Saltar al contento

Appendice:Dictionarios/Interlingua-svedese/f

De Wiktionario

fa diese Fiss
faba de soya sojaböna
fabrica, ferreria, forgia smedja
fabrica, manufactura fabrik
fabrica mechanic maskinfabrik
fabricante fabrikör
fabricante, facitor tillverkare
fabricar, confectionar förfärdiga
fabricar, forgiar, laborar le ferro smida
fabrication tillverkning
fabrication, production, exposition framställande
fabricato fabrikat
fabula fabel
fabular fabulera
fabular hopdikta
fabulista sagoberättare
fabulista fabeldiktare
fabulose fabulös
fabulose fabelaktig
fabulose, legendari sagolik
facer görande
facer, action, activitate, acto, opera, pragma gärning
facer, arrangiar, negotiar, accordar, liquidar, saldar uppgöra
facer, committer, perpetrar (un crimine) begå
facer, effectuar, exequer verkställa
facer, render, fabricar, producer, executar, effectuar, invirgar göra
facer creder, illuder, persuader, blandir se, imaginar se, figurar se inbilla
facer exploder, detonar detonera
facer jorno dagas
facer le corte a kurtisera
facer le follo galnas
facer le inventario, inventariar inventera
facer le lecto, preparar le lecto bädda
facer le sport sporta
facer le tabula duka
facer politica politisera
facer signo vinka
facer tacer nedtysta
facer tic-tac ticka
facer un reverentia niga
facetia, vivacitate, agilitate, prestessa, verve, spirito kvickhet
faciada, fronte fasad
facial ansikts-
facibilitate genomförbarhet
facibilitate görlighet
facie, superfacie, superficie yttersida
facie, visage ansikte
facie, visage, physiognomia anlete
facietta fasett
faciettar fasettera
facile, practic, commode lättvindig
facilitar underlätta
facilitate lätthet
facilitates faciliteter
facilitation underlättande
facsimile faksimil
facsimile facsimile
faction utbrytargrupp
factiose klickgrupps-
factiose utbrytargrupps-
facto sakförhållande
facto, condition, relation, conjunctura, proportion förhållande
facto, gesta, prodessa bedrift
factor, agente, elemento, proto faktor
factor, commissionero kommissionär
factoria faktori
factoria handelsstation
factotum faktotum
factura faktura
facturar fakturera
facula, face, torcha fackla
facultate fakultet
facultate befogenhet
facultate de adaptation anpassningsförmåga
facultate mental själsförmögenhet
facultate visive, vision, viso, vista synförmåga
facultative, optional valfri
fado fado
fago bokträd
fagotto, fasce, fascina, pacco, pacchetto, fasciculo bunt
faisan fasan
fakir fakir
falcar, defalcar meja
falcar, massacrar nedmeja
falcator lieman
falcator slåtterkarl
falcator skördearbetare
falcatura mejning
falce lie
falce (de luna), crescente månskära
falce, crescente, falce de luna skära
falcon falk
falcon peregrin pilgrimsfalk
falconeria falkuppfödning
falconero falkuppfödare
falconero falkonerare
falconetto skeppskanon
faldistorio bönpall
faldistorio korpulpet
fallacia felslut
faller misslyckas
fallia förkastning
fallibile, false, incorrecte, erronee, improprie, injuste oriktig
fallibilitate felbarhet
fallimento, collapso sammanbrott
fallimento, fallito fallissemang
fallimento, manco, colpo fallite miss
fallito, fallimento, bancarupta konkurs
falsar, falsificar, adulterar, contrafacer, sophisticar, alterar förfalska
false, imitate, contrafacte, facticie, inauthentic, posticie, suppositicie, illegitime, bastarde oäkta
false, incorrecte, erronee, fallace, fallibile, improprie, vitiose, defective, defectuose felaktig
false, inexacte, erronee, mendace osann
false, insincer, suppositicie falsk
false, sin fundo, inverace sanningslös
false clave dyrk
falsetto falsett
falsification förvanskning
falsification, falso falsarium
falso förfalskande
fama, rumor, reputation, ruito rykte
fame svält
fame hungersnöd
fame hunger
famelic hungrande
famelic svulten
familia familj
familia, domo, lineage, stirpe, gente, genos ätt
familial familje-
familial, consilio de familia familjeråd
familiar familjär
familiar förtrogen
familiar, famose, de nota, note välkänd
familiar, intime intim
familiaritate otvungenhet
famose ryktbar
famose, celebre, renominate berömd
fanal fartygslanterna
fanal fyrbåk
fanal, pharo bilstrålkastare
fanatic fanatisk
fanatico, bigot fanatiker
fanatismo fanatism
fandango fandango
fanfar fanfar
fanfaron storskrytare
fanfaron skrodör
fanfaron, grandiloquente, vangloriose storordig
fanfaron, rodomonte skrytmåns
fanfaronada, exaggeration överord
fanfaronada, vanteria skrävel
fanfaronada, vanteria, vangloria skryt
fanfaronar storskryta
fanfaronar skrodera
fanfaronar, vantar skrävla
fanfaronar, vantar (se), vangloriar (se), ostentar skryta
fango modd
fango (argillose) lervälling
fango, excremento, fece, fecula lort
