Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/i

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


idempotente
przym. idempotentny

identic
przym. identyczny

identificar
czas. identyfikować

identification
rzecz. identyfikacja

illimitate
przym. nieograniczony

imaginari
przym. urojony

imagine
rzecz. obraz

impar
przym. nieparzysty

imperfecte
przym. niedoskonały

implicar
czas. implikować

implication
rzecz. implikacja

implicite
przym. niejawny, dorozumiany, implicite

implicitemente
przysł. niejawnie, w sposób dorozumiany, implicite

impossibile
przym. niemożliwy

imprimer
czas. drukować

in serie
szeregowy

incidente
rzecz. zdarzenie, zajście

inclinate
przym. nachylony

inclination
rzecz. nachylenie

incognita
rzecz. niewiadoma

incognite
przym. nieznany

incommensurabile
przym. niewspółmierny

incommensurabilitate
rzecz. niewspółmierność

incomparabile
przym. nieporównywalny

incomparabilitate
rzecz. nieporównywalność

incomplete
przym. niepełny, niekompletny

inconditional
przym. bezwarunkowy

inconvertibile
przym. niewymienny

incorrelate
przym. nieskorelowany

incremental
przym. przyrostowy

incrementar
czas. inkrementować, zwiększać

incrementation
rzecz. inkrementacja

indefinite
przym. nieokreślony

independente
przym. niezależny

independentia
rzecz. niezależność

indeterminate
przym. nieokreślony, nieoznaczony

indetermination
rzecz. nieoznaczoność, nieokreśloność

indicate
przym. wskazany

indicator
rzecz. wskaźnik, indykator

indice
rzecz. indeks, wskaźnik

inducer
czas. indukować

induction
rzecz. indukcja

inductive
przym. indukcyjny

inequal
przym. nierówny

inequalitate
rzecz. nierówność

inertia
rzecz. inercja, bezwładność

inexacte
przym. niedokładny

inferior
przym. niższy, dolny

infime
przym. najniższy

infinite
przym. nieskończony

infinitesima
rzecz. nieskończenie mała

infinitesimal
przym. nieskończenie mały, infinitezymalny

infinitesime
przym. nieskończenie mały, infinitezymalny

inflexion
rzecz. przegięcie

information
rzecz. informacja

informative
przym. informacyjny

initial
przym. początkowy

injection
rzecz. odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne, injekcja

innumerabile
przym. niezliczony; nieprzeliczalny

innumerabilitate
rzecz. nieprzeliczalność

inscriber
czas. wpisywać

inscripte
przym. wpisany

inscription
rzecz. wpisywanie

insimul
rzecz. zbiór

instabile
przym. niestabilny

instabilitate
przym. niestabilność

instruction
rzecz. instrukcja, rozkaz, polecenie

instruer
czas. instruować, wydawać polecenie

integrabile
przym. całkowalny

integral
rzecz. całka
przym. całkowy; całkowity, cały

integral-differential
przym. różniczkowo-całkowy

integrante
przym. całkujący

integrar
czas. integrować; całkować

integration
rzecz. integracja; całkowanie

integre
przym. cały, całkowity

integritate
rzecz. całość

interesse
rzecz. odsetek

interior
przym. wewnętrzny

intermediari
przym. pośredniczący, pośredni

interne
przym. wewnętrzny

interpolar
czas. interpolować

interpolation
rzecz. interpolacja

interpretar
czas. interpretować, tłumaczyć

interprete
rzecz. tłumacz

intersection
rzecz. przecięcie, przekrój

intervallo
rzecz. przerwa, przedział, odstęp, interwał

intrinsec
przym. własny, naturalny, wewnętrzny

invariabilitate
rzecz. niezmienność

invariante
rzecz. niezmiennik, inwariant
przym. niezmienniczy, inwariantny

invariantia
rzecz. niezmienniczość, inwariantność

inverse
przym. odwrotny

inversion
rzecz. inwersja, odwrócenie

inverter
czas. odwracać

invertibile
przym. odwracalny

investigar
czas. badać

investigation
rzecz. badanie

irrational
przym. niewymierny

irrationalitate
rzecz. niewymierność

irreducibile
przym. nieredukowalny, nieskracalny

irreducibilitate
rzecz. nieredukowalność, nieskracalność

irregular
przym. nieregularny

irreversibile
przym. nieodwracalny

irrotational
przym. niewirowy, bezwirowy

isolar
czas. izolować

isolate
przym. izolowany

isometria
rzecz. izometria

isometric
przym. izometryczny

isomorphe
przym. izomorficzny

isomorphismo
rzecz. izomorfizm

isoscele
przym. równoramienny

iterar
czas. iterować, powtarzać

iterate
przym. iterowany, powtórzony

iteration
rzecz. iteracja, powtórzenie

iterative
przym. iteracyjny, powtarzający się