Saltar al contento

Appendice:Dictionarios/Interlingua-svedese/t

De Wiktionario

tabacheria tobakshandel
tabachero tobakshandlare
tabachiera snusdosa
tabachiera tobaksburk
tabachiera tobakspung
tabaco tobak
tabaco (in) pulvere snus
tabaco de Virginia virginiatobak
tabano fäfluga
tabella, tabula tabell
tabellas de mortalitate dödlighetstabeller
tabellion anslagstavla
tabernaculo tabernakel
tabernaculo sakramentskåp
tabernaculo tältkyrka
tabes dorsal ryggmärgstvinsot
tabetic ryggmärgsförtvinings-
tabi moaré
tableau tablå
tabouret taburett
tabu tabu
tabula, tabuletta, gueridon, bordo bord
tabula de fenestra fönsterkarm
tabula del materias innehållsförteckning
tabula del materias ämnesförteckning
tabula genealogic ättartavla
tabulator tabulator
tabulator kolumninställare
tabuliero bricka
tabuliero bräde
tabuliero de instrumentos instrumentbräda
tabuliero de servicio serveringsbricka
tacco nubb
tacer, dissimular, subnegar förtiga
tacer, silentiar tiga
tachographo färdskrivare
tachometro, velocimetro hastighetsmätare
tachycardia takykardi
tachymetro, log fartmätare
taciturne, discrete, reticente tystlåten
taciturne, laconic fåordig
tacklar tackla
tackle tackling
tactic taktisk
tactica taktik
tactico taktiker
tactile berörings-
tacto taktkänsla
tacto, discretion, delicatessa, tempo, tempore, mesura, cadentia, finessa, barra takt
tadorna gravand
taffeta taft
Tago Tajo
tal, simile dylik
tal, simile slik
tal, talmente sådan
talco talk
talento talang
talento talent
talentose talangfull
taler daler
talia kroppslängd
talia-vento stormsegel
talia, filo, filo trenchante egg
taliar tillskära
taliar, rescinder, amputar, resecar, mutilar, barrar avskära
taliator de petra, talia-petras stenhuggare
talisman talisman
talon karnis
talon talong
talpa mullvad
tambur trummhinna
tambur, tamburista trumslagare
tambur major tamburmajor
tamburino tamburin
tamburino a chordas strängtamburin
tamen, totevia dock
Tamese Themsen
tamil tamil
tamil tamilsk
tamisio strödosa
tampon tampong
tampon buffert
tampon (de tela, papiro, etc), picturastro, negligentia, dissolution sudd
tampon, rolo (de papiro, pilo etc) tuss
tandem tandemcykel
tangente tangerande
tangente, clave tangent
tangentia tangering
tanger, tastar, toccar tangera
tanger, tastar, toccar, mentionar vidröra
tangon vaterbom
tank tank
tanker tankfartyg
tannage garvning
tannar garva
tanneria garveri
tannic garv-
tannino tannin
tanno garvningsbark
tantalite tantalit
tantalum tantal
tapete de papiro, tapisseria, tapis tapet
tapir tapir
tapis, tapete, matta matta
tapisseria möbelrenoveringsarbete
tapisseria möbelrenoveringsfirma
tapissero tapetserare
tapitor, martello portklapp
tappar tillstoppa
tappar, studiar assiduemente plugga
tappo, corco, tampon, embolia, thrombosis propp
tara tara
tarantella tarantella
tarantula tarantel
tarantula giftspindel
tardar, hesitar, restar, durar dröja
tarde sent
tarde, tardive, in retardo, retardate sen
tardigrade långsamtgående
tardigrado sengångare
tardive försenad
tarifa tulltariff
tarifa prislista
tarifa, rata tariff
tarifa per zonas zontariff
tarlatana tarlatan
tarsal vristben
tartan klanmönster
tartare tatar
tartaric vinstens-
tartaro vinsten
Tartaro Tartaros
tartrato tartrat
tartrato vinsyresalt
tartrato dentari, tartaro de dentes tandsten
tasca ficka
tasca, sacco, valise, coffro, portafolio väska
tassa de caffe kaffetår
tastar treva
tastonnante, incerte famlande
tastonnar fumla
tatu, tatuage tatuering
tatuar tatuera
tauro tjur
tauromachia tjurfäktning
taverna, restaurante matservering
tavernero krogvärd