fango, immunditia, immunditate, impuritate, sordiditate, porcheria smuts
fango, limo dy
fango, limo gyttja
fango, sedimento, slam slam
fangose dyig
fangose slammig
fangose gyttjig
fangose, immunde lortig
fano helgedom
fara(s) periculo, risco
fara(v) viagiar, partir, ir
farad, faradic farad
faradic faradisk
farce färs
farce (de carne), carne hachate köttfärs
farce in caule kåldolma
fardar sminka
fardo smink
fardo makeup
farina mjöl
farinacee mjölartad
farinacee mjölaktig
farinacee, farinose mjölig
farinero mjölhandlare
fariniera mjölbinge
farinose nermjölad
farinose mjölhaltig
farinoses mjölmat
farragine sammelsurium
farsa spex
farsa, buffoneria narrstreck
farsa, farce fars
farsa, spectaculo, burla, tumulto, rumor spektakel
farsal farsartad
farsator upptågsmakare
farsista farsförfattare
fasce ljusknippe
fasce, fasciculo knippe
fasce, fasciculo, fagotto knippa
fasce de claves, porta-claves nyckelknippa
fascia hagmark
fascina, garba kärve
fascinante fascinerande
fascinar fascinera
fascinar, dupar dåra
fascination fascination
fascino häxeri
fascino, fascination trolskhet
fascino, incantamento, incantation, magia, prestigio förtrollning
fascino, magia, sortilegio trolldom
fascismo fascism
fascista fascist
faseolo brytböna
fashion modevärlden
fashionabile moderiktig
fastidiose petnoga
fastidiose, enoiose, tediose långtråkig
fastigio gavelspets
fasto pompa
fatal, letal, mortifere, pestilente dödsbringande
fatal, sinistre ödesdiger
fatalismo fatalism
fatalismo ödestro
fatalista fatalist
fatidic förutsägande
fatidic varslande
fatidic, presage profetisk
fatiga strapats
fatiga, debilitate, extenuation, languor, matitate, opacitate matthet
fatiga, lassitude trötthet
fatigabile uttröttbar
fatigante tröttande
fatigante, enoiose, tediose tröttsam
fatigar trötta
fatigate, lasse trött
fatue, folle, stupide, insipiente fånig
fatuitate enfald
fatuitate fånighet
fauna fauna
fauna djurvärlden
fauno skogsgud
fauno faun
favo, crusta, furfure, scabie skorv
favor favör
favor, accommodante, affabile, obligante tillmötesgående
favor, benevolentia, gratia gunst
favor, gratia, servicio ynnest
favor, sustenimento, sustention medhåll
favorabile, propitie gynnsam
favorar, favorir favorisera
favorar, favorir, proteger, beneficiar gynna
favorite gunstlings-
favoritismo favoritsystem
favorito gunstling
favorito favorit
fax fax
fax bildtelegraf
febre, febricitar feber
febre del feno höfeber
febre del feno, pollinosis hösnuva
febre exanthemose, febre typhoide fläckfeber
febre puerperal barnsängsfeber
febre quotidian varjedagsfeber
febre traumatic sårfeber
febrifuge feberdrivande
febril febril
febril febersjuk
febrilitate febrilitet
febrilitate, infebramento febertillstånd
februario februari
feculente, turbide grumlig
feculentia grumlighet
feculeria stärkelsefabrik
fecundar, fertilisar, fructificar, impregnar, pregnar, ingenerar, procrear, inseminar befrukta
fecundator befruktare
fecunditate, fertilitate, prolificitate, ubertate fruktbarhet
fede, vil ful
federal federal
federal, confederative förbunds-
federalismo federalism
federalista federalist
federate sammansluten
federation federation
federation förbundsstat
federative federativ
fedificar förfula
feditate fulhet
fee fe
fee, nympha, virga, limite, confinio, rude, grossier, barbaric, brutal, brute, bestial, crude, materia prime
fee del silvas skogsrå
feedback återkoppling
feeria sagospel
feeria sagoland
feeric feartad
feeric sago-
feldmarechal fältmarskalk
feldspat fältspat
felice, fortunate lycklig
felin kattlik
felino kattdjur
felonia missgärning
feltrero filttillverkare
feltro filthatt
fem pent-
femina hona
femina, feminastra, viragine kvinna
feminastra, commatre kärring
feminin honlig
feminin kvinnlig
femininitate kvinnlighet
feminino femininum
feminisar förkvinnliga
feminismo kvinnorörelse
feminismo kvinnosak
feminismo kvinnokamp
feminismo feminism
feminista kvinnosakskvinna
feminista feminist
fenario, velle, haberea = velle haber, esserea = velle esser, venirea = velle venir skulle
fenation höbärgning
fenation höslåtter
fenestra fönster
fenil höskulle
feno
fenuculo fänkål
fenugreco bockhornsklöver
fer, mordace bitsk
fer, orgoliose, arrogante, superbe, nobile stolt
feretro, lectiera, portata bår
feria bazar
feria varumässa
feria, kermesse, missa, missa basse, missa solemne mässa
feria, mercato, kermesse marknad
feritate, ferocitate, salvageria vildhet
feritate, orgolio, arrogantia stolthet
ferma farm
ferma hemman
ferma bondgård
ferma modello mönstergård
ferma senioral säteri
fermentar förjäsa
fermentar, levar jäsa
fermentation jäsning
fermento jäsmedel
fermento, levatura jäst
