Saltar al contento

Appendice:Dictionarios/Interlingua-svedese/r

De Wiktionario

rabbin rabbin
rabide rabiessmittad
rabide rabiat
rabide, fer, fulminatori, furiose, furibunde, infuriate, rabiose, ragiose, phrenetic, folle rasande
rabie rabies
rabie del moneta penninggalenskap
racemiforme klasformig
racemo klase
racer racer
rachetta racket
raci(al)ismo rasism
racial raslig
racista rasistisk
racista rasist
rada redd
rader, raspar, grattar radera
radial radial-
radial strål-
radiar utstråla
radiator värmeelement
radiator kylare
radiator, thermosiphon radiator
radical radikal
radicate, inveterate ingrodd
radice rädisa
radice, radical rot
radice cubic kubikrot
radice quadrate kvadratrot
radicella sidorot
radicella birot
radicula rotanlag
radicula rotämne
radiesthesia vattensökning
radimento radering
radio eker
radio radie
radio strålben
radio radio
radio hjuleker
radio, fasce, jecto stråle
radio beta betastråla
radio gamma gammastråle
radio Röntgen, radio X röntgenstråle
radio solar solstråle
radioactive radioaktiv
radiodiffusion, radiophonia radioutsändning
radiodiffusor radiosändare
radiographia röntgenfotografering
radiographia, röntgenogramma röntgenplåt
radiolocalisation radiopejling
radiologista, radiologo radiolog
radiophonia radioföretag
radiophonic trådlös
radioreceptor, receptor radiomottagare
radios Röntgen, radios X röntgenstrålar
radioscopia röntgenundersökning
radiotelescopio radioteleskop
radium radium
rafano nigre, cren nigre rättika
raffica kastby
raffinar, purgar, purificar, lustrar, expiar luttra
raffineria raffinaderi
rafia rafia
raglan raglan
ragout köttgryta
ragout kalops
raia rocka
raid räd
rail järnvägsskena
rail räls
rail, planchetta (de bandage), mitter se in fuga, currer/hastar furiosemente skena
raja radja
raja raja
ralinga, sanguisuga blodigel
rallo de aqua rallfågel
ramada, ramage grenverk
rametto lövruska
rametto, nodo kvist
ramificar, deramar, bifurcar förgrena
ramification förgrening
ramo de palma palmkvist
ramose grenig
rampa, levata de terra, rampart, bastion jordvall
rampa, proscenio ramp
rana groda
ranario grodsamling
rancho ranch
rancide härsken
rancide, avantiate, corrupte, putrescente förskämd
rancir härskna
rancor härskenhet
rancor, resentimento agg
rango, grado, classe, ordine rang
rango/grado de major, majoria, majoritate majorsrang
raniera groddamm
ranunculo smörblomster
ranunculo, button de auro ranunkel
rapator, viragine, xantippa rivjärn
raper roffa
raper, robar råna
rapide snabbgående
rapiditate, urgentia skyndsamhet
rapiditate, velocitate hastighet
rapiditate, velocitate, celeritate, agilitate, vivacitate snabbhet
rapido, rapidemente skyndsamt
rapido, rapidemente, prompte hastigt
rapina, rapto, rapimento, robamento, wafla rån
rapto rofferi
rapto, rapimento, rapina, piliage, saccheamento rov
raptor, robator rånare
rar sällsynt
rar tunt
rar tunnsådd
rar gles
raritate raritet
raro sällan
raslar rossla
rasorio rakapparat
rasorio (electric) rakdon
raspa, raspator rasp
raspar raspa
raspar, grattar, usar, fricar, cxcoriar skava
rastrellator höräfsa
rastrellator hästräfsa
rastro, attisator, rasar, facer le barba raka
rastro, rastrello, rastrellar räfsa
rastro, rastrello, rastrellar kratta
rasura renskrapning
rasura utslätande
rasura rakning
rata delbetalning
rata, tarifa, taxa taxa
rate stadfäst
rate ratificerad
rate timmerflotte
rate flotte
ratificar ratificera
ratification legal lagfart
ratiocination resonemang
ration ratio
ration, portion ranson
ration, prudentia reson
ration de stato statsskäl
ration social firmanamn
ration supplementari extraranson
rationabile, acceptabile, plausibile, probabile, verosimile, verosimilante, juste, eque rimlig
rational rationell
rational förnuftsmässig
rationalisar rationalisera
rationalitate förnuftsmässighet
rationamento del corde känslotänkande
rationar resonera
rationar, contingentar ransonera
rattero råttfångare
rattiera, trappa råttfälla
ratto, mus råtta
ratto muscate bisamråtta
rauc, aphone hes
raucitate, inraucamento heshet
ravina hålväg
ravina ravin
ravina, fissura, abysmo klyfta
