Saltar al contento

Appendice:Dictionarios/Interlingua-svedese/a

De Wiktionario

a, pro till
a grande oculos storögd
a gris capillos gråhårig
a guttas droppvis
a infra, a basso, verso le basso nedåt
a judicative, s condemnation dömande
a mesme tempore, simul samtidigt
a monte uppförsbacke
a morte ihjäl
a naso aquilin, nasic långnäst
a parte, al latere åsido
a parte, ultra, sin contar, excepte, foras de förutom
a pena knappt, knappast, näppeligen, svårligen
a plen manos handfullsvis
a plumbo lodrätt, plums
a plure testas, polycephale månghövdad
a presso de, presso, juxta, al latere invid
a proba de bomba bombsäker
a proposito, a proposito de ... apropå
a proposito, in plus förresten
a proposito, terse träffande
a que, a que fin/scopo vartill
a retro back
a retro, detra bakåt
a tenue gambas smalbent
a torto felaktigt
a ubi varthän
a ubi, quo vart
a(d) ibi, a(d) illac dit
a/in quadratos rutig
ab illac, de illac, de la därifrån
abaca manillahampa
abaco kulram
abandonamento, abandono, desertion övergivande
abandonar, derelinquer, desertar, deserer överge
abandono, resignation uppgivande
abassamento del precios prisnedsättning
abassamento nedsättning
abassamento, humiliation, prosternation förödmjukelse, förnedring
abassamento, submersion sänkning
abassar, incanaliar förnedra
abassar, minuer, moderar, detraher, reducer, diminuer, depreciar, diffamar nedsätta
abassar le precio, mercantar pruta
abassate, reducite nedsatt
abatte-scopatura sopnedkast
abatter, macellar, massacrar slakta
abatter, subverter, annullar, controverter, disconcertar, frustrar kullkasta
abattimento nedslagenhet
abattite, deprimite, depresse, affligite, triste nedslagen
abattite, exhaurite, exhauste, fatigate, includite, incluse medtagen
abattitor, lignator skogshuggare
abattitor, macellero slaktare
abattitorio, macelleria slakteri
abbate abbot
abbatessa, matre superior abbedissa
abbatia abbotsämbete, abbotsdöme, abbotskloster, abbedissekloster
abbordabile, accessibile, disponibile, pervie tillgänglig
abbordar borda, äntra
abbordar, accostar, adressar se a, alloquer, placer, gustar, convenir, (in)criminar tilltala
abbordar, accostar, attaccar, importunar, molestar antasta
abbordar, accostar, atterrar landa
abbordo landstigning, bordning
abbreviamento, abbreviation, reduction, abbreviatura förkortning
abbreviar, accurtar avkorta
abbreviation förkortnng
abbreviative förkortande, förkortnings-
abc abc
abdicar abdikera, avsäga
abdication abdikation
abdication, dimission, renunciation avsägelse
abdominal abdominal, underlivs-
abdominal, gastric, stomachal, ventral mag-
abdomine abdomen
abdomine, gastro, stomacho, ventriculo, ventre mage
abdomine, gastro, ventre underliv
abducer bortföra, enlevera
abducer, levar, rader, expunger avföra
abduction, escolamento bortledning
abduction, kidnapping kidnappning
abduction, rapimento, rapto bortförande, enlevering
abductor kidnappare, bortförare
abductor abductor
aberrar, contornar, circumferer, circuir, evader, evitar kringgå
aberration, anomalia, deviation, digression, differentia, divergentia, declination avvikelse
abhorrimento, abomination, detestation, disgusto, execration, horror, nausea, repugnantia, repulsion avsky
abiberatorio vattenhål
abiberatorio, bassino vattenho
abiete silvergran
abiete de Canada hemlockgran
abiogenesis abiogenes, uralstring
abjecte, contemptibile föraktlig
abjecte, decadente, paupere avsigkommen
abjection föraktlighet, uselhet, avsigkommenhet
abjection, servilitate, obsequiositate kryperi
abjurar avsvärja
abjuration avsvärjande
ablandar, adulciar, appaciar, attemperar, lenificar, mitigar, moderar, mollificar, temperar mildra
ablandar, adulciar, attenuar, dulcificar, extenuar förmildra
ablation avsmältning
ablativo ablativ
abluer, baniar, bobinar spola
abluer, lavar tvaga
ablution avtvättning, tvagning
ablution, baniage, bobinage spolning
ablution, lavage sköljning
abnegation självförnekande, självförnekelse, självuppoffring
abnegation, denegation, negation förnekande
abolimento, abolition, abrogation, destitution, dimission, rescission avskaffande
abolir, abrogar, supprimer avskaffa
abolir, annihilar, annullar, cassar, dirimer, dissolver, nullificar, revocar, abrogar, rescinder upphäva
abolition, annihilation, annullation, cassation, revocation, revoco, rescission, abrogation upphävande
abolitionista abolitionist
abomaso löpmage
abominabile, detestabile, abhorribile, disgustose, execrabile, horride, nauseose avskyvärd
abominabile, repugnante, repulsive, disgustose, horride vidrig
abominar, contemner, despicer, disdignar, dispreciar, vilipender, minuspreciar förakta
abomination styggelse
abonamento, subscription abonnemang, prenumeration
abonar, meliorar, bonificar, emendar förbättra
abonar se, subscriber abonnera, prenumerera
abonato, subscriptor abonnent, prenumerant
abordar påsegla
aborigines urinvånare, aboriginer
abortamento, aborto, parto false abort, missfall
abortar abortera
abortive fosterfördrivande
abortive, frustranee, infructuose, inutile, van fruktlös
abrader avskrapa, avskava
abrader, usar nöta
abrasion avslitning
abrasion, contusion skrubbsår
abrasion, radimento, curettage skrapning
abrasion, usation, querela slitning
abrasive skrapig, avskrapande
abrumper, discontinuar, disrumper, interrumper, pausar, rumper, stoppar, intermitter, suspender avbryta
abscesso abscess
abscissa abskissa
absentar, lontanar, eliminar, extirpar, remover, rescinder avlägsna
absente borta
absente, distracte frånvarande
absentia frånvaro
absinthio, amaritude absint, malört
absolute absolut
absolute(mente) stört
absolution absolution, avlösning
absolution, exculpation frikännande
absolutismo absolutism
absorbente absorberande, uppsugande
absorber, resorber absorbera, uppsuga
absorber, devorar, inglutir, vorar uppsluka
absorption, imbibimento, resorption absorption, uppsugning
abstemie, moderate, reservate, abstinente återhållsam
abstention, renunciamento, renunciation, resignation, cession avstående
abstinente avhållsman, avhållsam
abstinente, absolutista absolutist
abstinentia, temperantia avhållsamhet, abstinens
abstracte abstrakt
abstraction abstraktion
abstraher abstrahera, bortse
abstruder, subnegar undanhålla
absurde, folle, inepte befängd
absurde, insensate, disrationabile, exorbitante orimlig
absurditate, ineptia, exorbitantia absurditet, orimlighet
abuccar snappa
abuccar se, conferer konferera
abundante, affluente, exuberante, luxuriose, opulente, sumptuose, ubere, luxuriante yppig
abundante, ample, copiose, profuse riklig, ymnig
abundante, infinite översvinnlig
abundantia, affluentia, copia, cornucopia, plenitude, superfluitate, ubertate, superabundantia överflöd
abundantia, affluentia, exuberantia, richessa ymnighet
abundantia de parolas, fluxo de parolas, verbositate, prolixitate, loquacitate ordflöde
abundar, exuberar, redundar överflöda
abusar, profanar, misusar, exploitar missbruka
abusive felanvändnings-
abuso, misusage, misuso, exploitation missbruk
abysmal avgrundsdjup, avgrunds-
abysmal, abyssal, insondabile, sin fundo bottenlös
abysmo, abysso, gurgite, precipitio avgrund
abyssal abyssal, djuphavs-
abyssin abessinsk
Abyssinia Abessinien
abyssino abessinier
acacia akacia
academia akademi
academic akademisk
academico akademiker
acaju akaju, kashew
acaju, mahagoni mahogny
acantha, spina törntagg
acantho akantus
acanthophore törnbärande, taggförsedd
accaparar, stockar hamstra
acceder, obviar, satisfacer tillmötesgå
accelerando accelerando
accelerar accelerera
accelerar, celerar, precipitar, urger, hastar accelerera, påskynda
acceleration acceleration, hastighetsökning
accelerator gaspedal, accelerator
accendalia tändved
accender, conflagrar, incendiar, inflammar antända
accender, incender tända
accendibile, accensibile, incendiabile antändbar
accendibile, accensibile, inflammabile lättantändlig
accendimento, ignition tändning
accendimento, inflammation antändning
accenditor tändare
accento accenttecken, accent
accento, accentuation betoning
accento circumflexe cirkumflex
accentuar accentuera, betona
accentuar, emphasisar, relevar framhålla
accentuar, punctuar poängtera
accentuar, relevar, signalar framhäva
accentuation accentuering
acceptabile acceptabel, antagbar
acceptabile, plausibile godtagbar
acceptabilitate, admissibilitate godtagbarhet
acceptar, admitter, adoptar, assumer, presumer, creder, supponer acceptera, antaga
acceptar, adoptar godtaga
acceptation godtagande
acceptation, reception mottagande
acceptor acceptant
accessibile åtkomlig, lättåtkomlig
accessibile, facile lättillgänglig
accessibile, superabile, surmontabile överkomlig
accessibilitate, disponibilitate tillgänglighet
accession tillträdande
accesso, fortuna, capital, activo, ressource tillgång
accesso de asthma astmaanfall
accessori tillbehörs-
accessorios, utensiles accessoarer, tillbehör
accidental, adventicie, aleatori, casual, contingente, incidente, occasional, temporari, provisori, interim, interime, temporanee, incidental, fortuite tillfällig
accidental, casual, fortuite, adventicie slumpartad
accidental, involuntari oavsiktlig
accidental, poco importante, secundari oväsentlig
accidente olycksfall
accidente, adversitate, contrarietate, disastro, fatalitate, infelicitate, infortuna, sinistro, panna, calamitate, catastrophe olycka, olyckshändelse
accidente, contingente, hasardo tillfällighet
accisia accis, konsumtionsavgifter
acclamar heja
acclamation acklamation
acclimatar acklimatisera
acclimatation acklimatisering
accollada riddarslag
accollada fraternal broderskyss
accommodabile anpassbar
accommodabile, ductile, flexibile, plicabile, plicante, gracile, agile smidig
accommodamento, composition, transaction biläggande
accommodamento, transaction uppgörelse
accommodante, officiose tjänstvillig
accommodar, adaptar, adjustar, appropriar, aptar, conformar, readjustar anpassa
accommodar, arbitrar, conciliar förlika
accommodation sammanjämkning
accommodation, adaptation, appropriation, assimilation, readjustamento anpassning
accommodation, adjustamento inpassning
accompaniamento ledsagande, åtföljande
accompaniamento accompanjemang
accompaniar accompanjera
accompaniar, escortar ledsaga, åtfölja
accompaniator accompanjatör
accompaniator, escorta ledsagare
accopulamento, copula, copulation parning
accopular, copular para
accordabile, compatibile förenlig