fermento, levatura jäsningsmedel
fermero hemmanslägare
fermero farmare
feroce, rapace rovgirig
ferocitate rovgirighet
ferralia järnskrot
ferramento smidesgods
ferramento järnkonstruktion
ferrar järnbeslå
ferrator, ferrero smed
ferrator, ferrero hovslagare
ferratura hästskoning
ferree järngrå
ferreria hovslageri
ferreria, forgiata smide
ferriera, acieria järnverk
ferrifere järnförande
ferro järn
ferro (de repassar) strykjärn
ferro de cavallo hästsko
ferro de repassar pressjärn
ferro de undulation locktång
ferro forgiabile smidesjärn
ferro fundite gjutjärn
ferrose, martial järnhaltig
ferrovia, metropolitano järnväg
ferrovia cremaliera kugghjulsbana
ferroviari järnvägs-
ferroviario järnvägsman
ferruginose rostfärgad
ferruginose, ferruginate rostig
ferry-boat färja
fertile fertil
fertile fruktsam
fertile, fecunde, fructuose, prolific, ubere fruktbar
fertilisante konstgödsel
fertilisante gödningsmedel
fertilisar, ingrassiar göda
fertilisation gödsling
fertilisation fertilisering
fertilitate bördighet
fertilitate fertilitet
ferula färla
ferver ivra
fervor innerlighet
festa, ferias helg
festa, festino, partita, regalo kalas
festa, festino, regalo, solemnitate fest
festa, solemnitate, ceremonia högtid
festa memorial åminnelsefest
festa de Natal julhelg
festa de nomine namnsdag
festar, festinar festa
festeamento kalasande
festive, solemne, comic, burlesc festlig
festivitate festlighet
festivitate feststämning
feston girland
feston langett
fetation fosterbildning
fetiche fetisch
fetiche avgudabild
fetichismo fetischism
feticida fostermördare
feticidio fostermord
fetide, malodor, mismatic illaluktande
fetidessa, puter, malodor stank
feto, fetus, embryon, fructo foster
feudal feodal
feudalisar feodalisera
feudalismo feodalism
feudalitate länsförhållande
feuilleton följetång
fez fez
fiacre hyrvagn
fiasco misslyckande
fiasco, fallimento, insuccesso fiasko
fibra fiber
fibrilla fibrill
fibrilla, radicella rottråd
fibrillose fiberartad
fibrina fibrin
fibrinose fibrinös
fibroma fibrom
fibrose fibrös
fibrose trådig
fibula fibula
fibula spänne
fibula sölja
fibula vadben
ficato, hepate lever
fichiero fikonträd
fichu huvudduk
fico fikon
ficticie fingerad
ficticie, fictive uppdiktad
ficticie, fictive påhittad
fictive fiktiv
fidantia trohetslöfte
fidantiamento förlovning
fidantiar förlova
fidantiata, promissa fästmö
fidantiate förlovad
fidantiato, promisso fästman
fide trofasthet
fide, confidentia, credito tillit
fide, credentia, creder, credo tro
fide, fiducia, credentia, credito tilltro
fidel, digne de confidentia, solide, secur, autoritari, verace pålitlig
fidel, loyal, secur ordhållig
fidel, loyal, sincer trogen
fidel, sincer, loyal trofast
fidelitate plikttrohet
fidelitate, fiducia, loyalitate trohet
fider, committer, consignar, confider anförtro
fiducial referens-
fiducial tros-
fiducial, fiduciari tillits-
fiduciari, secur, de confidentia, solide betrodd
figura, forma, phantasma skepnad
figura, subjecto, talia figur
figura/emblema heraldic sköldemärke
figurar, diminuer figurera
figurar, presentar föreställa
figurar, prevenir förekomma
figurate figurerad
figurate, figurative, alienate överförd
figurate, figurative, metaphoric bildlig
figurative figurativ
figurina figurin
figurina statyett
fila, lima fil
fila, sufficer, bastar, esser satis, attinger, dar, offerer, durar, continuar, extender räcka
fila indie gåsmarsch
filage, filata spånad
filamentose trådformig
filamentose trådartad
filanda spinneri
filandera spinnerska
filandero, filator spinnare
filar, ronronar spinna
filator (a pedal), rocca spinnrock
filatorio spinnmaskin
filatura spinning
filet filé
filetto skruvgänga
filia, filietta dotter
filia affin svärdotter
filia affin sonhustru
filial sonlig
filial dotterlig
filial dotterföretag
filial, succursal filial
filiastra styvdotter
filiastro styvson
filiation sonförhållande
filiation dotterförhållande
filiation, propagation, reproduction fortplantning
filibustero fribytare
filical ormbunks-
filice bräken
filice ormbunke
filiciforme ormbunkslik
filio son
filio affin måg
filio affin, genero svärson
filiola guddotter
filiolo gudbarn
filiolo gudson
film, pellicula film
film in bobina, bobina de film rullfilm
film sonor ljudfilm
filmar filma
filo, corda tråd
filo, stamine, rete garn
filo de aciero ståltråd
filo de auro guldtråd
filo de ferro järntråd
filo del vita livstråd
filo fusibile elpropp
filo metallic metalltråd
filo spinose taggtråd
filon malmåder
filtrabile filtrerbar
filtrar, colar, cribrar, percolar sila
filtrator (a caffe) kaffekokare
filtro kaffesil
filtro, colo filter
fimbria, frangia frans
fimbriation kantning
