expressiones latin - wykład naszpikowany łacińskimi wyrażeniami

interlinea*
rzecz. (blank) space (between two written or printed lines)

interlinear
czas. wpisywać między wierszami, wstawiać między wiersze
przym. międzyliniowy, międzywierszowy

interlineation*
rzecz. interlineation

interlingua*
rzecz. interlanguage, interlingua

interlinguage
rzecz. międzyjęzyk, język międzynarodowy

interlingual
przym. międzyjęzykowy, międzyjęzyczny

interlinguista
rzecz. interlingwista; zwolennik Interlinguy

interlinguistic
przym. interlingwistyczny

interlinguistica
rzecz. interlingwistyka

interlocution
rzecz. rozmowa

interlocutor
rzecz. interlokutor, rozmówca

interlocutori
przym. dotyczący rozmowy, wtrącony; prowizoryczny, tymczasowy, wstępny
judicamento interlocutori - orzeczenie tymczasowe

interloquer
czas. wtrącać, wrzucać, zauważać

interludio*
rzecz. interlude

interlunio*
rzecz. interlunation, interlunar period

intermaxillar
przym. śrószczękowy

intermediari
przym. pośredniczący, pośredni

intermediario*
rzecz. intermediary

intermedie
przym. pośredni

intermedio*
rzecz. entr'acte (= dance, piece of music, etc., performed between the acts of a play)

intermezzo [I]*
rzecz. intermezzo

interminabile
przym. nieskończony, niekończący się

intermission*
rzecz. intermission

intermittente
przym. przerywany, nieciągły, intermitujący

intermittentia*
rzecz. intermittence, intermittency

intermitter
czas. przerywać, wmieszać się

internamento*
rzecz. internment; campo de internamento internment camp

internar
czas. internować

international
przym. międzynarodowy

internationalisar
czas. internacjonalizować, umiędzynarodowiać

internationalisation*
rzecz. internationalization

internationalismo*
rzecz. internationalism

internationalista*
rzecz. internationalist

internationalitate
rzecz. międzynarodowość

internationalmente
przysł. na skalę międzynarodową

internato*
rzecz. boarding school

interne
przym. wewnętrzny; krajowy, domowy

interno*
rzecz. 1. [School] boarder, boarding student; 2. [Med.] intern(e)

internodio*
rzecz. internode

internuncio*
rzecz. internuncio (= representative of the Pope)

interossee
przym. międzykostny

interpellante*
rzecz. interpellant

interpellar
czas. interpelować, wzywać do odpowiedzi

interpellation*
rzecz. 1. (peremptory) questioning; 2. interpellation

interpellator*
rzecz. interpellant

interpolar
czas. wstawiać, interpolować

interpolation
rzecz. interpolacja; wstawka

interpolator*
rzecz. interpolator

interponer
czas. interweniować, wtrącać się, mieszać się

interposition*
rzecz. interposition

interprendente
przym. przedsiębiorczy

interprender
czas. przedsiębrać; brać na siebie, podejmować się, przejmować

interprendite
przym. przedsięwzięty

interprenditor
rzecz. przedsiębiorca

interpretabile
przym. przetłumaczalny

interpretar
czas. interpretować; tłumaczyć

interpretation
rzecz. interpretacja, wykładnia; tłumaczenie

interpretative
przym. interpretacyjny

interpretator
rzecz. tłumacz (konferencyjny)

interprete
rzecz. tłumacz; interpretator; interpreter

interprisa
rzecz. przedsięwzięcie; przedsiębiorstwo

interramento
rzecz. pochówek

interrar
czas. grzebać, chować

interrate
przym. zakopany, pogrzebany

interregno
rzecz. interregnum, bezkrólewie

interresato
rzecz. zainteresowany, osoba zainteresowana

interrogar
czas. pytać, badać, egzaminować

interrogation
rzecz. śledztwo, przesłuchanie, indagacja, badanie, dochodzenie

interrogative
przym. pytajny

interrogator*
rzecz. interrogator

interrogatori
przym. śledczy, dot. przesłuchania, badawczy

interrogatorio*
rzecz. [Law] interrogatory

interrumper
czas. przerywać

interrupte
przym. przerwany

interruption
przerywanie, przerwa

interruption*
rzecz. interruption (= action of interrupting, breaking in upon)

interruptive
przym. dotyczący przerwania

interruptor
rzecz. przerywacz; wyłącznik

intersection
rzecz. przecięcie dróg; przecięcie, przekrój (mat.)