accordabile, placabile, reconciliabile försonlig
accordar, coincider, concurrer, congruer överensstämma
accordar, conceder, consentir, exaudir, votar, assignar (un summa) bevilja
accordar, mitter se de accordo, concordar enas
accordator pianostämmare
accordatura tonhöjd
accordion, harmonica dragspel
accordionista dragspelare
accordo ackord
accordo, coincidentia, concerto, concordantia, concordia, concurrentia, conformitate, congruentia, congruitate, consistentia, correspondentia, harmonia, similitude överensstämmelse
accordo, concordia, harmonia endräkt
accordo, consenso, unisono enighet, samstämmighet
accordo, convention avtal
accordo, harmonia, unisono harmoni
accostumar, habituar vänja
accostumate, consuete, solite, habituate, habile, dextere van
accostumate al mar sjövan
accreditar ackreditera
accrescer, aggrandir, augmentar, multiplicar föröka
accrescer, incrementar tillväxa
accrescimento, augmentation ökning
accrescimento, crescimento, incremento tillväxt
accumulamento, accumulation ackumulation, ansamling uppstapling
accumulator ackumulator
accurate ackurat
accurate, exacte, minutiose, curatori sorgfällig
accurate, exacte, precise, prompte, justo precis
accurate, minute, punctual, juste, conscientiose, meticulose noggrann
accurtamento, accurtation avkortning
accurtar stäcka
accurtar, abbreviar förkorta
accusamento, accusation, crimination, incrimination, indiction anklagelse, åtal
accusar, animadverter, blasmar, culpar, reprehender klandra
accusar, criminar, incriminar anklaga
accusar, culpar, inculpar, incriminar beskylla
accusar, inculpar, initiar un processo contra åtala, åklaga
accusativo ackusativ
accusato svarande, åtalad, anklagad, tilltalad
accusator anklagare, åklagare
acerbe, acre, acrimoniose, argute, mordente, pungente, trenchante, acute, acuminate skarp
acerbe, acre, rancide frän
acerbitate beskhet
acerbitate, acrimonia, amaritude, virulentia bitterhet
acere lönn
acetato acetat
acetic ättiks-
aceto vinäger
acetona aceton
acetose, acide, acre, amar sur
Achilles Akilles
achromate akromatisk
achromate, incolor färglös
acide, acidule syrlig
aciditate surhet
aciditate, acidulato syrlighet
acido syra
acido boric borsyra
acido butyric smörsyra
acido chlorhydric saltsyra
acido chromic kromsyra
acido citric citronsyra
acido de stomacho magsyra
acido formic myrsyra
acido fulminic knallsyra
acido glycerophosphoric glycerinfosforsyra
acido lactic mjölksyra
acido nitric, acido nitrose, aqua forte salpetersyra
acido phenic karbolsyra, fenol
acido phosphorose fosforsyra
acido picric pikrinsyra
acido prussic, acido cyan-hydric cyanväte, vätecyanid blåsyra
acido salicylic salicylsyra
acido silicic, silice kiselsyra
acido sulfuric svavelsyra
acido sulfurose svavelsyrlighet
acido tannic, tannino garvsyra
acido tartaric vinsyra
acido uric urinsyra
aciero stål
aciero chromic kromstål
aconito stormhatt
acquesto, acquisition förvärv
acquiescente, agibile, complacente, docile, mansuete, consiliante, placabile, tractabile medgörlig
acquiescente, agibile, docile, submisse, submissive foglig
acquiescentia, docilitate medgörlighet
acquiescentia, docilitate, submission foglighet
acquirer förvärva
acquirer, adir, attinger, complir, ganiar, obtener uppnå
acquisition, procuration anskaffande
acre förbittrad, acre
acre-dulce sursöt
acre, amar, acerbe, acrimoniose, virulente bitter
acre, piccante amper
acre, reticente, aspere, acerbe kärv
acrobata akrobat
acrobatia akrobati, akrobatkonst
acrobatic akrobatisk
acronymo akronym, förkortningsord
Acropole Akropolis
acrostichio akrostikon
actinia, anemone de mar sjöanemon
actinium aktinium
action aktie
action, acto, operation, pragma handling
action, causa, judicio domstolsärende, rättssak
action heroic, gesta stordåd
actionero, actionista aktieägare
activar aktivera
activation aktivering
active, effective, efficace, energetic, energic, industriose, operative aktiv, verksam
active, energic driftig
activitate aktivitet
activitate, action, function, operation, interprisa verksamhet
activitate febril/continue rastlöshet
activitate personal självverksamhet
activo, ressources tillgångar
acto, action, facto, gesta, prodessa, crimine dåd
acto, documento akt
acto, requesta, demanda inlaga
acto de decesso dödsattest
actor aktör
actor, actrice, histrion skådespelare
actrice aktris, skådespelerska
actual, authentic, real, veridic, virtual, de facto, in effecto, realmente faktisk
actual, currente aktuell
actualisar aktualisera
actualitate aktualitet
actualitate, dato, facto, realitate faktum
actualitate, innovation, nova nyhet
actualitate, realitate, veritate, facto, hypostase verklighet
actualmente aktuellt
actuar, convitar, expedir, instigar tillskynda
actuario försäkringsstatistiker
actuario aktuarie
acuitate, acutessa skärpa
aculeo tallbarr, gadd
aculeo, acantha törne
acuminate skärpt
acuminate, cuspidate, punctute spetsad
acumine, penetration skarpsinnighet
acupunctura akupunktur
acustic akustisk
acustica akustik
acute akut
acute, argute, astute, sagace, subtil skarpsinnig
acute, imminente överhängande
acutessa spetsighet
acutiamento tillspetsning
acutiamento, aggravation, exacerbation skärpning
acutiar strigla
acutiar, affilar vässa, skärpa, strigla
acutiator brynsten
ad hoc ad hoc
adagio adagio
adagio, largo, grave, lento långsamt
adagio, proverbio ordspråk
adaptabilitate anpassbarhet
adaptar, (per)laborar, cultivar, coler, influer super bearbeta
adaptar, appropriar, conformar, temperar avpassa
adder, additionar addera
adder, adjunger, supplementar tillägga
addition addition
addition, supplemento, appendice, addendo tillägg
additional, suppletive tilläggs-
additional, ulterior, (in) ultra, ancora, de plus, ulteriormente ytterligare
addormir, sopir, narcotisar, anesthesiar söva, insöva
addormir se somna, insomna
<adducer, apportar, executar, representar framföra
adducer, conducer, diriger, citar anföra
adduction åberopande
adduction, importation, transfusion tillförsel
adduction, petition, memorial andragande
adenitis körtelinflammation
adenoides polyper
adeo, adieu, vale, a revider (nos) adjö
adepto, adherente anhängare
adepto, domino, maestro, virtuoso, campion, champion mästare
adequar likställa
adequar, compensar, equalisar, applanar, planar, indemnisar utjämna
adequate adekvat
adequate, a puncto, satis, moderate lagom
adequate, appropriate, apte, convenibile, efficiente, expediente, practic, utile ändamålsenlig
adequate, apte, appropriate, proprie, convenibile, accommodabile, commode, eligibile, expediente lämplig
adherentia, adhesion, affiliation, annexo, connexion, junction, accession anslutning
adherentia, adhesive vidhängande
adherentia, insistentia fasthållande
adherer, attaccar se, collar (se) fastna
adhesion vidhäftningsförmåga
adhesion, agglutination vidhäftning
adhesive fastklibbande
adhesive, collante, glutinose, mucilaginose, viscose, collose klibbig
adieu, vale farväl
adipose fettrik
adipose, grasse, unctuose, obese fet
adir, approchar, approximar se (a) nalkas
adjacente bredvidliggande
adjacente, propinque, vicinal närliggande
adjacente, vicin, contigue, contermine, confin angränsande
adjectival, adjective adjektivisk
adjectivo adjektiv
adjudicar tilldöma
adjudicar, accordar, conceder, impartir tillerkänna
adjudicatario högstbjudande
adjudication klubbslag, tilldömande
adjudicator prisdomare
adjuncte tillagd
adjuncte, juncte vidfogad
adjuncte, suffraganee biträdande
adjunction, association, attachamento, conjunction, connexion, junction, junctura, nexo, relation, commissura, synodo förbindelse
adjunction, association, conjunction, junctura, unimento, union, composito förening
adjunction, cohesion, contextura, junctura sammanfogning
adjuncto, adjutante, assistente assistent
adjuncto, deputato, locotenente, substituto ställföreträdare
adjunger, annexar, includer, conciliar, arbitrar, accommodar, componer bilägga
adjunger, assemblar hopfoga
adjunger, includer, annexar bifoga
adjunger, junger sammanfoga
adjungite, adjuncte, annexate närsluten
adjurar, conjurar, implorar, supplicar bönfalla
adjurar, exorcisar, obsecrar, supplicar, jurar besvärja
adjuration, conjuration, incantation besvärjelse
adjuration, imploration bönfallande
adjustabile inställningsbar, justerbar
adjustage hopsättning
adjustamento justering
adjustamento, attitude inställning
adjustamento, punctage, orientation, trend inriktning
adjustar inpassa
adjustar, corriger, regular, verificar, justificar justera
adjuta, adjutante, adjutor, coadjutor medhjälpare
adjuta, auxilio, succurso, assistentia, suffragio hjälp
adjuta, mano de obra hantlangare
adjutante adjutant
adjutar, adjuvar, assister, auxiliar, juvar, succurrer bistå
adjutor, succursor, assistente, auxiliator hjälpare
adjuvante hjälpsam
adjuvante, avantagiose, utile, servibile nyttig
administrar administrera
administrar, gerer förvalta
administration, gestion administration
administration de posta postverk
administrative administrativ
administrator administratör
admirabile beundransvärd
admiral amiral
admiralato amiralsvärdighet
admiralato, admiralitate amiralitet
admiralitate marinministerium
admirar beundra
admiration beundran
admirator beundrare
admissibile inträdesberättigad
admissibilitate tillåtlighet
admissibilitate tillträdesrätt
admission, accesso, ingresso, adito tillträde
admission, concession, confession medgivande
admitter, comportar, conceder medge, medgiva
admitter, recognoscer, conceder, confessar bekänna, erkänna
admixtion tillblandning, tillsats
admoner, admonestar, advertir varsko
admoner, admonestar, advertir, moner, rememorar, recordar (a) påminna
admoner, admonestar, objurgar, reprehender, reprimendar tillrättavisa
admonition tillsägelse, påstötning
admonition, admonestation, monition, exhortation förmaning
admonition, admonestation, monition, memento, memorandum påminnelse
admonition, admonestation, reprehension, reprimenda tillrättavisning
ADN (= acido desoxyribonucleic) DNA
adolescente tonåring, halvvuxen
adolescentia ungdomsår, vuxenblivande
adolescentia, juventute ungdom
adonis våradonis
adoptar, affiliar, filiar adoptera
adoptar, ingerer, introducer, instaurar, initiar införa
adoption antagning
adoption, affiliation, filiation adoption
adoption, assimilation, initiation, affiliation upptagning
adoption, induction, ingestion, insertion, introduction, intromission införande