fimbriation fransning
fin, delicate, elegante, subtil, tenere, morbide, tenue, sensibile fin
fin, extremitate, culo, posterior, podice ända
fin, morte ändalykt
fin, objecto, objectivo, scopo ändamål
fin, scopo, objecto, objectivo, cible mål
fin, termination ände
fin, termination, extremitate slut
fin alora, usque alora dittills
fin proprie självändamål
final finalomgång
final final
final finalsats
final, definitive slutgiltig
final, definitive, terminal slutlig
final, suffixo, desinentia, termination ändelse
finalista finalist
finalitate slutgiltighet
finalmente, al fin omsider
finalmente, in fin slutligen
financia finans
financiar finansiera
financias finanser
financias pengaresurser
financias (monetari) penningväsen
financiero finansiär
financiero finansman
finder spänta
finder, scinder spalta
finder, scinder klyva
findite, fisse kluven
finessa fiffighet
finessa förfining
finessa, ingenio, subtilitate finess
finessa, ingeniositate sinnrikhet
finger fingera
finger, simular simulera
fingitor simulant
finir, terminar sluta
finir, terminar, concluder, clauder, clausurar, ultimar avsluta
finite finit
finitor finputsare
finlandese finländsk
Finlandia Finland
finnese finsk
finnese, finno, button, pustula finne
finta fint
finta skenmanöver
fiord fjord
firma firma
firma, signatura signatur
firmamento firmament
firmamento himlafäste
firmamento himlavalv
firmar, fortificar, consolidar befästa
firmar, signar signera
fiscal skattemässig
fiscal skatte-
fisco finansförvaltning
fisco statskassa
fisse splittrad
fissile, scissile klyvbar
fissile, scissile, findibile spaltbar
fission klyvning
fission atomic atomsprängning
fission nucleari kärnklyvning
fissipede klövbärande
fissipede, ungulato klövdjur
fissura, distender (le gambas), finder se skreva
fissura, foramine sprund
fissura, grattage, grattar rispa
fissura, ruptura, finder se, crepar rämna
fissura, ruptura, scission, columna spalt
fissura, sarmento, retirar velas reva
fissura, scission, finder se, scinder, rumper se, crepar, crepitar, exploder spricka
fissura de rocca bergsskreva
fistula fistel
fistulose fistelartad
fixar fixera
fixar, alligar, firmar, attaccar, adherer, collar fästa
fixar, guarnir, convincer alicuno per alique beslå
fixation fastsättning
fixation fixering
fixativo fixativ
fixativo, fixator, mordente fixeringsmedel
fixe fixerad
fixe fix
fixe, firme, stabile, concrete, solide fast
fixitate, impermutabilitate oföränderlighet
fixitate, nervo fasthet
flabellar vifta
flabellation viftning
flabelliforme solfjäderformad
flaccide, laxe, lasse, debile, apathic, indolente, atone, atonic slapp
flacciditate slapphet
flacciditate slakhet
flacon parfymflaska
flagellante gisslare
flagellante självgisslare
flagellar hudflänga
flagellate gisseldjur
flagellate, flagellator flagellat
flagellation piskning
flagellator piskare
flagello slaga
flagello piska
flagello, battimento, sarcasmo snärt
flagello, cilio vibratile flimmerhår
flagello, fustigation gissel
flagello, fustigation, flagellar gissla
flagrante, obvie omisskännelig
flagrar, flammar blossa
flairar, olfacer nosa
flairar, spionar, spiar snoka
flaminge flamsk
flaminge flamländsk
flamingo flamingo
flamingo flamländare
flamma, ardor, passion låga
flamma, vena, flammar, flagrar flamma
flammante splitterny
flammante, flammee flammande
flammee eldröd
flammee blossande
flammifero tändsticka
flancar flankera
flanco, latere flank
flanco, latere, aspecto, pagina sida
Flandra Flandern
flanella flanell
flangia vulst
flangia, brida fläns
flaon matrisform
flaon mördegsbotten
flaon pajdegsbotten
flaschetto plunta
flasco kruthorn
flasco korgflaska
flash blixtljus
flato fjärt
flattar, blandir, adular, incensar, blandir se smickra
flatulente väderspänd
flatulentia väderspänning
flatulentia uppblåsthet
flauta a becco blockflöjt
flauta a becco soprano sopranblockflöjt
flauta traverse tvärflöjt
flautar, sibilar, pipar vissla
flautista flöjtist
flave gyllenblond
flave ljusgul
flechiera, pharetra pilkoger
flecter, inflecter bocka
flexe, flectite, curve svängd
flexibile flexibel
flexibilitate böjlighet
flexional böjnings-
flexo elsladd
flicorno bygelhorn
flint elddon
flint, silice flinta
flirt flört
flirtar flörta
flirtation flörtande
flocco flinga
flocco ulltott
flocco, micca, cresta tofs
flocco, scalia, squama flaga
flocco de nive snöflinga
floccos de avena havregryn
flor jungfrudom
flor blomma, blomster
flor blomningstid
flor, floration, florimento, prosperitate blomstring
flor de lis fleur-de-lis
flor de sulfure svavelblomma
flora växtvärlden
flora flora
floral blommig
florar, florer, florescer florera
