Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/c

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)calculabile
przym. wyliczalny, obliczalny, dający się policzyć

calcular
czas. liczyć, kalkulować

calculation
rzecz. kalkulacja, obliczenie, rachunek

calculator
rzecz. kalkulator, arytmometr

calculo
rzecz. rachunek

cambiar
czas. zmieniać, zamieniać

cambio
rzecz. zmiana

campo
rzecz. pole, dziedzina

canal
rzecz. kanał

canonic
przym. kanoniczny

cantorian
przym. kantorowy

cardinal
przym. kardynalny, główny

cardioide
rzecz. kardioida, krzywa sercowa

cartesian
przym. kartezjański

caso
rzecz. przypadek

casual
przym. przypadkowy

cata
każdy

catalogo
rzecz. katalog

categoria
rzecz. kategoria

categoric
przym. kategoryczny

catena
rzecz. łańcuch

catenoide
rzecz. katenoida

celere
przym. prędki, szybki

celeritate
rzecz. prędkość, szybkość

cellula
rzecz. komórka

cellular
przym. komórkowy

centena
rzecz. setka

centesime
przym. setny

cento
sto

central
przym. centralny, środkowy

centrate
przym. ześrodkowany

centro
rzecz. centrum, środek

cercar
czas. szukać, przeszukiwać, wyszukiwać

character
rzecz. litera, znak; charakter

characteristic
przym. charakterystyczny

cifra
rzecz. cyfra

cinque
pięć

circuito
rzecz. obwód

circular
przym. kołowy, kolisty; krążyć, cyrkulować

circulation
rzecz. cyrkulacja, krążenie

circulo
rzecz. koło, krąg

circumcentro
rzecz. środek okręgu opisanego

circumferentia
rzecz. obwód

circumscriber
czas. opisywać

circumscripte
przym. opisany

cissoide
rzecz. cysoida

classe
rzecz. klasa

classic
przym. klasyczny

classificar
czas. klasyfikować

classification
rzecz. klasyfikacja

clave
rzecz. klucz; klawisz

coaxial
przym. współosiowy

coaxialitate
rzecz. współosiowość

codificar
czas. kodyfikować

codification
rzecz. kodyfikacja

coefficiente
rzecz. współczynnik

cofactor
rzecz. kofaktor, dopełnienie algebraiczne

coincidentia
rzecz. koincydencja, zgodność, pokrywanie

coincider
czas. pokrywać się

colinear
przym. współliniowy, kolinearny

colineation
rzecz. współliniowość, kolinearność

cologarithmo
rzecz. kologarytm

columna
rzecz. kolumna

combinar
czas. kombinować

combination
rzecz. kombinacja

combinatori
przym. kombinatoryczny

commensurabile
przym. współmierny, proporcjonalny

commensurabilitate
rzecz. współmierność, proporcjonalność

commentario
rzecz. komentarz

commun
przym. wspólny

communicar
czas. komunikować

communication
rzecz. komunikacja

commutabile
przym. przemienny

commutation
rzecz. przemienność

commutative
przym. przemienny

compacte
przym. gęsty, zwarty

comparabile
przym. porównywalny

comparar
czas. porównywać

comparation
rzecz. porównanie

compasso
rzecz. cyrkiel; kompas, busola

compatibile
przym. zgodny, kompatybilny

compatibilitate
rzecz. zgodność, kompatybilność

compilation
rzecz. kompilacja

compilator
rzecz. kompilator

complementari
przym. dopełniający, uzupełniający

completar
czas. wypełniać, kompletować, dopełniać

complete
przym. pełny, kompletny

complexe
przym. złożony; zespolony

componente
rzecz. komponent, składnik, składowa

componer
czas. składać, komponować

componite
przym. złożony

composition
rzecz. kompozycja

composte
przym. złożony

comprender
czas. rozumieć

computar
czas. wyliczać, obliczać

computation
rzecz. wyliczanie, obliczanie

computator
rzecz. komputer

concave
przym. wklęsły

concavitate
rzecz. wklęsłość

concentric