adoptive adoptiv
adorabile dyrkansvärd
adorabile, delectabile, suave ljuvlig
adorabile, deliciose förtjusande
adorar, coler, idolatrar idolisar, venerar tillbedja
adoration dyrkan, tillbedjan
adornamento, ornamento, decoration, imbellimento prydnad, utsmyckning
adornar, ornar, decorar, parar, revestir smycka, pryda
adrenal binjure-
adrenalina adrenalin
adressar adressera
adressato, receptor, receptator emottagare
adresse adress
adresse, appello hänvändelse
adresse, enunciation, declaration, adduction anförande
adriatic adriatisk
adular, esser melliflue lisma
adulation, haste fjäsk
adulator ögontjänare
adulator, flattator, incensator smickrare
adulatori, blande, complimentari smickrande
adulciamento, alleviamento lisa
adulciar, dulcificar, saccharar söta
adulte, matur vuxen
adulterator, adultero äktenskapsbrytare
adulterio äktenskapsbrott
adumbrar överskugga
adumbration överskuggande
adurer utbränna
adurer, cauterisar, gravar con aqua forte, incider, urer etsa
adurer, comburer, cremar, incinerar, torrer, urer bränna
aduste svedd, bränd
aduste, marcide, torride förtorkad
aduste, torride förbränd
adustion, resacca, cauterisation bränning
adustion, torrefaction svedning
adustion, ustion utbränning
advenir, venir, arrivar inträffa
Advento advent
adverbial adverbiell, adverbial
adverbio adverb
adversar, contraponer motsätta
adversario, antagonista motpart
adversario, opponente, contenditor, objector, antagonista, contendente motståndare
adversative adversativ
adverse, adverso motställd
adverse, hostil, inimic, infeste fientlig
adversitate, insuccesso, infortuna, contrarietate, tribulation motgång
adversitate, miseria elände
adverter, referer hänvisa
advertimento beaktande
advertimento, admonition, admonestation, caution, monition, prevention varning
advertimento, illumination, information, communication, education, rationalismo, exclaramento upplysning
advertimento, indication, referentia, remissa hänvisning
advertir, avisar, informar, communicar underrätta
advertir, prevenir, admoner, admonestar, moner varna
advocar inkalla
advocar, convocar sammankalla
advocar, vocar tillkalla
advocato sakförare, advokat
advocato, campion, protagonista förkämpe
advocato, intercessor förespråkare
advocato, intercessor, porta-voce talesman
adyname, impotente, adynamic kraftlös
aerage, aeration vädring, genomluftning, utluftning
aerar, ventilar lufta
aere, aspecto, physiognomia min
aere, aspecto, physiognomia, visage, controlo uppsyn
aere, atmosphera, pneuma luft
aere libere utomhus
aeree, aperte, legier, vaporose luftig
aerodromo, aeroporto, porto aereeaerodrom, lufthamn
aerodynamic aerodynamisk, strömlinjeformad
aerolitho meteorsten
aeronauta aeronaut
aeronautic aeronautisk
aeronautica aeronautik, flyg
aeronave, aerostato, dirigibile, zeppelin luftskepp
aerophobe luftskygg
aerophobia luftskygghet
aeroplano, avion flygplan
aeroporto, aerodromo flygplats
aeroporto, porto aeree flyghamn
aerostatica aerostatik
aerugine, verdigris, patina, flor de cupro, oxydo de cupro ärg
affabile, obligante förekommande
affabilitate, benignitate, gentilessa vänlighet
affaire affärsangelägenhet
affaire, materia, urgentia angelägenhet
affaire de familia familjeangelägenhet
affaires de bursa börsaffärer
affamar uthungra
affectabile, ductile påverkbar
affectabile, passibile, predisponite, receptive, recipiente, susceptibile, sensibile, aperte, emotive mottaglig
affectar, finger, simular låtsas
affectate, facticie tillgjord, förkonstlad
affectation tillgjordhet
affectibile, imponente, impressive, portentose imponerande
affection påverkan
affection, affecto, dilection tillgivenhet
affection, influentia, effecto, impacto inverkan
affection, maladia åkomma
affective, emotive känslobetonad, känslomässig
affective, passionate, violente lidelsefull
affective, sensational känslo-
afficer, affectar, influer super, influentiar, actuar, manipular, actionar, suggerer påverka
afficer, affliger drabba
affiger affigera
affiger, affixar, annecter, appender, subjunger, adder, adjunger, causar, infliger tillfoga
affila-cultellos skärslipare
affila-stilos, talia-stilos pennvässare
affilar, moler, abrader, acutiar, polir slipa
affiliar, annecter ansluta
affin svär-, befryndad
affin, solidari samhörig
affinamento, innobilimento, sublimation förädling
affinamento, purgation, defecation, catharsis rening
affinamento, raffinamento raffinering
affinar, clarar, purgar, purificar, defecar, lustrar rena
affinar, innobilir, sublimar förädla
affinar, raffinar raffinera, förfina
affinitate affinitet
affinitate, filiation, parentato, parentela släktskap
affinitate, semblantia, affin, analoge, semblabile, simile, similante, compare liknande
affirmar bejaka
affirmar, allegar, asserer, insister, mantener, pretender, professar, revindicar hävda
affirmar, assecurar, averar bedyra
affirmar, attestar, certificar intyga
affirmar, attestar, confirmar, corroborar, averar bestyrka
affirmar, conceder, permitter jaka
affirmation, assertion, assecurantia försäkran
affirmation, certification, confirmation bekräftelse
affixo affix
affliction, anxietate, inquietude, preoccupation, cura bekymmer
affliction, tribulation bedrövelse
afflictive, angustiose, dolorose, tormentose smärtsam
afflictive, difficile, embarassose, inquietante bekymmersam
affliger, attristar, desolar, penar bedröva
affliger, infestar, plagar hemsöka
affliger, inquietar, curar bekymra
affluente, confluente, fluvio tributari biflod
affluentia, affluxo tillflöde
affluentia, felicitate, prosperitate, richessa välstånd
affluer inströmma, flockas
affluxo, influxo tillströmning
affollamento, follia, furor, phrenesia vanvett
affollamento, follia, furor, vesania galenskap
affollamento, panico panik
affretamento befraktning
affretamento, chartering chartring
affricata gnidljud, affrikata
affrontar, bravar, obstinar, defiar, facer fronte a, despectar, disobedir trotsa
affronto, indignitate, injuria, insulto, ultrage förolämpning
affuste lavett
afghan afghansk
Afghanistan Afghanistan
afghano afghan
Africa Afrika
african afrikansk
africano afrikan
agarico skivning
agata agat
agenda föredragningslista
agenda anteckningsbok
agenda agenda
agente, factor agent
agente, representante, delegato, emissario, cessionario ombud
agente de cambio pengamäklare
agentia agentur
agentia, officio, bureau, commoda byrå
agentia de information pressbyrå
agentia de novas nyhetsbyrå
ager agera
ager, figurar, (ap)parer, presentar se, monstrar se, representar, functionar uppträda
ager, mercar, negotiar, commerciar handla
ager, operar, funger, functionar verka
agglomerar hopgyttra
agglomerar sammangyttra
agglomeration anhopande
agglomeration, aggregation, aggregato, amassamento, conglomeration, cumulation, agglomerato anhopning
agglomeration, amassamento sammangyttring
agglutinante hopklistrande
agglutination hopklistring
agglutination agglutination
agglutinative, agglutinante agglutinerande
aggrandimento, allargamento, allargation, ampliation, amplification, dilatation, distension, expansion utvidgning
aggrandimento, amplification förstoring
aggrandir, ampliar, amplificar, magnificar, accrescer, augmentar förstora
aggrandir, dignificar, exaltar, magnificar, elevar upphöja
aggrandir, elogisar, exaltar, glorificar, magnificar, panegyrisar lovprisa
aggravamento, aggravation exasperation förvärring
aggravar, complicar, exacerbar, exasperar, impejorar förvärra
aggravar, deteriorar, pejorar, bassar försämra
aggregar rigga
aggregar, colliger, concentrar, conglomerar, congregar, junger, recolliger, sociar, unir, compilar samla
aggregato aggregat
aggregato, grege, truppa, umbella flock
aggression angreppslust
aggression, assalto, attacco, insulto, offensiva angrepp
aggressive, militante aggressiv
aggressive, offensive angreppslysten
aggressor, assaltator angripare
aggruppamento, gruppamento gruppering
aggruppar, gruppar gruppera
agibile, executabile, facibile, realisabile genomförbar
agibile, facibile görlig
agibile, maneabile hanterlig
agile, dextere, dextre, practic händig
agile, expeditive, preste, prompte, alerte, vigorose rask
agile, flexibile vig
agilitate vighet
agilitate, flexibilitate smidighet
agilitate, mobilitate rörlighet
agio agio
agiotage börsspekulation
agiotator valutaspekulant
agiotator börsspekulant
agitar uppvigla
agitar propagera
agitar agitera
agitar, excitar, inflammar, instigar, suscitar, irritar, infuriar, exasperar, incholerisar upphetsa
agitar, succuter omskaka
agitar, succuter, concuter, tremer, trepidar rysta
agitar le aqua, pluver, gurguliar plaska
agitar se sprattla
agitation agitation
agitation, commotion, succussa, succussion omskakning
agitation, disconcertamento oroande
agitation, exasperation, excitamento, excitation, stimulation upphetsning
agitator agitator
agitator omrörare
aglefino, eglefino kolja
agno bagge
agno, astracan lamm
agnostic agnostisk
agonia vånda
agonia dödskamp
agonia själskval
agonisar plågas
agora agora
agoraphobia torgskräck
agradabile, amene, delectabile, gentil, placente, confortabile behaglig
agradamento, charme, delectation, grado, gratia, gusto behag
agradar (a), complacer, placer a un persona, gustar, placer behaga
agrari, agricole lantbruks-
agreste, de campania, rustic, rural lantlig
agreste, disgratiose, inepte, grossier, grumose, saturnin klumpig
agricola, agricultor lantbrukare
agricultura åkerbruk
agricultura agrikultur
agricultura, cultura del terra lantbruk
agricultura, ferma jordbruk
agrimensor, geometra lantmätare
agrimensura, geodesia lantmäteri
agro åker
agro de cereales sädesfält
agronomia lantbruksvetenskap
agronomic agronomisk
agronomo agronom
aguerrite krigvan
agulia grammofonstift
agulia, aco, spinula nål
agulia a suer synål
agulia a tricotar strumpsticka
agulia a/de sarcir stoppnål
agulia magnetic kompassnål
aguliera nålask
agulietta ägiljett
agulietta, amento hänge
ah si?, vermente? jaså
aigrette, egretta, hairon, guarda-boves häger
aira, logia, loge loge
ajornamento ajournering
ajornamento, moratorio anstånd
ajornar ajournera
ajornar, morar, postponer, procrastinar, prorogar, differer, discargar uppskjuta
ajornar, prorogar bordlägga
al contrario tvärtemot
al contrario tvärtom
al contrario, contra que, durante que, dum däremot
al contrario, plus tosto fastmera
al currente välinformerad
