Saltar al contento

Appendice:Dictionarios/Interlingua-svedese/o

De Wiktionario

o eller
oasis, oase oas
obduction, autopsia obduktion
obediente, docile lydaktig
obediente, submissive lydig
obedientia lydnad
obedir efterleva
obedir, esser docile hörsamma
obedir, obedir a lyda
obelisco obelisk
obitorio, morgue bårhus
objectar, opponer se invända
objection invändning
objection, protestation gensaga
objective, real saklig
objectivitate objektivitet
objectivo slutmål
objectivo, objective objektiv
objecto, cosa persedel
objecto, fin, scopo objekt
objecto, subjecto föremål
objector vägrare
oblato oblat
oblidante su deber pliktförgäten
oblidar, disapprender, esser obliviose de, omitter glömma
oblido, oblivion glömska
oblido del deber pliktförgätenhet
obligar förplikta
obligation skuldförbindelse
obligation förpliktelse
obligation obligation
obligationes del stato statspapper
obligatori bindande
obligatori, compulsive, compulsori, urgente, coercitive tvingande
obligatorietate bundenhet
oblique, inclinante sned
oblique, prave, torte, torquite, false skev
obliquemente, de transverso snett
obliquitate snedhet
obliterar makulera
obliviose, oblidose, omittente glömsk
oblonge avlång
obnubilate fördunklad
oboe oboe
obolo skärv
obra de arte, opera de arte konstverk
obrer arbetar-
obrero, empleato arbetstagare
obrero, travaliator, laborator arbetare
obrero in ferro järnarbetare
obrero manual kroppsarbetere
obscen obscen
obscur, tenebrose, lugubre, triste, fusc mörk
obscurante, obscurantista upplysningsfiende
obscurante, obscurantista mörkerman
obscurar mörklägga
obscurar, eclipsar fördunkla
obscurar, eclipsar, offuscar, occultar förmörka
obscurar, impedir le vista, offuscar, crepuscular skymma
obscuration blackout
obscuration, "blackout" mörkläggning
obscuritate dunkelhet
obscuritate oklarhet
obscuritate, abstruse, ambigue, fusc, obscur, opac, tenebrose, vage, mysteriose, vaporose dunkel
obsequer efterkomma
observabile iakttagbar
observar bemärka
observar, considerar beakta
observar, remarcar, respicer, respectar, attender, sequer iakttaga
observation iakttagelse
observation iakttagande
observation observation
observator iakttagare
observator observatör
observator spanare
observatorio observatorium
obsession, possession besatthet
obsessive tvångsmässig
obstaculo, contrarietate motighet
obstetrice barnmorska
obstetricia obstetrik
obstetricia förlossningskonst
obstetrico förlossningsläkare
obstinar se, insister, persister envisas
obstinate styvsint
obstinate, insistente tjurig
obstinate, insistente, tenace, persistente envis
obstinate, irrationabile oresonlig
obstination, persistentia envishet
obstruction obstruktion
obstruction, obstructive spärrande
obstruction, obstructive, impeditive, inhibitori hindrande
obstruer, strangular, dislocar, reprimer förtränga
obtemperar åtlyda
obtener, attinger ernå
obtener, attinger
obtener, impetrar utverka
obtunder, render obtuse, amollir avtrubba
obturar, stoppar täta
obtus-angule, a angulos obtuse trubbvinklig
obtuse trubbig
obverso avers
occasion, momento favorabile, opportunitate, appartamento lägenhet
occasional tillfällighets-
occasional, sporadic sporadisk
occasionar föranleda
occasionar, producer förorsaka
occide-rattos råttgift
occidental västerländsk
occidental, del west västlig
occidente västerlandet
occidente, west väster
occider dräpa