intersposar
czas. żenić się między sobą

interstatal
przym. międzypaństwowy

interstellar
przym. międzygwiezdny

interstitial
przym. międzywęzłowy; interstycjalny, śrómiąższowy

interstitio
rzecz. odstęp, szpara, szczelina, przerwa, interwał

intertanto
w międzyczasie

intertener
czas. bawić, stanowić rozrywkę

intertenimento
rzecz. zabawa, rozrywka

intertropical
przym. międzyzwrotnikowy
zona intertropical - strefa międzyzwrotnikowa

interurban
przym. międzymiastowy

interuterin
przym. wewnątrzłonowy

intervallo
rzecz. przerwa, przedział, odstęp, interwał

intervenir
czas. interweniować, wkraczać, ingerować

intervention
rzecz. interwencja

intervertebral
przym. międzykręgowy

intervider
czas. ujrzeć, dostrzec (w przelocie)

interview
rzecz. wywiad (rozmowa)

interviewar
czas. prowadzić z kimś wywiad

interviewate
przym. przesłuchiwany, odpytywany, udzielający wywiadu

interviewator
rzecz. osoba prowadząca wywiad

interviewer
rzecz. osoba prowadząca wywiad

intervista
rzecz. wywiad; spotkanie, konferencja

intervocalic
przym. interwokaliczny, śródgłoskowy

intestate
przym. niepoświadczony

intestin
przym. jelitowy

intestinal
przym. jelitowy

intestino
rzecz. jelito, wnętrzności

inthronamento*
rzecz. enthronement

inthronar
czas. wprowadzać na tron, intronizować

intimar
czas. oznajmiać, powiadamiać, podawać do wiadomości

intimation*
rzecz. intimation (= formal notification)

intime
przym. intymny, bliski, poufny, poufały

intimemente
przysł. intymnie

intimidabile
przym. bojaźliwy, strachliwy

intimidar
czas. zastraszać

intimidate
przym. zastraszony, przestraszony, zatrwożony

intimidation*
rzecz. intimidation

intimitate*
rzecz. intimacy

intitular
czas. tytułować, zatytułować

intitulate
przym. zatytułowany

intitulation*
rzecz. (act of) entitling (as in "entitling a book, etc.")

intoccate
przym. nietknięty

intolerabile
przym. nieznośny, nie do zniesienia

intolerabilitate
rzecz. nieznośność

intolerante
przym. nietolerancyjny

intolerantia
rzecz. nietolerancja

intonar
czas. intonować

intonation*
rzecz. intonation

intonnar
czas. beczkować, beczułkować

intorquer
czas. zwinąć, skręcić do środka

intorsion*
rzecz. intorsion

intoxicar
czas. truć, zatruwać

intoxicate
przym. zatruty

intoxication
rzecz. zatrucie, intoksykacja

intra
wewnątrz; do wewnątrz
intra le confinios - w granicach

intra le quadros
w ramach

intractabile
przym. niesforny, krnąbrny

intractabilitate*
rzecz. intractability

intradorso*
rzecz. [Arch.] intrados

intraducibile
przym. nieprzetłumaczalny

intramural
przym. śródścienny

intranquile
przym. niespokojny

intranquilitate
rzecz. niepokój

intransferibile
przym. niezbywalny, nieprzenoszalny

intransigente
przym. bezkompromisowy

intransigentia*
rzecz. intransigence

intransmissibile
przym. nieprzenoszalny

intransmutabile
przym. nieprzemienny

intrauterin
przym. wewnątrzmaciczny

intravenose
przym. dożylny; śródżylny

intrepide
przym. nieustraszony

intrepiditate*
rzecz. intrepidity

intricar
czas. motać, plątać, gmatwać, wikłać; intrygować, zaciekawiać; intrygować, spiskować

intricate
przym. zawiły, zawikłany, trudny

intrication*
rzecz. intrication, intricacy, complication

intrico*
rzecz. I. intricacy, complication; 2. intrigue (= underhand plotting or scheming)

intriga
rzecz. intryga

intrigante
przym. intrygujący

intrigante 1. ppr of intrigar; 2. {adj} scheming intrigante {n} intriguer, intrigant
introductor* rzecz. 1. introducer; 2. introductor (of ambassadors)