al estraniero, al extero utomlands
al fin, finalmente äntligen
al hasardo planlöst
al interior inne
al interior, in casa inomhus
al interior, verso le interior, intro inåt
al inverso bakfram
al latere, apud, juxta, presso bredvid
al littera, al pede del littera bokstavligt
al minus åtminstone
al plus basse nederst
al plus tarde senast
al proa förut (i båt)
al(i)cun cosa, qualcosa någonting
ala vinge
ala, piano a/de cauda flygel
alabastrite gipsalabaster
alabastro alabaster
alacre, anxie, ardorose, fervente, fervide, zelose ivrig
alacritate, ebullientia, vivacitate, vividitate livlighet
alarma orostillstånd
alarma, alerta alarm
alarma, consternation, trepiditate bestörtning
alarmante alarmerande
alarmar alarmera
alarmar, strepitar, ruitar, mugir larma
alarmista olycksprofet
alate bevingad
alauda, aloda lärka
alba, aurora gryning
alba, aurora, matutino otta
alba, melioration, exclaramento, lustro ljusning
alba, surplicio mässkjorta
albanese alban
albanese albansk
Albania Albanien
albergar, dar quartiero a, quartierar härbärgera
albergero, tavernero värdshusvärd
albergero, tavernero krögare
albergo gästgivaregård
albergo, asylo, hospicio, hostello härbärge
albergo, taverna värdshus
albergo, taverna krog
albergo de juventute, hostello ungdomshärbärge
albiflor vitblommig
albinismo albinism
albino albino
albricoc, armeniaca aprikos
albricochiero aprikosträd
album album
albumina äggviteämne
albumina albumin
albumina, proteina protein
alcali alkali
alcali volatile ammoniak
alcalin alkalisk
alcalino basicitet
alcalino alkalinitet
alcaloide alkaloid
alce älg
alchimia alkemi
alchimista alkemist
alcohol alkohol
alcohol spirituosa
alcohol, spirito sprit
alcohol ethylic etylalkohol
alcohol methylic, methanol, (methyleno) metylalkohol
alcoholicitate (de un solution) sprithalt
alcoholico alkoholist
alcoholicos spritdrycker
alcoholismo alkoholism
alcova alkov
alcun, alicun, ulle, qualque, alcuno, alicuno, qualcuno någon
aleatori slumpmässig
alemanne alemannisk
alerta, vigilantia vaksamhet
alerte, alacre, gai, franc, coragiose hurtig
alerte, allerte, vigilante vaksam
alerte, eveliate, vigile vaken
alerte, vigorose klämmig
alesar urborra
alesna pryl
alesna, subula syl
alga alg
algebra algebra
algebraic algebraisk
Algeria Algeriet
algerian algerisk
algeriano algerier
alias alias
alias, alteremente, si non annars
alibi alibi
alibi, alterubi, in altere loco annorstädes
alicubi, in alicun loco, usquam någonstans
alicun, qualque, qualcun, ulle, nonnulle, unes, alicunes somliga
alien, estranie, extranee, estranier, extere främmande
alienabile överlåtlig
alienabile avhändbar
alienar, amover, remover fjärma
alienate personlighetsförändrad
alienate överlåten
alienate, insan sinnessjuk
alienation sinnesrubbning
alienation avhändning
alienation kallsinnighet
alienation fjärmande
alienation alienation
alienation, extirpation, rescission avlägsnande
alienista rättspsykiater
alimentar mata
alimentari närings-
alimentari, nutriente, nutritive, alibile, sustenente närande
alimento, comestibiles, vivandas, medios de subsistentia, viveres, victualia livsmedel
alimento, nutrimento, viveres, comestibiles, mangiar, victo, pabulo föda
alimentos, comestibiles, victualia matvaror
alimentos, mantenentia, sustentation underhåll
alimentose, nutritive näringsrik
alique, alco något
allactamento amning
allactamento diande
allactar dägga
allactar, atettar, lactar dia
allactato, atettante dibarn
allargamento, allargation breddning
allargar vidga
allargar bredda
allargar, extender, expander, dilatar, amplificar, aggrandir, ampliar utvidga
allée, promenada, sentiero, semita promenadväg
allée fr allé
allegation åtalspunkt
allegoria allegori
allegoria, metaphora, parabola, simile, similitude liknelse
allegrar, placer, delectar glädja
allegre uppsluppen
allegre, calme, secur, incaute, negligente sorglös
allegre, hilare, gai, gaudiose, contente, jocular glad
allegre, sin cura sorgfri
allegressa, delecto, delicia, gaudio, joia, placer glädje
allegressa, delecto, gaudio, joia, placer fröjd
allegro allegro
alleluia halleluja
allergia allergi
allergia överkänslighet
allergic allergisk
allerte klarvaken
alleviar, ablandar, adulciar, calmar, mitigar, sedar, palliar, amortir, attenuar lindra
alleviar, sublevar, relevar, adulciar, attenuar lätta
alleviation lättande
alleviation lindring
alleviator lastpråm
alliantia allians
alliantia defensive försvarsallians
alliar alliera
alliate, intime, familiari lierad
alliato allierad
alliato, consorte bundsförvant
alligar avreda
alligar legera
alligato legering
alligator alligator
allio vitlök
allitteration allitteration
allitteration bokstavsrim
allocution öppningstal
allogiamento inhysning
allogiamento inlogering
allogiar inlogera
allongamento, elongation, prolongamento, prolongation förlängning
allongar, prolongar, elongar, extender förlänga
alluder alludera
alluder, indicar brevenente häntyda
allusion allusion
allusion anspelning
allusive anspelande
allusive, insinuante antydande
almanac almanack
alno al
alora, dunque, ergo, igitur, per consequente alltså
alora, tunc, quando, proque, pois que, viste que
alpestre, alpin alpin
alpestre, alpin alp-
alpha alfa
alphabetic alfabetisk
alphabetisar alfabetisera
alphabeto, abc alfabet
alpinismo alpinism
alpinismo bergsklättring
alpinista alpinist
alpinista bergsklättrare
Alsatia Elsass
Alsatia Alsace
alsi, anque, etiam, tamben också
altaic altaisk
altar altare
alte, grande, de alte statura reslig
alte furno masugn
alte relievo högrelief
alterabile, varie, variabile, instabile, inconstante, transmutabile, versatile föränderlig
alterar, adulterar, corrumper, falsar, falsificar förvanska
alteration, cambiamento, innovation, permutation, vicissitude förändring
alteration, cambiamento, modification, mutation ändring
alteration, contrafaction, corruption, falsification förfalskning
altercar, combatter, luctar, contender strida
altercar, disputar, polemisar, querelar tvista
altercar, litigar kivas
altercation, antagonismo, contention, discordia, lucta, combatto, battalia strid
altercation, disputa, querela, litigation kiv
altercation, dissension, querela, lite tvist
altere(s) andra
alteremente, alias eljest
alternar alternera
alternar, variar omväxla
alternation alternerande
alternation, alternativa, cambiamento, variation, varietate, vicissitude omväxling
alternation de cultura skiftesbruk
alternativa omskifte
alternativa, alternative alternativ
alternative, variabile växlande
alternativemente växelvis
alternativemente skiftesvis
altessa höghet
altiamento, elevation, levatura, relevamento lyftning
altiamento, hausse kurshöjning
altiamento, levation, elevation, levatura höjning
altiar, levar, elevar, sublevar, augmentar, stimular, exaltar höja
altimetro, hypsometro höjdmätare
altissime skyhög
altitude de cadita fallhöjd
alto, altitude, altor, celsitude, colle, collina, altura, summitate, apogeo höjd
alto, summitate, vertice, cresta, crista, apice, picco topp
altoparlator högtalare
altruismo oegennytta
altruismo altruism
altruista altruist
altura, colle, collina, monticulo, calotta kulle
aluco kattuggla
alum alun
alumiera alungruva
aluminium aluminium
alumno, discipulo, scholar, pupillo elev
alveo badkar
alveo, cupa, vaso, vasculo kar
alveo, trogo tråg
alveolo tandhåla
alveolo, alveo skopa
amabile, affabile, complacente, gentil älskvärd
amabile, dulce, gratiose älsklig
amabile, gentil, accommodante, bonacie, decente, rationabile hygglig
amabile, gratiose godhetfull
amabile, sympathic, gentil, placente, agradabile, amusante trevlig
amabilitate älsklighet
amabilitate, gentilessa, gratiositate älskvärdhet
amalgama amalgam
amalgamar amalgamera
amalgamation, fusion, fusionamento sammansmältning
amalgamation, fusion, fusionamento sammanslagning
amandola, tonsilla mandel
amandoliero mandelträd
amante, caro, amator älskare
amante, concubina älskarinna
amar surmulen
amar, acre, acerbe, pungente besk
amar, affectionar älska
amarra tross
amarrar förtöja
amassamento/cumulo de nive snödriva
amassar, acccumular, cumular hopa
amassar, accumular, agglomerar, conglomerar anhopa
amate, estimate avhållen
amate, popular, estimate omtyckt
amato, favorito, predilecto älskling
amatori, erotic erotisk
amazon amason
amazon, valkyria sköldmö
amazonie amasonlik
amazonie amasonisk
ambassada ambassad
ambassada, legation, delegation, deputation beskickning
ambassador, ambassator ambassadör
ambe, ambes bägge
ambe, ambes, tote le duo, annunciar båda
ambiente omgivande
ambiente, milieu miljö
ambiente, vicinitate omgivning
ambigue dubbeltydig
ambigue, equivoc, obscen tvetydig
ambiguitate tvetydighet
ambilateral dubbelsidig
ambir, cincturar omge
ambition ambition
ambition äregirighet
ambitiose ambitiös
ambitiose, avide de gloria äregirig
ambito, area, region, sphera, territorio, terreno, zona, dominio, areola, branca område
ambito, circumferentia, peripheria, perimetro omkrets
ambito, deviation omväg
ambivalente ambivalent
amblo passgång
ambra bärnstensfärgad
ambra ambra
ambra, succino bärnsten
ambrosia gudamat
ambulantia ambulans
ambular, camminar, deambular, promenar se spatsera
ambular, ir, marchar, passar, vader
ambulatori vandrande
ambulatura, curso, functionamento, vice, passage, tubo, ducto gång
ambulatura, passo gångart
ameba amöba
amen amen
amene, gentil, agradabile, placente angenäm
amenitate behaglighet
America Amerika
America del Nord Nordamerika
America del Sud Sydamerica
America Latin Latinamerika
american amerikansk
americanisar amerikanisera
americano amerikanska
americano amerikan
americium americium
amethysto ametist
amica väninna
amicabile vänskaplig
amicabilitate vänskaplighet
amical, amabile, affabile, benigne, benevolente vänlig
amicitate vänskap
amico vän
amido amid
amidon, fecula, amido, amylose stärkelse
amino-acido aminosyra
amita, amita materne, tanta moster
amita, tanta tant
amita paterne, tanta faster
amnesia amnesi
amnesia minnesförlust
amnestia amnesti
amnestia benådning
amnion fosterhinna
amollimento uppmjukning
amollir, dulcificar, emollir uppmjuka
amollir se, adulciar se mjukna
amonta, summa belopp
amor kärlek
amor de vita livslust
amor proprie självkänsla
amor proprie, egolatria egenkärlek
amoral amoralisk
amores älskog
amores kärleksaffärer
amorose, affectuose, affectionate kärleksfull
amorose, amatori älskogs-
amorose, amatori kärleks-
