Usator:Luca Ghio/Deposito temporanee/lexico basic en-ia

De Wiktionario

a dollar a dozen ia: un dollar le dozena

A few ia: alicun

a little ia: un pauc (de)

a ia: un

able ia: capabile

able ia: habile

about ia: circa

about ia: de

about ia: re

about ia: super

above ia: super

above ia: supra

abroad ia: al estraniero

abroad ia: al extero

according to ia: conforme a

according to ia: secundo

account ia: conto

account ia: relation

account ia: reporto

across ia: a transverso

across ia: al altere latere

across ia: al altere latere de

across ia: trans

advertise ia: facer reclamo (pro)

afraid ia: apprehensive

after ia: depost

after ia: post

after ia: postquam

afternoon ia: postmeridie

afterwards ia: depost

afterwards ia: post

afterwards ia: postea

again ia: altere vice

again ia: de nove

again ia: re-

against ia: contra

age ia: etate

age ia: vetulessa

ago ia: passato

ago ia: retro

agree ia: concordar

agree ia: convenir

agree ia: esser de accordo

ahead ia: ante

ahead ia: avante

aim ia: fin

aim ia: mira

aim ia: objecto

aim ia: scopo

aim ia: visar

alike ia: del mesme maniera

alike ia: equal

alike ia: equalmente

alike ia: similar

alike ia: simile

all right ia: all right [A]

all right ia: ben

all right ia: bon

all ia: omne

all ia: tote

almost ia: quasi

along ia: preter

along ia: secundo

already ia: jam

also ia: anque

also ia: etiam

although ia: ben que

always ia: semper

among ia: inter

and ia: e

anger ia: cholera

anger ia: ira

another ia: altere

another ia: un altere

ant ia: formica

any ia: alicun

anybody ia: alicuno

anything ia: alique

anyway ia: comocunque

anyway ia: in omne caso

anyway ia: indifferentemente

anywhere ia: alicubi

apart ia: a parte

apart ia: separatemente

apple ia: malo

apple ia: pomo

arm ia: bracio

around ia: circa

as far as ia: quanto

as for ia: quanto a

as for ia: quanto a

as long as ia: dum

as long as ia: dum

as many… as ia: tante… como

as much as ia: quanto

as much… as ia: tante… como

as though ia: como si

as though ia: como si

as though ia: quasi que

as well as ia: tanto como

as yet ia: usque nunc

as yet ia: usque ora

as... as... ia: si... como

as ia: como

as ia: durante que

as ia: quando

ash ia: cinere

aside from the fact that ia: ultra que

aside ia: a parte

aside ia: al latere

ask ia: demandar

ask ia: peter

ask ia: rogar

at another time ia: alias

at any time ia: aliquando

at any time ia: unquam

at least ia: al minus

at once ia: immediatemente

at once ia: jam

at once ia: simul

at the home of ia: a presso de

at the home of ia: in domo de

at the same time ia: simul

at ia: a

at ia: apud

aunt ia: amita

average ia: medie

avoid ia: evitar

away ia: absente

away ia: via

back ia: dorso

back ia: retro

back ia: reverso

backwards ia: a retro

backwards ia: retro

bad ia: mal

bag ia: sacco

bag ia: tasca

bag ia: valise [F]

bake ia: cocer (in le furno)

baker ia: furnero

baker ia: panetero

basket ia: corbe

basket ia: paniero

bath ia: banio

be left ia: restar

be ia: esser

bean ia: faba

bear ia: indurar

bear ia: parer

bear ia: parturir

bear ia: portar

bear ia: suffrer

bear ia: sustener

bear ia: tolerar

bear ia: urso

beat ia: batter

beat ia: pulsar

beautiful ia: belle

because of ia: a causa de

because ia: perque

because ia: pois que

because ia: post que

because ia: proque

because ia: quia

become ia: convenir a

become ia: devenir

become ia: ir a

become ia: ir ben a

bed ia: lecto

bee ia: apicula

before long ia: in pauco

before ia: ante

before ia: ante que

before ia: avante

before ia: avante que

beg ia: mendicar

beg ia: peter

beg ia: precar

beg ia: rogar

beg ia: supplicar

begin ia: comenciar

begin ia: initiar

behind ia: post

bell ia: campana

belong ia: pertiner

below ia: in basso

below ia: in basso de

below ia: infra

below ia: sub

below ia: subtus

belt ia: cinctura

bend ia: flecter

bend ia: plicar

berry ia: baca

beside ia: al latere de

beside ia: de plus

beside ia: juxta

beside ia: ultra ille

besides ia: de plus

besides ia: extra

besides ia: item

besides ia: ultra

better ia: melio

better ia: melior

better ia: plus ben

better ia: plus bon

between ia: inter

beyond ia: trans

beyond ia: ultra

bill ia: bill [A]

bill ia: billet

bill ia: factura

bill ia: nota

bill ia: placard [F]

bill ia: projecto (de lege)

bill ia: tratta

bird ia: ave

birth ia: nascentia

birth ia: nativitate

birth ia: parto

bite ia: morder

bite ia: piccar

bitter ia: amar

black ia: nigre

blade ia: folio (de herba)

blade ia: lamina

blade ia: pala

blame ia: blasmar

bleed ia: sanguinar

bleed ia: scarificar

bless ia: benedicer

blind ia: cec

block ia: bloco

block ia: insula

block ia: obstruction

blood ia: sanguine

blow ia: colpo

blow ia: sufflar

blue ia: blau

board ia: alimento

board ia: bordo

board ia: consilio

board ia: planca

board ia: repastos

board ia: tabula

board ia: tabuliero

boast ia: vantar

boat ia: barca

boat ia: imbarcation

boat ia: nave

boil ia: bullir

boil ia: cocer

bone ia: osso

bone ia: spina

book ia: libro

bookstore ia: libreria

born ia: nascite

born ia: nate

borrow ia: facer se prestar

both ia: ambe

both ia: tote le duo

both… and… ia: e… e…

both… and… ia: et… et…

bottom ia: base

bottom ia: basso

bottom ia: fundo

bow ia: archetto

bow ia: arco

bow ia: inclinar se

bow ia: plicar se

bow ia: submitter se

bowl ia: bassinetto

bowl ia: bassino

bowl ia: scutella

box ia: cassa

box ia: loge [F]

box ia: logia

boy ia: boy [A]

boy ia: domestico

boy ia: garson

boy ia: puero

boy ia: pupo

brain ia: cerebro

brains ia: cerebro

brains ia: mente

brake ia: freno

branch ia: branca

branch ia: filial

branch ia: ramo

brass ia: cupros

brass ia: laton

bread ia: pan

break ia: franger

break ia: infringer

break ia: rumper

break ia: violar

breakfast ia: jentar

breath ia: halito

breath ia: respiration

breath ia: sufflo

bridge ia: bridge [A]

bridge ia: ponte

bright ia: brillante

bright ia: intelligente

bright ia: lucente

bright ia: lucide

bright ia: vive

bring ia: apportar

broad ia: large

brown ia: brun

brush ia: brossa

brush ia: penicillo

bucket ia: situla

build ia: construer

build ia: edificar

build ia: struer

bunch ia: gruppo

bunch ia: racemo

burn ia: arder

burn ia: comburer

burn ia: incinerar

bury ia: interrar

bus ia: omnibus

bush ia: arbusto

bush ia: -iero

business ia: affaires [F]