taxa de interesse räntefot
taxabile beskattningsbar
taxabile skattepliktig
taxation beskattning
taxator värderingsman
taxi hyrbil
taxi taxi
taxidermia djuruppstoppning
taxidermia uppstoppning
taxidermista djuruppstoppare
taxista taxichaufför
taxo idegran
taxon grävling
taxoniera grävlingsgryt
te dig
Te Deum tacksägelsegudstjänst
teca teak
technetium teknetium
technic teknisk
technic, professional fackmässig
technica teknik
technicitate teknikalitet
technico tekniker
technico dental tandtekniker
technocrate teknokrat
technocratic teknokratisk
technologia teknologi
tecto tak
tecto de ardesia skiffertak
tectonic byggnads-
tedio, enoio, molestia tråkighet
tedio, prolixitate longör
tediose, enoiose, fatigante tråkig
teflon teflon
tegula taktegel
tegula de ligno takspån
teguleria tegelbruk
tela-smerilio smärgelduk
tela, canevas lärft
tela, cortina teaterridå
tela, pecia de tela skynke
tela, tela a saccos, tela de imballage säckväv
tela cerate vaxduk
tela de aranea spindelväv
tela de lino linnelärft
tela metallic metalltrådsväv
telario vävstol
telecommandar fjärrstyra
telecommando fjärrstyrning
telegramma, cablogramma telegram
telegraphar telegrafera
telegraphista telegrafist
telegrapho telegraf
teleguidage radiokontroll
teleimprimitor teleprinter
telemetro avståndsmätare
teleobjectivo teleobjektiv
teleobjectivo fjärrobjektiv
telepathia tankeöverföring
telepathic telepatisk
telephero linbanevagn
telephonar telefonera
telephono telefon
telephono mobile, telephono cellular, telephono de tasca mobiltelefon
telephoto fjärrfoto
telephotographia fjärrfotografering
telescopio teleskop
teleski skidlift
television television
television TV
televisive, televisual televisions-
tellurium tellur
temerari, temere dumdristig
temeritate dumdristighet
tempera limfärg
tempera temperafärg
temperamento moderering
temperamento temperering
temperamento, character, disposition sinnelag
temperamento, constitution, natural, disposition temperament
temperamento, humor sinnesbeskaffenhet
temperantia måttlighet
temperar temperera
temperatura temperatur
tempesta, huracan, tornado storm
tempesta, intemperie oväder
tempestar, assaltar, expugnar, scalar storma
tempestuose, ventose stormig
templar tempelherre
templar tempelriddare
templo, fano, edicula tempel
tempo, cadentia tempo
tempora tinning
temporal tidsmässig
temporal tinnings-
temporal, horari tids-
temporal, secular timlig
temporanee interimistisk
tempore tid
tempore tempus
tempore tidsform
tempore, temperie väder
tempore de alte precios/de car vita dyrtid
tempore de hiberno vinterväder
tempore de pluvia regnväder
tempore de reflexion andrum
tempore futur framtidsform
tempore perfecte, perfecto perfektum
tempore pluviose slaskväder
tempore pluviose regnperiod
tenace, viscose, dur seg
tenacitate seghet
tenalia tandläkartång
tenalia kniptångsmanöver
tenalia (a taliar) hovtång
tenalia, pincias kniptång
tenalia de banco skruvstäd
tendentia utvecklingsriktning
tendentia de gusto smakriktning
tender tendera
tender, stringer spänna
tendite, tense spänd
tendon de Achilles akillessena
tenebras dysterhet
tenebras, obscuritate mörker
tenebrion mjölbagge
tenebrose, nubilose, obnubilate mulen
tenentia hyresrättsinnehav
tenentia arrende
tenentia innehav
tener, retener hålla
tenere, crac(c)ante, mollite, mitigate, rupte mör
tenere, delicate, basse späd
tenere, sensibile, dolorose, irritabile öm
teneressa vekhet
teneressa spädhet
teneritate, mollessa mörhet
tenia binnikemask
tennis tennis
tenon diskbänksplugg
tenor tenor
tenor de vita levnadsstil