rayon, seta artificial konstsilke
reaccordar omstämma
reaction reaktion
reaction, repercussion återverkan
reaction de sedimentation, velocitate de sedimentation (de sanguine), bassar, abassar, submerger, lassar cader sänka
reaction in catena kedjereaktion
reactionario, reactionari reaktionär
reactivo, reactor, reagente reagens
reactivo, reactor, reagente reagent
reactor reaktor
readjustamento återanpassning
readjustamento, corrective tillrättande
readjustar återanpassa
readmission återtillåtande
readmission återupptagning
readmitter återupptaga
reager reagera
real, positive, solide reell
real, positive, virtual, ver, authentic, solide verklig
realisar förverkliga
realisar, effectuar, executar, complir genomföra
realisation, vendita de reclamo, liquidation, vendita judiciari realisation
realistic verklighetsanknuten
realistic realistisk
realistic, exacte, ver naturtrogen
realitate realitet
reanimar, revivificar, reavivar, resuscitar återuppliva
reapertura återöppning
reapparer återuppträda
rearmar återupprusta
reassecurantia återförsäkring
reassecurar återförsäkra
rebattimento, distorsion stukning
rebelle rebellisk
rebelle, insubordinate, insurgente, insurgite, seditiose upprorisk
rebello rebell
rebello, motinero upprorsmakare
rebuffar avspisa
rebuffo avsnäsning
rebuffo avspisning
rebus bildgåta
rebus rebus
recadita, relapso, recidiva, reversion återfall
recalcitrante, refractori, rebelle, obstinate, reluctante motsträvig
recalcitrar tredskas
recantar, revocar återkalla
recapitular rekapitulera
recapturar återerövra
recensente recensent
recenser recensera
recension recension
recente nylig
recente venito, novicio nykomling
recentemente nyligen
recentemente pingite, justo picte/pincelate, pictura fresc! nymålad
recepta mottagningsbevis
recepta, invenito intäkt
recepta, prescription recept
receptaculo blomfäste
receptaculo de immunditias sopkärl
receptar häla
receptator hälare
receptionista kundmottagare
receptionista receptionist
receptor telefonlur
receptor (telephonic) hörtelefon
receptor, destinatario, consignatario, acceptor mottagare
receptor stereophonic stereomottagare
recerca per truppa de succurso, battita skallgång
recercar, scrutar, investigar, explorar forska
recercate, immotivate långsökt
recercator, investigator forskare
recession, retrogression, regression, reaction tillbakagång
recesso tillflyktsort
recesso, retraction tillbakadragande
recidiva, relapso recidiv
recidivista återfallsförbrytare
reciper, acceptar motta
reciper, acceptar mottaga
reciper, acceptar emottaga
reciper, obtener erhålla
recipiente recipient
recipiente container
reciprocar gengälda
recital soloföreställning
recital soloframträdande
reclamar reklamera
reclamo, publicitate reklam
recluse avskild
recognition, recognoscentia igenkännande
recognoscentia rekognoscering
recognoscentia värdesättande
recognoscer igenkänna
recognoscer rekognoscera
recognoscer, explorar, spionar kunskapa
recollection koncentration
recolliger inhösta
recolliger, recoltar, falcar skörda
recolta, messe, falcatura skörd
recolta de feno slåtter
recolta secundari efterskörd
recoltatrice combinate skördetröska
recoltratrice skördemaskin
recommendabile rekommendabel
recommendar rekommendera
recommendar, prescriber anbefalla
recompensa, compensation gengäld
recompensa, remuneration, reparation gottgörelse
reconstituer, restablir, restaurar återupprätta
reconstruer rekonstruera
record rekord
recordation, reminiscentia erinring
recrear rekreera
recrear, refrescar, restaurar vederkvicka
recreative uppfriskande
recreative, hypnotic avslappande
recrescentia återväxt
recruta, conscripto rekryt
recruta, recrutamento rekrytering
recrutar rekrytera
rectal rektal-
rectal ändtarms-
rectangular, rectangule rektangulär
rectangule, rectangular, orthogonal rätvinklig
rectangulo rektangel
recte rät
recte rakryggad
rectificar omdestillera
rectificar rektifiera
rectificar, corriger beriktiga
rectificator likriktare
rectilinee rätlinjig
recto rectum
recto ändtarm
recular rekylera
recuperar återfå
recurrente återkommande