florar, florer, florescer, inflorescer, prosperar blomstra
floration, inflorescentia blomning
Florentia Florens
florentin florentinsk
florentino florentinare
floreria blomsterhandel
florescer uppblomstra
floretto florett
floricultor, horticultor blomsterodlare
floricultura blomsterodling
floride blomsterrik
florifere blombärande
florimento trivsel
florimento florerande
florina de secale rågmjöl
florino florin
florista blomsterhandlare
florite blomstersmyckad
flosculo floskel
flosculo, flosculose rörblomstrig
flosculose floskulös
flotta, marina flotta
flottabilitate flytförmåga
flottar, glissar, planar sväva
flottation, flottante svävande
flottation, voga, fluiditate, fluide, liquide, fluente, flottante, boiante flytande
flottator, flotto, corco flöte
flottator, hydrometro flottör
flottilia flottilj
fluctuante fluktuerande
fluctuante, oscillatori svängande
fluctuante, variante varierande
fluctuar fluktuera
fluctuar, variar variera
fluctuation fluktuation
fluctuation, variation variation
fluentia flyt
fluer, currer, cascadar strömma
fluer, currer, flottar flyta
fluer, currer, passar, ir, abundar rinna
fluide, multo liquide lättflytande
fluor fluor
fluoresceina fluorescin
fluorescente fluorescerande
fluorescente, phosphorescente självlysande
fluorescer fluorescera
fluorido fluorid
fluorita, spat fluor flusspat
fluoroscopia röntgengenomlysning
fluoroscopio röntgenapparat
fluoruro fluorur
fluvio, riviera älv
fluxion inströmning
fluxion fluxion
fluxo flöde
foc, focco fock
focage spiselhärdsskatt
focal brännpunkts-
focalisar fokusera
focar (domestic), home, focar, domicilio, penates, lares e penates, in casa, a casa, a domo hem
focar (familial), penates, foco härd
focar, foco, camino eldstad
focar paternal föräldrahem
focar/forno de forgia ässja
foco brännpunkt
foco fokus
foco, flamma brasa
foco, igne, ardor eld
foco, trunco, cuppa, scutella bål
foco cruciate korseld
foco de artificio, pyrotechnica fyrverkeri
foco de barrage spärreld
foco de celo himmelseld
foco fatue irrbloss
foco rapide löpeld
foco tuberculose tbc-härd
foder rota
foder, fossar, excavar gräva
foderar fodra
foderatura fodring
fodero, calice, forrage foder
foliacee bladaktig
foliage lövverk
foliage bladverk
foliate lövbärande
foliation lövsprickning
foliation bladsättning
folio folio
folio blad
folio (de papiro), arca ark
folio, foliage, verdura löv
folio, macis folie
folio de auro bladguld
folio de guarda försättsblad
folio de musica notblad
folio de stanno tennfolie
folio de stanno stanniol
foliose bladrik
foliose lummig
folklore folklore
folklorista folklivsforskare
folkloristic folklivsforsknings-
folla, stupida fjolla
folle stollig
folle, dislocate förryckt
folle, insan, demente, maniac, lunatic, phrenetic, vesanic vansinnig
folle, rabiose, vesanic, false, absurde, inrabiate, inragiate galen
folle, stupide, imbecille, fatue, insensate, insipiente, demente, insan, alienate tokig
folle, suffletto blåsbälg
follia stollighet
follicular follikulär
folliculo follikel
folliculo baljkapsel
follo stolle
follo, buffon, comico, dupe narr
follo, imbecillo fåne
fomentar underblåsa
fomentation, fomento uppvigling
fontal, fontanari käll-
fontal, fontanari ursprungs-
fontana fontän
fontana springvatten
fontana springbrunn
fontana, fonte, puteo, origine, informante källa
fontanella fontanell
fonte dopfunt
fonte (surgente) källflöde
fonte de energia kraftkälla
football, futbal fotboll
footballero, futbalista fotbollsspelare
foramine, apertura, fossa hål
foramine, fissura, via de aqua, perdita, fuga, facer aqua läcka
foramine de(l) serratura nyckelhål
foraminiferos foraminiferer
foraminose perforerad
forar, terebrar, sondar borra
foras, foris ute
foras, non, si non undantaget
forator borrmaskin
forator borrare
forator, fresa, sonda borr
foratura borrhål
forcipe förlossningstång
forcipe griptång
forense, juridic juridisk
forestal skogsbruks-
forestal, silvatic skogs-
foreste, silva, bosco, macchia skog
foreste dominial kronopark
foreste virgine urskog
forestero skogsarbetare
forestero guarda-bosco, guarda-foreste skogvaktare
forestose, silvose skogrik
forficula tvestjärt
forgiabile smidbar
forgiada smidning
forma läst
forma, faction, configuration form, fason
forma, figura, statura, talia, personage gestalt
forma de sonata sonatform
formal, modal formell
formalitate formalitet
formalitate, punctilio formsak
formar formera
formar, constituer utgöra
formation formation
formation, cultivation, cultura, education, civilisation bildning
formative utvecklande
formative danande
formato format
formator formare
formica myra
formicamento vimmel
formicamento myller
formicamento myrkrypning
