Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/e

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


effective
przym. efektywny; skuteczny

effecto
rzecz. efekt, wynik

efficacia
rzecz. skuteczność

elaborar
czas. opracowywać, wypracowywać

election
rzecz. wybór

elementari
przym. elementarny

elemento
rzecz. element

elevar
czas. podnosić

elevate
przym. podniesiony

eliger
czas. wybierać

eliminar
czas. eliminować

elimination
rzecz. eliminacja

ellipse
rzecz. elipsa

ellipsoidal
przym. elipsoidalny

ellipsoide
rzecz. elipsoida

elliptic
przym. eliptyczny

empiric
przym. empiryczny

endomorphismo
rzecz. endomorfizm

entrante
przym. wchodzący

entrar
czas. wchodzić

entrata
rzecz. wejście

entropia
rzecz. entropia

enumerabile
przym. przeliczalny, wyliczalny

enumerar
czas. wyliczać

enumeration
rzecz. enumeracja, wyliczenie

envolvente
rzecz. obwiednia

epicentro
rzecz. epicentrum

epicyclo
rzecz. koło odtaczające

epicycloide
rzecz. epicykloida

equal
przym. równy

equalitate
rzecz. równość

equalmente
przysł. równo, równie

equation
rzecz. równanie

equidistante
przym. równoodległy

equidistantia
rzecz. równoodległość

equidistar
czas. znajdować się w równej odległości

equilateral
przym. równoboczny, równoramienny

equilibrar
czas. równoważyć, kompensować

equilibrio
rzecz. równowaga

equipotente
przym. równomocny

equivalente
rzecz. ekwiwalent, równowartość
przym. ekwiwalentny, równowartościowy

equivalentia
rzecz. równoważność, równowartościowość

ergodic
przym. ergodyczny

erronee
przym. błędny

essayar
czas. próbować

essayo
rzecz. próba

esser
czas. być, stanowić, równać się

estimar
czas. szacować, estymować

estimation
rzecz. estymacja, szacowanie, szacunek

estranie
przym. dziwny

euclidee
przym. euklidesowy

Euclides
rzecz. Euklides

euclidian
przym. euklidesowy

evaluation
rzecz. ocena, ewaluacja

evoluta
rzecz. ewoluta, rozwinięta krzywej

evolvente
rzecz. ewolwenta, rozwijająca krzywej

exacte
przym. dokładny

exactemente
przysł. dokładnie

exactitude
rzecz. dokładność

examinar
czas. egzaminować, badać

examine
rzecz. badanie, egzamin

excentric
przym. niewspółśrodkowy; ekscentryczny

excentricitate
rzecz. niewspółśrodkowość

excessive
przym. nadmierny, nadmiarowy, zbyteczny

excesso
rzecz. nadmiar

excluder
czas. wykluczać, wyłączać

exclusion
rzecz. wyłączenie; wyjątek

exemplificar
czas. dawać przykład, egzemplifikować

exemplo
rzecz. przykład

existente
przym. istniejący

existentia
rzecz. egzystencja, istnienie

existential
przym. egzystencjalny; szczegółowy

exister
czas. istnieć, egzystować

expander
czas. rozszerzać się

expansion
rzecz. ekspansja, rozszerzanie, rozprężanie

experimental
przym. eksperymentalny

experimentar
czas. eksperymentować

experimento
rzecz. eksperyment

explicar
czas. wyjaśniać

explicite
przym. jawny, wyraźny, explicite

explicitemente
przysł. jawnie, explicite

exponente
rzecz. wykładnik potęgi

exponential
przym. wykładniczy

expression
rzecz. wyrażenie

exprimer
czas. wyrażać

extender
czas. rozszerzać, rozciągać

extension
rzecz. rozciąganie, rozszerzanie; zakres, obszar

exterior
przym. zewnętrzny

externe
przym. zewnętrzny

extraction
rzecz. ekstrakcja, wyciąganie (np. pierwiastka)

extraher
czas. ekstrahować, wyciągać (np. pierwiastek)

extrapolar
czas. ekstrapolować

extrapolation
rzecz. ekstrapolacja

extremal
przym. ekstremalny, skrajny

extreme
przym. skrajny, ekstremalny

extremo
rzecz. ekstremum, skrajność