Appendice:Dictionarios/Svedese-interlingua/v

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

vaccin vaccino
vaccination inoculation, vaccination
vaccinera inocular, vaccinar
väcka eveliar, provocar, suscitar, evocar, excitar, activar
väckare eveliator
väckarklocka horologio eveliator
vacker belle
vackla vacillar, titubar, balanciar
vacklan vacillamento
väckning evelia
vad sura sponsion
vada vadar
vadare limosa
vadben fibula
vadd watta
vaddera wattar
väder tempore, temperie
väderkvarn molino de vento
väderleksexpert meteorologo
väderleksrapport bulletin meteorologic
väderleksutsikt prognosis meteorologic
väderspänd flatulente
väderspänning flatulentia
väderstreck puncto, puncto cardinal
vådevill vaudeville
vadhållning sponsion
vadhållningsagent book-maker
vadhelst quecunque
vädja appellar, supplicar, rogar, sollicitar
vädra sentir, olfacer, flairar, aerar, ventilar
vädring aerage, aeration
vadställe vado
vädur ariete
Väduren aries
vädurs- arietari
våffla wafla
våg balancia, unda
väg cammino, via, itinere, route, sentiero
vag indeterminate, vage
våga osar, riscar, hasardar, aventurar
väga pesar, ponderar
vagabond vagabundo, (errante)
vagabondera vagabundar
vågad riscose
vägande ponderabile
vågbrytare mole, rumpe-undas
Vågen Libra
vågform undulation
vågformation undulation
vågformig undose
vagg- cuneal
vägg muro, pariete
vagga cuna, crippa
väggkarta mappa mural
väggklädsel pannello
vägglus cimice
väggmålning pictura mural
väggpelare pilastro
vaggvisa canto de cuna
vaghet indetermination
vågig undose
vågjusterare balancista
vågkam cresta
vägkorsning cruciamento, cruciata de vias
vägleda instruer, guidar
vägledande directori
vägledare guida, mentor
vägledning guida, instruction
vägmätare hodometro
vägmätning hodometria
vagn carro, cochi, phaeton, wagon, vehiculo, auto, carro triumphal, carro funebre
vagns- vehicular
vagnsskjul remissa
vägra refusar
vägran refusa
vägrare objector
vågrät horizontal
vågstycke hasardo
vägtull pedage
vägvisare indicator de via, indicator del stratas, guida
vaja nutar
vaka vigilia, velia, vigilar, veliar
vakans vacantia
vakant vacante
vaken alerte, eveliate, vigile
vakna eveliar se
vaksam alerte, allerte, vigilante
vaksamhet alerta, vigilantia
vakt guarda, custodia
vakta guardar, vigilar, veliar, custodiar
väktare vigilator
vaktel coacula, coturnice, qualia
vakthållning guarda
vaktkedja picchetto
vaktkur guarita
vaktmästare bedello, functionario, servitor, portero
vaktpost guarda, faction, sentinella, guardator, guardiano
vakttorn guarita, turre-guarita
vakuum vacuo
val däggdjur balena
val selection, election, option, votation, decision
väl ben, forsan, probabilemente
välavvägd ben proportionate
valbar eligibile
valbard balena
välbärgad prospere, opulente
valbarhet eligibilitate
välbefinnande benesser
välbehag placer, satisfaction, sentimento de ben-esser
välbetänkt avisate
välboren ben nascite
vald electe
våld violentia, potentia, fortia
välde dominio, imperio, potentia, potestate
väldig immense, enorme, tremende, formidabile
väldigt valde, enormemente, multo
våldsam violente, vehemente, distemperate, impetuose, tremende
våldsamhet fuga, impetuositate, vehementia
våldshandling violentia
våldsman violator
våldtaga violar, stuprar
våldtäkt violation, stupro
våldtäktsman violator, stuprator
valens valentia
valeriana valeriana
välfägnad regalo, regalamento
valfångare balenero, baleniera
valfångstfartyg baleniera
välfärd benesser, prosperitate
valfiskben balena
välförtjänt condigne
valfri facultative, optional
valfrihet option
välfunnen apposite
välgång ben esser, prosperitate, oppulentia
välgångsönskan augurio
välgörande benefic, beneficente
välgörare benefactor, mecenas
välgörenhet beneficentia
välgörenhets- caritabile
välgrundad fundate