business ia: commercio

business ia: establimento

business ia: firma

business ia: mestiero

business ia: negotio

business ia: occupation

business ia: profession

busy ia: frequentate

busy ia: occupate

busy ia: populate

but that ia: salvo que

but ia: excepte

but ia: ma

but ia: salvo

but ia: sed

but ia: solmente

butter ia: butyro

buy ia: emer

by means of ia: per

by means of ia: per medio de

by the way ia: a proposito

by way of ia: via

by ia: apud

by ia: con

by ia: de

by ia: juxta

by ia: per

cake (of soap) ia: pecia (de sapon)

cake ia: torta

call ia: advocar

call ia: appellar

call ia: critar

call ia: nominar

call ia: vocar

can ia: cassa de latta

can ia: poter

candy ia: bonbon

candy ia: confecto

card ia: carta

care ia: affliction

care ia: anxietate

care ia: attention

care ia: carga

care ia: interessar se

care ia: precaution

care ia: reguardo

care ia: sentir affection

carry ia: portar

cat ia: catto

catch ia: attinger

catch ia: attrappar

catch ia: captivar

catch ia: capturar

catch ia: comprender

catch ia: contraher

catch ia: sasir

chain ia: catena

chair ia: cathedra

chair ia: chaise [F]

chalk ia: creta

chance ia: fortuna

chance ia: hasardo

chance ia: sorte

change ia: cambiamento

change ia: cambio

change ia: parve moneta

charge ia: accusar

charge ia: cargar

charge ia: demandar

charge ia: imputar

charge ia: incargar

cheap ia: a bon mercato

cheap ia: vil

check ia: billet

check ia: chaco

check ia: cheque [A]

check ia: marca

check ia: ticket [A]

cheerful ia: allegre

cheerful ia: hilare

cheese ia: caseo

chest ia: cassa

chest ia: coffro

chest ia: pectore

chest ia: thorace

chicken ia: galletto

chicken ia: gallina

chicken ia: pullo

chief ia: capite

chief ia: chef [F]

chief ia: principal

child ia: infante

child ia: puero

child ia: pupo

chimney ia: camino

chin ia: mento

Christmas ia: Natal

claim ia: pretender a

claim ia: reclamar

clean ia: munde

clean ia: pur

climb ia: scander

clock ia: horologio

close ia: clauder

close ia: juxta

close ia: presso

close ia: proxime

cloth ia: pannello

cloth ia: panno

cloth ia: tela

clothes ia: habito

clothes ia: habitos

clothes ia: vestimento

clothes ia: vestimentos

cloud ia: nube

coal ia: carbon

coat ia: application

coat ia: jachetta

coat ia: jaco

coat ia: mantello

coat ia: pelle

coat ia: revestimento

coat ia: supertoto

coin ia: moneta

comb ia: pectine

come ia: venir

cook ia: cocer

cook ia: cocinero

cook ia: coco

cool ia: fresc

copper ia: cupro

corn ia: grano

corn ia: mais

corner ia: angulo

cough ia: tusse

country ia: campania

country ia: pais

cousin ia: cosino

cover ia: coperir

cow ia: vacca

coward ia: coardo

crack ia: craccar

crack ia: crepar

crack ia: finder

crack ia: rumper

crash ia: collider

crash ia: craccar

crash ia: crepar

crash ia: fracassar

creep ia: reper

creep ia: reptar

crop ia: messe

crop ia: recolta

crowd ia: grege

crowd ia: multitude

crowd ia: pressa

crowd ia: turba

crown ia: corona

crush ia: contunder

crush ia: fullar

crush ia: pulverisar

crush ia: reprimer

crush ia: triturar

cry ia: clamar

cry ia: critar

cry ia: lacrimar

cry ia: plorar

cup ia: cuppa

cup ia: tassa

cure ia: curar

cure ia: sanar

curtain ia: cortina

curtain ia: tela

cushion ia: cossino

customer ia: cliente

cut ia: secar

cut ia: taliar

cut ia: trenchar

damage ia: damno

damage ia: injuria

damages ia: compensation

danger ia: periculo

dare ia: osar

dark ia: obscur

dark ia: tenebrose

daughter ia: filia

day ia: die

dead ia: morte

deal with ia: tractar

deal ia: commerciar

deal ia: dar

deal ia: mercar

dealer ia: mercante

dealer ia: mercator

dealer ia: negotiante

dear ia: car

degree ia: grado

desk ia: bureau [F]

desk ia: scriptorio

develop ia: disveloppar

develop ia: evolver

die ia: morir

dig ia: excavar

dig ia: foder

dip ia: abassar

dip ia: descender

dip ia: immerger

dip ia: inclinar

dirt ia: immunditia

dirt ia: solo

dish ia: platto

do ia: facer

do ia: sufficer

dog ia: can

door ia: porta

down ia: a basso

down ia: in basso

drain ia: aquiero

draw ia: designar

draw ia: tirar

draw ia: traher

draw ia: trainar

drawer ia: tiratorio

dream ia: sonio

dress ia: vestir

drink ia: biber

drink ia: potar

drive ia: allee [F]