formicar, irritar morla
formicar, pullular vimla
formicario myrstack
formichero myrslok
formicicida myrmedel
formicivore myrätande
formidabile formidabel
formula formel
formula, formulario, scheda formulär
formular formulera
formulario formulärbok
formulario de censimento mantalsblankett
fornetto a alcohol spritkök
fornication hor
fornication, impudicia, luxuria, lascivitate, prostitution otukt
fornimento framskaffande
fornitor, livrator leverantör
fornitor del corte hovleverantör
forno de (combustion, cremation etc) brännugn
foro, jurisdiction, tribunal forum
forrage utfodring
forragiar utfodra
forragiator utfodrare
forsan kanhända
forsan kanske
forsan, possibilemente möjligtvis
forsythia forsytia
fortalessa fästning
forte fort
forte forte
forte starkt
forte kraftigt
forte, energetic, energic, intensive, robuste kraftig
forte, vigorose, robuste, solide, durabile, nervose stark
fortia, compulsion, coaction, coercition, fortiamento, freno, necessitate, obligatorietate, pression, violentia tvång
fortia, potentia, robore, vigor, capacitate, forte styrka
fortia, vigor, potentia, nervo, impacto, impulsion, intension kraft
fortia brute råstyrka
fortia centrifuge centrifugalkraft
fortia centripete centripetalkraft
fortia combattive, fortia offensive slagkraft
fortia de attraction dragningskraft
fortia de inertia tröghetskraft
fortia mental, fortitude själsstyrka
fortia motor, impeto drivkraft
fortia physic kroppskraft
fortia portative bärkraft
fortia public, servicio de ordine, militia polisstyrka
fortia viril, virilitate mannakraft
fortia vita, vigor, vitalitate livskraft
fortia vive rörelseenergi
fortiamento tvångsåtgärd
fortiamento forcering
fortiar forcera
fortias militari stridskrafter
fortiato tvångsarbetare
fortiator betvingare
fortificante, sporon, speron stimulans
fortification befästning
fortificationes befästningsverk
fortuna förmögenhet
fortuna, hasardo lyckträff
fortunate tursam
fossa fossa
fossa, cava, cavitate grop
fossa, fossato grav
fossa, fossetta dike
fossa commun massgrav
fossa commun fattigkyrkogård
fossa jugular, jugulo halsgropen
fossar, escolar dika
fossato grift
fossato vallgrav
fossetta smilgrop
fossetta genal kindgrop
fossile förstenad
fossile fossil
fossile petrifikat
fossile, fossilisation, petrification förstening
fossilisar, lapidificar, petrificar förstena
fossilisation fossilisering
fossor dödgrävare
fossori gräv-
fox-terrier foxterrier
fox-trot foxtrot
foyer foajé
frac frack
fracassar, tunder, reducer in pulvere, triturar, pulverisar krossa
fracassatura sönderslagning
fracassatura krossande
fraction, decimal bråkdel
fraction decimal decimalbråk
fractionamento fraktionering
fractionar fraktionera
fractura articulari ledbrott
fracturar, franger bräcka
fraga jordgubbe
fraga smultron
fragero jordgubbsförsäljare
frageto smultronställe
frageto jordgubbsland
fragiero smultronplanta
fragiero jordgubbsplanta
fragile, debile, caduc, decrepite, infirme, vetuste skröplig
fragile, frangibile, caduc, debile, delibile, delicate bräcklig
fragilitate, frangibilitate skörhet
fragilitate, frangibilitate bräcklighet
fragmentari fragmentarisk
fragmento skärva
fragmento, crac(c)atura, disjunger, fragmentar, finder, dispeciar, fracassar, crac(c)ar, ecrac(c)ar, divider, facer discordo, provocar un scission, disperger, dispersar splittra
fragrante, odorifere välluktande
fragrante, odorifere, odorose doftande
fragrantia, olentia, perfumo vällukt
fragrantia, perfumo, odor, olentia doft
fragrar, odorar, redoler dofta
frambese hallon
frambesia frambesi
frambesiero hallonbuske
franc, coragiose, intrepide frank
franc, franconian frankisk
franc, natural, disinvolte obesvärad
francar frankera
francese fransman
francese fransk
francesismo, gallicismo gallicism
franchitia frimodighet
franchitia, ingenuitate öppenhjärtighet
franchitia de un citate fristadsstatus
franchitia de un citate stadsrättighet
franchitia postal portofrihet
Francia Frankrike
francisar förfranska
franciscan franciskansk
franciscano franciskanermunk
franciscano franciskaner
francmason, mason frimurare
francmasoneria, masoneria frimureri
franco franc
franco franker
Franconia Frankien
francophile franskvänlig
francophile frankofil
francophile fransvänlig
francophobe franskhatande
francophobe frankofob
francophobo franskhatare
francophone franskspråkig
franger, crac(c)ar spräcka
franger, infringer, refranger, rumper, partir, vader via, refractar bryta
franger, rumper knäcka
frangiar fransa
frangiate fransad
frangiero fransmakare
fraternal, fraterne broderlig
fraternisar förbrödra
fraternitate broderlighet
fraternitate brödraskap
fratrastro styvbror