occider, exequer avliva
occider, mortificar, amortir döda
occipite bakhuvud
occisor dråpare
occitan provensalsk
occitan occitansk
occluder ockludera
occluder, obliterar tilltäppa
occulte, hermetic ockult
occupantia besittningstagande
occupar ockupera
occupar, obseder, posseder besätta
occupar, prender, adoptar, colliger, initiar upptaga
occupar se, esser occupate pyssla
occupar se con åtaga
occupate upptagen
occupate ockuperad
occupate, empleate sysselsatt
occupation ockupation
occupation, profession, mestiero, vocation yrke
occupation favorite, hobby hobby
Oceania Söderhavsöarna
oceanic oceansk
oceano världshav
oceano ocean
oceanographia havsforskning
oceanographo havsforskare
ocelot ozelot
ochlocratia pöbelvälde
ochre, ocra, terra de umbra/de Siena, usurar ockra
octagonal åttahörnig
octagono åttahörning
octahedre åttasidig
octahedro åttasiding
octano oktan
octanta åttio
octantesime, octogesime åttionde
octava oktavintervall
octave, octesime åttonde
octavino, piccolo piccolo
octavo, octava oktav
octetto oktett
octo åtta
octobre oktober
octogenari åttioårig
octopode åttafoting
octopode, sepia bläckfisk
octosyllabic åttastavig
octuple åttadubbel
octuple åttafaldig
octuplicar åttafaldiga
ocular ögna
ocular, ophthalmic ögon-
oculata, reguardo ögonkast
oculetto snörhål
oculista, ophthalmologo ögonläkare
oculistica ögonläkekonst
oculo, button, oculetto öga
oculo de bove oxöga
oculo de un agulia nålsöga
odiar hata
odio hat
odontologia tandläkekonst
odor lukt
odor (de carbon, de fumo) os
odor hircin getlukt
odor pestilential pestlukt
odorifere luktande
odorose doftfylld
offender, insultar, dishonorar skymfa
offender, insultar, injuriar, disobligar, piccar förnärma
offensa anstöt
offensa, insulto, affronto, indignitate skymf
offensiva, offensive offensiv
offensive sårande
offerer offerera
offerer erbjuda
offerta offert
offerta, overtura erbjudande
offerta, quotation anbud
offertorio offertorium
official ämbets-
official, autoritari officiell
officiario, functionario, empleato tjänsteman
officiero officer
officiero de marina sjöofficer
officina verkstad
officina officin
officina arbetslokal
officina, officio ämbetslokal
officio, bureau, cancelleria kontor
officio, empleo, posto, function ämbete
officio, servicio divin gudstjänst
officio de passaportos passbyrå
officio postal postkontor
officio postal, "posta" postanstalt
officiose officiös
offset offset
offuscar, obscurar, velar, imbroliar omtöckna
offuscation bländning
offuscation skymmande
offuscation, obscuration förmörkelse
ogiva spetsbåge
ogressa jättinna
ogressa trollpacka
ohmmetro ohmmätare
oleaginose oljeaktig
oleaginose, oleose oljehaltig
oleandro nerium
oleastro vildoliv
oleic olje-
oleifere oljeförande
oleo olja
oleo de balena (de phoca, de pisce etc) tran
oleo de rapa rovolja
oleo de ricino ricinolja
oleoducto oljeledning
oleoducto oljerörledning
oleoducto pipeline
oler, odorar, fragrar, puter, sentir, olfacer lukta
olfaction, flair luktsinne
oligarchia fåmannavälde
olim, aliquando engång
olim, in tempores ancian fordom
oliv(ier)o olivträd
oliva oliv
oliva olivfärg
olivacee olivgrön
olivari olivformad
olla, vaso, jarra, urceo, amphora, poltron kruka
olleria krukmakeri
ollero krukmakare
olympiade olympiad
olympic olympisk
omaso, psalterio bladmage
ombudsman ombudsman
omega omega
omine, portento omen
ominose ominös