intrigar
czas. intrygować, robić intrygę

intrinsec
przym. głęboki, istotny, prawdziwy, naturalny, wewnętrzny

intro
do środka, do wewnątrz

introducer
czas. wprowadzać

introduction
rzecz. wprowadzenie

introductive
przym. wstępny, wprowadzający

introductori
wstępny, wprowadzający

intromission*
rzecz. intromission

intromitter
czas. wprowadzać, wpuszczać

introspection
rzecz. introspekcja, wgląd

introspective
przym. introspektywny

introspicer
czas. wglądać

introvabile
przym. nie do znalezienia

introversion*
rzecz. introversion (1. action or state of turning inwards; 2. [Relig.] contemplation of the indwelling divine presence; 3. [Psychol.])

introverter
czas. wsuwać, wciągać; odwracać uwagę

introvertite
przym. introwertyczny, zamknięty w sobie

introvertito*
rzecz. [Psychol.] introvert

intruder
czas. wtrącać się, narzucać się, przeszkadzać, być intruzem

intruse
przym. wtrącający sie, narzucający się

intrusion*
rzecz. intrusion (= act of intruding upon someone)

intruso
rzecz. intruz, natręt

intuer
czas. postrzegać intuicyjnie

intuition
rzecz. intuicja

intuitive
przym. intuicyjny

intumescente
przym. nambrzmiewający, puchnący

intumescentia*
rzecz. intumescence

intumescer
czas. puchnąć, nabrzmiewać

intumescite
przym. opuchnięty, nabrzmiały

intus
wewnątrz, w środku; do wewnątrz, dośrodka

intussusception*
rzecz. [Physiol.] intussusception

inundar
czas. zalewać, zatapiać

inundate
przym. zalewany, zatapiany

inundation
rzecz. zalew, powódź

inurban
przym. nieuprzejmy

inusabile
przym. bezużyteczny, nie do użytku

inusual
przym. niezwykły, niecodzienny, nadzwyczajny

inutile
przym. bezcelowy, bezużyteczny

inutilemente
przysł. bezcelowo, bezużytecznie

inutilisabile
przym. nieużyteczny, niezdatny, nie do użytku

inutilisar
czas. uczynić bezużytecznym

inutilisate
przym. nieużywany, niewykorzystany

inutilitale*
rzecz. uselessness

invadente
przym. najeźdźczy

invader
czas. najeżdżać, dokonywać inwazji

invaginar
czas. wkładać do pochwy

invaginate
przym. włożony do pochwy

invagination*
rzecz. invagination, intussuception

invainar
czas. wkładać do pochwy

invalidar
czas. unieważniać, anulować

invalidation*
rzecz. invalidation

invalide
przym. chory, kaleki, inwalidzki; nieważny

invaliditate
rzecz. inwalidztwo

invalido
rzecz. inwalida

invariabile
przym. niezmienny

invariabilitate
rzecz. niezmienność

invariante
rzecz. niezmiennik, inwariant
przym. niezmienniczy, inwariantny

invariantia
rzecz. niezmienniczość, inwariantność

invasar
czas. butelkować, wlewać do pojemników

invasion
rzecz. inwazja, najazd, wtargnięcie

invasive
przym. inwazyjny, najeźdźczy

invasor
rzecz. najeźdźca

invectiva
rzecz. obelga, inwektywa

invective
przym. lżący, urągający, obelżywy

inveher
czas. uwodzić, usidlać, wabić

inveloppamento
rzecz. opakowanie

inveloppar
czas. zawijać, owijać

inveloppe
rzecz. koperta

invendibile
przym. nie do sprzedania, niesprzedawalny

invenenamento
rzecz. zatrucie

invenenar
czas. truć, zatruwać, otruć

invenenate
przym. zatruty

invenenation
rzecz. otrucie

inventar
czas. wymyślać, wynajdywać

inventariar
czas. inwentaryzować

inventario
rzecz. inwentarz, zapas

inventate
przym. wymyślony, wynaleziony

invention
rzecz. wynalazek; wynalezienie; inwencja

inventive
przym. wynalazczy, pomysłowy

inventor
rzecz. wynalazca

inverisimile
przym. nieprawdopodobny, nierealny
historia inverisimile - nieprawdopodobna historia