drive ia: chassar

drive ia: conducer

drive ia: cursa

drive ia: figer

drive ia: guidar

drive ia: pulsar

drive ia: via

drive ia: viage

drop ia: cader

drop ia: decrescer

drop ia: diminuer

drop ia: gutta

drop ia: lassar cader

drop ia: stilla

drunk ia: ebrie

dry ia: sic

due ia: debite

due ia: debito

due ia: detecto

due ia: pagabile

dues ia: quota

dull ia: enoiose

dull ia: mat

dull ia: obscur

dull ia: obtuse

dull ia: stupide

dull ia: surde

during ia: durante

dust ia: pulvere

duty ia: carga

duty ia: deber

duty ia: derecto

duty ia: doana

duty ia: imposto

each other ia: le un le altere

each other ia: le unes le alteres

each ia: cata

ear ia: aure

early ia: de bon hora

early ia: matutinal

early ia: precoce

early ia: prematur

earn ia: ganiar

earth ia: solo

earth ia: terra

easy ia: facile

eat ia: eder

eat ia: mangiar

edge ia: filo

edge ia: margine

edge ia: orlo

edge ia: talia

either one ia: le un o le altere

either… or… ia: o… o…

else ia: alias

else ia: altere

else ia: alteremente

else ia: de plus

else ia: extra

elsewhere ia: alibi

empty ia: vacue

end ia: fin

end ia: objectivo

end ia: objecto

enemy ia: inimico

engine ia: ingenio

engine ia: locomotiva

engine ia: machina

English ia: anglese

enjoy ia: delectar se in

enjoy ia: fruer

enjoy ia: fruer de

enjoy ia: gauder de

enjoy ia: gustar

enough ia: assatis

enough ia: bastante

enough ia: satis

enough ia: sufficiente

even if ia: ben que

even if ia: etiam si

even though ia: ben que

even though ia: etiam si

even though ia: etiam si

even though ia: mesmo si

even ia: equal

even ia: etiam

even ia: lisie

even ia: mesmo

even ia: par

even ia: regular

even ia: unite

evening ia: vespera

evening ia: vespere

ever ia: aliquando

ever ia: jammais

ever ia: unquam

every ia: cata

every ia: omne

every ia: tote

everybody ia: omnes

everybody ia: tote le mundo

everybody ia: totos

everyday ia: ordinari

everyday ia: quotidian

everything ia: omne cosa

everything ia: toto

everywhere ia: in omne partes

everywhere ia: ubique

evil ia: mal

exchange ia: excambiar

eye ia: oculo

face ia: facie

face ia: figura

factory ia: fabrica

factory ia: factoria

factory ia: manufactoria

fair ia: belle

fair ia: blonde

fair ia: eque

fair ia: juste

fairly ia: assatis

fairly ia: bastante

fairly ia: equemente

fairly ia: justemente

fairly ia: satis

faith ia: fide

fall ia: autumno

fall ia: cader

fall ia: cadita

far away ia: longe

far ia: distante

far ia: longe

far ia: remote

farm ia: ferma

farm ia: terra

farther ia: plus distante

farther ia: plus longe

farther ia: ultra

fat ia: grasse

fat ia: grassia

father-in-law ia: patre affin

fear ia: pavor

fear ia: timor

feed ia: alimentar

feed ia: mangiar

feed ia: nutrir

feed ia: pascer

feed ia: pasturar

feel ia: palpar

feel ia: sentir

feel ia: tastar

fellow ia: companion

fellow ia: homine

fellow ia: socio

fellow ia: subjecto

fellow ia: typo

fence ia: barriera

fence ia: receptator

fence ia: sepe

few ia: pauc

field ia: campo

fight ia: combatto

fight ia: lucta

fill ia: impler

fill ia: plenar

find ia: trovar

finger ia: digito

fire ia: foco

fire ia: igne

fire ia: incendio

first of all ia: ante toto

first ia: prime

fish ia: pisce

fit ia: accesso

fit ia: accordar (se con)

fit ia: adaptar (se a)

fit ia: adjustar (se a)

fit ia: appropriate

fit ia: apte

fit ia: convenibile

fit ia: convulsion

fit ia: paroxysmo

fit ia: san

fit ia: seder

flag ia: bandiera

flat, ia: insipide

flat, ia: mat

flat, ia: plan

flat, ia: platte

flesh ia: carne

floor ia: etage [F]

floor ia: solo

flour ia: farina

flow ia: fluer

fly ia: fugir

fly ia: musca

fly ia: volar

fog ia: bruma

fog ia: nebula

fold ia: plicar

follow ia: sequer

follow ia: succeder

fond ia: affectionate

fond ia: tenere

food ia: alimento

food ia: comestibiles

food ia: eder

food ia: mangiar

food ia: nutrimento

food ia: viveres

fool ia: buffon

fool ia: imbecille

foolish ia: fatue

foolish ia: imbecille

foolish ia: insensate

foolish ia: insipiente

for the sake of ia: pro

for the sake of ia: pro le amor de

for ia: nam

for ia: pois que

for ia: post que

for ia: pro

foreign ia: estranie

foreign ia: extere

forget ia: disapprender

forget ia: oblidar

former ia: anterior

formerly ia: antea

formerly ia: anteriormente

formerly ia: olim

forthwith ia: immediatemente

forthwith ia: subinde

fowl ia: gallina

fowl ia: volatile

frame ia: armatura

frame ia: inquadramento

frame ia: ossatura

frame ia: quadro

frame ia: skeleto

free ia: franc

free ia: gratis

free ia: gratuite

free ia: libere

freight train ia: traino de merces

freight ia: carga

freight ia: onere

fresh water ia: aqua dulce

fresh ia: fresc

Friday ia: venerdi

friend ia: amico

from a distance ia: de longe

from the top to the bottom ia: de alto a basso

from ia: ab

from ia: de

from ia: ex

front ia: fronte

full ia: plen

fun ia: amusamento

fun ia: divertimento

fun ia: joco

funny ia: comic

funny ia: estranie

funny ia: humoristic

funny ia: risibile

furniture ia: mobiles

furniture ia: mobiliario

further ia: additional

further ia: de plus

further ia: item

further ia: plus

further ia: subsequente

game ia: chassa

game ia: joco

game ia: partita

gate ia: porta

gather ia: assemblar

gather ia: attruppar

gather ia: colliger

gather ia: leger

gather ia: recolliger

gather ia: recoltar

gather ia: reunir

get ia: acquirer

get ia: contraher

get ia: devenir

get ia: obtener

get ia: procurar

get ia: reciper

girl ia: puera

girl ia: pupa

give ia: dar

give ia: donar

glad ia: contente

glad ia: felice

gladly ia: voluntari

glass ia: vitro

glasses ia: berillos

glove ia: guanto

go ia: ir

go ia: vader

goat ia: capra

gold ia: auro

good ia: bon

good-by ia: adeo

good-by ia: adieu [F]

goods ia: benes

goods ia: mercantia

goods ia: merces

grant ia: accordar

grant ia: conceder

grant ia: impartir

grass ia: herba

gray ia: gris

great ia: grande

green ia: crude

green ia: verde

grip ia: grippe [F]

grip ia: impugnar

grip ia: manico

grip ia: prender

grip ia: prisa

grip ia: sasir

grip ia: serramento

grip ia: serrar

grip ia: valise [F]

grocery store ia: specieria

grow ia: crescer

grow ia: cultivar

grow ia: devenir

grow ia: facer se

growl ia: gruniar

guess ia: conjecturar

guess ia: divinar

guilty ia: culpabile

gun ia: cannon

gun ia: fusil

gun ia: pistola

gun ia: revolver [A]

hair ia: capillatura

hair ia: capillo

hair ia: pilo

half ia: medie

half ia: medietate

half ia: medio

hall ia: corridor

hall ia: entrata

hall ia: hall [A]

hall ia: sala

hammer ia: martello

hand ia: mano

handle ia: ansa

handle ia: commerciar in

handle ia: manear

handle ia: manico

handle ia: palpar

handle ia: vender

hang ia: appender

hang ia: pender

hang ia: suspender

happen ia: accider

happen ia: advenir

happen ia: evenir

happen ia: occurrer

happy ia: felice

harbor ia: porto

hard ia: difficile

hard ia: dur

hard ia: forte

hard ia: fortemente

hardly ia: a pena

hardly ia: quasi

hat ia: cappello

hate ia: odiar

have, ia: haber

hay ia: feno

head ia: capite

head ia: chef

head ia: testa

health ia: sanitate

heap ia: cumulo

heap ia: pila

hear ia: audir

heart ia: corde

heat ia: calor

heaven ia: celo

heavy ia: grave

heavy ia: pesante

heavy ia: ponderose

help ia: adjutar

help ia: adjuvar

help ia: assister

help ia: auxiliar

help ia: juvar

help ia: succurrer

here ia: ci

here ia: hic

hide ia: celar

high ia: alte

hill ia: colle

hill ia: collina

hire ia: ingagiar

hire ia: locar

hit ia: batter

hit ia: colpar

hit ia: ferir

hit ia: percuter

hitherto ia: usque nunc

hitherto ia: usque ora

hold ia: caper

hold ia: continer

hold ia: detener

hold ia: retener

hold ia: tener

hole ia: apertura

hole ia: cavo

hole ia: foramine

holiday ia: die feriate

holidays ia: ferias

hollow ia: cave

hollow ia: cavernose

home ia: a casa

home ia: a domo

home ia: focar

home ia: home [A]