omitter, deler, excluder, elider, supprimer, saltar utelämna
omitter, negliger underlåta
omne, omnes samtliga
omne, tote, omnes, totes, tote le mundo alla
omne, tote, toto, omne cosa allt
omne cosa allting
omne secunde, tote (le) secunde varannan
omnidial, habitual alldaglig
omnimode allehanda
omnipotente allsmäktig
omnipotente allkunnande
omnipotentia allmakt
omnisciente allvetande
omnividente allseende
omnivore allätande
omnivore allätare
omphalo, umbilico, hilo navel
onagro vildåsna
oncle, avunculo farbror
oncle, avunculo onkel
oncle, oncle maternal, avunculo morbror
oneiromantia drömtydning
onerose tyngande
onerose, penose, pesose, oppressive betungande
onomatologia namnforskning
onomatopoetic, echoic ljudhärmande
onyche, onyx onyx
onychophagia nagelbitning
opac, mat, equivoc, vage, vaporose, nubilose, brumose, obscur, diffuse, incomprensibile oklar
opac, non transparente, adiaphane ogenomskinlig
opalescente opalskimrande
opalo opal
opera operahus
opera opera
opera magistral, opera de maestro, obra maestrose mästerverk
opera superflue, supererogation överloppsgärning
operar operera
operation operation
operation plastic plastikoperation
operation/section cesaree kejsarsnitt
operative operativ
operative verkande
operculo gällock
operetta operett
ophthalmia ögoninflammation
opiac opiehaltig
opiate opie-
opiate opiumhaltig
opiate, opiato opieförgiftad
opinar, pensar, creder, considerar, mantener, portender anse
opinar, pensar, creder, intender, voler dicer mena
opinar, pensar, pensar de, trovar, dicer, gustar a, placer a tycka
opinion, aviso åsikt
opinion, gusto, placer tycke
opinion, intuition, immoralismo åskådning
opinion, pensata, idea, judicio, aviso, intention, senso, phrase mening
opiniose, obstinate, capriciose egensinnig
opium opium
opossum pungråtta
opossum opossum
opotherapia hormonbehandling
opponer, contrariar, antagonisar, combatter motarbeta
opportun, convenibile läglig
opportunmente lägligt
opposite motstående
opposition opposition
opposition mothugg
opposito, contrario, contrarietate, antithese motsats
oppression, anxietate beklämning
oppression, repression, suppression förtryck
oppression, suffocation andnöd
oppressive, repressive förtryckande
opprimer förtrycka
opprimer, reprimer, submitter, supprimer undertrycka
optativo optativ
optic optisk
optica optik
optico optiker
optimista optimist
optimista optimistisk
option valfrihet
optional fakultativ
optometria synskärpemätning
opulente, ric bemedlad
opuntia fikonkaktus
opuntia guldopuntia
oraculo orakel
oral oral
oral, verbal, nuncupative muntlig
orange apelsinfärgad
orange orange
orange apelsin
orangiada apelsindryck
orangiero apelsinträd
orar orera
oration funebre begravningstal
oration funebre griftetal
orator, parlator talare
orator, rhetor, elocutor vältalare
oratorio bönekammare
oratorio bönehus
oratorio oratorium
orbita ögonhåla
orbita omloppsbana
orbita cirkelbana
orca späckhuggare
orchestra orkesterplats
orchestra orkesterdike
orchestra, banda orkester
orchestra de arcos stråkorkester
orchestra symphonic symfoniorkester
orchidea orkidé
orchitis testikelinflammation
ordalia eldprov
ordimento varpning
ordinal ordningstal
ordinal ordnings-
ordinantia policiari polisförordning
ordinar prästviga
ordinar, arrangiar, classar, collocar, disponer, regular, struer ordna
ordinar, decretar, decerner, injunger, commandar påbjuda
