Saltar al contento

Appendice:Dictionarios/Interlingua-svedese/v

De Wiktionario

vacante vakant
vacante obesatt
vacantia vakans
vacantias tjänstledighet
vacantias skollov
vacantias, ferias ferie
vacantias, villegiatura semester
vacca ko
vacchero ladugårdskarl
vacchero cowboy
vacchero koskötare
vaccinio, myrtillo rubie lingon
vaccino vaccin
vacillamento flimrande
vacillamento vacklan
vacillar flimra
vacillar, flecter se svikta
vacillar, rolar, reptar, serpentar, serper, rampar slingra
vacillar, titubar stappla
vacillar, titubar vingla
vacillar, titubar ragla
vacillar, titubar, balanciar vackla
vacillation, vacillamento, titubation, instabilitate vinglighet
vacue lufttom
vacue, inan, libere, inoccupate tom
vacuo vakuum
vacuo, vacuitate lufttomhet
vacuolo cellblåsa
vadar vada
vader tastante, tastonnar, titubar famla
vado vadställe
vagabundar vagabondera
vagabundo landstrykare
vagabundo, (errante) vagabond
vagabundo, grumo, individuo suspecte, ruffian buse
vagabundo, nomade, peregrino, circumerrante, errante, erratic, vagabunde kringflackande
vagar in le nive plumsa
vage kringströvande
vage, inarticulate, indistincte, illisibile otydlig
vaginitis slidinflammation
vaina svärdsslida
vaina, vagina slida
valde, enormemente, multo väldigt
valentia valens
valeriana vänderot
valeriana valeriana
valge, genu-valge, var kobent
valge, var, genu-var hjulbent
Valhalla Valhall
valide, apte al travalio arbetsför
valide, effective giltig
validitate, vigor giltighet
valise resväska
valkyria valkyria
vallar invalla
vallata dalgång
valle, vallata, vallea dal
valle de lacrimas/miseria tåredal
valle/vallea de lacrimas/miseria jämmerdal
vallo fästningsvall
vallo, terrapleno skyddsvall
vallo, vallation, dica, pastura vall
valor ljudvärde
valor, merito, valuta värde
valor intrinsec metallvärde
valor monetari myntvärde
valor nominal, par pari
valor pecuniari penningvärde
valorar, evalutar, estimar skatta
valuta, cambio (estranie), numerario, devisa (estranier) valuta
valva dörrflygel
valva kapsellock
valvula radiorör
valvula ventil
valvula (del corde) hjärtklaff
valvula, battente klaff
valvula, grue kran
valvula de securitate säkerhetsventil
vampir vampyr
vampir vampyrfladdermus
van, frustranee, in van förgäves
van, inutile, imapte, importun ändamålslös
van, inutile, infructuose lönlös
van, vanitose, inutile, gloriose fåfäng
vanadium vanadin
vandalismo vandalism
vandalo vandal
vanello tofsvipa
vangloria skrytsamhet
vangloria, vanitate fåfänglighet
vangloriose, vanitose, fanfaronic, ostentatiose skrytsam
vanguarda avantgarde
vanguarda förtrupp
vanilla vanilj
vanitate fåfänga
vanitate, frivolitate, pompa flärd
vannatura, scalias agnar
vanno sädesrensare
vanno vanna
vapor, evaporar ånga
vapor, humectation imma
vapor de aqua vattenånga
vaporisator sprayflaska
vaporisator sprayburk
vaporose ångfylld
vaporose dimhöljd
vaporose töcknig
vaporose ångande
vaporose ång-
variabile variabel
variante variant
variante, oscillatori, variabile, volubile skiftande
varice åderbrock
varice åderbråck
varicella vattenkoppor
varicella vattkoppor
varie, plure, diverse, plures åtskilliga
variegate fläckig
varietate avart
varietate varietet
variola smittkoppor
variolar smittkopps-
variolose koppärrig
varion kvidd
varion spigg
Varsovia Warszawa
vasculo, vaso, recipiente kärl
vasculo, vaso sanguinari blodkärl
vaselina vaselin
vaso vas
vaso de nocte nattkärl
vaso lymphatic lymfkärl
vasoconstriction kärlsammandragning
vasodilatation kärlvidgning
vasomotor vasomotorisk
vassallage vasallförhållande
vassallo vasall
vaste, extense, extensive, ample vidsträckt
vatican vatikan-
vaticinar sia
vaudeville varietéförställning
vaudeville vådevill
vecte bräckjärn
vecte, levator, broca-rostitor spett
vector transportör
vector vektor
Veda Veda
vegetabile, vegetal grönsaks-
vegetal, legumine grönsak
vegetarian vegetarisk