fratre bror
fratre broder
fratre klosterbroder
fratre (religiose), monacho, religioso, tonsurato munk
fratre affin svåger
fratre de lacte dibroder
fratres e sorores syskon
fratricida brodermördare
fratricidal brodermords-
fratricidio brodermord
fraudar, deluder, evanescer, haber vertigine svindla
fraudator, charlatan, impostor svindlare
fraude, travalio mal fusk
frauder, travaliar mal fuska
fraxinella diptam
fraxineto asklund
fregata fregattfågel
fregata fregatt
fremer spritta
fremer, susurrar, murmurar, strider, sibilar susa
fremer, tremer, succuter, trepidar, trepidation skälva
fremer, tremer, trepidar bäva
fremer, tremer, vibrar darra
fremer, tremular, tremer rysa
fremito, dolor ilning
fremito, fremimento, tremor skälvning
fremito, rumor, murmure, susurro brus
fremito, susurration sus
fremito, tremor, trepidation darrning
frenar bromsa
freno återhållsamhet
freno, remora hämsko
freno, tabano broms
freno de aere comprimite tryckluftsbroms
freno de alarma nödbroms
freno de mano handbroms
frenulo frenulum
frequentar frekventera
frequentar, haber relationes con, fraternisar con umgås
frequentate, viagiator berest
frequentation, relationes umgänge
frequentative, iterative frekventativ
frequentia frekvens
fresa tandläkarborr
fresa fräs
fresar, salvar, redimer fräsa
fresatrice fräsmaskin
fresc fräsch
fresc, frigide sval
fresc, nove, recente färsk
fresc, repellente, frigide kylig
fresco freskomålning
fresco, frescor kylighet
fresco, frigor, frigorificar, refrescar, refrescar se svalka
frescor fräschhet
frescor, validitate friskhet
fretar, charterar befrakta
frete frakt
frete aeree flygfrakt
fricamento, friction, frottamento, frottage gnidning
fricar, frottar gnida
fricar, passar le mano super, caressar, repassar stryka
fricassé frikassé
fricativa frikativa
fricative frikativ
fricative gnidljuds-
friction frottering
friction, fricamento friktion
frictionar frottera
frigidar (se) svalna
frigidar, refrigerar avkyla
frigide frigid
frigiditate frigiditet
frigiditate, frigor, frigido, fresco, frigidar, frigorificar, refrigidar kyla
frigido, grippe, rheuma, coryza förkylning
frigor, frigido, frigiditate köld
frigorific svalkande
frigorific kylande
fringilla, pincion fink
Frisia Frisland
friso fris
frison frisländare
frison frisisk
frite stekt
fritura stekning
fritura frityr
fritura, rostito stek
fritura de bove, lumbo de bove oxstek
frivole fåfänglig
frivole bagatellartad
fronda ormbunksblad
frontal framsides-
frontal frontal
fronte framsida
fronte, facie, faciada front
fronte, fritoria, patella panna
frontiera landgräns
frontiera, limine, confinio, demarcation, limite gräns
frontispicio titelblad
frontispicio frontespis
fronton gaveltrekant
fronton fronton
fronton gavel
fronton, tympano gavelfält
frottis utstryksprov
fructeria fruktaffär
fructero frukthandlare
fructidor fruktmånad
fructiera förvaringslokal
fructiero fruktträd
fructifere, efficace fruktbärande
fructification fruktkropp
fructification fruktsättning
fructo frukt
fructo de rosa nypon
fructo de su entranias livsfrukt
fructo del sud sydfrukt
fructo verde/immatur kart
fructuose resultatrik
fructuose fruktbringande
fruer, gauder, gustar njuta
frugal frugal
frugalitate måttfullhet
frugalitate, simplicitate enkelhet
fruition åtnjutande
frumentacee, frumentari, seminal, spermatic sädes-
frumento vetekorn
frustrar, destruer, annullar omintetgöra
frustratori grusande
frustratori frustrerande
frustratori omintetgörande
fuchsia fuchsia
fuchsina fuksin
fuco, forcipe, tenalia, pincias tång
fuco, fucus, herba marin sjögräs
fuga fuga
fuga, fugita, volata, volo, escappata, escappamento, deroute flykt
fuga, impetuositate, vehementia häftighet
fuga, impetuositate, vehementia våldsamhet
fuga de gas gasläcka
fuga de gas gasutsläpp
fugacitate kortvarighet
fugir fly
fugir, evitar, escappar undfly
fugita, fugition, escappata, desertion, evasion rymning
fugitive flyende
fugitivo, refugiato flykting
fugitor, desertor, evasor rymmare
fulcro årklyka
fulgente glansfull
fulgide skimrande
fulgor, gloria härlighet
fulgor, grandiositate, pompa storslagenhet
fulgurar ljunga
fulguration, fulgurante glimmande
fulguration, fulmination, fulgente, fulgural blixtrande
fulgure ljungeld
fulgure kornblixt
fulgure globular kulblixt
fulgurite fulgurit
fulica sothöna
fuligine, carie sot
fuliginose sotig
fuliginose nedsotad
fullar valka
fullator trampare
fullator valkare
fullatorio valkningsredskap
fullatura valkning
fulmaro glacial, petrel, procellaria stormfågel
fulmicoton bomullskrut
fulminar, fulger, fulgurar blixtra
fulmination bannstråle
fulminato fulminat
fulminato knallkvicksilver
fulminatori blixtande