amortimento dämpning
amortimento, debilitation, extenuation, infirmation försvagning
amortir, assurdar, mitigar, moderar, quietar, reprimer, temperar dämpa
amortisar amortera
amortisar, pagar a conto avbetala
amortisation amortering
amortisator, silentiator ljuddämpare
amover, cassar, destituer, deponer, vender avsätta
ampere-hora ampèretimma
ampere ampère
amphibio amfibiebil
amphibio amfibiebåt
amphibio, amphibie amfibie
amphitheatro amfiteater
ample, comprehensive, comprensive, extense, extensive, large omfattande
ample, large, late, extense, spatiose vid
amplificar, exaggerar, exceder, ultrar, aggrandir överdriva
amplification, reinfortiamento förstärkning
amplificator förstärkare
amplitude amplitud
amplitude, extension utsträckning
amplitude, largor, largo, transverso vidd
ampulla brännblåsa
ampulla ampull
ampulla ampulla
ampulla (electric), globo, lampa de incandescentia glödlampa
ampulla, bulla, papula, vesicula, utriculo, cyste, vesica blåsa
ampulla flash blixtljuslampa
amputar amputera
amputation amputation
amuleto amulett
amusage, humor, buffoneria rolighet
amusamento, distraction, diversion, divertimento, intertenimento underhållning
amusante, humoristic, humorose, comic, drolle, risibile rolig
amusar, diverter, delectar roa
anachoreta anakoret
anachronismo anakronism
anagramma anagram
anal ändtarmöppnings-
anal anal
analoge analog
analoge analogisk
analogia analogi
analphabetismo analfabetism
analphabeto analfabet
analysar analysera
analysar, disinvolver, inquirer, investigar, disintricar utreda
analysator, analysta analytiker
analyse analys
analytic analytisk
ananas ananas
anapesto anapest
anarchia anarki
anarchic laglös
anarchic anarkisk
anarchista anarkist
anate anka
anate and
anatetto ankunge
anathema anatema
anathema, banno bannlysning
anathema, condemnation, denunciation, condemnatori fördömande
anathematisar, bannir, exiliar, excommunicar, proscriber bannlysa
anatomia anatomi
anatomic anatomisk
ancestral nedärvd
ancestre anfader
ancestre, antecessor, ascendente, atavo, progenitor förfader
ancestre, atavo, progenitor, avo, bis-, tris-avo stamfader
ancestres, ascendentia, progenitores anor
ancestres, atavos förfäder
ancestro ättefader
anchova ansjovis
ancian, antique, archaic gammaldags
ancianitate anciennitet
ancora (s) ankare
ancora alltjämt, ännu, ytterligare
ancora, continuemente fortfarande
ancorage ankarplats
ancorage ankring, förankring
ancorar ankra, förankra
andaluse andalusisk
Andalusia Andalusien
andaluso andalusier
anecdota anekdot
anecdotic anekdotisk
anellar ringmärka
anellides ringmaskar
anello malja
anello länk
anello de aure örring
anello de aure, pendente de aure örhänge
anello nuptial vigselring
anemia anemi
anemia blodbrist
anemic anemisk
anemic blodfattig
anemometro vindmätare
anemone, pulsatilla sippa
anesthesia anestesi
anesthesia lokalbedövning
anesthetico bedövningsmedel
anetho dill
aneurysma, aneurisma aneurysm
aneurysma, aneurisma artärbråck
angelic, seraphic änglalik
angelo-guardiano, angelo tutelar(i) skyddsängel
angelo, serapho ängel
angelo exterminator mordängel
angina halsinflammation
angina halsfluss
angina del pectore angina pectoris
angina del pectore bröstsmärta
anginose halsinflammations-
Anglaterra England
anglese engelsman
anglese engelsk
anglican anglikansk
anglicismo anglicism
angloamerican angloamerikansk
anglophile engelskvänlig
anglosaxone angelsaxisk
anglosaxono angelsaxare
angolan angolansk
angue ormslå
angue snok
angue, serpente orm
anguilla ål
anguilliforme ålformad
angular vinkelformad
angularitate, asperitate, character angulose kantighet
angulate kantig
angulo smyg
angulo vinkel
angulo (de strata) gathörn
angulo, cruciata hörn
angulo, retiro skrymsle
angulo de dishonor skamvrå
angulo de incidentia infallsvinkel
angulo de inclination lutningsvinkel
angulo del oculo ögonvrå
angulo facial ansiktsvinkel
angulos adjacente sidovinklar
angulos supplementari supplementvinklar
angustia, pena, tortura, martyrio, supplicio, travalio, tormento, plagar, torturar, tormentar, travaliar pina
angustia, trepidation, anxietate, timor ångest
angustiose kvalfull
anhelante andfådd
anhelar, gemer stöna
anhelar, halitar, vacillar flämta
anhelar, respirar, sufflar, flar pusta
anhydre vattenfri
anhydrido carbonic, dioxydo de carbon koldioxid
anilina anilin
anima, spirito, mente, pneuma, genio ande
anima, spirito, mente, pneuma, psyche själ
anima servil lakejsjäl
anima/spirito human människosjäl
animadversion, blasmo, critica, reprehension, reproche, reprobation klander
animadverter, criticar kritisera
animal, bestia, bruto djur
animal, bestial, brute, animalesc djurisk
animal de preda rovdjur
animal domestic husdjur
animal nocive, vermina skadedjur
animar besjäla
animar animera
animate, spiritual, expressive själfull
animate, stimulante medryckande
animation animering
animation besjälande
animation upplivning
animator animatör
animositate fiendskap
animositate animositet
annales annaler
annecter annektera
annecter inlemma
annexion annektion
annexo sidobyggnad
annexo annex
annexo, incluso, supplemento bilaga
annihilar förinta
annihilar, annullar, destruer, dirimer, reducer a/in pulvere, disfacer tillintetgöra
annihilar, deler, expunger, extinguer, ruinar, cancellar, obliterar utplåna
annihilation förintelse
anniversario årsdag
anno år
anno årtal
anno bissextil skottår
anno civil kalenderår
anno de lumine ljusår
anno fatal olycksår
anno financiari räkenskapsår
anno jubilari jubileumsår
anno jubilari, jubileo jubelår
anno nove nyår
anno scholar läsår
anno solar solår
annoctar, obscurar mörkna
annos de burla slyngelår
annual, annue årlig
annual, de anno(s) årslång
annue, annal års-
annuitate annuitet
annuitate årsbetalning
annullar, cassar slopa
annullar, dirimer, nullificar, obliterar annullera
annullation avlysning
annullation, cancellation annullering
annunciar, avisar, proclamar tillkännagiva
annunciar, facer reclamo annonsera
annunciar, indicer, proclamar, promulgar, manifestar tillkännage
annunciar, notificar, proclamar, promulgar, publicar kungöra
annunciar, predicer bebåda
annunciation, annuncio, pronunciamento tillkännagivande
annunciator hallåman
annuncio annons
annuncio, proclamation, banno kungörelse
ano anus
ano ändtarmsöppning
anodo anod
anomale, aberrante, discrepante avvikande
anomalia anomali
anomalia, disconvenientia missförhållande
anonyme anonym
anonymitate anonymitet
anorak anorak
anorexia anorexi
anormalitate abnormitet
anque, etiam, tamben ock, också
anque, etiam, mesmo även
ansere, oca gås
antagonisar, combatter, impugnar bekämpa
antagonismo, hostilitate, inimicitate fientlighet
antagonista antagonist
antagonista motkämpe
antarctic antarktisk
antarctic sydpols-
Antarctide Antarktis
ante (que), avante, anteriormente, al testa de före
ante, avante, in fronte de framför
ante, avante, in presentia de, coram inför
ante, olim förr
ante que förrän
ante que, ante de innan
antea, in avantia förväg
antebracio underarm
antecamera, foyer förrum
antecedente, anterior, precedente föregående
antecedentes antecedentia
anteceder, preceder föregå
antecessor, predecessor föregångare
antedatar antedatera
antedatar fördatera
antediluvian urtida
antemeridian förmiddags-
antemeridie, ante meridie, matino, matinata förmiddag
antemural portbefästning
antemural porttorn
antenna antenn
antenna pannspröt
antenna spröt
antenna, tentaculo känselspröt
anteponer, optar föredra
anterior förutvarande
anterior främre
anterior, precedente, passate förre
anthera ståndarknapp
anthere ståndareknapp
anthologia, florilegio, spicilegio antologi
anthrace antrax
anthrace mjältbrand
anthrace brandböld
anthracite antracit
anthropoide människoapa
anthropoide, hominiforme, humanoide människoliknande
anthropologia antropologi
anthropologic antropologisk
anthropologo antropolog
antiaeree luftvärns-
antibiotico antibiotikum
Antichristo Antikrist
anticipar föregripa
anticipar un pagamento, francar förskottsbetala
anticipate, prematur, precoce förtidig
anticipation föregripande
anticonception födelsekontroll
anticonceptional, contraceptive havandeskapsförebyggande
antigelo frostskyddsmedel
antilope, bubalo antilop
antimilitarista militärfientlig
antipathetic inställd
antipathia antipati
antipathia, aversion, despecto, disaffection, indisposition, repugnantia, indignation ovilja
antiphona antifon
antiphona, responsorio växelsång
antipode antipod
antipyretic feberstillande
antiquario antikvarie
antiquario antikvitetshandlare
antiquario fornforskare
antiquate, desuete, inveterate, obsolete, vetuste, archaic föråldrad
antique antik
antique, archaic, vetuste, pristin urgammal
antiquitate forntid
antiquitate antikvitet
antiquitate ålderdomlighet
antisemita antisemit
antisemitic antisemitisk
antiseptic antiseptisk
antisocial, misanthrope samhällsfientlig
antispasmodic kramplindrande
antithese antites
antithese, contrasto, contrarietate, opposition, antagonismo, differentia motsättning
antitoxico, antitoxina, antidoto, contraveneno motgift
antonymo antonym
antro, cavo, grotta grotta
anular ringformig
anular ringformad
anulo, rondo, circulo, anello, collar, association, cartel, concern, halo, areola ring
anxie hjärtängslig
anxie, angustiose ångestfull
anxie, anxiose, inquiete, timorose, trepide ängslig
anxie, sollicite bekymrad
anxietate ängslighet
anxietate, ardor, ferventia, zelo, fervor iver
anxietate, inquietude, timiditate, timor, trepiditate, trepidation, alarma ängslan
anxietate mortal dödsångest
aorta aorta
apathia, torpor, imbrutimento försoffning
apathic apatisk
ape mascule drönare
ape matre, ape regina, ape femina vise
ape matre, ape regina, ape femina bidrottning
ape neutre, ape operari arbetsbi
aperi-bottilia flasköppnare
aperi-latta konservöppnare
aperi-lettera/littera, seca-papiro papperskniv
aperi-ostra(s) ostronkniv
aperir, displicar, discorcar öppna
aperir, inducer, introducer, preluder, comenciar, prefaciar, exordir, preambular, preludiar inleda
aperir se öppnas
aperitive, evacuative, cathartic, purgative avförande
aperitivo apéritif
aperitivo, evacuante, laxativo, purgativo avföringsmedel
aperitor öppnare
aperte, patente, public, pendente öppen
apertura, intervallo, interstitio, brecha, vacantia, trappa lucka
apertura, ore, orificio, foramine, hiato, perforation öppning
apetale kronbladslös
aphasia afasi