vegetariano vegetarian
vegetation växtlighet
vegetative vegetativ
vegetative vegeterande
vegete, floride blomstrande
vehemente, violente, impetusose, acute, focose, tumultuose, rapide, veloce, vivace, brusc häftig
vehicular vagns-
vehicular, ir, vader (in auto etc) åka
vehiculo fordon
vehiculo vehikel
vehiculo åkdon
vehiculo, navetta, imbarcation farkost
vela segel
vela de cappa gaffelsegel
vela latin latinsegel
velar velar
velar gomsegelljud
velar beslöja
velero segelmakare
veliero, barca a vela segelbåt
velleitario önsketänkare
velleitate önsketänkande
velo slöja
velo dok
velo, rideau förhänge
velo del palato, vela palatin gomsegel
veloce, (celere) snabbfotad
velocipede velociped
velocitate de rotation rotationshastighet
velodromo cykeltävlingsbana
velomotor, motocycletta moped
velvet bomullssammet
vena blodåder
vena ven
vena, arteria åder
vena, fonte källåder
vena, inspiration, venar ådra
venar marmorera
venate ådrad
venatori försmädlig
venatori jägar-
venatura ådring
vender, alienar avyttra
vender, commerciar in, alienar sälja
vender al detalio detaljsälja
vendetta blodshämnd
vendibile, alienabile säljbar
vendita försäljning
vendita, rotation, movimento, circulation monetari, renovation omsättning
venditor försäljningsautomat
venditor försäljare
venditor säljare
veneficio giftmord
venerabile, reverende, reverential ärevördig
veneration, respecto, deferentia, obsequio, reverentia vördnad
venerdi fredag
venerdi sancte långfredag
Venere Venus
veneree venerisk
veneria jaktväsen
Venetia Venedig
venetian venetiansk
venetiano, veneto venetianare
venetiano, veneto Venedigbo
veneto venedigdialekten
Venezuela Venezuela
venezuelan venezuelansk
venezuelano venezuelan
vengiantia hämndlystnad
vengiative hämnande
vengiator, vindicator, vindice hämnare
venialitate förlåtlighet
venir prender avhämta
venose venös
ventalio, flabello solfjäder
ventilar ventilera
ventilation ventilation
ventilation, aeration, aerage luftväxling
vento, pneuma, sufflo, brisa, granario, mansarda, tecto vind
vento, sufflada, brisa blåst
vento alisee, (vento-)aliseo passadvind
vento de proa, vento contrari, contra-vento motvind
vento del est ostvind
vento del est östanvind
vento del largo havsvind
vento del nord, tramontana, aquilon nordanvind
vento del sud sydvind
vento del west, zephyro västanvind
vento forte kuling
vento in poppa, vento favorose, favor, successo medvind
ventosa sugorgan
ventosa sugkopp
ventosa sugsnabel
ventose blåsig
ventose Ventôse
ventrata bukfylla
ventre, abdomine, gastro buk
ventriculo ventrikel
ventriloquia buktaleri
ventriloquo buktalare
venuste underskön
ver, primavera, nostre vår
ver, real, proprie, intrinsec egentlig
ver, sincer, real sann
ver, verace sanningsenlig
verace, real sannskyldig
verace, veridic sannfärdig
veracitate sannfärdighet
veranda veranda
verbal verbal
verbena verbena
verbena järnört
verberar örfila
verberation (al auricula), verberata örfil
verbo verb
verbo auxiliar hjälpverb
verbo durative durativ
verbose mångordig
verbose, diffuse, enoiose, sesquipedal långrandig
verdastre grönaktig
verde, in herba grön
verdemar havsgrön
verdemar, glauc sjögrön
verdicto domslut
verdiero fruktträdgård
verdon grönfink
verdura, legumine grönsaker
verdura, verdear grönska
verdurero grönsaksodlare
vergoniar se, haber vergonia, putrir skämmas
vergoniose skamsen
vergoniose slokörad
verificar verifiera
verisimile, verosimilante, probabile, presumptive sannolik
veritate, facto sanning
verme, lumbrico, verme de terra, masca mask
vermente, in effecto minsann
vermente, realmente, de facto sannerligen
vermente, realmente, de facto, in effecto, in realitate egentligen
vermicida, vermifuge maskmedel
vermiera, larviera maskbo
vermiforme, vermicular maskformig
vermifuge maskutdrivande
vermifuge maskdrivande
vermina ohyra
vermina otyg
vernacular lands-