tense, stricte, fer, orgoliose stram
tension, potential, voltage, excitation, expectation, anxietate spänning
tension alte högspänning
tension basse lågspänning
tension de vapor ångtryck
tenta solskydd
tenta, barraca, velario tält
tenta, tenta (ante fenestras), marchese markis
tentaculo tentakel
tentar, essayar, seducer fresta
tentation frestelse
tentative prövande
tenue, attenuate, fin, svelte, magre, rar, dilute, vaporose tunn
tenue, magre spinkig
tenuitate tunnhet
tepide kylslagen
tepide, indifferente, neutre ljum
tepiditate, tepor ljumhet
terbium terbium
terebinthina terpentin
terebintho terpentinträd
terminal, terminus ändstation
termino term
termino slutpunkt
termino löptid
termino technic fackuttryck
termino technic fackterm
terminologia terminologi
terminos, expressiones ordalag
termite termit
termitiera termitstack
ternari, trin, triple, triplice trefaldig
terno tern
terra jordklotet
terra lantegendom
terra, solo jord
terra a porcellana porslinslera
terra cocte terrakotta
terra cultivabile åkerjord
terra national kronoallmänning
terra paludose myrjord
terra sablose sandjord
terra silicose kiseljord
terrapleno banvall
terrassa terrass
terrassa (floride) takterras
terrassa, balcon altan
terreno terräng
terreno (de pastura) commun (de un village) allmänning
terreno mariscose/paludose kärrmark
terreno paludose mossjord
terrenos primari urberg
terrer, terrificar injaga
terrestre, sublunar jordisk
terribile, horribile förfärlig
terribile, terrificante skräckinjagande
terrier terrier
terrificar, espaventar förskräcka
terrificate, consternate förskrämd
terrificate, terrorisate skräckslagen
terrina terrin
territorial territoriell
territorio territorium
territorio landområde
terrorisar terrorisera
terrorismo skräckvälde
terrorista terrorist
terrose jordaktig
terse, sententiose fyndig
tertia ters
tertiana varannandagsfeber
tertiana varannandagsfrossa
tertiari tertiär
tertie tredje
test de completion ifyllnadstest
test de intelligentia intelligenstest
testa de lettera/littera brevhuvud
testa de spinula nålhuvud
testa nude, in capillos barhuvad
testamento testamente
testator arvlåtare
teste, testator vittne
testiculo pungsten
testiculo, orchis testikel
testiera huvudsele
testificar, testimoniar, evidentiar, deponer (in justitia), testar vittna
testimonio, certificato, attesto, attestation betyg
testimonio, deposition vittnesbörd
testimonio ocular ögonvittne
testo lerskärva
testo lerkruka
testo krukskärva
testudine sköldtak
testudine testudo
testudine sköldborg
tetano stelkramp
tetrarcha tetrark
tetrarcha fjärdingsfurste
tetraste järpe
tetrice, gallo silvestre orre
tetta spene
tettina, morsura, tocca napp
teutone, teutonic teutonisk
teutono teuton
texer väva
texito, textura, tela väv
texito connective bindväv
texitor vävare
textile textil-
texto text
texto, contento, terminos lydelse
textura, texito vävnad
Thailanda Thailand
thailandese thailändsk
thailandese thailändare
thallium tallium
the te
theatral teatralisk
theatro teater
theatro de marionettes dockteater
theatro de marionettes marionetteater
theatro de varietates varitéteater
theatro del guerra krigsskådeplats
theca, (in)tegumento hölje
theca de cossino örngott
theiera tekanna
theiero tebuske
theina tein
thema uppsatsämne
thema tema
thema, composition kria
thema, materia, substantia, topico, subjecto, objecto, branca, disciplina ämne
thema, typo grundform
thema de conversation, topico samtalsämne
thematic tematisk
theocratic gudsstyres-
theodolite teodolit
theologia teologi
theologic teologisk
theologo teolog
theorema teorem