recurrer, retornar, revenir återkomma
recurso överklagande
recurso, expediente nödhjälp
recusabile, incompetente jävig
recusar jäva
recusation, contestation jäv
recyclage återanvändning
recyclar återanvända
redaction avfattning
redaction redigering
redaction redaktion
redactor redaktör
redactor in chef chefredaktör
redactor in chef redaktionschef
redemption återlösning
redemption friköpande
redente redang
rediger, editar redigera
rediger, formular, componer avfatta
redimer återköpa
redimer förlossa
redimer lösköpa
redimer, discargar (se de) un promissa, facer honor a infria
redine töm
reducer reducera
reducer in ferralia nedskrota
reducer in pulvere pulvrisera
reduction nedskärning
reduction reduktion
reducto klubbhus
reducto redutt
reducto, casino kasino
reducto, fortino, castello de proa skans
redundante redundant
redupl(ic)ar fördubblas
redupl(ic)ar förstärkas
reedificar återuppbygga
reedification återuppbyggnad
reeditar återutgiva
reeducation omskolning
reelection återval
reelection omval
reeliger omvälja
refacer reparera
refacer, relaborar, revider omarbeta
refection förfriskning
refection, repasto måltid
referer hänföra
referer referera
referer återberätta
reflecter avspegla
reflecter, refulger reflektera
reflecter, rejicer återkasta
reflector reflektor
reflexe fundersam
reflexe, retroflexe tillbakaböjd
reflexion fundering
reflexion reflektion
reflexion, meditation eftertanke
reflexion, reflexo återspegling
reflexive reflekterande
reflexive reflektiv
reflexive reflexiv
reflexive återspeglande
reflexo avspegling
reflexo spegelbild
reflexo, reflexion reflex
refluer ebba
refluxo, marea basse ebb
reformar, modificar omforma
reformative omformande
reformative reformerande
refraction ljusbrytning
refractive, refractori brytande
refrain refräng
refrain, reprisa omkväde
refrescar uppfriska
refrescar, sic(c)ar läska
refrigerante, refrigerativo kylmedel
refrigerar nedkyla
refrigeration nedkylning
refrigerator kylskåp
refrigerator cryogenic djupfrys
refrigidar kallna
refrigidar kylas
refugio refuge
refunder nedsmälta
refusa vägran
refusa, repulsa avslag
refusar vägra
refusar, rejectar rata
refusion omgjutning
refutar, confutar gendriva
refutar, falsificar vederlägga
refutar, rejectar, repeller, repulsar tillbakavisa
regal, regales regal
regal, royal kungslig
regal, royal kunglig
regalar, festear, tractar, sonar traktera
regales regalier
regalitate kunglighet
regalo traktering
regalo, regalamento välfägnad
reganiar, recovrar, recuperar, recyclar återvinna
regata regatta
regata, regata de velieros kappsegling
rege, monarcha konung
rege, negus kung
rege del sepe, troglodyta gärdsmyg
rege del sepe, troglodyta gärdesmyg
regenerar regenerera
regenerar, recrear återskapa
regenerar, renascer återföda
regeneration återskapande
regente, soverano regent
regentia regentskap
regicida kungamördare
regicidio kungamord
regime (de repasto) matordning
regime, regimento regemente
regimental regements-
regimento, timon, volante styre
regina drottning
region region
region, districto, canton bygd
region, districto, dominio landsdel
region, parages trakt
region forestal skogsbygd
regiones lumbar korsryggen
registrar inspela
registrar, matricular registrera
registration registrering
registration uppteckning
registration monophonic monoinspelning
registration phonic ljudinspelning
registration stereophonic stereoinspelning
registro tonhöjdsområde
registro spjäll
registro, jornal liggare
regnar, dominar, imperar härska
regno kungarike
regno regeringstid
regno, imperio, stato, principato rike
regno celeste himmelrike
regression, reversion, demanda, consumption återgång
regrettabile, miserabile, misere, deplorabile, pietose ömkansvärd
regrettabilemente beklagligtvis
regrettabilemente, infortunatemente, infelicemente, disgratiatemente tyvärr
regrettar, deplorar, miserar beklaga
reguardar, mirar blicka
reguardar, spectar, vider a åse
reguardar clandestinmente/furtivemente snegla
reguardar fixe(mente) starbliga
reguardar fixemente, adocular stirra
reguardo hänsynstagande
reguardo hänsyns-