przym. koncentryczny, współśrodkowy

concepto
rzecz. koncept, pomysł, zamysł

conchoide
rzecz. konchoida

concordantia
rzecz. zgodność, konkordancja

concrete
przym. konkretny, mianowany

condition
rzecz. warunek

conditional
przym. warunkowy

conditionalmente
przysł. warunkowo

conditionate
przym. uwarunkowany

confidentia
rzecz. zaufanie, ufność

configurar
czas. konfigurować

configuration
rzecz. konfiguracja

confocal
przym. współogniskowy

conforme
przym. zgodny

conformemente
przysł. zgodnie

congruente
przym. przystający, kongruentny

congruentia
rzecz. przystawanie, kongruencja

conic
przym. stożkowy

conicitate
rzecz. stożkowość

conjugar
czas. łączyć, sprzężać

conjugate
przym. połączony, sprzężony

cono
rzecz. stożek

consecutive
przym. kolejny, następczy

consequente
przym. konsekwentny, następujący

consequentia
rzecz. konsekwencja, skutek, następstwo

considerar
czas. rozważać

constante
przym. stały

construction
rzecz. budowla, konstrukcja, budowanie

constructive
przym. konstruktywny

construer
czas. budować, konstruować

contar
czas. liczyć

contator
rzecz. licznik

contento
rzecz. zawartość

contigue
przym. przylegający, sąsiedni, sąsiadujący

continer
czas. zawierać

continue
przym. ciągły, nieprzerwany

continuitate
rzecz. ciągłość

continuo
rzecz. kontinuum

conto
rzecz. konto; rachunek

contorno
rzecz. zarys, kontur

contraction
rzecz. skrócenie, ściągnięcie

contrari
przym. sprzeczny; przeciwny

convergente
przym. zbieżny

convergentia
rzecz. zbieżność

converger
czas. zbiegać się, schodzić się

conversion
rzecz. konwersja, transformacja, przekształcenie

converter
czas. konwertować, transformować, przekształcać

convertibile
przym. przekształcalny, przemienny

convexe
przym. wypukły

convexitate
rzecz. wypukłość

convolution
rzecz. splot

coordinata
rzecz. koordynata, współrzędna

coplanar
przym. współpłaszczyznowy

copula
rzecz. para

corda
rzecz. cięciwa

corollario
rzecz. wniosek, wynik, efekt, następstwo

correcte
przym. poprawny

correction
rzecz. poprawka, korekcja, korekta

correlatar
czas. korelować

correlate
przym. skorelowany

correlation
rzecz. korelacja, współzależność

correlative
przym. korelatywny

correspondente
przym. odpowiadający, korespondujący

correspondentia
rzecz. korespodencja, odpowiedniość

corresponder
czas. odpowiadać, korespondować

cosecante
rzecz. kosekans

cosinus
rzecz. kosinus

cosinusoidal
przym. kosinusoidalny

cosinusoide
rzecz. kosinusoida

cotangente
rzecz. kotangens

covariante
przym. kowariantny

covariantia
rzecz. kowariancja

crear
czas. tworzyć, kreować

creation
rzecz. kreacja, tworzenie

crescente
przym. rosnący

crescer
czas. rosnąć, wzrastać

crescimento
rzecz. wzrost, przyrost

cribro
rzecz. sito

criterio
rzecz. kryterium

critic
przym. krytyczny

cruciate
przym. skrzyżowany

cubatura
rzecz. objętość, kubatura

cubic
przym. kubiczny, sześcienny

cubicar
czas. podnosić do sześcianu

cubication
rzecz. podnoszenie do sześcianu

cubo
rzecz. sześcian

curtar
czas. skracać

curte
przym. krótki

curva
rzecz. krzywa

curvate
przym. zakrzywiony

curvatura
rzecz. krzywizna

curvilinee
przym. krzywoliniowy

cuspide
rzecz. wierzchołek, szpic

cybernetica
rzecz. cybernetyka

cyclic
przym. cykliczny, okresowy

cyclo
rzecz. cykl

cycloidal
przym. cykloidalny

cycloide
rzecz. cykloida

cylindric
przym. cylindryczny

cylindro
rzecz. cylinder

cylindroide
rzecz. cylindroida