vernaculo folkspråk
vernal, primaveral vårlig
vernier vernier
vernier nonius
vernisse, laccar, vernissar fernissa
veronica veronikabild
veronica (officialis) ärenpris
verre galt
verruca, papilla vårta
verruciforme vårtformad
versicolor regnbågsfärgad
versificar versifiera
versification verskonst
versification versskrivning
version framställningssätt
version version
version, virage, viramento, virata vändning
verso vers
verso vänstersida
verso, circa, presque bortåt
verso, contra emot
verso, preter, secundo, a foras utåt
verso, quasi, circa inemot
verso le nord nordvart
verso le sud söderut
verso le sud sydvart
versta verst
vertebra ryggkota
vertebral ryggkote-
vertebrato ryggradsdjur
vertical, perpendicular, a plumbo lodrät
vertigine, delirio yrsel
vertigine, delirio, digression, delirar, digreder, divagar yra
vertigine, fraude, delusion, duperia, impostura svindel
vertiginose svindlande
vertiginose hisnande
vertiginose, jocose, impetuose yr
verve verve
verve kraftfullhet
vesica urinblåsa
vesica biliari, vesicula biliari gallblåsa
vesica natatori simblåsa
vesical, cystic blås-
vesicante blåsdragande
vesicante, emplastro dragplåster
vesir vesir
vespa geting
vespera, hora vesperal kvällsstund
vesperal, vespertin kvälls-
vesperas aftonsång
vesperas, vesperes vespergudstjänst
vespere afton
vespere, vespera kväll
vespere paschal påskafton
vespertilion fladdermus
vespertilion läderlapp
vestal vestal
vestalia(s) paltor
veste kofta
veste, vestimento klädesplagg
veste domestic nattrock
vestibulo farstu
vestibulo förstuga
vestibulo förgård
vestigio fotspår
vestimento, garbo skrud
vestimento, habito, garbo, costume dräkt
vestimento, habito, toilette, costume kostym
vestimento, pluvial mässkåpa
vestimento de nocte sovdräkt
vestimento(s), roba plagg
vestimentos kläder
vestir kläda
vestir påkläda
vestir, revestir klä
vestita, vestimento, toilette, water-closet, WC toalett
vestitura, toilette påklädning
vesuvian vesuviansk
Vesuvio Vesuvius
veteran prövad
veterano veteran
veterinario veterinär
veterinario djurläkare
vetula, uxor gumma
vetule ålderstigen
vetule, vetere, antique, ancian, archaic, vetuste gammal
vetulo gubbe
vetulo, vetula åldring
vetuste åldrig
vexar, despicer, despectar förtreta
vexar, tormentar anfäkta
vexate, indignate, resentite harmsen
vexate, irate, infuriate förargad
via undan
via iväg
via via
via bort
via, itinere, strata, autostrata landsväg
via, route, passage farled
via lactee Vintergatan
via secrete smygväg
via vicinal biväg
viabile framkomlig
viaducto viadukt
viage, jornata resa
viage de longe curso långresa
viage de retorno returresa
viage naval/marin sjöresa
viagiante, viagiator, passagero, representante commercial resande
viagiator resenär
vias respiratori, vias aeree luftvägar
viatico färdkost
viatico respengar
vibrar dallra
vibrar vibrera
vibration dallring
vibration vibration
vibratori vibrerande
vibratori dallrande
viburno olvon
viburno snöbollsbuske
vicario, curato, pastor, parocho kyrkoherde
vice versa vice versa
vicennal tjugoårig
vicia vicker
vicin, vicinal, contigue, propinque närbelägen
vicinitate grannskap
vicino närboende
vicino, proximo granne
vicino(s), vicin, vicinal kringboende
viciose, vitiose, perverse lastbar
victima innocente, agno offerlamm
victor, vincitor, triumphator, champion segrare
victoria, triumpho, vincimento seger
victoria pyrrhic pyrrhusseger
victoriose segerrik
victualia viktualier
videocassetta videokassett
vider, reguardar, spectar, apperciper se
vider, spectar, reguardar titta
vider, spectar, reguardar, apperciper skåda
vidua änka
vidual änklings-
vidual änke-
viduo änkling
viduo änkeman
viella fiddla
viella, errar, faller, mancar fela
viella a claves nyckelharpa
viella a rota hjulgiga
viella a rota vevlira
viellator fiolspelman
viellator fiddlare
viellator fiolspelare
viellator vevlirespelare