reguardo, discretion hänsynsfullhet
reguardo, vista blick
reguardo de aquila falkblick
reguardo general, vista, apperception överblick
regula ordensregel
regula ordensföreskrift
regula, guida linjal
regula, metro, scala, mesura, norma, standard måttstock
regula a calculo räknesticka
regulabile omställbar
regulamentari reglements-
regulamento, regulation, menstruation reglering
regulamento, statuto reglemente
regular reglera
regular reguljär
regular, adjustar, cancellar, discontinuar inställa
regular, normal regelbunden
regularitate, symmetria regelbundenhet
reguletto, lingoto reglett
regulo kungsstjärna
rehabilitar rehabilitera
reimbursamento efterkrav
reimbursar, cassar inlösa
reimburso (postal) postförskott
reimplaciar remplacera
reimplaciar, replaciar, substituer, subrogar, supplantar, suppler, surrogar, indemnisar ersätta
reimplemento påfyllning
reimpression omtryckning
reimpression nytryck
reincarnation, resurrection återuppståndelse
reinfortiamento armering
reinfortiar armera
reingagiamento återanställning
reingagiar återanställa
reintegrar återinsätta
reiterative omtagande
rejectar, rejicer, cancellar, refusar, annullar, invalidar, cassar kassera
rejectar, repulsar, repeller vraka
rejuvenescer föryngra
relais relä
relatar relatera
relatar, narrar, contar, reportar, mentionar, informar omtala
relation relation
relationes, interior de familia familjeförhållanden
relative relativ
relaxar lossna
relaxar, debilitar, enervar förslappa
relaxation avspänning
relaxation avkoppling
relegar relegera
relegar, bannir, exiliar, deportar, ostracisar förvisa
relegar, bannir, expeller, exiliar, expatriar, deportar utvisa
relegation relegering
relentar förlångsamma
relentar se dämpas
relevamento bäring
relevamento framhävande
relevar, cambiar, substituer, reimplaciar, supplantar, absolver avlösa
relevar, emendar, restaurar upphjälpa
relievo relief
religion religion
religiosa ordenssyster
religiose, devote religiös
religioso ordensbroder
relinquer efterlämna
reliquario relikskrin
reliquia relik
relucer, scintillar glittra
reluctante, recalcitrante motvillig
reluctantia motvillighet
remada rodd
remaliage strumpstoppning
remaneamento omordnande
remaner, restar, demorar, sustener se förbli
remarcabile anmärkningsvärd
remarcabile remarkabel
remarcabile, memorabile, considerabile tänkvärd
remarcar, notar, objectar anmärka
remasticar, ruminar idissla
remata årtag
remator roddare
remediar avhjälpa
remediar, curar, sanar bota
remedio botemedel
remedio, medicamento, droga, pharmaco, embrocation läkemedel
remedio, penitentia, expiation, cura bot
reminiscentia reminiscens
remissa vagnsskjul
remissa remissa
remissa, hangar, appendente skjul
remissa de barcas båthus
remission tillgift
remission efterskänkande
remitter tillgiva
remitter, gratiar efterskänka
remitter, referer se hänskjuta
remitter, rehabilitar, restituer, restaurar återställa
remo åra
remolcar, remorcar bogsera
remolcator bogserbåt
remolco bogsering
remonta remont
remonta remonthäst
remora sugfisk
remorder ångra
remorso självförebråelse
remorso samvetsagg
remorso, scrupulo samvetsbetänklighet
remorsos samvetskval
remote fjärr-
remote, distante, lontan avlägsen
remunerative lönande
remunerative, lucrose inbringande
ren njure
renal njur-
renascentia renässans
renascentia, palingenese, palingenesis återfödelse
render frambringa
render, reproducer återge
render, traducer, translatar, interpretar översätta
render conto, poner le conto redovisa
render immunde, contaminar, sordidar, profanar orena
render possibile, permitter, fornir le occasion de möjliggöra
rendimento avkastning
renes länder
reniforme njurformad
renomine namnkunnighet
renomine renommé
renta kapitalintäkt
renta annual livränta
rentator, locator, proprietario hyrevärd
rentero rentier
renunciamento, renunciation, sacrificio försakelse
renunciar försaka
renunciar, abandonar, quitar, relinquer, resignar, informar, reportar, annunciar, declarar uppgiva
renunciar, abandonar, quitar, relinquer, resignar, informar, reportar, annunciar, declarar uppge
reompensa lösenpenning