hook ia: croc

hook ia: hamo

hook ia: uncino

hook ia: unco

hope ia: sperantia

hope ia: spero

horn ia: como

horn ia: trompa

horse ia: cavallo

horse ia: equo

hot ia: calorose

hot ia: chide

house ia: casa

house ia: domo

how many ia: quante

how much ia: quante

how ia: como

however ia: comocunque

however ia: nonobstante

however ia: totevia

hunger ia: fame

hunt ia: cercar

hunt ia: chassar

hunt ia: venar

hurry ia: haste

hurry ia: pressa

hurt ia: doler

hurt ia: facer mal a

hurt ia: ferir

hurt ia: nocer

hurt ia: penar

husband ia: marito

husband ia: sposo

hut ia: barraca

hut ia: cabana

I don't mind (that…) ia: non me importa (que...)

ice ia: gelato

ice ia: glacie

if not ia: si non

if only ia: dum

if only ia: si solmente

if ia: si

ill ia: mal

ill ia: mal

ill ia: malade

I'm sorry! ia: excusa me!

I'm sorry! ia: pardono!

in front of ia: ante

in front of ia: avante

in order that ia: a fin que

in order that ia: quo

in order to ia: a fin de

in order to ia: pro

in so far as ia: in tanto que

in spite of ia: in despecto de

in spite of ia: malgrado

in spite of ia: nonobstante

in the same ia: al mesme tempore

in ia: in

in ia: intra

in ia: intro

inasmuch as ia: in tanto que

inasmuch as ia: post que

inasmuch as ia: viste que

inch ia: pollice

inch ia: uncia

increase ia: accrescer

increase ia: augmentar

increase ia: crescer

indeed ia: in effecto

indeed ia: jam

indeed ia: vermente

ink ia: tinta

-in-law ia: affin

inn ia: albergo

inside ia: interior

inside ia: interior

inside ia: interne

inside ia: intra

inside ia: intro

instead of ia: in loco de

instead of ia: in vice de

instead ia: in loco de illo

instead ia: in su loco

insurance ia: assecurantia

into ia: in

inward(s) ia: intro

inward ia: interior

inward ia: interne

iron ia: ferro

island ia: insula

jelly ia: gelea

jewel ia: joiel

job ia: empleo

job ia: labor

job ia: opera

job ia: position

join ia: affiliar (se con)

join ia: associar (se con)

join ia: indentar

join ia: junger

join ia: junger se

join ia: unir

join ia: unir se

journey ia: jornata

journey ia: viage

joy ia: delecto

joy ia: gaudio

jump ia: salir

jump ia: saltar

just now ia: actualmente

just now ia: jam

just ia: eque

just ia: exactemente

just ia: juste

just ia: justo

just ia: precisemente

just ia: solmente

keep ia: conservar

keep ia: festar

keep ia: guardar

keep ia: retener

keep ia: sanctificar

keep ia: servar

kettle ia: caldiera

key ia: clave

key ia: tono

kick ia: calcar

kick ia: dar un colpo de pede

kill ia: occider

kind ia: amabile

kind ia: benigne

kind ia: classe

kind ia: genere

kind ia: sorta

kind ia: specie

king ia: rege

kiss ia: basiar

kitchen ia: cocina

kitchen ia: culina

knee ia: geniculo

knee ia: genu

knife ia: cultello

knife ia: cultro

knock ia: batter

knock ia: colpar

knot ia: nodo

know ia: cosnoscer

know ia: saper

lack ia: carer

lack ia: mancar

lady ia: dama

lady ia: Lady [A]

lady ia: seniora

land ia: abbordar

land ia: atterrar

land ia: disbarcar

land ia: pais

land ia: terra

land ia: terreno

large ia: grande

last year ia: le anno passate

last ia: continuar

last ia: durar

last ia: permaner

last ia: ultime

late ia: decedite

late ia: in retardo

late ia: in retardo

late ia: tarde

late ia: tardive

laugh ia: rider

law ia: derecto

law ia: lege

lawyer ia: advocato

lay ia: poner

lazy ia: pigre

lead ia: conducer

lead ia: ducer

lead ia: guidar

lead ia: menar

lead ia: plumbo

leaf ia: folio

learn ia: apprender

least ia: le minus

least ia: le minus

least ia: minime

leather ia: corio

leave ia: lassar

leave ia: legar

leave ia: partir

leave ia: quitar

left ia: leve

left ia: sinistre

leg ia: gamba

leg ia: pede

lend ia: prestar

less ia: minus

less ia: minus de

lesson ia: lection

lest ia: a fin que non

lest ia: que non

let ia: lassar

let ia: locar

let ia: permitter de

level ia: a nivello

level ia: nivello

level ia: plan

level ia: platte

lie ia: cubar

lie ia: esser situate

lie ia: jacer

lie ia: mentir

life ia: vita

lift ia: altiamento

lift ia: altiar

lift ia: ascensor

lift ia: elevar

lift ia: levamento

lift ia: levar

lift ia: lift [A]

lift ia: realtiar

light ia: accender

light ia: clar

light ia: illuminar

light ia: incender

light ia: leve

light ia: lumine

light ia: luminose

like ia: affin

like ia: amar

like ia: como

like ia: gustar

like ia: simile

likely ia: probabile

likely ia: probabilemente

likely ia: verisimile

likely ia: verosimilante

lip ia: labio

listen ia: ascoltar

little ia: aliquanto

little ia: alique

little ia: parve

little ia: pauc

little ia: pauc

little ia: pauco

live ia: habitar

live ia: viver

load ia: cargar

load ia: onerar

lock ia: serrar

long ago ia: pridem

long ia: longe

look! ia: ecce!

look ia: mirar

look ia: reguardar

loose ia: disfrenate

loose ia: disligate

loose ia: distaccate

loose ia: laxe

loose ia: libere

lord ia: castellano

lord ia: domino

lord ia: Lord [A]

lord ia: senior

lose ia: perder

lot ia: destino

lot ia: lot

lot ia: parcella

lot ia: partita

lot ia: sorte

loud ia: alte

love ia: amar

love ia: amor

low ia: basse

lucky ia: fortunate

lunch ia: lunch [A]

lunch ia: prandio

mad ia: alienate

mad ia: demente

mad ia: folle

mad ia: furibunde

mad ia: furiose

mad ia: insan

mad ia: irate

mad ia: rabide

mad ia: rabiose

mail ia: correspondentia

mail ia: currero

mail ia: posta

main ia: major

main ia: principal

make ia: confectionar

make ia: fabricar

make ia: facer

make ia: render

male ia: mascule

male ia: masculin

man ia: homine

man ia: viro

manage ia: administrar

manage ia: arrangiar se

manage ia: diriger

manage ia: manear

manager ia: administrator

manager ia: director

manager ia: gerente

many ia: multe

market ia: mercato

match ia: appariar

match ia: equal

match ia: equalar

match ia: flammifero

match ia: maritage

match ia: match [A]

match ia: par

match ia: partita

may ia: poter

meal ia: repasto

mean well ia: haber bon intentiones

mean ia: intender

mean ia: medio

mean ia: proponer se

mean ia: significar

mean ia: voler dicer

means ia: medios

means ia: ressources [F]

meanwhile ia: interim

meanwhile ia: intertanto

meat ia: carne

meet ia: facer le cognoscentia de

meet ia: incontrar

meet ia: incontrar se

meet ia: ir al incontro de

meet ia: reunir se

meet ia: satisfacer

melt ia: disgelar

melt ia: dissolver

melt ia: funder

mere ia: mer

mere ia: simpler

Merry Christmas! ia: Felice Natal!