theoretico, theorista teoretiker
theoria teori
theoria del quantos kvantteorin
theoric, theoretic, notional, speculative teoretisk
theosophe, theosophic teosofisk
theosophia teosofi
therapeuta terapeut
therapeutic terapeutisk
therapia terapi
thermal termisk
thermochimia termokemi
thermocopula termoelement
thermodynamica termodynamik
thermogene värmealstrande
thermometro, pyrometro termometer
thermometro clinic/medical läkartermometer
thermometro mercurio kvicksilvertermometer
thermonuclear termonukleär
thermos termosflaska
thermostato termostat
thermostato värmeavkännare
thermotherapia värmebehandling
thesaureria skatteverk
thesaureria, tresoreria finansministerium
thesauro, thesaureria, tresoreria skattkammare
these tes
theurgia teurgi
thorace, mamma, sinos bröstkorg
thoracic bröstkorgs-
thorium torium
threno begravningssång
thriller thriller
thriller rysare
thrombosis blodproppsbildning
throno tron
thulium tulium
thunno tonfisk
thuya tuja
thymo timjan
thymo bräss
thyr(e)oide sköldbrosk-
tiara tiara
tibetan tibetansk
tibetano tibetan
tibia skenben
tibial skenbens-
tic-tac tick-tack
tidig föreställning, eftermiddagsföreställning) matinée matiné
tigrate tigerrandig
tigrate tigrerad
tigre tiger
tigressa tigrinna
tilde tilde
tilia lind
tilia lindblomma
timbal timbal
timbal, tympano puka
timbalero, tympanista pukaspelare
timbrar, macular, obliterar avstämpla
timbro poststämpel
timbro timbre
timbro klangfärg
timbro (postal) frimärke
timbro, marca, stampo, cuneo stämpel
timbro de rebatto rabattkupong
timer, haber pavor, apprehender frukta
timer, viagiar (in) befara
timide, diffidente, pusillanime försagd
timide, modeste, discrete försynt
timide, salvage skygg
timiditate, pavor skygghet
timiditate, verecundia blyghet
timon tistelstång
timon skakel
timon rorspindel
timon, barra roderpinne
timonero rorsman
timor, apprehension farhåga
timor, pavor, apprehension fruktan
timor de estrade rampfeber
timorose, pavide, pavorose, apprehensive, timide rädd
tinca sutare
tincto anstrykning
tincto, tono färgton
tinctori, tinctorial färgande-
tinctura färgskiftning
tinctura färgmedel
tinctura tinktur
tinctura färgning
tinea, herpete revorm
tineose, magre, exhaurite maläten
tinger, decapar betsa
tinnitus tinnitus
tinta bläck
tinta färgnyans
tinta de China tusch
tintiera bläckhorn
tintinnalia, sonalia portklocka
tintinnamento klingande
tintinnamento plingande
tintinnamento, tintinno klirr
tintinnar plinga
tintinnar klirra
tintinnar, tintinnetto pingla
tintinno kling-klang
tira-corcos korkskruv
tira-lineas dragstift
tirada eldgivning
tirage, traction, attraction, tirada dragning
tirante, corregia, strop stropp
tirar, discargar, fusilar, dislocar skjuta
tirar, traher, trainar, sufflar, cargar draga
tirar al sorte lotta
tirator ritare
tirator ritredskap
tirator skarpskytt
tirator, sagittario skytt
tiratorio utdragslåda
tiratorio skrivbordslåda
tiratorio byrålåda
tiro skjutning
tiro, graffo, branca germinante, planton, clausura (hermetic) skott
tiro al cible målskjutning
Tirol Tyrolen
tirolese tyrolare
tirolese tyrolsk
tisana örtté
tisana de camomilla kamomillté
titanic titanisk
titanium titan
titillabile kittlig
titillar kittla
titrar titrera
titration titreranalys
titration titrering
titubar, caracolar tumla
titular titulera
titular titulär-
titulation titulering
titulo honorific hederstecken
titulo/valor monetari myntfot
toastar, tostar skåla
toboggan tävlingskälke
toccar angöra
toccar, sasir, morder nappa
toccar, tanger, tastar, continger beröra
toccarde klåfingrig
toccata instrumentalstycke