repagamento återbetalning
repagar, restituer, reimbursar återbetala
reparar, emendar, sarcir laga
reparation lagning
reparation, reparo reparation
reparo reparationsarbete
repartir, distribuer, dispensar, conferer utdela
repartition skatteutjämning
repentente, contrite, penitente ångerfull
repententia, contrition ruelse
repententia, contrition, compunction, penitentia, regret, remorso, attrition ånger
reper, reptar kravla
reper, reptar kräla
reper, reptar, formicar krypa
repercussion återkastning
repercussion tillbakastöt
repercussion, sequela efterverkan
repercuter, reverberar, reflecter, ricochettar återstudsa
repertorio, repertoire repertoar
repetente, retenito kvarsittare
repetition, proba (de controlo) repetition
repetition, reprisa omtagning
repletion återfyllning
replica replik
replica, responsa, ri(s)posta svar
replicar replikera
replicar, objectar, retorquer genmäla
replicar, refutar bemöta
replicar, responder svara
reportar rapportera
reportar återföra
reportar, declarar redogöra
reportator, reporter, reportero reporter
reporto rapport
reporto referat
reporto annual årsberättelse
reporto mensual månadsberättelse
reporto/processo verbal de naufragio sjöförklaring
reposo, otio, calma, quiescentia, quietude, tranquillitate, remar ro
reprehensive klandrande
reprender återta
reprender, reprisa återuppta
reprender, revocar, repeter, recomenciar återtaga
represalia repressalie
represalia, recompensa, compensation, vengiantia, vindicantia vedergällning
representante, agente representant
representar företräda
representar representera
representative representativ
repressive förtrycks-
reprimenda(s) ovett
reprimendar snäsa
reprimendar, reprochar banna
reprimer, retener stävja
reprisa repris
reprisa, disdicimento tillbakatagande
reprochar, blasmar, culpar, reprobar, vituperar tadla
reprochar, criticar, censurar mästra
reproducer reproducera
reproduction reproduktion
reproduction nyproduktion
reproduction återframbringande
reproduction, emphase eftertryck
reproduction lumographic ljuskopiering
reptile krypdjur
reptile krälande
reptile kräldjur
reptile, abjecte, serve krypande
republica republik
Republica Democratic German Östtyskland
Republica Democratic German DDR
republican republikansk
repudiation, repudio förnekelse
repudiation, repudio förskjutande
repugnante, disgustose, repulsive, villan motbjudande
repugnante, fastidiose, sordide frånstötande
repulsion tillbakadrivande
repulsion repulsion
repulsion, reaction, defaite bakslag
requiem rekviem
requiem själamässa
requisition rekvisition
requisition exigente, laboriose, delicate krävande
requisito förnödenhet
requisito rekvisita
requisitorio anklagelseskrift
requisitorio anklagelsetal
resacca bakström
resaltar, recular studsa
rescriber, transcriber, refacer, periphrasar, incircular, circumscriber omskriva
rescripto reskript
resecar bortoperera
resentimento förtörnelse
reserva reserv
reserva tillbakadragenhet
reserva, restriction, clausula förbehåll
reserva metallic guldreserv
reservar, retener reservera
reservoir reservoar
reservoir, deposito upplagsplats
reservoir, recipiente, reserviera, receptaculo behållare
residente bosatt
residente, habitante, regnicola invånare
residentia residens
resider residera
resider, demorar, coler, sojornar vistas
residual, residue överbliven
residual, residue resterande
residual, residue kvarvarande
residuo de cereales, furfure sådor
resignar se a resignera
resignation resignation
resimilantia, semblantia, similantia, similitude, similaritate, equalitate likhet
resina kåda
resina, colophonio harts
resinose hartsartad
resinose kådig
resistente motståndskraftig
resistente robust
resistente härdig
resistentia, opposition motstånd
resister, resister a, opponer se a motstå
resolubile löslig
resolubile lösbar
resolute besluten
resolute, energic resolut
resolution resolution
resolution mötesbeslut
resonar skalla
resonar tona
resonar, repercuter, reverberar genljuda
resorber resorbera
resorber återuppsuga
resorption resorption
resortar, facer resorto fjädra
resorto resår