inverosimilante
przym. nieprawdopodobny, nierealny

inverosimilantia*
rzecz. lack of verisimilitude, improbability

inverse
przym. odwrotny

inversemente
przysł. odwrotnie

inversion
rzecz. odwrócenie; odwrotność; inwersja

inversive
przym. inwersyjny

inverso*
rzecz. inverse

inversor*
rzecz. [Elec.] reversing switch

invertebrate
przym. bezkręgowy
animales invertebrate - zwierzęta bezkręgowe

invertebrato*
rzecz. [Zool.] invertebrate

inverter
czas. odwracać

invertibile
przym. odwracalny

invertina*
rzecz. [Biochem.] invertase, invertin

invertite
przym. odwrócony

investigabile*
przym. investigable

investigar
czas. badać, śledzić

investigation
rzecz. badanie, śledztwo

investigator
rzecz. badacz

investigatori
przym. badawczy

investimento
rzecz. inwestycja

investir
czas. inwestować; oblegać; oblekać, odziewać, ubierać

investitor
rzecz. inwestor

investitura*
rzecz. investiture (= formal investing of a person with an office, power, etc.)

investor
rzecz. inwestor

inveterar
czas. 1. starzeć się, postarzeć się; 2. stawać się przestarzałym

inveterate
przym. przestarzały; zastarzały, zakorzeniony

invetular
czas. (se) starzeć się

inviage
rzecz. przesyłka

inviar
czas. wysyłać, posyłać
inviar pro impression - wysłać do druku

inviato*
rzecz. envoy (1. messenger, representative; 2. [Dipl.])

invicte
przym. niezwyciężony

invide
przym. zazdrosny

invidia
rzecz. zazdrość

invidiabile
przym. godny pozazdroszczenia, godny zazdrości

invidiar
czas. zazdrościć

invidiose
przym. zazdrosny, zawistny; budzący zawiść, znienawidzony, niewdzięczny

invincibile
przym. niepokonany, niezwyciężony

invincibilitate*
rzecz. invincibility

invio
rzecz. wysyłka

inviolabile
przym. nienaruszalny

inviolabilitate*
rzecz. inviolability

inviolate
przym. nienaruszony

invirgar*
czas. [Naut.] to bend (a sail)

invirgatura*
rzecz. 1. [Naut.] (action of) bending (a sail); 2. [Naut.] spread (of sails)

invisibile
przym. niewidoczny, niewidzialny

invisibilitate*
rzecz. invisibility

invitar
czas. zapraszać

invitation
rzecz. zaproszenie

invitato
rzecz. gość, zaproszony

invitator*
rzecz. one who invites, inviter

invitatori
przym. zachęcający, zapraszający; nęcący, pociągający

invitatorio*
rzecz. [Eccl.] invitatory

invocar
czas. wzywać, przyzywać, wołać, przywoływać

invocate
przym. powoływany, przywoływany

invocation*
rzecz. invocation

invocator*
rzecz. invoker

invocatori
przym. wywołujący, przyzywający

involuntari
przym. nieumyślny

involute
przym. zaangażowany, uwikłany; zwinięty (Bot.)

involution*
rzecz. involution (1. act of involving; state of being involved; 2. retrograde development)

involver
czas. owijać; obejmować

invulnerabile
przym. nie do zranienia, niewrażliwy, nienaruszalny

invulnerabilitate*
rzecz. invulnerability

io
ja

io debe notar que
muszę zauważyć, że

io debe signalar que
muszę zasygnalizować, że

io es convincite que
jestem przekonany, że

io es de accordo
zgadzam się

io es felice que
jestem szczęśliwy, że

io es occupate
jestem zajęty

io es secur
jestem pewien

io face mi excusas
przepraszam

io ha nulle idea
nie mam pojęcia

io me permitte de
pozwolę sobie na

io non dubita que
nie wątpię, że

io non lo dubita
nie wątpię w to

io non lo sape
tego nie wiem

io pensa que
myślę, że

io regretta que
żałuję, że

io sponde
założę się

io suppone que
przypuszczam, że

io suspecta que
podejrzewam, że

io te assecura
zapewniam cię

io te imbracia
ściskam cię

io vos assecura
zapewniam was

iodar
czas. jodować

iodato*
rzecz. iodate

iodic
przym. jodowy

iodismo*
rzecz. [Med.] iodism

iodo
rzecz. jod

iodoformo*
rzecz. iodoform

iodometria (-ˇa)*
rzecz. iodometry

iodose
przym. jodawy

ion
rzecz. jon

ionic
przym. [Phys.] jonowy

ionisar
czas. jonizować

ionisation*
rzecz. ionization

iota*
rzecz. iota (1. ninth letter of the Greek alphabet; 2. as in "not an iota of evidence")