Valhall Valhalla
välinformerad al currente
välja eliger, optar
väljar- electoral
väljare constituente, elector, votante
valka fullar
välkänd familiar, famose, de nota, note
valkare fullator
välklang sonoritate
välklingande melodiose
valkning fullatura
valkningsredskap fullatorio
välkommen benvenite
välkomst benvenita
valkyria valkyria
vall vallo, vallation, dica, pastura
vålla causar, effectuar, provocar, suscitar, producer
vallfärd peregrination
vallfärda peregrinar
vallgrav fossato
vallhorn corno de vacchera
välling pappa
välljud sonoritate
välljudande euphone, euphonic, sonor, sonorose
vallmo papavere
vallmofamiljen papaveraceas
vallon wallon
vällukt fragrantia, olentia, perfumo
välluktande fragrante, odorifere
vallur corno alpestre, trompa alpestre
vällust voluptate
vällustig lascive, luxuriose, sensual, voluptuose, voluptuari
vällustighet voluptuositate
vällusting libertino
vällyckad con bon successo
välmåga benesser
välmenande ben intentionate
vålnad phantasma, spectro
valnöt nuce
valnötsträd nuciero
valp canello
välproportionerad ben proportionate
valprövning scrutinio
valrätt electorato
valrike electorato
valross morsa
vals walzer, rolo, cylindro
valsa laminar
välsigna benedicer
välsignad benedicte
välsignelse benediction
välsmakande gustose, sapide, saporose
valspråk devisa, motto
välstånd affluentia, felicitate, prosperitate, richessa
valsverk laminatorio
välta inverter
vältalare orator, rhetor, elocutor
vältalig eloquente, facunde
vältalighet eloquentia, elocution, oratoria
vältalighets- rhetoric
valthorn corno, corno de chassa
väluppfostrad manierose
valurna urna, urna electoral
valuta valuta, cambio (estranie), numerario, devisa (estranier)
valutaexpert cambista
valutakurs cambio
valutaspekulant agiotator
valv volta, arco, arcada
valvbro ponte de arcada
valvgång arcada
välvilja benevolentia, gratia
välvillig benevole, benevolente
våm rumine
vämjelig disgustose, horride, nauseose
vämjelse nausea
vampyr vampir
vampyrfladdermus vampir
van accostumate, consuete, solite, habituate, habile, dextere
vän amico
vana costume, habito, habitude, uso, usage, habilitate, dexteritate, experientia
vanadin vanadium
vanära disgratia, dishonor, infamia, disgratiar, dishonorar, infamar
vanärande infamante
vanart mal habitude, vitio, depravation
vanartig vitiose, depravate, perverse
vånda agonia
vända tornar, volver, verter
vandal vandalo
vandalism vandalismo
vandel vita, conducta, mores
vänderot valeriana
vändkors tourniquet
vändkrets tropico (del cancere/capricorno)
vändning version, virage, viramento, virata
vandra migrar, vagar, camminar
vandrande ambulatori
vandrar- migratori
vandrare migrator
vandrarhem hostello
vandring migration, vagantia
vandrings- itinerante, itinerari
vanemänniska routinero
vanemässig habitual
vanför invalido, invalide
vanheder ignominia
vanhedra dishonorar
vanhedrande ignominiose
vanhelga profanar, polluer
vanhelgande profan, sacrilege
vanhelgelse sacrilegio
vanilj vanilla
våning appartamento, etage
våningsplan etage
väninna amica
vänja accostumar, habituar
vankelmod irresolution
vankelmodig inconstante, irresolute, hesitante, versatile
vänlig amical, amabile, affabile, benigne, benevolente
vanlig usual, costumari, habitual, ordinari, solite, consuete, vulgar, general, frequente
vanligen usualmente, solito, vulgo
vänlighet affabilitate, benignitate, gentilessa
vanna vanno
vansinne dementia, follia, mania, phrenesia, insanitate, vesania
vansinnig folle, insan, demente, maniac, lunatic, phrenetic, vesanic
vänskap amicitate
vänskaplig amicabile
vänskaplighet amicabilitate
vanskapt deforme, monstruose
vansklig difficile, incerte
vansklighet difficultate, incertitude
vansläktas degenerar
vanställa deformar, disfigurar
vanställande disfiguration
vänster sinistre, leve