toga ämbetsmantel
toga toga
toilette toalettbord
toilette klädsel
toilette wc
tokai tokajervin
tole årtull
tolerabile tolerabel
tolerabile uthärdlig
tolerabile, supportabile dräglig
tolerante tolerant
tolerar tolerera
tolerar, supportar, suffrer, patir, sustener, indurar tåla
toleration tolererande
toleration tolerans
tomate tomat
tomatiero tomatplanta
tombola tombola
tonal tonal
tonalitate tonalitet
tonar dåna
tonder, truncar, putar beskära
tonic grundtons-
tonic uppstramande
tonica tonikaackord
tonica grundton
tonica tonika
tonico tonikum
tonitro, rumor, ruito dån
tonitro, tornado, tempesta atroce åska
tonna de frete fraktton
tonnage tonnage
tonnage de registro registerton
tonnello de catran tjärtunna
tono tonus
tono tonfall
tono spänningstillstånd
tono, accento, tonna ton
tono major durton
tono minor mollton
tonos harmonic övertoner
tonsilla halsmandel
tonsilla tonsill
tonsion fäll
tonsura klippning
tonsura tonsur
topazo topas
topographia platsbeskrivning
topographia topografi
torcha, facula bloss
toreador, torero toreador
toreador, torero tjurfäktare
toreutica ciseleringskonst
tormentator, travaliator, vexator plågoande
tormentose plågofylld
torna-discos skivspelare
torna-sol, tinctura de torna-sol lackmus
torna-vite skruvmejsel
torna-vite, cisello mejsel
tornado, typhon, cyclon virvelstorm
tornar svarva
tornar, girar kretsa
tornar, torquer dreja
tornar, torquer, girar, verter, virar, volver vrida
tornar, volver, verter vända
tornator svarvare
torneada de nive snöyra
tornear tornera
tornear, turbular virvla
torneo tornering
torneria svarvarverkstad
torneria drejarverkstad
torno drejskiva
torno svarv
torno, giro, curva, flexion, dansa sväng
torno, torquimento, torsion, virage, viramento, virata vridning
torno, vice, ronda omgång
torpedar, torpedinar torpedera
torpedine, torpedo racerbil
torpedine, torpedo torped
torpide, grumose, inhabile drumlig
torpor, somno, lethargia, lethargo, hibernation dvala
torpor, stupor drumlighet
torpor, torpiditate, stato lethargic omtöckningstillstånd
torquicollo göktyta
torrente strömmande
torrente, fluxo, diluvio störtflod
torrente, pluvio torrential slagregn
torrente, rapido fors
torrente, torrential forsande
torrente de pluvia, pluvia torrential skyfall
torsion vrickning
torta, pastisseria tårta
torta, torteletta, pastisseria bakelse
torta de patella, crepe pannkaka
torticollis nackstelhet
torticollis nackspärr
tortuca, testudine sköldpadda
torturar, tormentar, cruciar, suppliciar tortera
toscan toskansk
toscano toskan
tostator kafferostare
tosto, cito, proximemente, in pauc, in poco snart
tosto, subinde, immediatemente, simul, mox genast
total, in toto, in summa sammanlagd
total, summa total slutsumma
totalitari totalitär
totalitate, integritate, ensemble helhet
totem totem
totevia, nonobstante ändå
totevia, tamen, nonobstante, mesmo likväl
toto, totalmente helt
tourismo turistnäring
tourismo turism
tourista, excursionista turist
tourniquet vändkors
tourniquet åtsnörningspinne
toxic, venenose, venenifere, virose, virulente giftig
toxico, veneno, succo toxic gift
toxina toxin
trabe sparre
trachea luftstrupe
trachea luftrör
tracheal luftrörs-
tracia, vestigio, pista, via, railage spår
tracia sonor ljudspår
traciar spåra
traciar uppspåra
tractamento, cura, curation behandling
tractamento, instruction, inquesta handläggning
tractar förhandla
tractar, curar behandla
tractar, debatter, discuter, disserer, dissertar avhandla
tractato, convention, pacto fördrag
tractato, discussion, debatto, dissertation, discurso, disquisition, these avhandling