resorto resårfjäder
resorto fjädring
resorto, resortimento svikt
resorto, spiral urfjäder
resorto de aciero stålfjäder
resorto de traction dragfjäder
resorto spiral spiralfjäder
respectabile respektabel
respectabile, venerabile vördig
respectar respektera
respectar, estimar, venerar, reverer, honorar vörda
respecto, estima(tion), deferentia respekt
respecto, referentia, consideration, relation avseende
respecto, reguardo hänsyn
respecto de su mesme, amor proprie självaktning
respectos, homages vördnadsbetygelse
respectuose vördnadsfull
respectuose högaktningsfull
respectuose pietetsfull
respectuose, attentive hänsynsfull
respectuose, deferente respektfull
respiration andhämtning
respiratori andningsorgans-
respiratori andnings-
responder a, replicar a besvara
responsabile ansvarig
responsabilitate ansvar
responsorio responsorium
ressource resurs
restabilite återställd
restablimento återinrättande
restablimento återupprättande
restablir återinrätta
restar, demorar kvarstå
restar, remaner återstå
restaurante restaurang
restaurante restaurerande
restaurante, taverna restaurant
restaurar restaurera
restaurator restauranginnehavare
restaurator, tavernero restauratör
restituer återlämna
restituer, recapitular återgiva
restitution returnering
restitution återbäring
restitution, retrocession, restaurante återställande
restive bångstyrig
restive, intractabile istadig
restive, recalcitrante motspänstig
resto återstod
resto, residuo rest
resto, residuo, vestigio lämning
resto, vestigio, reliquia kvarleva
resto de un stoffa textile stuv
restos, reliquias, ruinas lämningar
restriction restriktion
restrictive, terminative begränsande
resultar resultera
resultato, clave facit
resultato, successo resultat
resumer, epitomar sammanfatta
resumer, summarisar, epitomar resumera
resumito, summario, résumé, epitome, revision resumé
resumitor sammanfattare
resurger återuppstå
resurrection uppståndelse
resurrection återupplivande
resuscitar återuppväcka
resuscitation återuppväckande
resuscitation återupplivning
retabulo altaruppsats
retaliar, vengiar, vindicar, vindicar se de hämnas
retaliation, vengiantia, vindicantia hämnd
retalio, tonsuras avklipp
retalio de serration sågspån
retardamento, retardation, retardo försening
retardar, morar fördröja
retardar, occupar, supportar uppehålla
retardar, tardar försena
retardatario eftersläntrare
rete nät
rete, plexo, reticulo nätverk
rete, reticulo hårnät
rete de aranea spindelnät
rete ferroviari järnvägsnät
rete vascular, venatura ådernät
retener, moderar, stoppar, arrestar hejda
retener, reprimer återhålla
retention retention
retention behållande
retention, memoria hågkomst
reticente reserverad
reticente förbehållsam
reticular nätliknande
reticulo nätkasse
reticulo nätmage
reticulo hårkors
retina näthinna
retinitis näthinneinflammation
retirada, retiramento, retraite reträtt
retirar, confiscar indraga
retiro, retiramento återtåg
retoccar retuschera
retocco retuschering
retornar återvända
retornar, restituer returnera
retornar, retrogradar, regreder, regressar återgå
retorno återkomst
retorno tillbakalämnande
retorno återvändande
retorno återvändo
retorno, retro retur
retorno, viage de retorno återfärd
retorsion retorsion
retorsion tillbakavridning
retorta retort
retraction tillbakakallande
retro tillbaka
retro, a retro baklänges
retroaction tillbakaverkan
retroactive retroaktiv
retroactive tillbakaverkande
retrocession återlämnande
retrogradar retrogradera
retroguarda eftertrupp
retroguarda arriärgarde
retromitter återsända
retroprojector overheadprojektor
retrospecto tillbakablick
retrospecto, retroguarda återblick
retrovar återfinna
retrovisor backspegel
reunion föreningsmöte
reunion återförening
reunion, assemblea, convention, incontro, colloquio, conventiculo sammankomst
reunion, colloquio, soirée, partita, reception samkväm
reunion, passa-tempore commun samvaro
reunion, session sammanträde
reunion annual årsmöte
reunir återförena
reunir se sammanträda
reunir se förenas
revelamento, revelation, vision, apparition uppenbarande
revelar uppenbara