vänsterhänt sinistromane
vänstersida verso
vänta attender, expectar
väntan attendentia, expectation
vante mitonguanto
väntjänster bon officios
vantro infidelitate
vantroende miscredente
vantrogen infidel
vanvett affollamento, follia, furor, phrenesia
vanvettig furibunde, lunatic, phrenetic
vanvördig irreverente
vapen arma, insignia
vapendragare scutero
vapenförråd arsenal
vapensamling panoplia
vapensköld blason, scuto
vapenstillestånd armistitio
väpnare doncello, scutero
var pus
vår ver, primavera, nostre
vara articulo, mercantia, merce, esser, ser
våradonis adonis
varaktig durabile, perdurabile, constante, permanente
varaktighet durabilitate, duration
varande entitate, purulente
varandra mutualmente, reciproco, le un le altere, le unes le alteres
varannan omne secunde, tote (le) secunde
varannandagsfeber tertiana
varannandagsfrossa tertiana
varannanmånads- bimestral
varannanveckopublikation publication bimensual
varat ente, esser
varbildning pyorrhea
varblåsa pustula
vård attention, sollicitude, cura
värd hospite, hoste, invitator
vårda attender, curar, tractar, coler
vardag die de labor
vårdagjämning equinoctio vernal, equinoctial
vardaglig trivial
vardagshändelser quotidianitate
vårdagsjämning equinoctio vernal
vardagsrum salon
vårdande curative
värde valor, merito, valuta
värdefull preciose, de valor
värdelös nulle
värdelöshet nullitate
värdera evalutar, taxar, appreciar, estimar, recognoscer, valorisar, computar
värdering appreciamento, appreciation, estimation, valorisation
värderingsman taxator
värdesätta preciar, valutar
värdesättande recognoscentia
värdig digne, meritori
värdigas dignar
värdighet dignitate
värdighetstecken emblema, insignia(s)
värdinna hospite, hostessa
värdshus albergo, taverna
värdshusvärd albergero, tavernero
vårdslös negligente
vårdslöshet incuria
vare sia
varelse esser, entitate, creatura, ente
varest ubi
varför per que, pro que, perque, proque, quare, (quo)
varg lupo
varginna lupa
varglik lupin
varhelst ubicunque
variabel variabile
variant variante
variation fluctuation, variation
variera fluctuar, variar
varierande fluctuante, variante
varietéförställning vaudeville
varietet varietate
varifrån de ubi
varig purulente
varitéteater theatro de varietates
värja spada, defender
vårjämning equinoctial
varje cata, omne, tote
varjedags- quotidian
varjedagsfeber febre quotidian
värjrem porta-spada
värk dolor
värka doler
värld mundo, universo, cosmo
världs- mundan, mundial, universal
världsalltet cosmo, universo
världsbeskrivning cosmographia
världsdel continente
världshav oceano
världshistoria historia universal
världskarta atlante, atlas, mappamundi
världskrig guerra mundial
världslig mundan, profan, temporal, secular, laic
världsman homine de mundo
världsmedborgar- cosmopolita, cosmopolitic
världsmedborgare cosmopolita
världsomfattande global, universal
världsresenär globe-trotter
världsrymd universo, spatio, cosmo
världsvälde imperio mundial
vårlig vernal, primaveral
varm calde, calide, calorose, fervente
värma calefacer
värme calor, ardor, fervor
värmealstrande thermogene
värmeanläggning calorifero
värmeavkännare thermostato
värmebehandling thermotherapia
värmebölja undeada de calor
varmed per le qual
värmeelement radiator
värmeenergi energia calorific
värmepanna caldiera (de calefaction)
värmeslag insolation
värmeutvecklande calorific
värmeväxlare excambiator thermic/thermal
värn protection, guarda, defensa, egide
varna advertir, prevenir, admoner, admonestar, moner
värna defender, proteger, guardar, preservar, salveguardar
varnande monitori
varning advertimento, admonition, admonestation, caution, monition, prevention
värnplikt conscription, servicio militar
varom de le qual, re le qual
varpa ordir
varpå super le qual, post que