aphorismo, devisa, sententia, gnoma tänkespråk
aphorismo, gnoma aforism
aphoristic, gnomic aforistisk
aphrodisiaco, philtro kärleksdryck
Aphrodite Afrodite
aphta munblåsor
apiario, apicultor biodlare
apice tungspets
apicula honungsbi
apiculario, apiario bikupa
apicultura biodling
apicultura biskötsel
apivore biätande
apocalypse, apparition, vision, revelation uppenbarelse
apocope ordförkortning
apocryphe apokryfisk
apogeo apogeum
Apolline, Apollon Apollo
apologetic försvarande
apologia försvarstal
apologia avbön
apologia, deprecatori urskuldande
apoplectic apoplektisk
apoplexia slaganfall
apoplexia hjärtslag
apoplexia cerebral hjärnslag
apostata, defector, renegato avfälling
apostolo apostel
apostrophe apostroferande
apostropho apostrof
apotheca, dispensario, pharmacia apotek
apothecario, pharmaceuta, pharmacista apotekare
apotheosis, elevation upphöjning
apotheosis, exaltation, glorification förhärligande
appaciamento stillande
appaciamento, emolliente mildrande
appaciar, calmar, pacificar, quietar, sedar, tranquillisar lugna
appaciator eftergiftspolitiker
apparar, arguer, clarificar klargöra
apparar, preparar, apprestar förbereda
apparar, preparar, arrangiar, causar bereda
apparato apparat
apparato, aggregato rigg
apparato, pompa, fasto, ostentation prål
apparente, clar, demonstrative, evidente, flagrante, manifeste, obvie, patente uppenbar
apparente, semblante, illusori, ostensibile skenbar
apparentia, apparition, aspecto, figura, semblantia, similantia, physiognomia, constitution utseende
apparer, esser publicate/editate utkomma
apparer, esser visibile skönjas
apparer, nascer, elevar se, ordir, surger, resurger uppstå
apparer, parer, semblar tyckas
apparition spökbild
apparition, phantasma, spectro, larva spöke
apparition, presentia, eminente, pregnante framträdande
appartamento, etage våning
appartar, separar, disjunger, divider, distinguer, divorciar, diverger skilja
appartar, separar, distinguer, differer åtskilja
appellar appellera
appellar, advocar, demandar, exiger påkalla
appellar, nominar kalla
appellar, nominar, denominar benämna
appellar, supplicar, rogar, sollicitar vädja
appellar se heta
appellar se kallas
appellation appellation
appellation, denomination benämning
appellativo appellativ
appello lockton
appello, appellation, recurso appell
appello, proclamation, manifesto upprop
appello nominal namnupprop
appello telephonic interurban, telephonata interurban rikssamtal
appendice appendix
appendice, annexo, supplemento bihang
appendice, intestino cec, caecum blindtarm
appendicectomia blindtarmsoperation
appendicitis blindtarmsinflammation
appendicitis appendicit
apperceptibile, appercipibile skönjbar
apperciper skönja
apperciper, observar con pena/difficultate, esser a pena visibile, esser appercipite skymta
apperciper, perciper, conciper, comprender, intender uppfatta
apperciper, perciper, sensar, sentir förnimma
appertinentia, proprietate, possession tillhörighet
appestar, infectar förpesta
appetentia, concupiscentia, desiro, desiderio, invidia, luxuria, passion, cupiditate, cupido begär
appeter, demandar, requestar, rogar, desiderar, exiger, concupiscer begära
appetito aptit
appetito matlust
applanamento utjämning
applanamento utslätning
applanamento hyvling
applattar tillplatta
applattar, rebatter, discoragiar, humiliar, mortificar, distorquer stuka
applauder, plauder applådera
applauso applåd
applauso, acclamation, approbation, assentimento bifall
applicabile tillämpbar
applicabile, relevante tillämplig
applicabilitate tillämpbarhet
applicar applicera
applicar, emplear, usar, attemperar tillämpa
application påsättande
application tillämpning
application applikation
application, additivo, augmento pålägg
application de planchettas, scission, pyrolyse, hydrolyse spjälkning
appoia-libros bokstöd
appoiar, secundar, suffragar, supportar, sustener stödja
appoio, supporto, appoiar, subsidiar, sustener stötta
appoio dorsal ryggstöd
apportar, adducer, transfunder tillföra
apportar, includer medtaga
apportar, includer medta
apportar, involver medföra
apportar, levar hämta
apportionar tillskifta
apportionar, impartir, repartir, distribuer fördela
apporto, contribution, subvention bidrag
apposite välfunnen
apposition apposition
appreciamento, appreciation, estima, estimation uppskattning
appreciamento, appreciation, estimation, valorisation värdering
appreciar, estimar, evalutar, taxar uppskatta
apprehension, apprension inlärning
apprehension, emotionante, pathetic gripande
apprehensive, pavide, pusillanime, timide, anxie räddhågad
apprender, experir, resentir erfara
apprentissage lärlingstid
apprentisse lärling
apprestar färdigställa
appresto färdigställande
appresto, preparation förberedelse
approbar gilla
approbar, acceptar, consentir al, sanctionar godkänna
approbation gillande
approbation, sanction godkännande
approche, approximation närmande
approche, approximation annalkande
approfundamento fördjupande
approfundar, profundar fördjupa
appropriar se, usurpar, recurrer a tillgripa
appropriation tillägnande
approvisionar, fornir, munir de förse
approximar, approchar närma
approximative närmre-
approximative ungefärlig
approximative approximativ
appunctar, constituer, nominar, designar utnämna
appunctar, denunciar, signalar utpeka
appunctar, punctar, transfiger, aculiar spetsa
appunctate, acuminate, acicular, cuspidal, cuspidate, punctute, acute, pungente spetsig
april april
aprioristic apriorisk
apside apsis
apside, concha absid
apte anpassad
apte, adequate, convenibile, appropriate, apposite, eligibile, idonee, proprie, expediente, opportun, decente, conveniente, decorose passande
aptitude, convenientia, eligibilitate lämplighet
aptitude, habilitate duglighet
aptitude, talento fallenhet
apud, a presso de, presso hos
apud, de plus, in plus, ultra illo därjämte
apyretic feberfri
aqua vatten
aqua benedicte vigvatten
aqua de Colonia Eau-de-Cologne
aqua dulce färskvatten
aqua dulce sötvatten
aqua immunde slaskvatten
aqua mineral mineralvatten
aqua pluvial regnvatten
aqua potabile dricksvatten
aqua vive, aqua de fonte källvatten
aquage, stagnetto pöl
aquage, stagnetto, basio, osculo puss
aquar, rigar, irrigar, abiberar vattna
aquarella akvarell
aquarellista akvarellmålare
aquario akvarium
Aquario Aquarius
Aquario Vattumannen
aquas, parage(s) farvatten
aquatic vattenlevande
aqueducto akvedukt
aquee, serose vattnig
aquiero, derivation, discarga, cloaca, emissario, escolamento avlopp
aquila örn
aquila de mar havsörn
aquila imperial kejsarörn
aquila regal kungsörn
aquilegia akvileja
aquilegia akleja
aquilin örnlik
aquose vattenrik
aquositate vattenrikhet
ar ar
arabe arab
arabesc arabesk
arabesco, figura de phantasia, parapho, canalia, burlator krumelur
Arabia Arabien
arabic arabisk
arabile, cultivabile odlingsbar
arabismo arabism
arabista arabist
arachide jordnöt
aranea, fuso, axello spindel
arar, laborar le terra, laborar le campo plöja
arator plöjare
aratro plog
aratro a nive, chassa-nive, machina remove-nive snöplog
aratura plogland
arbitrage arbitrage
arbitrage, arbitramento, arbitration skiljedom
arbitrar, mediar, courtar mäkla
arbitrari, discretional, discretionari godtycklig
arbitrarietate godtycklighet
arbitrarietate egenmäktighet
arbitration skiljedomsförfarande
arbitrator, arbitro skiljedomare
arbitro tennisdomare
arbore, dendrologia träd
arbore de Natal julgran
arbore frondifere lövträd
arbore genealogic släktträd
arbore genealogic stamträd
arbore genealogic, filo del vita livsträd
arboreto dunge
arboreto, boschetto lund
arboricultura, arboreto trädodling
arboricultura, foresteria, silvicultura skogsbruk
arbusto, boschetto, frutice buske
arca de alliantia förbundsarken
arcada valvgång
arcada bågvalv
arcada arkad
arcano, mysterio mysterium
arcar båga
archaic arkaisk
archangelo, archiangelo ärkeängel
archeologia arkeologi
archeologic arkeologisk
archeologo arkeolog
archero pilskytt
archero, flechator, sagittario bågskytt
archi-, egregie ärke-
archidiacono ärkediakon
archiducato ärkehertigdöme
archiduce, archiduc ärkehertig
archiduce, granduc storhertig
archiduchessa ärkehertiginna
archiepiscopato ärkebiskopsdöme
archiepiscopato ärkestift
archiepiscopo, primate, metropolitano ärkebiskop
archimandrita arkimandrit
archipelago arkipelag
archipelago övärld
archipelago skärgård
architecto arkitekt
architectonic arkitektonisk
architectura arkitektur
architrave arkitrav
archivamento arkivering
archivar arkivera
archivista, cartulero arkivarie
archivo arkiv
arcion sadelbåge
arcion sadelbom
arco pilbåge
arco (de lumine) ljusbåge
arco (de ponte) brospann
arco, archetto stråke
arco, archetto, curva båge
arco triumphal äreport
arco triumphal, arco de triumpho triumfbåge
arcoballista armborst
arctic arktisk
ardente, ardorose, fervente, fervide glödande
ardente, fervide, focose brinnande
ardente, fervorose, zelose nitisk
ardente, focose eldig
arder lentemente, arder sin flamma pyra
ardesia griffeltavla
ardesia, schisto skiffer
arditura, combustion, escaldatura brännskada
ardor, calor, fervor hetta
ardue svårbestiglig
ardue, laboriose, penose mödosam
area, facie, superfacie yta
area, superfacie, superficie area
areata stråkdrag
arena arena
arena sandstrand
arenacee, sablose sandig
arenamento, insablamento grundstötning
arenamento, insablamento strandning
arenar, sablar sanda
arenario, sabliera sandtag
arenario, sabliera sandlåda
arenose grusad
arenose sandad
argentar försilvra
argentee silvrig
argentee, argentin silverfärgad
argenteria silversmide
argenteria silversmedja
argenteria silverarbete
argentero silversmed
argentin argentinsk
argentin klockren
Argentina Argentina
argentino argentinare
argento silver
argento vive, mercurio, hydrargyrio kvicksilver
argentose silverhaltig
argilla lera
argillose lerig
argon argon
argonauta, explorator upptäcktsresande
arguer, argumentar argumentera
arguibile, disputabile omtvistlig
arguibile, dubitose, dubitabile, questionabile tvivelaktig
argumentation argumentation
argumento argument
argumento, substantia, summario huvudinnehåll
argute genomträngande
argute, captiose, sophistic, subtil spetsfundig
argutia, quidditate, sophismo, equivoco spetsfundighet
argutiar kverulera
argyrismo silverförgiftning
argyroneta vattenspindel
aria aria
aride, assetate uttorkad
ariditate, infecunditate ofruktbarhet