tractato, tracto traktat
traction dragkraft
tracto sträck
tracto sträckning
tracto(s) anletsdrag
tractor traktor
tractor a erucas bandtraktor
traditional traditionell
traducibile översättningsbar
traduction, translation, version, interpretation översättning
traductor, translator översättare
trafficabile, navigabile, viabile farbar
trafficar trafikera
traffico handelsförbindelse
tragacantha gummidragant
tragedia tragedi
tragedia, drama sorgespel
tragediano, tragedo tragediskådespelare
tragediano, tragedo tragediförfattare
tragic tragisk
tragicomedia tragikomedi
tragicomic tragikomisk
traha timmerkälke
traha drög
traher a discoperto övertrassera
trainamento dragande
trainamento släpande
trainamento, exercitation träning
trainar, inseniar, exercitar träna
trainar, retraciar, retractile dra
trainar, tirar, penar se, travaliar släpa
trainator tränare
traino träng
traino, cauda, travalio/labor penose släp
traino de merces godståg
traino directe direkttåg
traino directe, traino expresse, traino rapide, rapido snälltåg
traino omnibus lokaltåg
trair, denunciar förråda
traition, alte traition, perfidia förräderi
traitor landsförrädare
traitor förrädare
trajectoria kulbana
trajectoria, volata projektilbana
tram spårvagn
trampolino trampolin
tramvia, metropolitano spårväg
tramviari spårvägs-
tramviero spårvägsman
tranquille, indifferente obekymrad
tranquillitate de spirito sinneslugn
trans, ultra, extra bortom
transaction affärsuppgörelse
transaction transaktion
transaction förlikning
transbordar, recargar omlasta
transbordo båtbyte
transbordo omlastning
transcendental transcendental
transcendental utomvärldslig
transcendental, essential eterisk
transcriber transkribera
transcriber renskriva
transcription transkription
transferer, devolver överflytta
transferer, transmitter, translatar, traducer överföra
transferer, transportar, vehicular transportera
transferibile överförbar
transferimento, translation överflyttning
transferimento, translation överföring
transfigurar omdana
transfixion, perforation genomborrning
transformabile omformbar
transformar, converter, commutar, mutar, reducer, transfigurar, transmutar förvandla
transformar, reformar, reorganisar ombilda
transformar, reorganisar, recrear omskapa
transformation transformering
transformator transformator
transfusion överförande
transfusion blodöverföring
transfusion blodtransfusion
transgressor överträdare
transilvan transylvansk
Transilvania Transylvanien
transitive transitiv
transito genomgångstrafik
transito transittrafik
transitori övergångs-
translucer, radioscopiar genomlysa
transmigration (del animas), metempsychose själavandring
transmissor överförare
transmissor översändare
transmissor sändare
transmissor disturbator störningssändare
transmitter, inviar, expedir översända
transmutabile förvandlingsbar
transparente, diaphane, limpide, pellucide, translucide genomskinlig
transpassabile, surmontabile, passabile, rationabile överstiglig
transpassar, ultrapassar, exceder överskrida
transpiration, sudation svettning
transplantar transplantera
transplantar, replantar omplantera
transponer transponera
transportar frakta
transportar betaga
transportar (in cochi, auto etc) skjutsa
transportar, expedir, favorisar, avantiar, promover befordra
transportar, transferer, translatar, displaciar förflytta
transportar, vehicular forsla
transportation, transporto befordring
transporto transportfartyg
transporto, porto transport
transporto maritime sjötransport
transposition transponering
transsubstantiation transsubstantiation