varpning ordimento
värre pejor, plus mal
vars cuje, de qui, de que, del qual
varsam circumspecte, caute, attente, prudente
varsamhet caution, circumspection
varsebli perciper
varseblivning perception
varsel portento, augurio, omine, presagio
varsko admoner, admonestar, advertir
varsla augurar, presagir
varslande fatidic
värst le plus mal, le pejor, pessime
vart a ubi, quo
vårta verruca, papilla
vårtformad verruciforme
varthän a ubi
vartill a que, a que fin/scopo
varubal balla
varuhiss monta-cargas
varuhus magazin
varulv lycanthropo
varumärke marca, marca de fabrica
varumässa feria
varuparti partita
varuprov monstra
varur ex le qual
värv commission, function, incumbentia
varv gyro, revolution, torno, giration, cantiere naval, strato
värva inrolar, recrutar
värvning inrolamento, recruta, recrutamento
varvräknare conta-rotationes, tachometro
vas vaso
väsa sibilar
vasall vassallo
vasallförhållande vassallage
väsande sibilation, sibilante
vaselin vaselina
väsen entitate, essentia, natura, hypostase, ente, character, esser, creatura, ruito, strepito
väsentlig essential, fundamental, principal, integrante, intrinsec
väsentligast capital
väsentligen in substantia
väsentlighet essentialitate
vask bassino
väska tasca, sacco, valise, coffro, portafolio
väsljud sibilante
väsnas ruitar, streper, strepitar
väsning sibilo
vasomotorisk vasomotor
vass canna, junco, pungente, acute
vässa acutiar, affilar
vassbuk sprat
vassla sero
väst gilet, west
västanvind vento del west, zephyro
väster occidente, west
västerlandet occidente
västerländsk occidental
Västeuropa Europa Occidental, West-Europa, Europa del West
västgot visigotho
västgotisk visigothic
Västindien Indias Occidental
västlig occidental, del west
våt humide, molliate
väta molliar, humidificar, rigar, humectar
vätanvind zephyro
väte hydrogeno
vätecyanid acido prussic
vaterbom tangon
vatikan- vatican
Vatikanen le Vaticano, le sancte sede
Vatikankullen le Vaticano
Vatikanstaden le Citate Vatican
Vatikanstaten le Stato del Citate del Vaticano, le sede apostolic, le sancte sede
vätska liquido, liquor, fluido
vätskeansamling edema
vätskeblåsa pustula
vatten aqua
vattenånga vapor de aqua
vattenbeckasin becassina
vattenbråck hydrocele
vattendrag currente de aqua
vattenfall cascada, cataracta, cadita de aqua, salto
vattenfri anhydre
vattenhål abiberatorio
vattenho abiberatorio, bassino
vattenhuvud hydrocephalo
vattenhuvuds- hydrocephale
vattenkastare gargola
vattenkoppor varicella
vattenkraft hydroelectricitate
vattenkrafts- hydroelectric
vattenkur hydropathia, hydropathic
vattenkvarn molino de aqua
vattenledning conducto de aqua, aqueducto
vattenlevande aquatic
vattenlinje linea de aqua
vattenmelon melon de aqua
vattennymf undina
vattenpass nivello
vattenpest elodea
vattenpost hydrante
vattenprov supplicio del aqua
vattenrik aquose
vattenrikhet aquositate
vattenskid- ski aquatic
vattenskräck hydrophobia
vattenslang manica
vattensökning radiesthesia
vattensork campaniol (amphibie)
vattenspindel argyroneta
vattenstånd nivello de aqua
vattenståndsstegring crescita
vattenström curso de aqua
vattentät impermeabile
vattenterapeutisk hydrotherapeutic
vattenterapi hydrotherapia
vattentorn castello de aqua
vattenturbin turbina a aqua
vattkoppor varicella
vattna aquar, rigar, irrigar, abiberar
vattnig aquee, serose
Vattumannen Aquario
vattuskräck hydrophobia
vattusot hydropisia
vattusots- hydropic
väv texito, textura, tela
väva texer
vävare texitor
vävnad textura, texito
vävnadsalstrande histogene
vävstol telario
vax cera
vaxa cerar, incerar
växa crescer, augmentar
växande crescimento, crescente
vaxartad ceree, cerose
vaxbehandling inceramento
vaxduk tela cerate
växel cambio, cambiamento, tratta, littera de cambio
växellåda ingranage, transmission