fulmine åskvigg
fulmine, foco de celo blixt
fulminee ljungande
fulminee, fulgural, fulgurante, irradiante, lucide, luminescente, luminose lysande
fulve, marronee gulbrun
fumar röka
fumar, vaporar ryka
fumator rökare
fumigator desinfektionsrökare
fumigatori rökdesinfektions-
fumigene rökalstrande
fumisteria soteriverksamhet
fumisteria lurendrejeri
fumivore rökslukande
fumivore röksugande
fumo rök
fumose rökfylld
fumose osande
fumose rökig
fumoterra jordrök
funambulesc lindansaraktig
funambulo lindansare
function, functionamento, operation funktion
functional funktional
functional funktions-
functional funktionalistisk
functional funktionell
functionalismo funktionalism
functionalista funktionalist
functionamento fungerandet
functionar tjänstgöra
functionar, funger, operar fungera
functionario funktionär
functionario, official, empleato ämbetsman
functionario judiciari rättsbetjänt
functionario public statstjänsteman
functionario public kommunaltjänsteman
functionario public offentliganställd
funda slangbåge
funda slangbella
funda, lancear, fundar, jacular, jectar slunga
fundar, crear, constituer, formar, cultivar, erudir bilda
fundar, crear, establir, stabilir grundlägga
fundar, establir, edificar, stabilir anlägga
fundar, instituer, establir stifta
fundate välgrundad
fundate, justificate, autorisate befogad
fundation, fundo, institution stiftelse
fundation, instauration, institution instiftande
fundator, legislator stiftare
funder, liquidar, liquifacer, digerer smälta
funder, modular, formar stöpa
funder, sanguinar, lacrimar gjuta
funder se, unir se, fusionar sammansmälta
funderia smälthytta
funderia gjuteri
fundo bakgrund
fundo, basso, culo botten
fundo, fundos, fundation fond
fundos, editor, firma editorial förlag
fundos de exploitation driftkapital
fundos public statsmedel
funebre, funeral, funerari, mortuari begravnings-
funere, inhumation, interramento, sepultura, exequias begravning
funeste fatal
fungicide svampdödande
fungiforme svampformad
fungologista svampexpert
fungose svampartad
fungositate svampighet
funicular kabelbana
funicular hängbana
funicular, ferrovia funicular linbana
funiculo funikel
funiculo fröämnessträng
funiculo, chorda, cordon, sever, rigorose, rigide, stricte, acerbe, auster sträng
fur, robator tjuv
furar stjäla
furar, robar, raper röva
furbitor putsare
furbitor polerare
furca grep
furca tjuga
furca högaffel
furca gaffelgren
furca, furchetta, gaffa gaffel
furca, patibulo, porta-mantello galge
furca, tolete klyka
furcate gaffelformad
furcate grendelad
furchetta matgaffel
furchetta del sterno önskeben
furetto jaktiller
furfuracee mjällartad
furfuracee, furfurose, favose skorvig
furfure, squama mjäll
furgon skåpbil
furgon de bagage, porta-bagages bagagevagn
furia furie
furia, furiositate, furor, inrabiamento, inragiamento, rabie, phrenesia, rage raseri
furiar, irascer, esser in cholera vredgas
furibunde, irate vredgad
furibunde, lunatic, phrenetic vanvettig
furiose, furibunde förgrymmad
furnello (electric) kokapparat
furnero ugnfågel
furnero, panetero bagare
furno (de cocina), camino, mangiar, nutrimento spis
furno, fornace smältugn
furno, fornace ugn
furno crematori kremeringsugn
furtive stulen
furtive, insidiose kringsmygande
furtive, obreptitie förstulen
furto tjuvgods
furto, cleptomania tjuveri
furto, latrocinio stöld
furunculo furunkel
furunculosis furunkulos
fusano, designo a fusano kolteckning
fuselage flygplanskropp
fusero spindelformad
fusibile, digestibile smältbar
fusibile, legier, digestibile lättsmält
fusiforme, fusero spolformad
fusil bössa
fusil eldstål
fusil, muschetto gevär
fusil de percussion perkussionsgevär
fusil de percussion slaglåsgevär
fusil de repetition repetergevär
fusilada gevärssalva
fusilar arkebusera
fusilero maskingevärsskytt
fusilero gevärsskytt
fusion, digestion smältning
fusion, fusionamento företagsfusion
fusion, fusionamento fusion
fusionar fusionera
fusligar, bastonar, verberar prygla
fuso, rocca, libellula slända
fustanio, villuto costate manchestertyg
fustanio, villuto costate manchester
fuste harpunskaft
fuste spjutskaft
fuste lansskaft
fuste knölpåk
fuste knyppel
fuste, baston, pertica, jalon, palo, candeliero, candelabro stake
fuste, baston, virga påk
fuste, manico, pedunculo, pedicello skaft
fuste, pertica, sturion stör
futile futil
futile, insignificante betydelselös
futile, insignificante, non importante oviktig
futile, pusille, simple, meschin, frivole futtig
futilitate oviktighet
futuer knulla
futur framtida
futurismo futurism
futurista futurist
futurista futuristisk
futuro framtid
futuro futurum
futurologia framtidsforskning