ipse
sam (we własnej osobie)

ir
czas. chodzić, iść, pójść
ir a pede - iść pieszo; ir al theatro - iść do teatru; ir ben - iść dobrze; ir de un extremo al altere - iść z jednej skrajności w drugą; ir e venir - chodzić tam i z powrotem;

ira
rzecz. gniew, złość, irytacja


Synonimy: cholera, irritation, furia, furor, phrenesia, rabie, rage
iranian
Irańczyk; irański

irascer
czas. złościć się, irytować się

irascibile
przym. skory do gniewu, wybuchowy, popędliwy

irascibilitate*
rzecz. irascibility

irate
przym. poirytowany, rozzłoszczony

iridacee
przym. kosaćcowaty

iride
rzecz. tęczówka; kosaciec

iridescente
przym. opalizujący, irydyzujący

iridescentia*
rzecz. iridescence

iridescer
czas. opalizować, irydyzować

iridium*
rzecz. iridium

iris
rzecz. tęczówka; kosaciec

irisar*
czas. to make iridescent, iridize

irisation*
rzecz. iridescence, irization

iritis (-ˇtis)*
rzecz. [Med.] iritis

irlandese
rzecz. Irlandczyk; język irlandzki
przym. irlandzki

ironia
rzecz. ironia

ironic
przym. ironiczny

ironisar
czas. ironizować

ironista*
rzecz. ironist; ironical person

irradiante
przym. promieniujący, promienny

irradiar
czas. promieniować

irradiate
przym. napromieniowany

irradiation
rzecz. blask, oświetlenie; irradiacja, naświetlanie

irradiator*
rzecz. irradiator

irrationabile
przym. nierozsądny, bezsensowny, niedorzeczny; nadmierny, wygórowany

irrational
przym. niewymierny; irracjonalny

irrationalitate
rzecz. niewymierność

irreal
przym. nierealny

irrealisabile
przym. nie do zrealizowania, nierealizowalny

irrealitate*
rzecz. unreality

irreclamabile
przym. niewymagalny, niezaskarżalny

irrecognoscibile
przym. nierozpoznawalny

irreconciliabile
przym. nieprzejednany, nie dający się pogodzić

irreconciliabilitate*
rzecz. irreconcilability

irrecuperabile
przym. nieściągalny, nie do odzyskania

irrecusabile
przym. nie do odrzucenia, bezsporny, niekwestionowany

irredenta
rzecz. irredenta

irredentismo
rzecz. irredentyzm

irredentista
rzecz. irredentysta

irredimibile
przym. nie do odzyskania, nie do wykupienia

irreducibile
przym. nieredukowalny, nieskracalny

irreducibilitate
rzecz. nieredukowalność, nieskracalność

irreflexion*
rzecz. want of reflection, thoughtlessness

irreformabile
przym. niereformowalny

irrefrangibile
przym. nienaruszalny, niezałamywalny

irrefrangibilitate*
rzecz. irrefrangibility

irrefutabile
przym. niezbity, nieodparty

irrefutabilitate*
rzecz. irrefutability

irrefutate
przym. niezbity, nieodparty

irregular
przym. nieregularny

irregularitate
rzecz. nieregularność

irregularmente
przysł. nieregularnie

irrelevante
przym. nieważny, nieistotny

irreligiose
przym. bezbożny

irremediabile
przym. nieuleczalny, nie do naprawienia

irremediabilemente
przysł. nieodwołalnie, nieuleczalnie

irremissibile
przym. nieprzebaczalny

irremunerabile
przym. nie do wynagrodzenia, nie do powetowania

irreparabile
przym. niepowetowany, nienaprawialny, nie do naprawienia

irreprehensibile
przym. nienaganny, bez zarzutu

irrepressibile
przym. niepowstrzymany, niepohamowany
passion irrepressibile - niepohamowana namiętność; riso irrepressibile - niepohamowany śmiech