växelpengar cambio, moneta
växelsång antiphona, responsorio
växelströmsgenerator turboalternator
växelströmsmotstånd inductantia
växelvis alternativemente
växla cambiar, alternar, permutar
växlande alternative, variabile
växling cambio, peripetia, vicissitude
vaxljus cereo
växt planta, herba, tumor, crescentia, statura
växtätande herbivore
växtätare herbivore, vegetariano
växthuseffekten effecto de conservatorio
växtlära botanica
växtlighet vegetation
växtmargarin margarina vegetal, oleomargarina
växtriket le regno vegetal
växtsaft lympha
växtsamlande herborisation
växtsamlare herborisator
växtsamling herbario
växtslem mucilagine
växtslems- mucilaginose
växtvärlden flora
veck plica, ruga
vecka septimana, hebdomada, plicar, arrugar, rugar
veckning plicatura
vecko- septimanal, hebdomadari
veckotidning septimanal, magazine
veckotidskrift magazin
vecksnäcka voluta
ved ligno, combustibile, accendalia
Veda Veda
vedämne lignina
vederbörande competente, interessato
vederbörligen debitemente
vedergällning represalia, recompensa, compensation, vengiantia, vindicantia
vederhäftig secur, credibile, authentic, solide, solvente
vederkvicka recrear, refrescar, restaurar
vederlägga refutar, falsificar
vedermöda tribulation
vedertagen canonic
vegetarian vegetariano
vegetarisk vegetarian
vegetativ vegetative
vegeterande vegetative
vehikel vehiculo
vek delicate, molle, debile
veke micca
vekhet teneressa
vektor vector
velar velar
velin vitellino
velociped velocipede
vem qui
vemod melancholia, tristessa, languor
vems de qui, cuje
ven vena
Venedig Venetia
Venedigbo venetiano, veneto
venedigdialekten veneto
venerisk veneree
venetianare venetiano, veneto
venetiansk venetian
Venezuela Venezuela
venezuelan venezuelano
venezuelansk venezuelan
venös venose
ventil valvula
ventilation ventilation
ventilera ventilar
ventilkornett cornetta
Ventôse ventose
ventrikel ventriculo
Venus Venere
veranda veranda
verb verbo
verbal verbal
verbböjning conjugation
verbena verbena
verifiera verificar
verk carga, fabrica, obra, opera, opus ( opera), opusculo, factura
verka ager, operar, funger, functionar
verkan effecto, resultato
verkande operative
verklig real, positive, virtual, ver, authentic, solide
verkligen in veritate, vermente
verklighet actualitate, realitate, veritate, facto, hypostase
verklighetsanknuten realistic
verkningsfull effective, efficace, impressive
verkningsgrad efficientia
verkningslös inefficace, inefficiente
verkningslöshet inefficacia, inefficientia
verksam active, effective, efficace, energetic, energic, industriose, operative
verksamhet activitate, action, function, operation, interprisa
verksamhetsfält campo
verkstad officina
verkställa facer, effectuar, exequer
verkställande effectuation
verktyg utensile, ingenio, organo
vernier vernier
veronikabild veronica
vers verso
versal majuscula
versifiera versificar
version version
verskonst versification
verslära metrica, prosodia
versmakare rimator
versmått mesura, metro
versskrivning versification
verst versta
verve verve
vesir vesir
vespergudstjänst vesperas, vesperes
vessla mustela
vestal vestal
vestibul hall, vestibulo
vesuviansk vesuvian
Vesuvius Vesuvio
veta saper, cognoscer, non ignorar
vetande saper, sapientia, cognoscentia, gnosis, scientia
vete tritico, frumento
vetekorn frumento
vetenskap scientia
vetenskaplig scientic, scientific
vetenskapsgren disciplina
vetenskapsman homine de scientia, scientista
veteran veterano
veterinär veterinario
vetgirig curiose
veto, jag förbjuder veto
vetgirighet curiositate
vett intelligentia, intellecto, intendimento, ration
vev manivella
veva manivellar, tornar
vevaxel axe de manivella
vevhandtag manubrio
vevlira viella a rota
vevlirespelare viellator
vevpositiv organo a cylindro(s), organetto
vi nos, pro que?