revelar, discoperir yppa
revelar, discoperir avhölja
revender återförsälja
revenito, recepta, invenito inkomst
reverberation tillbakakastande
reverbero garlykta
reverende, multo reverende, reverendo högvördig
reverende, venerabile vördnadsvärd
reverentia reverens
reverentia nigning
rêverie drömeri
reverse spegelvänd
reverse avig
reverse, al reverso avigvänd
reversibile reversibel
reversion hemfall
reversion bakarv
reverso baksida
reverso avigsida
reverso, recognoscentia de debita, obligation revers
revestir, induir revetera
revider återse
revider, non observar, oblidar överse
revider, revisar revidera
revision revision
revision genomseende
revision översyn
revision, reexamination omprövning
revisor granskare
revisor, contabile, revisor de contos revisor
revista genomsyn
revista, recension revy
revista mensual månadsskrift
revolta revolt
revolta, revolution omvälvning
revoltar revoltera
revolution kringsvängning
revolution statsvälvning
revolution revolution
revolutionar revolutionera
revolutionario, revolutionari revolutionär
revolver revolver
rhabdomante slagruteman
rhachitis rakitis
rhapsodia rapsodi
rhapsodic rapsodisk
rhenan rhensk
Rhenania Rhenlandet
rheostato reostat
Rhetia Rhetien
rhetoric retorisk
rhetoric vältalighets-
rhetorica retorik
rhetoroman rätoromansk
rheubarbaro rabarber
rheumatic reumatisk
rheumatismo reumatism
rhinocero(n)te noshörning
rhinoscopio nässpegel
rhizoma rotstock
rhizoma jordstam
rhodie rhodisk
rhodium rodium
rhododendro rododendron
Rhodos Rhodos
rhombic rombformad
rhombo romb
rhombo piggvar
rhombohedro romboeder
rhomboido romboid
rhythmic, numerose rytmisk
rhythmica rytmik
rhythmica rytmlära
rhythmo, cadentia rytm
ri(s)posta ripost
ribes rubie, ribes nigre vinbär
ric, copiose, abundante rikhaltig
ric, fortunate, opulente, affluente förmögen
ric, opulente, affluente rik
ric(c)hessa, fortuna, opulentia, affluentia rikedom
ricchissime bottenrik
ricchissime stormrik
ricchissime stenrik
rider skratta
ridicule, risibile, comic narraktig
ridiculessa, ridiculo, risibilitate löjlighet
rigide, inflexibile, torpide, grave, ceremoniose, difficile, immobile stel
rigide, tendite, tense, habile, capabile, acuminate, stel) ceremoniose styv
rigidir styvna
rigiditate, rigor styvhet
rigiditate, rigor, torpor, torpiditate stelhet
rigor del morte dödsstelhet
rigorose rigorös
rigorose, formal, ceremoniose, proportionate avmätt
rima rim
rimar, pruinar rimma
rimario rimordbok
rimator versmakare
rimator rimsmed
rimator, poetastro rimsmidare
ring boxningsring
ripa strandbank
risada skrattsalva
risada, grimasse flin
riscar, aventurar, hasardar riskera
riscose riskfylld
riscose vågad
riseria riskvarn
risibile, ridicule skrattretande
risiera risfält
risiera risodling
riso skratt
riso löje
rito rit
ritual ritual
ritual rituell
rival rivaliserande
rival konkurrerande
rival, concurrente, emulator rival
rivalitate rivalitet
rivetar nita
rivete nitnagel
rivetto, filo de aqua rännil
riviera, fluvio, fluxo, marea alte flod
rivo, oh! ah!, se på) å
rivo, rivetto bäck
roast beef, rosbif rostbiff
roba ämbetsdräkt
roba klädnad
roba klänning
roba de prestre, sottana prästkappa
roba/sortita de banio badrock
roba/sortita de banio badkappa
robalioso trashank
robamento snatteri
robar, furar snyta
robator snattare
robore rödek
robot robot
rocca berggrund
rocca, dalla stenhäll
rocca, saxo klippa
rocca cretacee kritklippa
rocchetta, missile raket
rocchetta pro (attinger a) luna månraket
roccose, montaniose, montan, montuose bergig
roccose, saxose klippig
rococo rokoko
rodente(s) gnagare
roder gnaga
rodomonte skrävlare
rolada rulad
rolamento rullning
rolamento de tambur, rataplan trumvirvel
roletta rulett
rolo, bobina rulle
rolo compressor ångvält
romaic nygrekisk
roman romersk
romance romans
romance, roman roman
romancero romanförfattare
romancero romansskrivare
romancesc romanaktig
romancio ladin
Romania Romania
Romania, Rumania Rumänien
romanian, ruman rumänsk
romaniano, rumano rumän
romanic rundbågsstil
romanic, romance romansk
romano romare
romantic romantisk