transversa tvärbjälke
transversa sliper
transversa korsväg
transversa tvärvall
transversa transvers
transversal, transverse tvärgående
transversar, percurrer genomlöpa
transverse, irritabile, ardue, abrupte, scarpate, precipitose, improvise, subite, subitanee, obtuse tvär
transverso syll
transverso genomskärningsmått
transverso, largessa, largor, latitude bredd
transvestito transvestit
trapezio trapets
trappa fallucka
trappa fallgrop
trappa, insidia fälla
trappista trappistmunk
tratta tratta
trauma trauma
travaliar, succuter, tirar, usar, consumer slita
travaliar como un sclavo slava
travalio födslovånda
travalio corporal/manual kropparbete
travalio minutiose petgöra
travalio sedentari sittgöra
travalio supplementari extraarbete
travalios fortiate straffarbete
trave, trabe bjälke
traversar, cruciar genomkorsa
travestir travestera
travestir parodiera
tremolo tremolo
tremor, fremito, fremimento rysning
tremor de terra, seismo, terremoto jordbävning
tremor de terra, terramoto jordskalv
tremular tremulera
tremule darrande
trenchar tranchera
trenchar le capite de, decapitar nacka
trenchea skyttegrav
trend utvecklingstendens
trenta trettio
trentesime trettionde
trepanation trepanation
trepidation bävan
trepiditate, tremule, trepide skälvande
tres tre
tresor, preciositate dyrbarhet
tresor, thesauro, taxa, imposto, tributo, imposition skatt
tressar fläta
triade treklang
triangular trekantig
triangular triangulär
triangular trehörnig
triangulo triangel
triangulo trekant
tribade tribad
tribo folkstam
triboelectricitate gnidningselektricitet
tribulation vedermöda
tribulo tröskmaskin
tribulo, disgranar, tribular, mallear tröska
tribuna, cathedra, pulpito talarstol
tribuna, stand tribun
tribuna del pressa pressläktare
tribunal, judicio, corte (de justitia), corte de appellation domstol
tribunato tribunat
tribunato tribunämbete
tribuno folktribun
tributo tribut
tributo, derecto, quota, contribution avgift
tric, buffoneria, induita puts
trichina trikin
trichinosis trikinos
tricolor trikoloren
tricolor trefärgad
tricorne trehornad
tricot trikå
tricot, tricotage stickning
tricotage de calceas strumpstickning
tricotatrice stickmaskin
tridente tretandad
tridente treudd
tridente treuddig
tridimensional tredimensionell
triennal treårs-
triennio treårsperiod
trifolio klöver
trifolio klöverblad
trifolio de quatro folios fyrklöver
triforio triforium
trigemine trillings-
trigemino trilling
trilatere tresidig
trilingue trespråkig
trillar drilla
trillion triljon
trillo drill
trilobate treflikig
trilogia trilogi
trimestral kvartals-
trimestre kvartal
trin treenig
trin, triple, triplice tredubbel
trinchetto försegel
trinitate trefaldighet
triode triod
tripa komage
tripartition tredelning
tripede trefotad
triphase trefas-
triphthongo triftong
triplar trefaldiga
triplar, triplicar tredubbla
tripletto triplett
tripletto trippel
tripode trefot
triptycho triptyk
trismo käklåsning
triste bedrövad
triste, deprimite förstämd
triste, desolate ledsen
triste, lugubre sorgsen
triste, melancholic sorgbunden
triste, melancholic trist
tristessa sorgsenhet
tristessa, affliction, dolor, dolo, lucto sorg
trisyllabe trestavig
tritico, frumento vete
trituration söndermalning
trituration pulvrisering
triumpho triumf
triumvirato tremannastyre
trivial vardaglig
trivial trivial
trivial uttjatad
trivio trivium
trocar schackra
trocheic trokeisk
troglodyta grottinvånare
Troia Troja
trolleybus trådbuss
tromba tromb
tromba virvelvind
trombon trombon
trombon tenor tenorbasun
trombonista basunist
trombonista trombonist