via via
viadukt viaducto
vibration vibration
vibrera vibrar
vibrerande vibratori
vice versa vice versa
vice-chef locotenente
vicker vicia
vid ample, large, late, extense, spatiose
vidare item, ulterior, amplior
vidd amplitude, largor, largo, transverso
vide vimine
videoband banda video
videokassett videocassetta
vidfogad adjuncte, juncte
vidga allargar
vidhäftande collante
vidhäftning adhesion, agglutination
vidhäftningsförmåga adhesion
vidhålla insister, persister in, mantener
vidhållande pertinace
vidhängande adherentia, adhesive
vidimera authenticar
vidlyftig complicate, diffusive, prolixe
vidmakthållande mantenentia, mantenimento, conservatori
vidrig abominabile, repugnante, repulsive, disgustose, horride
vidröra tanger, tastar, toccar, mentionar
vidskepelse superstition
vidskeplig superstitiose
vidsträckt vaste, extense, extensive, ample
vidunder monstro
vidunderlig monstruose, prodigiose, phantastic, miraculose, mirific, meraviliose, portentose, stupende
vidunderlighet prodigio
vifta flabellar
viftning flabellation
vig agile, flexibile
viga maritar, benedicer (le maritage de), inaugurar, sacrar, consecrar, dedicar, devotar, sanctificar, initiar
vighet agilitate
vigör vigor
vigselring anello nuptial
vigvatten aqua benedicte
vigvattenskärl aspersorio
vik golfo, baia
vika plicar, rugar, ceder, retirar se
viking viking, normanno
vikning plicatura
vikt peso, gravitate, importantia
viktig importante, grave, momentose, urgente
viktigast principal, capital, cardinal
viktualier victualia
vila otio, reposo, quiescentia
vild salvage, fer, truculente, feroce, silvatic, silvestre
vildåsna onagro
vilddjur bestia feroce, bruto
vilde salvage
vildhet feritate, ferocitate, salvageria
vildoliv oleastro
vilja voler, voluntate, volition, intention
viljeyttring volition
vilka le quales, qui, que
vilken que, qual
vilket que, qual
villa villa
villebråd chassa
villig preste, docile
villkor condition, stipulation, clausula, circumstantia
villkorande stipulation
villkorlig conditional
villrådig hesitante
villsam inextricabile
vilodagen sabbato
viloläger lecto de reposo
vilsäng lecto de reposo
vilse in false via
vilseleda deciper, disviar, inducer in error
vilseledning disinformation
vilt chassa, salvagemente
viltsmak gusto de venation
vimla formicar, pullular
vimmel formicamento
vimpel bandierola, pennon
vin vino
vinäger aceto
vinager vinagre
vinbär ribes rubie, ribes nigre
vinberedning vinification
vinbergssnäcka helice
vind vento, pneuma, sufflo, brisa, granario, mansarda, tecto
vinda convolvulo
vindbro ponte levatori
vindbrygga ponte levatori
vindfläkt sufflo
vindflöjel monstra-vento
vindmätare anemometro
vindning spira
vindögd strabe
vindögdhet strabismo
vindros rosa del ventos
vindruta para-brisa
vindruva uva
vindstilla calma
vindstöt colpo de vento, borrasca
vingård vinia
vinge ala
vingla vacillar, titubar
vinglighet vacillation, vacillamento, titubation, instabilitate
vingribba nervura
vinjett vignette
vink intimation, signo (de mano)
vinka facer signo
vinkel angulo
vinkelavstånd elongation
vinkelformad angular
vinkelhake esquadra
vinkelmätare goniometro, semicirculo
vinkelmätning goniometria
vinkelrät normal, rect-angule
vinna ganiar, vincer, triumphar
vinnare ganiator
vinning profito, ganio, avantage
vinodlare viticultor, viticola
vinodling vinicultura, viticultura
vinproducerande vinifere
vinranka vite, sarmento
vinskörd vindemia
vinst ganio
vinsten tartaro
vinstens- tartaric
vinsyra acido tartaric
vinsyresalt tartrato
vinter hiberno
vintergata galaxia
Vintergatan via lactee
vintergröna semper-verde
vinterlig brumal, brumose
vinterväder tempore de hiberno
vinthund leporario
vintrig hibernal
viol viola, violetta, pensata
viola viola
violblå violacee, violette
violett violetto, violacee, violette
violin violino, violon
violininstrument viola da braccio