ariditate, siccitate, sichitate, sic(c)ar, essugar torka
ariditate, sterilitate sterilitet
aries Väduren
arietar, cornar stånga
arietar, massar, speronar, attaccar al speron ramma
arietar, pulsar, disobligar, displacer, impeller, percuter, piccar, offender, toccar, incontrar (se) stöta
arietari vädurs-
ariete murbräcka
ariete vädur
aristocrate aristokrat
aristocratia aristokrati
aristocratic aristokratisk
arithmetic aritmetisk
arithmetica aritmetik
arithmetica räknelära
arithmetica, calculation, calculo, computation, nota, factura räkning
arlequin harlekin
arlequin, buffon, paleasso, clown pajas
arlequinada, buffoneria pajaseri
arma, armea här, armé
arma, insignia vapen
arma blindate pansarvapen
arma de foco eldvapen
arma de foco skjutvapen
arma homicidal mordvapen
armamento beväpning
armamento, armatura, harnese rustning
armar beväpna
armario, guarda-roba skåp
armas offensive angreppsvapen
armator redare
armator skeppsredare
armatorio, societate de armatores rederi
armatura armatur
armea armé
armea aeree luftvapen
Armea de salvation Frälsningsarmén
Armenia Armenien
armenie armenisk
armenio armenier
armenio hermelin
armistitio vapenstillestånd
aro kallaväxt
aro maculate munkhätta
aromate arom
aromatic aromatisk
arrangiamento arrangemang
arrangiamento, amusamento, partita tillställning
arrangiar, establir, installar, organisar, constituer, disponer, instituer inrätta
arrangiar, gerer ombesörja
arrangiar, installar, decorar, mobilar inreda
arrangiar, instrumentar arrangera
arrentar, prender in arrentation arrendera
arrentatario, colono arrendator
arrestar arrestera
arrestation, arresto hejdande
arrestation, arresto arrestering
arrestation, arresto, carceration häktning
arretrar backa
arretrar, remitter, fixar, exponer, prorogar utsätta
arretrate efterskotts-
arretrate efterhands-
arretrate förfallen
arrha handpenning
arrha förskottsbetalning
arrivar anlända
arrivar, depender ankomma
arrivata, venita, advenimento ankomst
arrogante, de attitude importante kaxig
arrogante, fanfaron översittare
arrogante, fatue, presumptuose, superbe, van, vanitose inbilsk
arrogante, insolente spotsk
arrogante, insolente, rebelle stursk
arrogante, orgoliose, insolente övermodig
arrogante, superbe arrogant
arrogantia dryghet
arrogantia, aere de importantia översitteri
arrogantia, egotismo, presumption, superbia inbilskhet
arrogantia, presumption övermod
arrogantia, presumption, pretention förmätenhet
arrogantia, superbia arrogans
arrondar, truncar, summar avrunda
arsenal vapenförråd
arsenal tyghus
arsenal arsenal
arsenal örlogsvarv
arsenico, arsenium arsenik
arte, difficultate konst
arte poetic diktkonst
artefacto konstprodukt
artefacto artefakt
arteria artär
arteria pulsåder
arterial arteriell
arteriosclerosis arterioskleros
arteriosclerosis åderförkalkning
artes liberal, humanitates humaniora
arthritis artrit
arthritis ledinflammation
arthritis (uric), gutta, podagra gikt
arthritis rheumatoide ledgångsreumatism
artichoc ärtskocka
artichoc kronärtskocka
articular artikulera
articular, pronunciar framsäga
articulate ledad
articulation artikulation
articulation, conjunctura ledförbindelse
articulation del pede, malleolo fotled
articulista artikelskribent
articulo artikel
articulo, mercantia, merce, esser, ser vara
articulos de phantasia lyxartiklar
articulos de phantasia prydnadsföremål
artificial konstgjord
artificial, posticie, affectate konstlad
artificialitate konstgjordhet
artificio konstgrepp
artificio, maneo, stratagema, tric, truc knep
artificio, maneo, truc, prestigio, sortilegio trick
artificiose, astute slipad
artificiose, astute listig
artificiose, astute, sagace slug
artificiose, delusori, devie, fallace, fraudulente, illusori bedräglig
artilleria artilleri
artillerista artillerist
artisaneria, mestiero hantverk
artisano slöjdare
artisano, artifice hantverkare
artista konstnär
artistic artistisk
artistic konstnärlig
aryan arisk
aryano arier
asafetida dyvelsträck
asbesto asbest
ascarido spolmask
ascendente ascendent
ascendentia, nascentia, extraction, origine börd
ascender, montar bestiga
ascension uppstigande
ascension, elevation, montata, rampa stigning
ascension del sol, aurora, alba, levar del sol soluppgång
ascensionista, montaniero bergbestigare
ascensor, elevator, lift hiss
asceta, gymnosophista asket
ascetic asketisk
ascetismo asketism
ascolta lyssningspost
ascolta avlyssningspost
ascolta lyssnarpost
ascolta, ascoltamento lyssning
ascolta, ascoltamento lyssnande
ascoltar, esser tote aures, auscultar lyssna
ascoltator, auditor, audientia, auditorio lyssnare
ascoltator, auditor, auditores, auditorio åhörare
aseptic, sterile bakteriefri
asexualitate könlöshet
asexualitate asexualitet
Asia Asien
Asia Sudest Sydostasien
asiatic asiatisk
asiatico asiat
asinero, mulero åsnedrivare
asinin åsne-
asinin åsneaktig
asinitate, insipientia, nescietate, stupiditate dumhet
asino, asina åsna
asparago sparris
aspecto synvinkel
aspecto aspekt
aspere, auster, dur, fer, rude, sever bister
aspere, rude, acerbe, rauc sträv
aspere, rugose, rude, inequal, rauc skrovlig
asperger bespruta
asperger, irrigar begjuta
asperger, irrigar, spumar, ejacular stänka
asperger, sparger bestänka
asperitate strävhet
asperitates, rugositate, rudessa, raucitate, inraucamento skrovlighet
aspersion besprutning
aspersion bestänkning
aspersion, gutta stänk
aspersorio vigvattenskärl
asperula madresläktet
asphalto, bitumine asfalt
aspic aladåb
aspide, vipera huggorm
aspirante insugande
aspirante aspirant
aspirante, candidato, pretendente kandidat
aspirar aspirera
aspirar eftersträva
aspirar, absorber, sorber insupa
aspirar, inhalar, inspirar, respirar inandas
aspirar a eftertrakta
aspiration aspiration
aspiration, respiration andning
aspirator sugapparat
aspirator de pulvere, dispulverator dammsugare
aspirina aspirin
assalir, assaltar överfalla
assassinamento, assassination lönnmord
assassinamento, homicidal mördande
assassinar, massacrar, occider mörda
assassinato de rapina rånmord
assassino, assassinator, homicida mördare
assatis, satis ganska
assatis, satis, bastante tillräckligt
assatis, satis, bastante, tolerabilemente, passabilemente tämligen
asse äss
asse ess
assecurantia försäkring
assecurantia, certification, certificato intyg
assecurantia maritime sjöförsäkring
assecurar, asserer, averar, professar, votar försäkra
assecurar, garantir tillförsäkra
assecuration contra accidente olycksförsäkring
assediamento, assedio belägring
assediar belägra
assediator belägrare
assemblar se in turbas, ruitar stimma
assemblea, attruppamento, turba folksamling
assemblea, incontro, intervista, convention, reunion, session, colloquio möte
asserer, assertar, allegar, mantener, insister, pretender påstå
assertion, pretension, insistentia, allegation påstående
assertive påståelig
assertori försäkrande
assessor bisittare
assessor assessor
assetate törstig
assetate, concupiscente, cupide, desiderose, desirose, avide, pruriente, voluptuose lysten
assetate de vengiantia hämndlysten
assi, mesmo, item, equalmente likaså
assi, talmente, per consequente sålunda
assi como ävensom
assidue trägen
assidue, diligente, industriose, operose, studiose flitig
assidue, energic, laboriose, diligente, fervorose strävsam
assidue, persistente, perseverante, tenace ihärdig
assiduitate trägenhet
assiduitate, perseverantia, persistentia, pertinacia, pertinacitate, tenacitate ihärdighet
assignar, constatar, determinar, fixar, stabilir, statuer fastställa
assignation, fixation fastställande
assignation, ration tilldelning
assimilar, comparar, conferer jämföra
assimilation assimilation
assistente biträde
assistentia assistens
assistentia, auxilio, succurso bistånd
assistentia, presentia närvaro
assister övervara
assister, auxiliar biträda
assister, coadjuvar assistera
assister, collaborar, contribuer medverka
assister, esser presente närvara
assister a, esser presente a bevista
associar förknippa
associar associera
association förknippning
association association
association, union sammanslutning
association commercial, compania bolag
associato bolagsman
associato, coassociato meddelägare
associato, confratre, collega kollega
associato, coproprietario delägare
assonantia inrim
assonantia assonans
assonantia halvrim
assonantia ljudlikhet
assortimento sortering
assortimento sortiment
assortimento utbud
assortir sortera
assortir, classificar gallra
assortir, seliger, selectionar sovra
assumption övertagande
assumption, hypothese, presumption antagande
assurdar döva
assurdar, esturdir, stupefacer, anesthesiar, narcotisar, etherisar bedöva
Assyria Assyrien
assyrie assyrisk
assyrio assyrier
astat astat
astere aster
asteria, stella de mar sjöstjärna
asterisco asterisk
asthmatic astmatisk
asthmatico astmatiker
astigmatismo astigmatism
astor duvhök
astral astral
astral, asteriforme, stellar, stelliforme stjärnformad
astral, sideral, stellar stjärn-
astringer sammansnörpa
astringer åtdraga
astrologia astrologi
astrologic astrologisk
astrologo stjärntydare
astrologo astrolog
astronauta rymdfarare
astronauta astronaut
astronautica rymdfart
astronave, nave astral rymdskepp
astronomia astronomi
astronomic astronomisk
astronomo astronom
astrophysica astrofysik
astute knipslug
astute, insidiose, malitiose illfundig
astute, intrigante, insidiose underfundig
astute, maligne klipsk
astute, perfide, perfidiose bakslug
astute, perspicace klyftig
astutia listighet
astutia arglistighet
astutia knipslughet
astutia, sagacitate slughet
astutia, sagacitate skarpsinne
astutia, sagacitate, stratagema, artificio, lista, bordatura list
astutia de guerra, stratagema krigslist
asylo asyl
asylo (de alienatos) dårhus
asylo, refugio, recurso, expediente tillflykt
asylo, sanctuario fristad
asylo de nocte natthärbärge
asylo de nocte nattlogi
asymmetre, asymmetric asymmetrisk
asymptote asymptot
asymptotic asymptotisk
atele spindelapa
atelier de sutura, sutureria, sartoreria syateljé
athee ateistisk
athee gudsförnekande
atheismo ateism
atheismo gudsförnekelse
atheista, atheo ateist
Athena Atena
Athenas Aten
atheneo läsesal
atheneo ateneum
athleta friidrottare
athleta atlet
athletic friidrotts-
athletic atletisk
athletica, athletismo friidrott
atlante, atlas atlas
atlante, atlas, mappamundi världskarta
atlantic atlant-
atlantic atlantisk
Atlantico, Oceano Atlantic, Mar Atlantic Atlanten
Atlantida Atlantis