Vienna Wien
viennese wiensk
viennese wiener-
vigilator väktare
vigilator nattvakt
vigilia helgdagsafton
vigilia nattvaka
vigilia yrvakenhet
vigilia, velia, vigilar, veliar vaka
vigilia de omne sanctos allhelgonaafton
vignette vinjett
vigor spänst
vigor vigör
vigorose spänstig
vigorose, forte, dynamic, nervose, spirituose kraftfull
viking, normanno viking
vil, meschin, frivole snöd
vil precio vrakpris
villa villa
villa, domo de campania landställe
village, vico, turbo, colpo de vento by
villan, grossier lymmelaktig
villania skurkaktighet
villano bybo
villo behåring
villose, pilose, hirsute, villute luden
villuto sammet
vimine vide
vimine, salice korgvide
vinagre vinager
vinagre, aceto ättika
vincer, submitter betvinga
vincer, triumphar, ganiar segra
vincimento betvingande
vincimento övervinnelse
vindemia vinskörd
vindemia druvskörd
vindicabile kravberättigad
vindicar hämna
vinia vingård
vinicultura, viticultura vinodling
vinifere vinproducerande
vinification vinberedning
vino vin
vino de marca kvalitetsvin
vino rubie, vino rosee rödvin
vintena tjog
vintena tjugotal
vintesime, vigesime tjugonde
vinti, viginti tjugo
viola altfiol
viola viola
viola, violetta, pensata viol
viola da braccio violininstrument
viola tricolor styvmorsviol
violacee, violette violblå
violar, infringer, contravenir, despectar, leder, mortificar, polluer, offender, injuriar, ultragiar kränka
violar, infringer, delinquer, disobedir, contravenir a, transgreder, transir, transpassar överträda
violar, stuprar våldtaga
violation övergrepp
violation skändning
violation, stupro våldtäkt
violator våldsman
violator, stuprator våldtäktsman
violente, vehemente, distemperate, impetuose, tremende våldsam
violentia våldshandling
violentia, acto de brutalitate övervåld
violentia, potentia, fortia våld
violetto, violacee, violette violett
violino fiol
violino, violon violin
violoncello cello
violoncello violoncell
viperin huggorms-
viragine argbigga
virga piskkäpp
virga, verga, canna, flagello spö
virga de equitation, cravache ridspö
virga divinatori slagrute
virginal jungfrulig
virginal virginal
virgine Jungfrun
virgine, damicella, dama de honor, damicella de honor, sterna, trenchar in cubos tärna
Virginia Virginia
virginitate jungfrulighet
virginitate, flor, hymene mödom
virguletta, commas invertite anföringstecken
viril viril
viril, valente, brave, coragiose, audace, audaciose, intrepide, masculin manhaftig
virilitate mandom
virilitate virilitet
virilitate, energia/character viril, virtute manlighet
viriola rörring
virion virion
virologia virologi
virtuositate virtuositet
virtuoso, virtuose virtuos
virtute dygd
virtutes cardinal kardinaldygder
virulentia ondska
virus virus
virus, infectivo smittoämne
vis-à-vis mittemot
vis à vis, contra gentemot
visa inresegodkännande
visa visum
visage, expression ansiktsuttryck
visco fågellim
visco mistel
viscosa viskos
visibile synlig
visibilitate synlighet
visiera visir
visiera mösskärm
visiera hjälmgaller
visigothic västgotisk
visigotho västgot
vision vision
vision, phantasmagoria, rêverie drömbild
visionario, visionari visionär
visita visit
visita besök
visitante, visitator besökare
visitar visitera
visitar, frequentar besöka
viso, vista syn
vison mink
vison nerts
vison flodiller
visor bildsökare
visor, vista, mira sikte
vista, aspecto, apparition åsyn
vista, panorama vy
vista, prospecto, perspectiva utsikt
vista, visibilitate, colatorio, cribro, setasso, colo sikt
Vistula Weichsel
visual visuell
visualisar visualisera
visualisation åskådliggörande
vita, conducta, mores vandel
vita, existentia, esser, anima, sino liv
vita, ruito, perturbation leverne
vita campestre lantliv
vita de can hundliv
vita errante/nomade nomadliv
vita familial familjeliv
vita human människoliv
vita mental/psychic själsliv
vital livskraftig
vital vital
vital, de importantia vital livsviktig