violoncell violoncello
vippa bascular
vira volver
virginal virginal
Virginia Virginia
virginiatobak tabaco de Virginia
viril viril
virilitet virilitate
virion virion
virka crochetar
virke ligno
virkning crochet
virologi virologia
virrig confuse, consternate, perplexe, titubatori, turbide
virrighet delirio
virrvarr congerie, dedalo, farragine
virtuos virtuoso, virtuose
virtuositet virtuositate
virus virus
virvel vortice, turbulentia
virvelrörelse turbulentia
virvelstorm tornado, typhon, cyclon
virvelvind tromba
virvla tornear, turbular
virvlande turbulente, vertiginose, vorticose
vis modo, maniera, guisa, methodo, sage, sapiente
visa cantion
visare indice, flecha, indicator, agulia, gnomone
visdom sapientia, sagessa, sophia
vise ape matre, ape regina, ape femina
visent bison(te)
vishet sagessa
vision vision
visionär visionario, visionari
visir visiera
visit visita
visitera visitar
visiteringsrond ronda
visitkort carta de visita
viska sufflar, susurrar
viskning susurration
viskos viscosa
vismut bismuth
viss certe, secur
visselpipa sibilo
visselsignal colpo de sibilo
vissen marcide
visserligen certo
visshet certitude
vissla flautar, sibilar, pipar
visslande sibilation
visslare sibilator
vissling sibilo
vissna sic(c)ar, marcescer, marcer, crispar
vissnad disflorate
visst certo
vistas resider, demorar, coler, sojornar
vistelse sojorno
visualisera visualisar
visuell visual
visum visa
vit blanc, albe
vita blanco
vitaktig blancastre
vital vital
vitalitet vitalitate
vitamin vitamina
vitblommig albiflor
vite mulcta, pena
vitglödande incandescente
vithet blancor
vitlök allio
vitmetall metallo blanc
vitrin vitrina
vitriol vitriolo
vitrysk bielorusse
vitryss bielorusso
Vitryssland Bielorussia
vitt blanco
vitta blanchir
vittgående extensive
vittna testificar, testimoniar, evidentiar, deponer (in justitia), testar
vittne teste, testator
vittnesbörd testimonio, deposition
vittnesutsaga deposition, testimonio
vittning blanchimento
vittörne spino albe, spino blanc
vittra disaggregar se, decomponer se
vitval beluga
vodka vodka
Vogeserna le Vosgos
vogesisk vosgian
vojvod voivoda
vokal vocal
vokalisering vocalisation
vokalisk vocalic
vokalmöte hiato
vokalsystem vocalismo
vokativ vocativo
volang volante
volfram wolfram, tungsten
volframit wolframite
voljär aviario
volontär voluntario
volt volta, volt
voltampère voltampere
voltige volteo
voltigera voltear
voltmätare voltametro, voltimetro
voltmeter voltametro, voltimetro
voluminös voluminose
volut helice, voluta
volym volumine
vombat wombat
vörda respectar, estimar, venerar, reverer, honorar
vördig respectabile, venerabile
vördnad veneration, respecto, deferentia, obsequio, reverentia
vördnadsbetygelse respectos, homages
vördnadsbjudande auguste
vördnadsfull respectuose
vördnadsvärd reverende, venerabile
vördsam deferente
vört musto de bira
vörtbröd pan a levatura
votiv- votive
vrak naufragio, ruina, disgratiato
vräka evincer, jectar, expeller, expulsar
vraka rejectar, repulsar, repeller
vrakgods material de naufragio, residuo
vräkig ostentatiose
vräkning eviction
vrakplundrare piliator/predator de naufragio
vrakpris vil precio
vråla rugir, ulular
vred manico, indignate, irate, furiose, furibunde
vrede indignation, furiositate, furor, ira, cholera
vredgad furibunde, irate
vredgas furiar, irascer, esser in cholera
vrickning torsion
vrida tornar, torquer, girar, verter, virar, volver
vriden serpentin, torte
vridmuskel rotator
vridning torno, torquimento, torsion, virage, viramento, virata
vrist collo del pede, tarso
vristben tarsal
vulgär vulgar
vulgaritet vulgaritate
vulkan vulcano
vulkanisera vulcanisar
vulkanisering vulcanisation
vulkanisk vulcanic, ignee, plutonic
Vulkanus Vulcano
vulkanutbrott eruption
vulst flangia
vulva vulva
vuxen adulte, matur
vuxenblivande adolescentia
vy vista, panorama
vykort carta illustrate