atmosphera atmosfär
atmospheric atmosfärisk
atollo atoll
atomisar atomisera
atomisar, vaporisar finfördela
atomo atom
atone, atonic, inaccentuate obetonad
atrio atrium
atroce, ignominiose, infame skändlig
atrocitate ohygglighet
atrocitate, cruelitate grymhet
atrocitate, ignominia skändlighet
atrophia atrofi
attaccar, aggreder attackera
attaccar, aggreder, impugnar, insultar, assaltar, assalir, interprender angripa
attaccar, cargar anfalla
attacco attack
attacco, assalto överfall
attacco, carga, accesso anfall
attachamento fastgörelse
attachar, fixar fastgöra
attaché attaché
attaché militar militärattaché
attendentia, expectation väntan
attender uppmärksamma
attender, curar, tractar, coler vårda
attender, expectar vänta
attender, expectar emotse
attender, guardar, estimar, respectar akta
attentato attentat
attentatori attentats-
attente, attentive, studiose, alerte uppmärksam
attente, diligente skötsam
attente, minutiose, meticulose, scrupulose omsorgsfull
attention, politessa uppmärksamhet
attention, sollicitude, cura vård
attentive påpasslig
attenuante uttunnande
attenuar, extenuar uttunna
attenuation, dulcification förmildring
attenuation, extenuation uttunning
atterrage landning
attestar attestera
attestar, certificar, testar, testificar, testimoniar, spectar, deponer bevittna
attestation bevittning
attestation intygande
attesto scholar, nota skolbetyg
attingimento uppnående
attingimento, experientia, proba, prova rön
attingimento, felicitate, progression, progresso, successo, prosperitate framgång
attirante, attractive, attrahente tilldragande
attirar, causar ådraga
attisamento omrörning
attisator, incendiario uppviglare
attisatorio eldgaffel
attitude attityd
attitude, posa, postura kroppsställning
attitude, positura, postura, statura, tenentia, tenor, consistentia, conducto hållning
attraction attraktion
attraction förlustelse
attraction, persuasion, seduction lockelse
attractive attraktiv
attraher attrahera
attrappa-muscas hundkål
attrappa-muscas kannväxt
attrappa-muscas flugfångare
attrappa-muscas, occide-muscas flugfångarväxt
attribuer, imputar, referer, ascriber, scriber a tillskriva
attribution tilläggande
attributive attributiv
attributive, presumptive, putative förmodad
attributo attribut
attributo, marca, insignia kännetecken
attributo, symbolo symbol
attrition uppslitning
auction, vendita public auktion
auctionator auktionsförrättare
audace, hardite kavat
audace, hardite dristig
audace, hardite, temerari oförvägen
audacia, hardimento oförvägenhet
audacia, harditessa, temeritate djärvhet
audibile, perceptibile hörbar
audientia audiens
audientia, audita, audition, audito hörsel
audientia, audition hörande
audientia, auditorio lyssnarskara
audientia, reception, consultation, consultorio mottagning
audir, ascoltar åhöra
audir, ascoltar, exaudir höra
audition, inquesta, interrogation, examine, interrogatorio, inquisition förhör
auditive auditiv
auditori lyssnar-
auditorio auditorium
augmentar, accrescer, aggrandir se, redupl(ic)ar tilltaga
augmentar, fortificar, infortiar, reinfortiar, confortar, redupl(ic)ar, roborar, amplificar förstärka
augmentar, hesitar stegra
augmentar, incrementar, accelerar, accrescer öka
augmentation tillökning
augmento del precios, hausse prisförhöjning
augurar förutspå
augurar, presagir varsla
augurio välgångsönskan
augurio, divination, prediction, prophetia, prognosis, presagio, portento, auspicio spådom
augurios pro/del le nove anno nyårsönskningar
auguste vördnadsbjudande
auguste, eminente, excelse, sublime upphöjd
augustinian augustinsk
augustiniano augustinermunk
augusto augusti
aula aula
aula, auditorio, sala de conferentias hörsal
aura aura
aural, auricular öron-
aurar, dorar, aurar le pilula förgylla
aure, auricula, audito, ansa, ansa ansa öra
aure musical musiköra
auree, aurin, de auro gyllene
aureola gloria
aureola strålkrans
auricula, pavilion ytteröra
auricula de urso auricula
aurifere guldförande
aurifice guldsmed
auriforme öronformad
auripelle grannlåt
auripelle guldglitter
auripigmento auripigment
auripigmento svavelarsenik
aurista öronläkare
auro guld
aurora morgonrodnad
aurora, alba daggryning
aurora austral sydsken
aurora boreal norrsken
aurora polar, lumine polar polarsken
auscultar auskultera
auspice fågelskådare
auspicios auspicier
auster, brusc, aspere, inclemente barsk
austeritate, bruscheria, inclementia barskhet
austeritate, duressa, rigor, severitate stränghet
Australia Australien
australian australiensk
australiano australiensare
Austria Österrike
austriac, austrian österrikisk
austriaco, austriano österrikare
austro sunnanvind
autarkia självförsörjning
authentic autentisk
authentic, genuin, ver, veridic, legitime äkta
authenticar vidimera
authenticitate autenticitet
autistic autistisk
auto bil
auto-controlo, autodomination självbehärskning
auto-ironia självironi
auto-servicio självservering
autoadhesive självhäftande
autobiographia självbiografi
autobiographia autobiografi
autobiographic självbiografisk
autobus, bus, omnibus buss
autocar turistbuss
autocar långfärdsbuss
autochtone, indigena, vernacular, interior, national, del pais inhemsk
autochtonia urbefolkning
autocrate självhärskare
autocrate autokrat
autocrate, despota envåldshärskare
autocratia självhärskardöme
autocratia autokrati
autocratia, autarchia envälde
autocratic autokratisk
autocratic enväldig
autocratic enväldes-
autocratic, arbitrari, despotic egenmäktig
autodidacte självbildad
autodidacte självlärd
autodidacte, autodidactic autodidaktisk
autodidactica, studio sin maestro självstudium
autodisciplina självdisciplin
autodromo kappkörningsbana
autoexterminante självutplånande
autofecundation självbefruktning
autographo autograf
autogyro autogyro
autoignition, combustion spontanee självantändning
autoista, automobilista bilist
automate, venditor automat
automatic automatisk
automatic självverkande
automatisar automatisera
automobile automobil
automobile självgående
automobilismo bilism
autonome självstyrande
autonome autonom
autonomia autonomi
autonomia självstyre
autonomia självstyrelse
autoparco bilparkering
autor, generator, initiator upphovsman
autor, homine de litteras, scriptor skriftställare
autor, scriptor, homine de litteras författare
autorato författarskap
autorisar auktorisera
autorisar befullmäktiga
autorisar, legar bemyndiga
autorisation auktorisering
autorisation, commission, facultate bemyndigande
autoritari auktoritär
autoritari auktoritativ
autoritari, dictatorial diktatorisk
autoritari, obstinate självrådig
autoritate auktoritet
autoritate (public), superioritate överhet
autoritate, potestate myndighet
autoritate policiari polismyndighet
autostop liftning
autostopar, facer le autostop lifta
autostopista liftare
autostrata motorväg
autostrata autostrada
autumnal höstlig
autumno höst
auxiliar understödjande
auxiliar, adjutar, adjuvar, assister, juvar, succursar, sustener, suffragar hjälpa
ava, ancestre, bis-, tris-ava stammoder
ava, ava maternal, granmatre mormor
ava, ava maternal, granmatre mormoder
aval borgensåtagande
avalanche lavin
avalanche (de nive) snöskred
avalanche, collapso ras
avalisar påteckna
avantage, beneficio båtnad
avantage, beneficio, favor, interesse, partito, profito fördel
avantage, predominantia övertag
avantage, privilegio, favor förmån
avantagiose fördelaktig
avantal, chaperon förkläde
avante, ad avante framåt
avante, ante, anteriormente, antea förut
avante, ante illo dessförinnan
avante, in avante fram
avantero forwardspelare
avantia förskott
avantia förutbildning
avantia, avantage försprång
avantiamento avancemang
avantiamento framryckning
avantiamento, expedition främjande
avantiar avancera
avantiar, ajornar framflytta
avantiar, promover, incoragiar, expedir främja
avantiata, picchetto, posto avantiate förpost
avantiate, precoce, prematur försigkommen
avar, avaritiose gnidig
avar, avaritiose, cupide girig
avar, avaritiose, ingenerose snål
avaria haveri
avaria sjöskada
avariar haverera
avaritia girighet
avaritia snålhet
avaro gnidare
avaro snålvarg
avaro, thesaurisator girigbuk
ave-cantator sångfågel
ave, volatile, gallina fågel
ave de appello lockfågel
ave de passage flyttfågel
ave de preda rovfågel
ave del paradiso paradisfågel
ave(s) marin sjöfågel
avellana hasselnöt
avellaniero hassel
avellaniero hasselbuske
aveller bortslita
avena havre
aventura äventyr
aventurar, riscar äventyra
aventurero, paladin äventyrare
aventurose äventyrsfylld
aventurose äventyrlig
aversion avvärjning
aversion bortvändning
aversion aversion
aversion, antipathia, repugnantia, repulsion motvilja
aversion, disgusto avsmak
averter, derivar, discargar, diverter, escolar avleda
aves domestic fjäderfä
aves domestic tamfåglar
aviario voljär
aviario fågelbur
aviation flygkonst
aviation flygteknik
aviation, aeronautica luftfart
aviation, volo flygning
aviator, pilota, aeronauta flygare
avicultura fjäderfäuppfödning
avicultura fågeluppfödning
avide, edace, glutte, vorace glupsk
avide, enthusiastic begeistrad
avide, mercenari, avar, avaritiose sniken
avide de placer/gaudimento njutningslysten
avide de placeres, frivole nöjeslysten
aviditate, edacitate, gluttonia, voracitate glupskhet
avinar se småsupa
avinate, ebrie berusad
avion a jecto jetflygplan
avion a jecto jetplan
avisar avisera
avisar, consiliar, prevaler, disponer råda
avisar, recordar, rememorar, facer memoria de erinra
avisar, suader tillråda
avisate aviserad
avisate välbetänkt
avisate, prudente, rationabile, rational, sensate förnuftig
aviso avi
aviso, consilio råd
aviso, judicamento, judicio, opinion, haber le manica large omdöme
avivar, reviver, reavivar återuppleva
avivar, vivificar levandegöra
avo, avo maternal, granpatre morfader
avo, avo maternal, granpatre morfar
avocatiero avokadoträd
avocato avokado
avoceto skärfläcka
avulsion bortslitning
avuncular farbroderlig
axe, spatula axel
axe de manivella vevaxel
axe de rota, axe hjulaxel
axe terrestre jordaxel
axial axiell
axial axial
axilla bladveck
axilla armhåla
axillari bladvecks-
axillari armhåle-
axioma axiom
axiomatic axiomatisk
axiomatic, evidente, natural, obvie, trivial självklar
ay! aj
azimuth azimut
azoto kvävgas
azteca aztek
azur azurblå
azur, cerulee himmelsblå
azur(at)o himmelsblått
azur(at)o azurfärg
azur/blau de cobalt koboltblå
azuro azurblått
azyme osyrad
azyme ojäst