ordinar, nettar, remitter in ordine sträda
ordinar, organisar, arrangiar anordna
ordinar, preparar, apparar trimma
ordinari ordinär
ordinari lagtima
ordinario ordinarie
ordine reda
ordine orden
ordine, dictamine, dictato befallning
ordine, positura ordning
ordine del die, agenda dagordning
ordine del garrettiera strumpebandsorden
ordine monastic munkorden
ordine numeric nummerföljd
ordine peremptori maktspråk
ordir varpa
organdi organdi
organic organisk
organisar organisera
organismo organism
organista organist
organo orgel
organo organ
organo a cylindro(s) gatuorgel
organo a cylindro(s), organetto vevpositiv
organos visive synorgan
orgasmo orgasm
orgia orgie
orgias nocturne/noctal nattsudd
orgiastic orgiastisk
orgolio, arrogantia högfärd
orgolio, superbia högmod
orgoliose pösig
orgoliose mallig
orgoliose, superbe högmodig
oriental, del est östra
oriental, levantin, oriente österländsk
oriental, oriente, del est, levante östlig
Oriente, Levante österlandet
origano oregano
original källskrift
original originell
original original
original, primitive, primordial, pristine ursprunglig
origine, causa, radice upphov
origine, provenientia ursprung
origine, provenientia, derivation upprinnelse
oriolo gylling
orlar kantsy
orlar, bordar, striar randa
orlo fåll
orlo, bordatura, lista, frangiatura bård
ornamentar ornamentera
ornamentation ornamentik
ornamento ornament
ornamento utsirning
ornar, decorar sira
ornar, decorar, guarnir pynta
ornate sirad
ornithologic ornitologisk
ornithologista, ornithologo fågelexpert
ornithophilo fågelälskare
ornithorhynco näbbdjur
orographia bergsbeskrivning
orphane föräldralös
orphano faderlös
orphano (de matre) moderlös
orthodontia tandreglering
orthodoxo, orthodoxe rättrogen
orthodoxo, orthodoxe ortodox
orthographia rättskrivning
orthographiar, syllabar stava
orthographic rättskrivnings-
orthopedic ortopedisk
orthopedista ortoped
ortodoxe renlärig
osar töras
osar, riscar, hasardar, aventurar våga
OSCE, Organisation pro Securitate e Cooperation in Europa OSSE
oscillation oscillation
oscillatori oscillerande
oscitar gäspa
oscular oskulera
osmotic osmotisk
ossatura benbyggnad
ossatura byggnadsstomme
ossificar förbena
ossifraga fiskgjuse
osso a medulla märgpipa
osso coronal, osso frontal pannben
osso hyoide tungben
osso intermaxillar mellankäksben
osso maxillar käkben
osso maxillar överkäksben
osso pelvic bäckenben
ossose, ossute, nodose knotig
ossose, ossute, spinose, difficile benig
ostensibile, pretense påstådd
ostentatiose braskande
ostentatiose vräkig
osteogangrena benröta
ostiero dörrvakt
ostrea ostron
ostrea perlifere pärlmussla
ostreicultura ostronodling
ostreiera ostronbädd
ostreiera ostronbank
otalgia, otitis örsprång
otio, reposo, quiescentia vila
otitis öroninflammation
otoscopio öronspegel
ottoman ottomansk
ottomana ottoman
oval äggformig
oval äggformad
ovario äggstock
ove fårkött
ove, agno får
ove feminin, barra, lingoto, regratiar, render gratias tacka
overtura, introduction, preludio uvertyr
overtura, introduction, preludio ouverture
ovi-ducto äggledare
oviario fårkätte
oviario, ovil fårfålla
oviero äggkopp
ovin fåraktig
ovipare äggläggande
ovo äggcell
ovo ägg
ovo putride rötägg
ovoide äggliknande
ovulation ägglossning
ovulo fröanlag
oxalide harsyra
oxycocco tranbär
oxydation oxidering
oxydo oxid
oxygenar syresätta
oxygeno syre
ozena stinknäsa
ozono ozon