merry ia: allegre

merry ia: gai

middle ia: centro

middle ia: medio

milk ia: lacte

milk ia: mulger

mill ia: fabrica

mill ia: molino

mind ia: attender

mind ia: facer attention a

mind ia: guardar

mind ia: obedir

miss ia: carer

Miss ia: Fräulein [G]

Miss ia: Miss [A]

miss ia: non colpar

miss ia: non sasir

miss ia: non trovar

miss ia: perder

Miss ia: Senhorinha [P]

Miss ia: senioretta

Miss ia: Señorita [H]

Miss ia: Signorina [I]

Monday ia: lunedi

money ia: moneta

money ia: pecunia

monkey ia: simia

month ia: mense

more ia: plus

more ia: plus de

moreover ia: de plus

moreover ia: in plus

morning ia: matinata

morning ia: matino

mouse ia: mus

mouth ia: bucca

mouth ia: imbuccatura

Mr. ia: Herr [G]

Mr. ia: M. [F]

Mr. ia: Mr. [A]

Mr. ia: Senhor [P]

Mr. ia: senior

Mr. ia: Señor [H]

Mr. ia: Signor(e) [I]

Mrs. ia: Frau [G]

Mrs. ia: Madame [F]

Mrs. ia: Mrs. [A]

Mrs. ia: Senhora [P]

Mrs. ia: seniora

Mrs. ia: Señora [H]

Mrs. ia: Signora [I]

much ia: multe

mud ia: fango

murder ia: assassinar

must ia: deber

nail ia: clavo

nail ia: ungula

narrow ia: illiberal

narrow ia: limitate

narrow ia: stricte

near ia: apud

near ia: juxta

near ia: juxta

near ia: presso

near ia: presso

near ia: propinque

near ia: proxime

near ia: vicin

neck ia: collo

need ia: deber

need ia: haber necessitate de

need ia: indiger

needle ia: aco

needle ia: agulia

neighbor ia: proximo

neighbor ia: vicino

neither ia: ni

neither… nor… ia: ni… ni…

net ia: rete

never ia: non… jammais

never ia: nunquam

nevertheless ia: nonobstante

nevertheless ia: totevia

newspaper ia: jornal

next to ia: juxta

next ia: proxime

next ia: sequente

nice ia: amabile

nice ia: belle

nice ia: bon

nice ia: exacte

nice ia: fin

nice ia: gentil

nice ia: placente

nice ia: precise

nice ia: sympathic

night ia: nocte

no longer ia: non... jam

no ia: no

no ia: non

no ia: nulle

nobody ia: nemo

nobody ia: nullo

noise ia: ruito

noise ia: strepito

none ia: nemo

none ia: nulle

none ia: nullo

noon ia: meridie

nor ia: ni

nose ia: naso

not any more ia: non… plus

not any ia: nulle

not any ia: nulle

not at all ia: nullemente

not at all ia: nullemente

not only… but also… ia: non solmente… ma anque...

not only… but also… ia: non solmente… sed etiam…

not so… as… ia: non si… como...

not so… as… ia: non tanto… como...

not to know ia: ignorar

not yet ia: nondum

not yet ia: nondum

not ia: non

not… either ia: non… anque

not… either ia: non… etiam

nothing ia: nihil

nothing ia: nil

now ia: nunc

now ia: ora

now… then… ia: nunc… nunc…

now… then… ia: ora… ora…

nowhere ia: in nulle parte

nowhere ia: nusquam

nurse ia: allactar

nurse ia: curar

nurse ia: infirmera

nurse ia: lactar

nurse ia: nurse [A]

nurse ia: nutrice

nurse ia: nutrir

nut ia: nuce

of ia: de

off ia: via

office ia: bureau [F]

office ia: officio

often ia: frequentemente

often ia: subinde

old ia: vetere

old ia: vetule

on account of ia: a causa de

on top ia: in alto

on top ia: supra

on ia: super

on ia: sur

once ia: olim

once ia: un vice

one another ia: le un le altere

one another ia: le unes le alteres

one o'clock ia: un hora

one’s ia: su

one ia: on

one ia: uno

only ia: sol

only ia: solmente

only ia: solo

only ia: unic

open ia: aperir

open ia: displicar

or ia: o

order ia: commandar

order ia: commissionar

order ia: mandar

order ia: mandato

order ia: ordinar

order ia: ordine

other ia: altere

otherwise ia: alias

otherwise ia: de altere maniera

out of doors ia: foras (de casa)

out of ia: a causa de

out of ia: de

out of ia: ex

out of ia: extra

out of ia: foras de

out of ia: sin

out ia: extinguite

out ia: foras

out ia: out [A]

outside of ia: extra

outside of ia: foras de

outside ia: exterior

outside ia: externe

outside ia: extra

outside ia: extra

outside ia: foras

outside ia: foras de

outward(s) ia: a foras

outward ia: exterior

outward ia: externe

oven ia: furno

over ia: plus de

over ia: super

over ia: supra

over ia: trans

overcome ia: superar

overcome ia: surmontar

overcome ia: vincer

owe ia: deber

owing to ia: debite a

owing to ia: gratias a

own ia: proprie

pain ia: dolor

pain ia: mal

pain ia: pena

paint ia: color

paint ia: fardar

paint ia: fardo

paint ia: picturar

paint ia: pinger

pair ia: copula

pair ia: par

pan ia: casserola

pan ia: patella

past ia: passate

past ia: passato

past ia: post

past ia: preter

past ia: ultra

paste ia: colla

paste ia: pasta

path ia: curso

path ia: passage

path ia: semita

path ia: sentiero

path ia: via

pay ia: pagar

peace ia: pace

pencil ia: stilo (de graphite)

people ia: gente

people ia: populo

perhaps ia: forsan

pick ia: beccar

pick ia: colliger

pick ia: eliger

pick ia: leger

pick ia: plumar

pick ia: selectionar

pick ia: seliger

piece ia: pecia

piece ia: piece [F]

pig ia: porco

pin ia: cavilia

pin ia: quillia

pin ia: spinula

pity ia: commiseration

pity ia: compassion

pity ia: misericordia

pity ia: pietate

place ia: ibidem

place ia: in le mesme loco

place ia: loco

place ia: placia

play ia: jocar

play ia: sonar

please! ia: si il vos place!