trombula mungiga
trompa snabel
trompa, trompetta, clarino trumpet
trompa alpestre näverlur
trompettero trumpetare
tropheo trofé
tropheo, signo de victoria segertecken
tropic, tropical tropisk
tropico (del cancere/capricorno) vändkrets
tropicos tropikerna
tropo trop
troppo de indulgentia, effemination pjorsk
troppo dulce/sucrose, adulante sliskig
troppo plen, disbordante överfull
troppo tenere, hypersensibile klemig
trottar (vacillante) strutta
trottar, cumular, pilar trava
trottar, marchar a passo trainante larva
trottator travare
trotto trav
trotto, passo lente lunk
trottoir gångbana
trottoir, sentiero trottoar
trovabile påträffbar
trovar påträffa
trovar, discoperir hitta
trovar, discoperir, opinar finna
tructa öring
tructa laxöring
trufa tryffel
truismo banalitet
trulla murslev
truncate, robuste satt
trunco pelarstam
trunco trädstam
truppa tropp
truppa, banda trupp
truppa, banda, grege skock
trust trust
truta, tructa forell
trypsina trypsin
tsar tsar
tsarina tsarinna
tsetse tsetsefluga
tsigan zigensk
tsigano, bohemo zigenare
tu du
tu, tue ditt
tubercular knölartad
tuberculina tuberkulin
tuberculo tuberkel
tuberculosis tbc
tuberosa tuberos
tubo (flexibile), siphon, pneumatico, argot, jargon, slang slang
tubo, conductor tubular slamledning
tubo, telescopio tub
tubo, tubo de reaction provrör
tubo a jecto sprutslang
tubo capillari hårrör
tubo de derivation/escolamento, cloaca avloppsledning
tubo de derivation/escolamento, cloaca avledningsrör
tubo de disaquamento slaskvattenledning
tubo de escappamento avgasrör
tubo de guttiera, tubo de descension stuprör
tubo de organo orgelpipa
tubo de reaction reagensglas
tubo del botta stövelskaft
tubular rörformig
tulipan tulpan
tulipaniero tulpanträd
tumer, tumescer, turgescer, inflar, intumescer, protuberar svullna
tumor tumör
tumor, abscesso svulst
tumor cerebral hjärntumör
tumor maligne kräftknöl
tumulo ättehög
tumulo gravhög
tumulo, tumba, merlucio kummel
tumulto, disturbo, disturbation kravall
tumulto, rumor, turba, excitation rabalder
tumulto, sublevation, insurrection upplopp
tumultuari förvirrande
tumultuari tumultarisk
tumultuari, tumultuose stormande
tundra tundra
Tunisia Tunisien
tunisian tunisisk
tunnel tunnel
turba, concurso folkhop
turba, essame svärm
turba, ruito stim
turban turban
turbation del audito hörselstörning
turbide snurrig
turbide, confuse, chaotic, farraginose rörig
turbina turbin
turbina a aqua vattenturbin
turbine, circumgirar, rotar, volver, revolver, tornear, girar snurra
turbo- turbo-
turboalternator växelströmsgenerator
turbogenerator elgenerator
turbulente, vertiginose, vorticose virvlande
turbulentia virvelrörelse
turc turkisk
turchese turkos
Turchia Turkiet
turco turk
turcoman turkmenier
turcoman turkmenisk
turdella snöskata
turdo taltrast
turdo trast
turfa torv
turgide, tumide svullen
turre torn
turre de Babylon, zikkurat babelstorn
turre de sondage oljeborrtorn
turre de sondage, derrick borrtorn
turriforme tornformad
turture turturduva
tussah tussasilke
tusse, tussir hosta
tussilagine hästhov
tutear dua
tutelar(i) förmyndar-
tutor, curator, tutrice förmyndare
tutoria förmynderskap
tympanista pukslagare
tympano, cassa del tympano trumhinna
tympano, tambur, tubo trumma
typho, febre typhoide tyfus
typho exanthemose fläcktyfus
typhoide tyfoid
typhoide tyfusliknande
typhoide nervfeber
typhon tyfon
typic typisk
typographia typografi
typographic typografisk
tyrannia tyranni
tyrannic tyrannisk
tyrannicida tyrannmördare
tyrannicidio tyrannmord
tyranno tyrann
tyrannosauro tyrannosaurus
tyrrhen tyrrensk