irreprochabile
przym. nienaganny, bez zarzutu

irreprochabilemente
przysł. nienagannie, bez zarzutu

irresistibile
przym. nieodparty

irresistibilemente
przysł. nieodparcie

irresolubile
przym. nierozwiązywalny

irresolute
przym. niezdecydowany, chwiejny

irresolution
rzecz. niezdecydowanie, niepewność

irrespirabile
przym. duszący. nie do zniesienia

irresponsabile
przym. nieodpowiedzialny

irresponsabilitate
rzecz. nieodpowiedzialność

irreverente
przym. lekceważący, pozbawiony szacunku

irreversibile
przym. nieodwracalny

irrevocabile
przym. nieodwołalny

irrevocabilemente
przysł. nieodwołalnie

irrider
czas. wyśmiewać, wyszydzać, drwić

irrigabile
przym. irygowalny

irrigar
czas. skrapiać, irygować, nawadniać

irrigatori
przym. irygacyjny, nawadniający, przepłukujący

irrisori
przym. wyszydzający, prześmiewczy, drwiący

irritabile
przym. drażliwy, nerwowy, pobudliwy, przewrażliwiony

irritante
przym. irytujący, drażniący

irritar
czas. irytować, drażnić; podrażniać

irritate
przym. zirytowany, rozdrażniony

irritation
rzecz. gniew, irytacja, rozdrażnienie


Synonimy: cholera, furia, ira, furor, phrenesia, rabie, rage
irrite
przym. nieważny, unieważniony, bezskuteczny

irrorar
czas. spryskiwać, skrapiać, posypywać

irrorate
przym. spryskany, skropiony, posypany

irrotational
przym. niewirowy, bezwirowy

irrumper
czas. wtargnąć

irruption
rzecz. wtargnięcie

is
ten, ta, to, tamten, tamta, tamto

islam
rzecz. islam

islamic
przym. islamski

islamisar
czas. islamizować

islamismo
rzecz. islamizm

islamitic
przym. islamski, muzułmański

islandese
przym. islandzki
rzecz.język islandzki; Islandczyk

islandic
przym. islandzki

isobare
przym. izobaryczny
linea isobare - linia izobaryczna

isobaric
przym. izobaryczny
linea isobare - linia izobaryczna

isobaro
rzecz. izobar

isochrone
przym. izochroniczny

isocline
przym. izokliniczny

isodiametric*
przym. isodiametric

isodynamic
przym. izodynamiczny

isogame
przym. izogamiczny

isogone
przym. równokątny

isolamento
rzecz. izolacja, odosobnienie

isolar
czas. izolować; wyizolowywać

isolate
przym. odosobniony, odizolowany, osamotniony

isolation
rzecz. izolacja, odosobnienie

isolationismo
rzecz. izolacjonizm

isomere
przym. izomeryczny

isometria
rzecz. izometria

isometric
przym. izometryczny

isomorphe
przym. izomorficzny

isomorphismo
rzecz. izomorfizm

isoscele
przym. równoramienny

isotherme
przym. izotermalny

isotope
przym. izotopowy

isotopo
rzecz. izotop

israelita
izraelita; Izraelczyk; izraelski

istas
te

iste
ten, to, ci

iste nocte
dziś w nocy

iste sorta de
ten rodzaj

iste vespere
dzisiaj wieczorem

iste vice
tym razem

istes
te, ci

isthmic
przym. przesmykowy, cieśninowy, istmowy

isto
to

isto dicite
to powiedziawszy

isto es
to jest

isto es troppo
tego za wiele

isto me fortia a
zmusza mnie to do

isto me recorda
to mi przypomina

isto significa que
oznacza to, że

isto vole dicer
chce się przez to powiedzieć

ita
tak, w ten sposób, tak właśnie

italian
przym. włoski

italianisar
czas. italianizować

italiano
Włoch

italic
przym. italski; kursywny, italski

italophono
rzecz. italofon, osoba włoskojęzyczna

itaque
i tak

item
podobnie, w podobny sposób; również, także

iterabile
przym. powtarzalny

iterar
czas. iterować, powtarzać

iterate
przym. iterowany, powtórzony

iteration
rzecz. iteracja, powtórzenie

iterative
przym. iteracyjny, powtarzający się

iterim
ponownie

itero
ponownie, od nowa

itero e itero
stale, wciąż

itinerante
przym. wędrowny, objazdowy

itinerar
czas. podróżować (z miejsca na miejsce)

itinerari
przym. wędrowny, podróżny, drogowy

itinerario
rzecz. trasa podróży; przewodnik (książka)

itinere
droga, trasa, marszruta