please ia: agradar

please ia: io preca!

please ia: placer

please ia: preca!

pleasure ia: agradamento

pleasure ia: delicia

pleasure ia: grado

pleasure ia: placer

plow ia: aratro

pocket ia: tasca

point ia: puncta

point ia: puncto

poison ia: toxico

poison ia: veneno

polish ia: lustrar

polish ia: polir

poor ia: inferior

poor ia: mal

poor ia: povre

pot ia: marmita

pot ia: olla

pot ia: pote

pound ia: libra

pour ia: infunder

powder ia: pulvere

power ia: potentia

power ia: poter

praise ia: celebrar

praise ia: commendar

praise ia: laudar

pray ia: orar

pray ia: precar

presently ia: cito

presently ia: tosto

pretty ia: assatis

pretty ia: bastante

pretty ia: bellette

price ia: precio

print ia: copiar

print ia: imprimer

proud ia: fer

proud ia: orgoliose

provided (that) ia: a condition que

provided (that) ia: dum

pull ia: tirar

pull ia: traher

pull ia: trainar

purpose ia: in

purpose ia: objecto

purpose ia: proposito

push ia: pulsar

put off ia: postponer

put on ia: vestir

put to sleep ia: addormir

put ia: placiar

put ia: poner

quarrel ia: lite

quarrel ia: litigio

quarrel ia: querela

queen ia: regina

quick ia: celere

quick ia: preste

quick ia: rapide;

quick ia: vive

quite ia: bastante

quite ia: completemente

quite ia: satis

quite ia: toto

race ia: currer un cursa

race ia: cursa

race ia: hastar

race ia: racia

race ia: stirpe

rain ia: pluver

raise ia: altiar

raise ia: augmentar

raise ia: cultivar

raise ia: elevar

raise ia: eriger

raise ia: levar

raise ia: sublevar

rather ia: assatis

rather ia: bastante

rather ia: plus tosto

rather ia: potius

rather ia: satis

raw material ia: materia prime

raw ia: crude

reach ia: attinger

reach ia: extender se a

reach ia: passar

read ia: leger

ready ia: parate

ready ia: preparate

ready ia: preste

really ia: realmente

really ia: vermente

record ia: acto

record ia: disco

record ia: memoria

record ia: record [A]

record ia: registro

red ia: rubie

remember ia: memorar

remember ia: rememorar se

remember ia: retener

rent ia: location

repeatedly ia: plure vices

repeatedly ia: subinde

rest ia: appoiar se

rest ia: reposar

revenge ia: vengiantia

review ia: recenser

review ia: recension

review ia: revider

review ia: revista

rice ia: ris

ride ia: cavalcar

ride ia: ir

right away ia: immediatemente

right away ia: jam

right ia: al dextera

right ia: correctemente

right ia: derecta

right ia: derecte

right ia: derecto

right ia: dextera

right ia: dextere

right ia: jure

right ia: juste

right ia: justo

ring ia: anello

ring ia: anulo

ring ia: ring [A]

ring ia: rondo

ring ia: sonar

ripe ia: matur

rise ia: ascender

rise ia: augmentar

rise ia: insurger

rise ia: levar se

rise ia: sublevar se

rise ia: surger

river ia: fluvio

river ia: riviera

road ia: cammino

road ia: via

roar ia: fremer

roar ia: rugir

rod ia: canna

rod ia: virga

roof ia: tecto

room ia: camera

room ia: spatio

root ia: radical

root ia: radice

rope ia: corda

rope ia: fun

rough ia: aspere

rough ia: grossier

rough ia: rude

row ia: fila

row ia: linea

row ia: remar

row ia: serie

rub ia: fricar

rubber ia: cauchu

rubber ia: gumma elastic

rule ia: dominio

rule ia: governamento

rule ia: governar

rule ia: regnar

rule ia: regula

rule ia: regular

run ia: currer

rush ia: accelerar

rush ia: currer

rush ia: hastar

sad ia: triste

safe ia: salve

safe ia: secur

sail ia: navigar

sail ia: partir

sail ia: vela

sailor ia: marinero

sailor ia: nauta

salt ia: sal

same ia: idem

same ia: mesme

sample ia: exemplo

sample ia: monstra

sand ia: arena

sand ia: sablo

Saturday ia: sabbato

save ia: economisar

save ia: excepte

save ia: salvar

save ia: salvo

save ia: sparniar

saw ia: serra

say ia: dicer

scarcely ia: a pena

scissors ia: cisorios

screw ia: vite

sea ia: mar

search ia: cercar

search ia: perquirer

search ia: querer

search ia: recercar

seat ia: sede

see! ia: ecce!

see ia: vider

seed ia: semine

seem ia: parer

seem ia: semblar

seem ia: similar

sell ia: vender

send ia: inviar

send ia: mandar

set ia: adjustar

set ia: componer

set ia: establir

set ia: fixar

set ia: incastrar

set ia: poner

settle ia: colonisar

settle ia: convenir

settle ia: decider

settle ia: establir

settle ia: establir se

several ia: plure

shade ia: nuance [F]

shade ia: tinta

shade ia: umbra

shake ia: agitar

shake ia: succuter

shake ia: tremer

shake ia: trepidar

shame ia: vergonia

share ia: action

share ia: contingente

share ia: parte

share ia: portion

sharp ia: acute

sharp ia: acutiate

sharp ia: trenchante

sheep ia: ove

shelf ia: planca

shine ia: brillar

shine ia: lucer

shine ia: lustrar

shine ia: polir

shine ia: relucer

shine ia: resplender

shine ia: splender

ship ia: nave

shirt ia: camisa

shock ia: choccar

shock ia: percuter;

shock ia: scandalisar

shocking ia: choccante

shocking ia: shocking [A]

shoe ia: calceo

shoe ia: scarpa

shoot ia: fusilar

shoot ia: tirar

shop ia: boteca

shop ia: fabrica

shop ia: magazin

shop ia: officina

shore ia: costa

short ia: breve

short ia: brusc

short ia: curte

shoulder ia: humero

shoulder ia: spatula

shout ia: clamar

shout ia: critar

shout ia: vociferar

show ia: demonstrar

show ia: exhibir

show ia: exhibition

show ia: facer vider

show ia: monstra

show ia: monstrar

show ia: ostender

show ia: spectaculo

shut ia: clauder

si non ought to ia: deberea (io, tu, etc.)