vital, forte, viabile livsduglig
vitalitate levnadsduglighet
vitalitate vitalitet
vitamina vitamin
vitar skruva
vite, helice skruv
vite, sarmento vinranka
vitellino velin
vitello äggula
vitello kalvkött
vitello kalv
vitiation fördärvande
viticultor, viticola vinodlare
vitio, buffoneria, burla, maleficio odygd
vitiose, burlesc, malitiose odygdig
vitiose, depravate, perverse vanartig
vitrar glasa
vitree, vitrose glasartad
vitrero glasmästare
vitriera glasmålning
vitrina utställningsmonter
vitrina skyltfönster
vitrina vitrin
vitriolo kopparsulfat
vitriolo vitriol
vitriolo, acido sulfuric svavelsyra
vitro glas
vitro fönsterglas
vitro fönsterruta
vitro cuirassate pansarglas
vitro de aquavita snaps
vitro graduate mätglas
vituperation tadel
vituperation utskällning
vituperation, vituperative, diffamatori smädande
vituperative, reprehensive tadlande
vivace (de spirito), de intelligentia vivace, sagace snabbtänkt
vivace, agile, inflammabile, mercurial lättrörlig
vivace, alerte, habile, industriose flink
vivandero marketentare
vivandero livsmedelshandlare
vivario terrarium
vivario förvaringsutrymme
vivat, toast, acclamation leve
vive levande
vive, vivace, agile, mercurial, jocose, galliarde, facete, facetiose kvick
vive, vivide, vivace, animate, plen de vita, alacre, ebulliente, spirituose, mercurial, active livlig
viver leva
vivificar, animar, exhilarar, avivar uppliva
vivification levandegörande
vocabulario ordförråd
vocabulario, glossario ordlista
vocal vokal
vocal självljud
vocalic vokalisk
vocalisation vokalisering
vocalismo vokalsystem
vocaliso röstövning
vocaliso instrumentalsång
vocaliso, fiorituras koloratur
vocar, appellar preja
vocation kallelse
vocation levnadskall
vocation, mission, deber, carga, frigide, glacial kall
vocativo vokativ
vocativo tilltalskasus
voce, organo, partita stämma
voce, voto röst
voce active aktivum
voce de Stentore stentorstämma
voce de Stentore stentor
voce mascule mansröst
vociferante skrålande
vociferante, stentoree, clamorose högröstad
vociferar skråla
vodka vodka
voivoda vojvod
volante volang
volante svänghjul
volante ratt
volante badmintonboll
volante fjäderboll
volante krås
volante, volatile flygande
volar, aviar flyga
volata flygsträcka
volata, lob, lyra lyra
volatile lättflyktig
volatiles, pullo cocite höns
volatilisar förflyktiga
volatilisation förångning
voler, voluntate, volition, intention vilja
volition viljeyttring
volo planate segelflyg
volta, arco, arcada valv
volta, volt volt
volta cruciate korsvalv
voltaic galvanisk
voltametro, voltimetro voltmätare
voltametro, voltimetro voltmeter
voltampere voltampère
voltear voltigera
volteo voltige
volubile pratig
volubile talför
volubilitate munvighet
volumine volym
voluminose voluminös
voluminose, spatiose omfångsrik
voluntari, preste redobogen
voluntarietate beredvillighet
voluntario volontär
voluntario, voluntari, facultative, optional frivillig
voluptate vällust
voluptuositate vällustighet
voluta vecksnäcka
volver vira
volvulo tarmvred
vomir, vomitar spy
vomir, vomitar, regurgitar kräkas
vortice, turbulentia virvel
vos Eder
vos ni
vosear nia
vosgian vogesisk
vostre er
votar rösta
votation röstning
votation, scrutinio omröstning
votive votiv-
voto ordenslöfte
voto de confidentia förtroendeomröstning
vulcanic, ignee, plutonic vulkanisk
vulcanisar vulkanisera
vulcanisation vulkanisering
Vulcano Vulkanus
vulcano vulkan
vulgar pöbelaktig
vulgar utbredd
vulgar vulgär
vulgarisar förgrova
vulgarisation folkbildning
vulgarisator folkbildare
vulgaritate vulgaritet
vulnerabile sårbar
vulnerabilitate sårbarhet
vulnerar, plagar, ferir, leder, offender såra
vulneraria sårmedel
vulnere, plaga, ferita, ulcere sår
vulnere de tiro skottsår
vulnerose, rugose, favose sårig
vulpe räv
vulpin rävaktig
vulture gam
vulturides gamfåglar
vulturin gamliknande
vulva vulva