romantico romantiker
romanza, ballada ballad
roncar frusta
roncar fnysa
roncar snarka
ronco snarkning
ronco frustning
ronco fnysning
ronda rond
ronda visiteringsrond
rondella mutterbricka
rondo, ronde, rotunde, orbicular, spheric rund
rondo, rondeau, rondello rondo
ronron spinnande
roral daggig
roriflue daggdrypande
rorqual fenval
ros, rore dagg
rosa rosafärgad
rosa rosettfönster
rosa törnros
rosa nyponbuske
rosa, laude, elogio, commendation, crysipela, foco de Sancte Antonio, zoster ros
rosa del ventos vindros
rosa muscate myskros
rosa muscate myskmalva
rosa nautic kompassros
rosaceas Rosaceae
rosaceas rossläktet
rosacruce rosenkors
rosario radband
rosario rosenkrans
rosario rosenträdgård
rosario rossamling
rosate rosfärgad
rosee rosröd
rosee rosenröd
rosee, rosate, incarnatin, vermilie, rosastre ljusröd
rosiero rosenbuske
rosiero, spino törnbuske
rosmarino rosmarin
rossiniolo, luscinia näktergal
rostimento, torrefaction, ferruginada, oxydation, calcination rostning
rostir, frir, friger steka
rostito (de bove) marinate surstek
rostro skeppssnabel
rostro, speron ramm
rota hjul
rota de palettas skovelhjul
rota dentate, ingranage kugghjul
rotar, tornar, revolver rotera
rotator vridmuskel
rotator rotor
rotifero hjuldjur
rotisserie grillrum
rotunda rotunda
rotunda runda
rotunda, rondo, rotundo, rondella, disco rondell
rotunditate rundhet
route, curso, via carrossabile körväg
route, via, curso, orbita, pista, trajectoria bana
route, via public farväg
route strategic militärväg
route/passage de navigation segelled
routinari rutinmässig
routine rutin
routinero vanemänniska
royalista rojalist
royalista kungatrogen
royalista rojalistisk
rubee rödaktig
rubellio, varion, rutilus mört
ruber, rubescer, erubescer rodna
rubescentia, rubor, rubefaction rodnad
rubia krapp
rubiacee krappväxter
rubicalente, rutilante, rutile rödglödande
rubicunde rödmosig
rubicunde rödbrusig
rubide mörkröd
rubidium rubidium
rubie, rubee, orange, rutile, rubide, rubre, rosse röd
rubino rubin
rublo rubel
rubo björnbär
rubo de palude hjortron
rubor rödhet
rubrica rödkrita
rubrica, testa, lineas de testa rubrik
rubrica, titulo, testa överskrift
rubricar rubricera
rubricate, rubifacte rödfärgad
rude ohyvlad
rude knagglig
rude obearbetad
rudimentari outvecklad
rudimentari rudimentär
rudimento rudiment
ruffian råskinn
ruga, facer le ruga, levar le spinas (de), disossar bena
ruga, fossetta, sulco, arrugar, rugar, corrugar rynka
ruga, rugar, corrugar, plicar, crispar skrynkla
rugar, rugar se, retraher, contraher krympa
rugir ryta
rugir, ulular vråla
rugose rynkig
rugose fårad
rugose, corrugate, plicate, plicose skrynklig
ruina ruin
ruina, decadentia lägervall
ruina, decadentia, declino, decomposition, deterioration, dilapidation förfall
ruina, decadentia, fallimento obestånd
ruinar ruinera
ruitar stoja
ruitar, streper slamra
ruitar, streper, strepitar väsnas
ruitar, strepitar, fracassar, rumorar bullra
ruito stoj
ruito, charivari, tumulto oväsen
ruito, gurgulio skval
ruito, murmure, rumor, ruitar, murmurar, rumorar gny
ruito, strepito slammer
ruitose bullrande
ruitose bullersam
rum, ovo de pisce rom
rumine våm
rumor, ruito, strepito, fracasso buller
rumor, strepito, ruito rumor
rumorose, malfamate, infame beryktad
rumorose, ruitose, strepitose bullrig
rumpe-capite huvudbry
rumpe-glacie isbrytare
rumpe-nuces nötknäppare
rumper knäckas
rumper brytas
rumper, disrumper, detonar, facer exploder spränga
rumpimento, ruptura, fraction, accento, extraction, exploitation, refraction brytning
runa runa
runic run-
rupia rupie
ruptura, fractura bristning
ruptura muscular muskelbristning
rural landsbygds-
russe rysk
Russia Ryssland
russificar russifiera
russificar förryska
russo ryss
russophile ryssvänlig
russophilo ryssvän
russophobia rysskräck
rustic bondsk
rusticitate lantlighet
rustico landsbygdsbo
rustico, paisano landsbo
Ruthenia Rutenien
ruthenic rutensk
ruthenium rutenium
rutheno rutenare
rutilante, rutile rödglänsande
rutile rödgyllene
rutilo rutilium
röntgenogramma röntgenfoto
röntgenologia röntgenvetenskap