sick ia: malade

side ia: latere

side ia: partito

silk ia: seta

silver ia: argento

since ia: ab

since ia: de

since ia: depois

since ia: depois

since ia: depois que

since ia: depost

since ia: depost que

since ia: perque

since ia: proque

sing ia: cantar

single ia: celibe

single ia: singule

sink ia: declinar

sink ia: submerger

sink ia: submerger se

sink ia: subsider

sister ia: soror

sit ia: seder

size ia: dimension

size ia: grandor

size ia: mesura

skin ia: cute

skin ia: pelle

skirt, ia: gonna

skirt, ia: gonnella

sky ia: celo

sleep ia: dormir

sleep ia: somno

slip ia: cala

slip ia: errar

slip ia: error

slip ia: glissada

slip ia: glissar

slip ia: graffo

slip ia: laber

slip ia: lapso

slip ia: passo false

slip ia: scheda

slip ia: schedula

slip ia: subgonnella

slope ia: costa

slope ia: declination

slope ia: inclination

slope ia: montata

slope ia: scarpa

slow ia: lente

slow ia: tardive

small ia: parve

smell ia: odorar

smell ia: oler

smell ia: olfacer

smile ia: surrider

smoke ia: fumar

smooth ia: lisie

smooth ia: unite

sneeze ia: sternutar

snow ia: nive

so far ia: usque ora

so many ia: tante

so much the better ia: tanto melio

so much the worse ia: tanto pejo

so much ia: tante

so that ia: de maniera que

so that ia: quo

so ia: si

so ia: talmente

so ia: tanto

soap ia: sapon

sock ia: calcetta

soft ia: blande

soft ia: dulce

soft ia: molle

soft ia: tenere

softly ia: in voce basse

soil ia: solo

some ia: alicun

some ia: un pauc (de)

some ia: unes

some ia: unos

somebody ia: alicuno

something ia: alique

sometimes ia: a vices

sometimes ia: aliquando

somewhat ia: aliquanto

somewhat ia: alique

somewhere ia: alicubi

somewhere ia: usquam

son ia: filio

soon ia: proximemente

soon ia: tosto

sorrow ia: dolo

sorrow ia: dolor

sorrow ia: tristessa

sorry ia: affligite

sorry ia: triste

south ia: meridie

south ia: sud

spade ia: pala

spade ia: picca

spade ia: spada

spare ia: sparniar

speak ia: parlar

spell ia: orthographiar

spend ia: dispender

spend ia: expender

spend ia: passar

spite ia: despecto

spite ia: malitia

spoil ia: deteriorar

spoil ia: deteriorar se

spoil ia: guastar

spoil ia: putrer

spoil ia: vitiar

spoon ia: coclear

spot ia: localitate

spot ia: loco

spot ia: macula

spread ia: extender

spread ia: propagar

spring ia: fontana

spring ia: fonte

spring ia: primavera

spring ia: resorto

spring ia: salir

spring ia: saltar

spring ia: ver

square ia: esquadra

square ia: placia

square ia: quadrato

stage ia: grado

stage ia: scena

stage ia: stadio

stairs ia: scala

stamp ia: calcar

stamp ia: colpo de pede

stamp ia: marca

stamp ia: stampar

stamp ia: timbrar

stamp ia: timbro

stand ia: star

stand ia: supportar

stand ia: tolerar

star ia: astere

star ia: astro

star ia: star [A]

star ia: stella

start ia: comenciamento

start ia: comenciar

start ia: initiar

start ia: lancear

start ia: principio

start ia: start [A]

statement ia: assertion

statement ia: declaration

statement ia: enunciation

statement ia: extracto de conto

stay ia: demorar

stay ia: remaner

stay ia: restar

stay ia: sojornar

steal ia: furar

steal ia: robar

steam ia: vapor

steel ia: aciero

steel ia: fusil

steep ia: abrupte

steep ia: ardue

steep ia: precipitose

steep ia: scarpate

stem ia: pedunculo

stem ia: stirpe

stem ia: thema

step ia: grado

step ia: passo

step ia: scalon

stick ia: adherer

stick ia: baston

stick ia: canna

stick ia: collar

stiff ia: ceremoniose

stiff ia: difficile

stiff ia: inflexibile

stiff ia: rigide

still ia: adhuc

still ia: ancora

still ia: nonobstante

still ia: totevia

stocking ia: calcea

stocking ia: calcetta

stone ia: calculo

stone ia: lapide

stone ia: pepita

stone ia: petra

stone ia: rocca

stop ia: arrestar

stop ia: cessar

stop ia: stoppar

store ia: boteca

store ia: -eria

store ia: magazin

storm ia: tempesta

story ia: articulo

story ia: conto

story ia: etage [F]

story ia: fabula

story ia: historia

story ia: mentita

stove ia: calorifero

stove ia: estufa

stove ia: furnello

straight ia: directe

straight ia: recte

strange ia: estranie

street ia: strata

stretch ia: extender

stretch ia: tender

stretch ia: tirar

strike ia: batter

strike ia: colpar

strike ia: exoperar

strike ia: ferir

strike ia: impinger

strike ia: percuter

strike ia: sonar

string ia: chorda

string ia: corda

string ia: cordon

strong ia: forte

struggle ia: combatter

struggle ia: debatter se

struggle ia: luctar

such ia: tal

sudden ia: subitanee

sudden ia: subite

suddenly ia: presto

suddenly ia: subito

sugar ia: sucro

suit ia: causa

suit ia: color

suit ia: convenir

suit ia: convenir a

suit ia: habito

suit ia: ir a

suit ia: ir ben a

suit ia: processo

summer ia: estate

sun ia: sol

Sunday ia: dominica

supper ia: cena

supper ia: souper [F]

supply ia: approvisionar

supply ia: fornir

supply ia: provider

supply ia: suppler

swear ia: blasphemar

swear ia: jurar

sweet ia: dulce

swim ia: natar

sword ia: gladio

sword ia: spada

tail ia: cauda

take ia: acceptar

take ia: conducer

take ia: prender

talk ia: conferentia

talk ia: conversation

talk ia: discurso

talk ia: garrular

talk ia: parlar

tall ia: alte

taste ia: degustar

taste ia: gustar

tea ia: the

teach ia: docer

teach ia: inseniar

teach ia: instruer

teach ia: professar

tear ia: lacrima

tell ia: contar

tell ia: dicer

tell ia: narrar

temper ia: disposition

temper ia: humor

temper ia: natural

temper ia: temperamento

tempt ia: tentar

than ia: que

thank ia: regratiar

thank ia: render gratias

that ia: celle

that ia: ille

that ia: le qual

that ia: que

that ia: que

the former ia: celle

the former ia: ille

the latter ia: iste

the ia: le

the… the… ia: quanto… tanto…

then ia: alora

then ia: dunque

then ia: ergo

then ia: pois

then ia: tunc

there are ia: il es

there are ia: il ha

there is ia: il es

there is ia: il ha

there! ia: ecce!

there ia: ibi

there ia: illac

therefore ia: dunque

therefore ia: ergo

therefore ia: igitur

thick ia: crasse

thick ia: dense

thick ia: spisse

thief ia: fur

thief ia: latron

thief ia: robator

thin ia: magre

thin ia: rar

thin ia: tenue

thing ia: cosa

think ia: creder

think ia: pensar

thirst ia: sete

this ia: iste

though ia: ben que

though ia: nonobstante

thread ia: filo

throat ia: gorga

throat ia: gutture

throat ia: jugulo

through ia: a transverso

through ia: a transverso de

through ia: durante

through ia: per

throw ia: jectar

thumb ia: pollice

thunder ia: fulminar

thunder ia: tonar

thunder ia: tonitro

Thursday ia: jovedi

thus ia: assi

thus ia: si

tie ia: cravata

tie ia: ligamine

tie ia: ligar

tie ia: ligatura

tie ia: nodar

tie ia: transversa

tight ia: impermeabile

tight ia: parsimoniose

tight ia: serrate

tight ia: stricte

tight ia: tense

till ia: usque

time ia: tempore

time ia: vice

tin ia: cassa de latta

tin ia: stanno

tired ia: fatigate

tired ia: lasse

to be afraid that ia: timer que

to be born ia: nascer

to be cold ia: facer frigido

to be cold ia: haber frigido

to be fond of ia: affectionar

to be fond of ia: amar

to be missing ia: esser absente

to be missing ia: mancar

to be overcome (by) ia: succumber (a)

to be right ia: haber ration

to be sorry ia: deplorar

to be sorry ia: doler se

to be sorry ia: regrettar

to be worth ia: valer

to be wrong ia: haber torto

to be wrong ia: non haber ration

to give one's word ia: dar fide

to ia: a

today ia: hodie

toe ia: digito

together ia: insimul

together ia: juncto

together ia: simul

toilet ia: toilette [F]

toilet ia: W.C. [A]

toilet ia: water-closet [A]

tomorrow ia: deman

tongue ia: lingua

tongue ia: timon

tonight ia: iste nocte

too many ia: nimie

too many ia: troppo

too many ia: troppo de

too much ia: nimie

too much ia: troppo

too much ia: troppo de

too ia: anque

too ia: etiam

too ia: nimis

too ia: troppo

tool ia: ingenio

tool ia: instrumento

tool ia: utensile

top ia: alto

top ia: summitate

top ia: turbine

touch ia: continger

touch ia: emotionar

touch ia: tanger

touch ia: tastar

touch ia: toccar

toward ia: verso

towards ia: verso

town ia: burgo

town ia: urbe

toy ia: joculo

track ia: carriera

track ia: pista

track ia: rails

track ia: tracia

track ia: vestigio

trade ia: commercio

trade ia: excambio

trade ia: mercantia

trade ia: mestiero

trade ia: negotio

trade ia: troco

train ia: cauda

train ia: convoyo

train ia: suite [F]

train ia: traino

travel ia: itinerar

travel ia: viagiar

tray ia: tabuliero (de servicio)

treat ia: curar

treat ia: medicar

treat ia: regalar

treat ia: tractar

tree ia: arbore

trick ia: artificio

trick ia: deciper

trick ia: dupar

trick ia: ingannar

trick ia: inganno

trick ia: maneo

trick ia: prestigio

trouble ia: difficultate

trouble ia: enoio

trouble ia: molestia

trouble ia: pena

trousers ia: pantalones

truck ia: camion [F]

try ia: essayar

try ia: experir

try ia: probar

try ia: tentar

Tuesday ia: martedi

turn ia: devenir

turn ia: rotar

turn ia: tornar

twice ia: bis

twist ia: torquer

two o'clock ia: duo horas

ugly ia: fede

uncle ia: oncle

under ia: infra

under ia: sub

under ia: subtus

unless ia: a minus que

unless ia: si non

until ia: usque

until ia: usque a

up to ia: usque

up to ia: usque a

up ia: in alto

very ia: ipse

very ia: mesme

very ia: multo

vessel ia: nave

vessel ia: vascello

vessel ia: vaso

view ia: opinion

view ia: prospecto

view ia: vista

wait on ia: servir

wait ia: attender

wake ia: eveliar

wake ia: eveliar se

walk ia: allée

walk ia: ambular

walk ia: ambulatura

walk ia: ir a pede

walk ia: promenada

walk ia: promenar se

walk ia: semita

walk ia: sentiero

wall ia: muro

wall ia: pariete

wall ia: touralia

wall ia: vallo

want ia: carer

want ia: desirar

want ia: mancar

want ia: voler

war ia: bello

war ia: guerra

warm ia: calde

warm ia: tepide

warn ia: admoner

warn ia: prevenir

wash ia: lavar

waste ia: dispender

waste ia: dissipar

waste ia: guastar

watch ia: horologio

watch ia: vigilia

wax ia: cera

way ia: cammino

way ia: curso

way ia: guisa

way ia: maniera

way ia: modo

way ia: via

weak ia: debile

weak ia: fragile

weak ia: insipide

wear ia: portar

wear ia: usar

weather ia: tempore

Wednesday ia: mercuridi

week ia: septimana

weigh ia: pesar

weigh ia: ponderar

welcome ia: benvenite

welcome ia: dar le benvenita a

well ia: ben

well ia: puteo

wet ia: humectar

wet ia: humide

wet ia: molliar

wet ia: rigar

what time is it? ia: que hora es?

what ia: le qual

what ia: qual

what ia: que

what ia: que

what ia: que

whatever ia: qualcunque

wheel ia: rota

when ia: quando

whenever ia: quandocunque

where ia: quo

where ia: ubi

wherefore ia: quare

wherefore ia: quo

wherever ia: ubicunque

wherever ia: ubique

whether ia: si

which ia: le qual

which ia: qual

which ia: que

while ia: dum

while ia: durante que

whip ia: flagello

white ia: albe

white ia: blanc

who ia: le qual

who ia: que

who ia: qui

whoever ia: quicunque

whole ia: indemne

whole ia: integral

whole ia: integre

whole ia: total

whole ia: tote

whole ia: toto

whom ia: que

whom ia: qui

whose ia: cuje

whose ia: de que

whose ia: de qui

whose ia: del qual

why ia: perque

why ia: proque

wide ia: large

wide ia: late

wife ia: sposa

wife ia: uxor

wild ia: fer

wild ia: salvage

will ia: grado

will ia: testamento

will ia: voler

will ia: voluntate

win ia: ganiar

win ia: triumphar

win ia: vincer

wind ia: bobinar

wind ia: cargar (un horologio)

wind ia: involver

wind ia: serpentar

wind ia: vento

window ia: fenestra

window ia: vitriera

window ia: vitrina

winter ia: hiberno

wire ia: filo (metallic)

wire ia: telegramma

wise ia: sage

wise ia: sapiente

with ia: con

within ia: in

within ia: intra

without ia: extra

without ia: sin

woman ia: femina

wonder ia: demandar se

wonder ia: esser curiose

wonder ia: meraviliar

wonderful ia: admirabile

wonderful ia: delectabile

wonderful ia: meraviliose

wonderful ia: prodigiose

wood ia: bosco

wood ia: foreste

wood ia: ligno

wood ia: silva

wool ia: lana

word ia: parola

word ia: verbo

word ia: vocabulo

work ia: factura;

work ia: labor

work ia: obra

work ia: opera

work ia: travalio

works ia: fabrica

works ia: fortificationes

works ia: mechanismo

world ia: mundo

world ia: mundo

worm ia: verme

worry ia: anxietate

worry ia: enoio

worry ia: inquietude

worse ia: pejo

worse ia: pejor

worse ia: plus mal

worse ia: plus mal

worth ia: valor

worthy ia: digne

worthy ia: meritori

wound ia: plaga

wound ia: vulnere

wrong ia: false

wrong ia: improprie

wrong ia: incorrecte

wrong ia: injuria

wrong ia: torto

yard ia: corte

yard ia: yard [A]

yellow ia: jalne

yes ia: si

yesterday ia: heri

yet ia: ancora

yet ia: etiam

yet ia: nonobstante

yet ia: totevia

young ia: juvene